KERKÜK 56. SAYISI - Güngör YAVUZASLAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KERKÜK 56. SAYISI - Güngör YAVUZASLAN
Tarih: 14.03.2015 > Kaç kez okundu? 2848

Paylaş


 Sabah gazetesi Kýrým'da

yaþananlarla Gezi olaylarý VE Türkiye'de

yaþanan sýcak geliþmeler arasýnda

baðlantý kurdu. Tek taraflý açýklamayla

yapýlan haberde Kýrým Tatar Türklerinin

Lideri ve Türkiye Cumhurbaþkaný Tayyip

Erdoðan'ýn ''ABÝ'' dediði Mustafa

Abdülcemil Kýrýmoðlu'na karþýda

Diaspora Tatarlarýnýn Lideri ifadesi

kullanýldý.

 Irak'ta yaþana iç savaþ tüm

sýcaklýðý ile devam ederken tarihi

Kerkük Kalesi'ne peþmerge bayraðý

asýldý. Türkmen þehri Kerkük

Bölgesel Kürt Yönetimi tarafýndan fiili

olarak ele geçirildi. Baþbakan

Davutoðlu'nunda ziyaret ederek

Türkmenlere kýlýnýza zarar gelirse

gerekeni yaparýz diye söz verdiði

Kerkük Kalesi artýk peþmerge üssü

oldu.

Kerkük'te bayrak savaþlarý

Kerkük'de Amerikan yanlýsý olmasý

ve Türkiye karþýtlýðý ile tanýnan KYB

Üyesi Vali Necmeddin Kerim

tarafýndan kaleye bölgesel Kürt

yönetiminin bayraðý astýrýldý.Türkmen

þehri olan Kerkük'te Irak Türklerine

karþý yapýlan bayrak asma olayýndan

sonra Türkmen gençlerde kaleye

Türkmen bayraðý astýlar.Kentte

bayrak krizi devam ediyor.

Peþmerge Türkmen gücü

istemiyor

Irak'ta Türkmenler belli yerlerde

Türkmen köy ve kasabalarýnýn

savunmasýný kendi oluþturduklarý

savunma birlikleri ile saðlarken

peþmerge tarafýndan baský altýna

alýnýyorlar. Kürdistan Bölgesel

Yönetimi'nin silahlý gücü Peþmerge

ile "Artýk Kürtlerle birlikte hareket

edin" diyen Türkiye'nin yeni politikasý

Türkmen elinde buhran yaþatýyor.

Türkiye'yi Sünni Türkmenler

kýrmýzýçizgilerini unutmakla

eleþtirirken Þii Türkmenler, Ýslam

Devleti (DEAÞ) ile diðer Sünni

aþiretlerin baþlattýðý isyandan Türk

hükümetini de sorumlu tutuyor. Ýlk

hatýrlatýlan þey DEAÞ in Türkiye-

Suriye sýnýrýndan lojistik destek

görüyor olmasý ve Sünni isyaný

teþvik eden Tarýk Haþimi gibi bir

liderin Türkiye'de himaye edilmesi.

Sünni Türkmenler Ankara'nýn

Kürdistan yönetimi ile geliþtirdiði

stratejik iliþkilerin selameti için

Türkmenleri öncelik olmaktan

çýkardýðýna inanýyor.

DAVAUTOÐLU BAÞBAKAN OLDU

HALA SÖZLERÝNÝ TUTMADI

Baþbakan Davutoðlu Dýþiþleri

Bakaný olarak Kerkük'e gittiðinde

þunlarý söylemiþti di: "Hayatýmýn en

mutlu günlerinden birini yaþýyorum.

Hep rüyalarýmýzda, gönüllerimizde

olan Kerkük'ümüze kavuþtuk. 75 yýl

sonra ilk kez bir Türk Dýþiþleri

Bakaný Kerkük'ü ziyaret ediyor. Ama

söz veriyorum bir daha bu kadar

uzun beklemeyeceksiniz. Size boþ

bir kâðýt veriyoruz, yazýn, ne

isterseniz yapacaðýz. Sizin

parmaðýnýza bir diken batsa

Anadolu'dan hissedilir."Tüm geçen

süreçte sonuç itibarýyla Türkmenler,

Ankara-Baðdat ve Erbil hattýndaki

çekiþme, hesaplaþma ve rekabetin

içerisinde bir koz olarak görüldü.

Türkiye'ye nin hala Irak konusunda

kapsamlý ve sabit bir Türkmen

politikasý yok.. Türkmenler,

Ankara'nýn resmi politikasý

deðildir.Bir Kýbrýs davasý gibi

bakýlmamakatadýr. Çünkü

Türkiye'nin, Irak politikasýna

bakýldýðýnda; Þii, Sünni ve Kürt

boyutlarýnýn aðýrlýklýolduðu

görülmektedir. Ancak Türkmenlerin

de soydaþ olmanýn yanýnda bir

politikaya dönüþtürülmesi önem arz

etmektedir. Aksi halde Türkmenler,

hem Irak'ta hem de bölgede siyasi

anlamda pasifize olacaktýr. Özetle,

Türkmenlerin Irak'ta moralden askeri

açýdan güçlenerek siyasi kazanýma

ihtiyacý vardýr.

Birinci Dünya Savaþý'nda Çanakkale

savunmasýnda yüzlerce Türkmen subay ve

asker yaþamýný yitirmiþtir. Bu askerlerden

bir kýsmý da Þam, Halep,Musul, Erbil,

Telafer, Kifri, Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve

Kerküklü subay ve askerlerdir. Musullu

Þükrü Efendi Çanakkale savaþý sýrasýnda

Arýburnu civarýnda görev yapan 136. Alayýn

4. Tabur komutaný tarafýndan kaleme alýnan

ve bugün günümüze ulaþan belgede, bir

kahramandan söz edilmektedir.

Bu kahraman Musullu Þükrü Efendi'dir. Bu kahraman

vücudu parçalandýðý halde þiir söyleyebilecek duygu

adamýdýr.Ýþte Þiiri "Okuyun arkadaþlar ve bu Vatan

için kanlarýný akýtan kahramanlarýmýzla övünün,

gururlanýn... Millî hafýzamýzýn zayýflýðýna inat okuyun

ve herkese okutun. Anlatýn ve atalarýnýza yakýþýr

birer insan olun... Bizi parçalayarak zayýf kýlmak

isteyenlerin amacý bizleri yok etmektir. Bir olun diri

olun; hedefiniz bir olmalý, aksi takdirde de kolay

lokma olur ve düþmanlarýmýz tarafýndan yok ediliriz.

Gelin tüm ihtilaflarýmýzý bir yana býrakalým ve tek

vücut halinde savaþalým ve atalarýmýza layýk birer

fert olalým. Bize emanet ettikleri vatan için ne yaptýk

bir düþünelim? Ýçiniz rahat, yüreðiniz ferahsa sorun

yok. Devam edin yaþamaya. Yok deðilse,

düðümlendiyse boðazýnýza bir þeyler, hâlâ yaþlar

iniyorsa gözlerinizden, Sözün bittiði yerdeyiz

demektir…"

Fotoðrafý elde edilemeyen ve künyesi yukarýya

çýkarýlan Mülazým-ý Sani (Teðmen) Þükrü Efendi 11

Kanun-i Evvel 1331 (24 Aralýk 1915)'de bade'zzeval

saat iki buçukta Arýburnu civarýnda

Düzdere'de bir Ýngiliz tayyaresinin attýðý bombadan

baðýrsaklarý parçalanmýþ ve on iki saat sonra

þerbet-i þahadetini nûþ etmiþtir. Henüz yirmi

yaþýný ikmal etmemiþ olan Þükrü Efendi

Mekteb-i Harbiye'den 1330 (1914) senesinde

Zabit Vekili olarak neþet etmiþ ve doðruca

Kafkas darü'l-harekâtýna (Kafkas Cephesine)

giderek, 97. Piyade Alayýnýn 1 nci taburu ile

muharebeye iþtirak etmiþ, iki kurþun yarasý

almýþ ve Erzurum hastahanelerinde tedavi

olunduktan sonra berayý tebdil-i hava Musul'a

gönderilmiþ. Ayný zamanda Mülazým-ý

Saniliðe de (Teðmen) terfi ettirilmiþtir. Musul

da tebdil-i hava müddetini ikmal etmeden o

günlerde þöhreti dünyaya yayýlmýþ olan

Çanakkale darü'l-harekâtýna (Çanakkale

Cephesine) gönüllü olarak gitmek üzere

Ýstanbul'a gelmiþ. O sýra Gelibolu darü'lharekâtýna

sevk edilmekte olan 136. Alayýn 4.

taburuna verilmiþ, taburla Þahinsýrtý

karþýsýnda bulunan Düztepe siperlerinde

muharebeye iþtirak ile hýdemat-ý fevkaladesi

meþhut (olaðanüstü hizmetleri görünmüþ)

olmuþ ve 6/7 Kanun-i Evvel (19/20 Aralýk)

gecesi düþmanýn ricatinde (geri çekiliþinde)

ilk defa olarak Þahinsýrtý'na doðru hareket

ederek mevki-i mezkûru (söz konusu bölgeyi)

iþgal etmiþ ve düþmaný takip için oradan

deniz sahiline kadar ilerlemiþtir. Merhum

mumaileyh (adý geçen) gayet faal, vazifesine ve

mesleðine son derece baðlý ve cesaret-i

fevkaladeye malik bir zabit idi. Gayet zeki ve aþk-ý

vatan ile yanan bir kalbe malik olduðu gibi hiss-i

insaniyesi dahi yüksek derecede idi. Sanat-ý

askeriye ile beraber tab'an (tabiat olarak) dahi, þair

idi. Teslim-i ruh ederken üç mýsra zabt olunabilen

sözleri zire derc edildi (aþaðýya yazýldý). Çok þey

söylemiþ ise de, mýrýltý nevinden olduðundan zabt

edilemedi. Asarý, validesi nezdinde kalmýþtýr. Þükrü

Efendinin þehadeti, askerlik için bir zayiat-i azime

(çok büyük bir kayýp) olduðu gibi erbâb-ý kalem için

dahi ayný derecede bir zayiattir.

Teslim-i ruh ederken söylediði sözlerin3den zabt

olunabilen üç mýsra: Ýçtim ecel þerbetini, Lokman'a

hacet kalmadý Yapýldý cism-i sarayým, mimara hacet

kalmadý Meskenim daðlar baþýdýr, sahraya hacet

kalmadý

SON KALE KERKÜK ELE DÜÞTÜ

MATRUÞKA

GÝBÝ AÇTIKÇA

RUS ÇIKIYOR

6’da

TÜRK DÜNYASININ BAÐIMSIZ SESÝ SAYI: 56 Mart 2015

Tarr iihii Kee rrkük Kall ee ’’ss iinee pee þþmee rrgee vee

pkk’’ ll ýý Kürrtt ll ee rr bayrrak assarrak

Türrkmeenll ee rr ii bii rr ççatt ýý þþma orrttamýýna

çç eekmeeyee ççall ýý þþ ýýyorr llarr.. Son döneemll ee rrdee

baþþ tta Surr iiyee ’’dee ollmak üzz ee rree böllgee ss ee ll

yönee tt iim ttarraff ýýndan Kee rrkük’’ ee kürrtt

aii ll ee ll ee rr yee rr ll ee þþ tt ii rr ii ll iiyorr..

Davuttoðllu

kall eedee

Ossmanll ýý

Paþþallarr ýýnýýn

kabii rr ll ee rr iinii

zz iiyarree tt

ee ttmii þþ vee

bii rr ççok

Türrkmeenll ee rr

ee ssözz ll ee rr

vee rrmii þþ tt ii ..

Kee rrkük Kall ee ’’ss iinee ass ýý llan prrovakatt ii ff ollayýýn

arrdýýndan Türrkmeen geençç ll ee rr ee ll ll ee rr iindee ss ii llah vee

güçç ollmadýýðýý halldee kall eeyee giidee rreek Türrkmeen

Mii ll ll ii Bayrraðýýnýý ass tt ýý llarr..

DÜNYANIIN

YALNIIZLIIÐII '' ''KIIRIIM'' ''

5’te

Ýþte belgenin Türkçesi ;

136. Alay 4. Tabur 15.

Bölük Kumandaný

Mülazým-ý Sani (Teðmen)

Abdülkadir oðlu Þükrü

Efendi Musul, 1312 (1896)

Duhulü: 1 Eylül 1328 (14

Eylül 1912) Nasbý: Kanun-i

Evvel 1330 (Aralýk 1914)

Çanakkale’de Musullu

Þükrü Efendi

Türk Dünyasýnýn Ortadoðu'daki mihenk taþý olan

Türkmen varlýðý silinmeye çalýþýlýyor. Irak'ta

binlerce Türkmen DEAÞ(IÞID) çeteleri tarafýndan

katledilirken, Suriye'de Oðuz Türklerinin ata

türbeleri söküldü. Kerkük Kalesine peþmerge el

koydu. Esed ve yandaþ güçleri Halep ve Türkmen

Daðý bölgesinde kimyasal silahlarla Türkmen

katliamý yaparken Türkiye kamuoyu Þah-Fýrat

operasyonunu tartýþtý.

Süleyman Þah Türbesi: Misâk-ý Millî'nin

Sökülen Sýnýr Taþý

Türkiye kamuoyunda günlerce tartýþýlan Þah-

Fýrat operasyonu Suriye Türkmenlerinde hayal

kýrýklýðý yarattý. Türkiye topraðý sayýlan Türbe ve

çevresi Türkmenler için toprak parçasýndan daha

öte olarak Suriye'de Türkmen varlýðýnýn tapusu

niteliðindeydi.Türkiye ABD'den PYD'ye, IÞID'den

Peþmergeye operasyon için haber verirken

Suriye'de yokluklar içinde var olma mücadelesi

veren Türkmenleri yok saydý.

KONTROL EDÝLEBÝLÝRDÝ, YAPILAMADI

Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na, Süleyman Þah

Türbesi ve Saygý Karakolu için Suriye'de yapýlan

Þah Fýrat Operasyonu sýrasýnda Türk birliklerine

ateþ açýlmasý halinde "Türkiye isterse Suriye'de 40

kilometre içeriye anýnda girer." Eðer bize bir tek

saldýrý olsaydý, o bölgeyi sýnýrdan Süleyman Þah

Karakolu'na kadar askeri kontrol alaný yapacak, o

bölgenin tamamýný kontrolümüz altýna alacaktýk"

dedi. Yani Türkiye alaný almak istemedi. Geri

çekildi. Ne zafer ne de hezimet.

SÜLEYMAN ALP ÖMRÜNCE

YURT ARADI

Süleyman Bin Kaya Alp, Malazgirt

Zaferi'nden ardýndan 1071'de Ahlat, Erzurum ve

Erzincan bölgesinde 7 sene kalýp bu bölgeden

güneye indi.

Fýrat kýyýlarýndan ilerleyerek Elbistan ve Halep

üzerinden Caber Kalesi önlerine geldi. Haziran

1086 tarihinde yollarýna devam etmek için Fýrat

nehrinin karþýsýna geçerken Süleyman Bin Kaya

Alp atýndan düþtü.

Savaþ zýrhlarýnýn aðýrlýðý nedeniyle yüzemeyerek

boðulup hayatýný kaybeden Süleyman Bin Kaya

Alp'ýn naaþý, sudan çýkarýlarak Caber Kalesinin

önüne defnedildi.

Ömrü boyunca obasýna yurt arayan bu

göçebe savaþçý Türkmen Beyinin çilesi

vefatýndan sonra bitmedi. Ýki defa türbesinin yeri

deðiþtirilen Süleyman Bin Kaya Alp Suriye

Türkmenleri ve Ortadoðu'daki Türkmen varlýðý için

adeta bir tapu niteliðinde.

2 Bu memleket tarihte Türktü,halde Türktür ve

EBEDÝYETEN TÜRK KALACAKTIR...

ATATÜRK

Türkmeneli Dernekler Federasyonu

Baþkaný Kemal Beyatlý yaptýðý yazýlý

açýklamada''Ýki günden beri Milli Kýyafet

günü dolaysýyla Türkmeneli'nin her

bölgesinde ve özellikle baþkenti Kerkük'te

tüm Türkmenler yaþlý genç, bayan erkek

ve çoluk çocuk sevinç havasýnda Kerkük'ü

Türkmen Bayraðýyla süsleyerek Türkmen

kýyafetleriyle güne baþlamýþlardý.

Kerkük'ün pek çok yerinde törenler

yapýlmýþ ve sevinç gösterileri

düzenlemiþlerdi. Ancak bazý silahlý Kürt

gruplarý önce Kerkük Enstitüsünde

gerginlik yaratýp Türkmen bayraðýna

saygýsýzlýk yaparak her zaman asýlý olduðu

yerden indirmiþlerdi. Arkasýndan halký

korkutmak amacýyla silahlý militanlar

arabalarla þehirde tur atmaya baþlamýþlar.

Bu da yetmiyormuþ gibi silahlarla Irak

Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Ýl Teþkilatý

binasýna saldýrarak Türkmen Bayraðýný

indirmeye yeltenmiþlerdir. Binada görevli

Türkmen korumalarý, saldýrganlara misliyle

cevap vermiþler, bunun üzerine Kürt

milisleri kaçmaya baþlamýþlardýr.Ýki gün

önce yine Kürt silahlý milisler adeta

çatýþmaya davetiye çýkarmak maksadýyla

tarihi Kerkük kalesine dev Kürt bayraðý

asmýþlardý. Buna mukabil Türkmen

gençleri de Kerkük'ün bir kardeþ þehri

olduðu ve ne kadar Türkmen kimliði ile

kanýtlanmýþ bir þehir olsa da bir kesimin

ölçüsüz davranýlmasýna müsaade

etmemiþler ve Kürt bayraðýna

dokunmadan Kerkük kalesine bir Türkmen

bayraðý asmýþlardý.Kürt yöneticilerin

zaman zaman sarf etmiþ olduklarý

demeçler; barýþý kardeþliði yaralayan

demeçlerdir. Kürt halkýný kýþkýrtmaya, kine

ve nefrete davetiye çýkarmaya teþvik

etmektedirler. Kerkük'te Kürt milislerin

silahlarýný temin edenler birinci derecede

sorumludurlar.

Türkmen bayraðýný çekemeyen barýþý

nasýl tahammül edebilir ki…Türkmeneli'nin

her karýþýnda ve özellikle Kerkük'te her

gerginliðin arkasýnda KDP yönetimi

bulunmaktadýr.

Bu çirkin olaylarý kýnadýðýmýz gibi Irak

hükümetini ve meclisini bu hassas

dönemde acil göreve davet ediyoruz.

Bu gibi terör olaylarýna ve Kerkük'te kan

akmasýna karþý çýkmalarýný ve müdahale

etmelerini bekliyoruz.

Irak'ýn her yerinde ve özellikle kuzey

yönetimi bilmelidir ki: güneþ balçýkla

sývanmaz, ne yaparsanýz yapýn Kerkük bir

Türkmen þehridir. Bu gerçek

deðiþmez.Türkmen Bayraðýna Uzanan

Eller Elbet Kýrýlacaktýr.

TÜRKMENSÝZ ORTADOÐU PROJESÝ

Ýmtiyaz Sahibi : TÜRKÇE KONUÞAN ÜLKELER

ULUSLARARASI GAZETECÝLER DERNEÐÝ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör YAVUZASLAN

Basým Yeri: Bulut Basýn Yayýn ve

Matbaacýlýk

Adres: Kýrtepe Mah. Asma Cad.

No: 35 BARTIN

Tel: 0378 228 10 35

Mart 2015 Yýl: 5 Sayý: 56

Yönetim Kýrtepe Mahallesi

Merkezi Lütfüye Caddesi No: 15

BARTIN

e-mail: yavuzaslan74@gmail.com

Tel: 0532 178 3474

Gazetemiz Evrensel Basýn Ýlkelerine

Uymaya Söz Vermiþtir

Kuruluþ Tarihi: 23 Þubat 2009

Aylýk Siyasi Yerel Süreli Yayýn

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baþkaný Kemal Beyatlý Kerkük'te

Türkmen bayraðýna karþý yapýlan saldýrýyý sert bir dille kýnadý.

Türrkiiyee ’’dee büyük ttarrtt ýý þþma yarrattan Süll eeymanÞah

Türrbee ss ii ollayýý yaþþanýý rrkeen,, baþþ tta Türrk meedyass ýý vee

düþþüncc ee dünyass ýý ollmak üzz rree gündeemee Surr iiyee ttarr iihiindee

kii Türrk ii zz ll ee rr ii vee Oðuzz Türrkll ee rr iiniin ttorrunu Türrkmeenll ee rr

vee yaþþadýýkllarr ýý yiinee gündeemee gee llmeedii ..

Surr iiyee ’’dee

Türrkmeenll ee rrdee varr

Ýran'da bin 811 Türk asýllý

üniversite öðrencisi Türkçe'nin

resmi dil olmasý talebiyle

Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani'ye

hitaben açýk mektup yayýnladý.

Ülkenin Doðu ve Batý

Azerbaycan, Zencan ve Erdebil

eyaletlerinde bulunan Tebriz,

Meraðe, Urumiye, Zencan,

Kelyber ve Miþkinþehr

üniversitelerinde eðitim gören

bin 811 öðrencinin imzasýný

taþýyan mektupta Ruhani'ye

hitaben "Ýran'daki Türklerinin

haklarýnýn verilmesi ve

Türkçe'nin resmi dil olmasý"

talebi vurgulandý.

RUHANÝ'YE SEÇÝM

VAATLERÝ HATIRLATILDI

Ülkedeki azýnlýklarýn haklarýný

içeren Ýran anayasasýnýn 15'inci

maddesinin teoride kalmamasýný

ve yürürlüðe konmasýný isteyen

öðrencilerin isim ve imzalarýnýn

bulunduðu mektupta,

"Seçimlerde yayýnladýðýnýz

3'üncü bildirgenizin 1, 4 ve 7'inci

bentlerinde, Türkçe'nin resmiyet

kazanmasý, okullarda anadilde

eðitim yapýlmasý, Türk Edebiyatý

Akademisi kurulmasý vaatlerinizi

yerine getirmenizi talep

ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ýran Anayasasý'nýn 15'inci

maddesinde, "Ýran'ýn resmi ve

ortak dili Farsça'dýr. Resmi

yazýþmalar ve ders kitaplarý bu

dille yazýlýr. Fakat basýn ve kitle

iletiþim araçlarýnda ve okullarda

yerel ve aþiret dillerinin ve o

dillere ait edebiyatýn Farsça'nýn

yaný sýra öðretilmesi serbesttir"

ifadeleri bulunuyor.

ÝRAN'IN AZINLIK YAPISI

Ýran'da Anayasa ile resmen

tanýnmýþ ve hukuksal bir statüye

sokulmuþ tek azýnlýk grubu

olarak gayrimüslimler

(Ermeniler, Museviler,

Zerdüþtler, Asuriler ve

Keldaniler) kabul görmekle

birlikte ülkede, Müslüman birçok

etnik azýnlýk grubu bulunuyor.

Doksandan fazla dil ve

lehçenin konuþulduðu ülkede ön

plana çýkan etnik kesimler

arasýnda Türkler , Araplar,

Kürtler, Beluçlar ve Tacikler yer

alýyor.

Yoðunlukla ülkenin

kuzeybatýsýnda Azerbaycan

Türkleri, kuzeydoðusunda

Türkmenler ve güney

bölgelerinde yaþayan

Kaþgay Türkleri, Ýran'daki

yaklaþýk 78,5 milyonluk toplam

nüfusun yüzde 45'ini

oluþturuyor. Ýran’da 1811 Türk

öðrenci, Türkçe’nin resmi dil

olmasý için Cumhurbaþkaný

Ruhani’ye açýk mektup

yayýnladý.

3 Size öyle bir vatan aldým ki;ebediyen sizin olacaktýr.

ALPASLAN

 Ýran'da 1 811 Türk öðrenci, Türkçe'nin resmi dil olmasý için

Cumhurbaþkaný Ruhani'ye açýk mektup yayýnladý.

DEAÞ terör örgütü lideri Ebu Bekir

Baðdadi Lise eðitimini Edebiyat üzerine

yaptýktan sonra Baðdat'da þeriat üzerine

eðitim aldý. Baðdadi öðrencilik

günlerinden yýllar sonra kuracaðý Irak El

Kaidesi ve sözde Ýslam Devleti fikrini okul

yýllarýnda þekillendirdi. Baðdadi'nin hedefi

sözde Hilafet Devleti kurmak. Ortadoðu'da

ise saldýrmadýðý tek ülke Ýsrail.

SAMARA'DAN BAÐDAT'A

Ortadoðu'yu kana bulayan Ebu Bekir

Baðdadi Lise diplomasýnda ilginç detaylar

dikkat çekiyor. Irak'ýn Selahattin ili Samara

ilçesinde 1971 yýlýnda dünyaya gelen

Baðdadi 1991 yýlýnda 1.Körfez Savaþý

yýllarýnda Liseyi bitirerek Baðdat

Üniversitesi Þeriat Fakültesi'ne

baþvurarak kabul ediliyor. Baðdadi'nin

diplomasýnda 100 üzerinden verilen

puanlamada Arapçadan 81, Ýngilizceden

57, Matematikten 98, Tarih

70,Coðrafyadan 90 alýrken iktisattan 80

almýþ. Diplomada Baðdadi'nin Ýngilizce ve

tarih puanlarýnýn düþük olmasý dikkat

çekerken Matematik puaný ise en yüksek

rakamlara ulaþmýþ.

Tarihler 26 Þubat 1992

gününü gösterdiðinde, Türk

tarihinin de yaþanan kara

sayfalara büyük bir baþlýk

daha atýlýyordu…Daðlýk

Karabað bölgesine dâhil olan

Hocalý Þehri'nde Ermeni ve

Rus güçleri tarafýndan yapýlan

soykýrýmda 613 Azerbaycan

Türk'ü soydaþýmýz hayatýný

kaybediyor, 487 kiþi aðýr

yaralanýyor, 1275 kiþi ise rehin

alýndý. Yaþanan sadece

insanlarýn katledilmesi deðildi.

Cesetler üzerinde yapýlan

incelemelerde birçoðunun

yakýlmýþ olduðu, gözlerinin

oyulduðu tespit edildi. Hamile

kadýnlar ve çocuklarýn da bu

vahþete maruz kaldýðý

belirlendi.

PROJE-KARABAÐ'DA

KÜRT BÖLGESÝ

Ermenistan bir yandan

Daðlýk Karabað'da bir Kürt

Bölgesi oluþumu içerisine

girerken Ermenistan'ýn

Gorus, Masis ve Qukark

kentleri ile Azerbaycan'ýn

Ermeni iþgali altýndaki

Fuzuli ve Laçin þehirlerine

Suriye'den gelen Kürtleri

yerleþtirmeye devam

ediyor.1992'den beri

Ermenistan ve Daðlýk

Karabað'da faaliyette bulunan

PKK için Ermenistan ve

Daðlýk Karabað yeni

"yerleþim" ve "kamp" yeri

olarak seçildi. PKK'nýn

bölgede varolan aðýrlýðý 1999

tarihinden itibaren gözle

görülür bir artýþ gösterdi ve

artýk bölgedeki PKK

kamplarýnda geniþ ölçekli

"silahlý eðitim" veriliyor.

Ermenistan Suriye'den gelem

Kürtlere vatandaþlýk veriyor.

Hocalý, Karabað'a Yerleþen PKK

ÝRAN TÜRKLERÝ HAKLARINI ÝSTÝYOR

Kerkük'ün Sesi Gazetesi Türk kamuoyundan saklanan Hocalý katliamýnda

PKK-Ermeni Taþnak iþbirliðini ortaya koyuyor. PKK son günlerde

Türkiye'deki militanlarýný Ýran üzerinden Karabað'da kendine tahsis edilen

bölgeye yerleþtiriyor.

BAÐDADÝ LÝSE'DEN SONRA

ÞERÝAT OKULUNA GÝTMÝÞ

Suriyeli kadýnlar fuhuþa

ve zorla evliliðe itiliyor.

Suriye'deki savaþtan kaçan

kadýnlar mülteci olarak

gittikleri ülkelerde birçok

sorunla karþý karþýya...

Bunlarýn baþýndaysa fuhuþ

ve zorla evlilik geliyor.

Suriye'de kadýn ve

çocuklar savaþýn soðuk

nefesini ciðerlerine kadar

hissediyor. Suriye'de en

büyük zulmü yine kadýnlar

çekiyor. Hem Esad'ýn

askerleri hem de

muhaliflerin silahlý

gruplarýnýn hedefinde

kadýnlar yer alýyor.

Þimdiye kadar 16 bin

kadýn tecavüze uðradý.Bu

izleme komiteleri

tarafýndan tespit edilebilen

rakam. El Kaide ev

DEAÞ militanlarý ise

kadýnlara saatlik

nikah kýyarak tecavüz

ediyor. Hatýrlanacaðý

gibi bir müftü de

Suriye'deki ÖSO

askerleri için geçici

nikahla tecavüzü helal

saymýþtý. Avrupa-Akdeniz

Ýnsan Haklarý Aðý

(EMRHN), çatýþmalarýn

baþladýðý 2011 yýlýnýn Mart

ayýndan beri 16000 kadar

kadýnýn tecavüze

uðradýðýna iþaret ediyor.

Örgütün sözcüsü bu

kadýnlarýn yaþadýklarý

toplumda kýnanýp

dýþlandýklarýný ve sýklýkla

evlerini terketmek zorunda

kaldýklarýný

vurguladý.Örgütün

hazýrladýðý raporda ayrýca

kadýnlarýn keskin

niþancýlarýn hedefi

olduklarýna,çoðu zaman

çocuklarýyla canlý kalkan

olarak kullanýldýklarýna

dikkat çekildi.Birleþmiþ

Milletler verilerine göre

Suriye'deki çatýþmalarda

300 bini aþkýn insanýn

hayatýný kaybettiði tahmin

ediliyor. Ýki milyondan

fazla Suriyeli ise

yaþadýklarý yerleri terk etti.

Þairi Arif Nihat

Asya'dan ilham

alarak okuduðu

dua;

''Dua Biz,kýsýk

sesleriz...minarele

ri,

Sen,ezansýz

býrakma

Allahým!

Ya çaðýr þurda

bal yapanlarýný,

Ya kovansýz

býrakma Allahým!

Mahyasýzdýr

minareler...göðü

de,

Kehkeþansýz

býrakma Allahým!

Müslümanlýkla

yoðrulan yurdu,

Müslümansýz

býrakma Allahým!

Bize güç

ver...cihad

meydanýný,

Pehlivansýz

býrakma Allahým

Kahraman

bekleyen

yýðýnlarýný,

Kahramansýz

býrakma

Allah'ým!

Bilelim

hasma karþý

koymasýný,

Bizi cansýz

býrakma

Allah'ým!

Yarýnýn

yollarýnda yýllarý

da,

Ramazansýz

býrakma

Allah'ým!

Ya daðýt

kimsesiz kalan

sürünü,

Ya çobansýz

býrakma

Allah'ým!

Bizi sen

sevgisiz,susuz,hav

asýz;

Ve vatansýz

býrakma

Allah'ým!

Müslümanlýkla

yoðrulan yurdu,

Müslümansýz

býrakma

Allah'ým!''

4 Ey Türk Beyleri,Milltim,Ýþitin!Yukarýda Gök Çökmedikçe

aþaðýda yer delinmedikçe,TÜRK Ulusu senin ülkeni kim

Alabilir? Töreni kim Bozabilir?

BÝLGE KAÐAN

ÝÞTE DEVLETÝN DUASI

 MHP Lideri Devlet Bahçeli sýk sýk þehitlerin kabirlerini ziyaret ederek duayla haklý

hatýralarýný yad ediyor. Bahçeli'nin en bilinen duasý ise Arif Nihat Asya’nýn þiirinden

8 MART 'DA DÜNYA

BU KADINLARI UNUTTU

Ýþte Suriyeli kadýnlarýn sessiz çýðlýðý

Surr iiyee ’’dee yüzzbiinll ee rrcc ee

ççoccuk vee kadýýn ççok

zzorr kýý þþ þþarrtt llarr ýýnda

ççadýý rr llarrda yaþþ ýýyorr..

Baþþ tta BM ollmak

üzz ee rree bii rr ççok

Ulluss llarrarrass ýý kurrum

kaynak yok diiyee rreek

bu iinssanllarra yarrdýým

ee ttmiiyorr

Mii ll ll iiyee tt çç ii Harreekee tt Parrtt ii ss ii Geenee ll Baþþkanýý Dokttorr Deevll ee tt Bahçç ee ll ii ss ýýk ss ýýk

þþ eehii tt kabii rr ll ee rr iinii zz iiyarree tt eedee rreek hakll ýý hatt ýý rrallarr ýýnýý rr iiyatt eediiyorr..

2014 yýlýnda 26 Þubat'ý 27 Þubat'a

baðlayan gece Kýrým Özerk Cumhuriyetinde

iþgal operasyonuna start verildi. Dünya

27 Þubat sabahýný Kýrým Özerk

Cumhuriyeti parlamentosunun iþgal edildiði

haberiyle açtý. Ukrayna merkeze baðlý

Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosuyla

Kýrým Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya yanlýsý

yönetiminin ortaklaþa baþlattýðý "parlamento

iþgali" senaryosu Kýrým'ýn uluslararasý

hukuka aykýrý biçimde Rusya'ya

baðlanmasýyla sonuçlandý…

19 Þubat 2014: Kýrým parlamentosu

Ukrayna'nýn devlet kuruluþunun

deðiþtirilmesine iliþkin referandum yapýlmasý

önerisini destekledi

20 Þubat 2014: Kýrým Parlamentosu

Baþkaný Vladimir Konstantinov, Moskova'ya

giderek Kýrým Özerk Cumhuriyetinin

baðýmsýzlýðýný ilan edebileceðini söyledi ve

Rusya'dan destek istedi.

21 Þubat 2014: Kýrým Tatar Milli Meclisi,

Konstantinov'un açýklamasýna sert tepki

gösterdi, Tatarlarýn Kýrým'ýn baðýmsýzlýðý

senaryosunun gerçekleþmesine imkan

vermeyeceðini açýkladý.

22 Þubat 2014: Rusya'nýn Karadeniz

Filosu'nun bulunduðu Ukrayna merkeze baðlý

Akyar (Sivastopol) kentinde kamu

binalarýnda Ukrayna bayraðýnýn yerini Rusya

bayraðý aldý.

23 Þubat 2014: Sivastopol'de Aleksey

Çalýy baþkanlýðýnda düzenlenen mitingde

"Russkiy Blok" Partisi öncüllüðünde

gönüllülerden oluþan öz savunma kuvvetleri

oluþturduklarýný ilan ediledi.

25 Þubat 2014: Kýrým'ýn baþkenti

Akmescit'te (Simferopol) Rusya yanlýsý

örgütler gösteri düzenleyerek, Ukrayna

iktidarýnýn yasadýþý ilan edilmesini, 1992

Kýrým Anayasasýna geri dönülmesini ve

Kýrým'ýn statüsü ile ilgili referandum

yapýlmasýný talep etti.

26 Þubat 2014: Kýrým Tatarlarý

parlamento önünde olaðanüstü toplantýnýn

iptali talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Rusya yanlýlarý da parlamento önünde

toplandý.

27 Þubat 2014: Ancak ayný gecenin

sabahýnda bütün dünya Kýrým

parlamentosunun iþgal edildiði haberiyle

uyandý. Gece saat 04:30 civarýnda maskeli,

üniformalý, silahlý kiþilerin Kýrým'da

parlamento ve baþbakanlýk binalarýný iþgal

ettiði bildirildi.

28 Þubat 2014: Sabah saatlerinde

Ukrayna Ýçiþleri Bakaný Arsen Avakov,

Sivastopol'deki Belbek Havalimaný'nýn

Karadeniz Filosu askerlerince bloke

edildiðini söyledi.

1 Mart 2014: Sivastopol'den Simferopol'e

doðru askeri araçlarýn hareket halinde

olduðuna iliþkin haberlerin gölgesinde Kýrým

parlamentosu bir kez daha olaðanüstü

toplantý yaptý.

2 Mart 2014'ten itibaren Rusya askeri

birlikleri Kýrým Özerk Cumhuriyetinde ve

Sivastopol kentinde bulunan Ukrayna askeri

birliklerini ve kamu binalarýný iþgal etmeye

baþladý. Bazý askeri birliklerde Ukraynalý

askerler teslim olurken bazý birlikler direniþi

sona kadar sürdürdü.

3 Mart 2014: Rusya'nýn BM GK Daimi

Temsilcisi Vitali Çurkin Rus ordusunun

Ukrayna'ya müdahalesini Viktor

Yanukoviç'in istediðini açýkladý. Ukrayna

Savunma Bakanlýðý ise Rusya'nýn artýk

Kýrým'a 16 bin asker soktuðunu duyurdu.

4 Mart 2014: Rusya Devlet Baþkaný

Vladimir Putin Kýrým'da tek bir Rus

askerinin bile olmadýðýný söyledi. Putin,

Rusya'nýn Sergey Aksyonov'u meþru

Baþbakan olarak kabul ettiðini bildirdi. Rus

lider, Kýrým'ý Rusya'ya baðlamayý

planlamadýklarýný, ancak Kýrým halkýnýn

kendi kaderini belirleme hakkýna sahip

olduðunu vurguladý.

5 Mart 2014: BM, Kýrým'daki durumu

incelemek için özel temsilcisini yarýmadaya

gönderdi. Ancak Kýrým'daki Rusya yanlýsý öz

savunma güçleri BM temsilcisine saldýrdý,

ardýndan temsilci geri dönmek zorunda kaldý.

Ayný gün yarýmadaya gelmesi planlanan

AGÝT askeri gözlemcilerine de izin

verilmedi.

6 Mart 2014: Kýrým parlamentosu bir

kez daha "olaðanüstü toplantý" düzenledi ve

referandumun daha da erkene alýndýðý, 16

Mart'ta düzenleneceði açýklandý. Ayrýca, yeni

"yönetim" referandumda halka ne sorulacaðý

konusunda da deðiþiklik kararý aldý.

8 Mart 2014: Sergey Aksyonov Kýrým

Silahlý Kuvvetlerini oluþturduklarýný açýkladý.

Kýrým parlamentosu Baþkaný Vladimir

Konstantinov ise Moskova ziyaretinin

ardýndan Kremlin'in yarýmadanýn Rusya'ya

baðlanmasý durumunda Kýrým bütçesini iki

kat, sosyal ödemeleri ise 4 kat arttýrma

vadinde bulunduðunu söyledi.

10 Mart 2014: Kýrým'daki Ukrayna askeri

birliklerine saldýrýlar sürerken Rusya Devlet

Baþkaný Vladimir Putin'in Almanya

Baþbakaný Angela Merkel ve Ýngiltere

Baþbakaný David Cameron'la telefon

görüþmesinde Kýrým halkýnýn kendi kaderini

belirleme hakkýnýn olmasý konusunda ýsrarlý

tavrýný sürdürdüðü açýklandý.

11 Mart 2014: Kýrým "Baþbakaný" Sergey

Aksyonov yardýmadada Rus rublesine

geçme kararý aldýklarýný duyurdu. Ayný gün

Kýrým parlamentosu, "Kýrým Özerk

Cumhuriyetinin ve Sivastopol'ün baðýmsýzlýk

deklarasyonu"nu kabul etti. Ukrayna

parlamentosu Kýrým parlamentosunun

referandum kararýnýn geçerli olmadýðýný

açýkladý ve Kýrýmlýlarý referanduma

katýlmamaya çaðýrdý

12 Mart 2014: ABD Baþkaný Barack

Obama Beyaz Saray'da Ukrayna Baþbakaný

Arseni Yatsenyuk'u kabul ederek Ukrayna'nýn

toprak bütünlüðünü ve egemenliðini

destekleyeceklerini, Kýrým'daki referandumu

tanýmayacaklarýný, Rusya'nýn Kýrým'daki

pozisyonunu deðiþtirmemesi durumunda

bunun faturasýný ödeyeceðini söyledi.

16 Mart 2014: Kýrým'da statü

"referandum"u gerçekleþti. Referandumda

Kýrýmlýlara iki soru soruldu:

Kýrým Tatarlarýnýn boykot ettiði

"referandum"a Kýrýmlýlarýn %83'nün

katýldýðý, onlarýn %96,77'sinin ise iki sorusu

da ayný anlama gelen referandumda

yarýmadanýn Rusya'ya baðlanmasýna oy

verdiði iddia edildi. Dünyanýn hiçbir medeni

ülkesinin tanýmadýðý, Kýrým Tatarlarýnýn

lideri Mustafa Cemil Kýrýmoðlu'nun "sirk"

diye nitelendirdiði sözde referandumun

"sonuçlarý"ný Rusya, yarýmadayý kendisine

baðlamak için "yasal gerekçe" olarak

kullandý.

18 Mart 2014: Kremlin'de Kýrým'ýn ve

Sivastopol'ün Rusya'ya baðlanmasýna iliþkin

anlaþma imzalandý ve Kýrým'ýn ilhaký

senaryosu tamamlandý.

28 Mart 2014. Ukrayna Cumhurbaþkaný

Vekili Aleksandr Turçinov, Kýrým'daki

Ukrayna askeri birliklerinin yarýmadayý terk

etmesine iliþkin emre imza attý.

Ýþgalin en büyük kurbaný - Kýrým Tatarlarý

Kýrým'ýn ilhakýnýn en büyük kurbanlarý ise

hiç kuþkusuz yarýmadanýn tek köklü halký -

Kýrým Tatarlarý oldu. Bazý Kýrým Tatarlarý

yeni yönetimle iþbirliðini ve iþgali kabul etse

dahi, Kýrým Tatar Milli Meclisi'ni otorite

olarak kabul eden ve çoðunluðu oluþturan

Kýrým Tatarlarý Rusya'nýn ilhak politikasýna

karþý duruþlarýný korudular. Ve bundan dolayý

halen cezalandýrýlýyorlar.

Rusya, ilk baþta Kýrým Tatarlarýný Meclis

ekseninde iþbirliðine çekmeyi denedi.

6 Mart'ta Kýrým Baþbakan Yardýmcýsý

Rüstem Temirgaliyev Kýrým'ýn Rusya'ya

baðlanmasýnýn ardýndan Tatarlarýn da Ruslar

ve Ukraynalýlarla ayný haklara sahip

olacaðýný söyledi.

10 Mart'ta Sergey Aksyonov Kýrým

Tatarlarýnýn temsilcilerine Baþbakan

Yardýmcýlýðýný, iki bakanlýk ve bütün

bakanlýklarla bakan yardýmcýlýðý görevlerini

vermeye hazýr olduklarýný bildirdi.

11 Mart'ta Kýrým Parlamentosu, Kýrým

Tatarlarýna büyük vaatler içeren karar kabul

etti. (Kýrým Tatarlarýna büyük vaatler)

Kaðýt üzerinde kalacaðý önceden belli

olan kararýn ardýndan Rusya Devlet Baþkaný

Putin, Tataristan'ýn eski Cumhurbaþkaný

Mintimer Þaymiyev aracýlýðýyla Mustafa

Abdulcemil Kýrýmoðlu ile telefonla görüþtü.

(Kýrýmoðlu Putin'le Kýrým'ý görüþtü). Telefon

görüþmesi iki tarafý da tatmin etmedi ki,

ardýndan Kýrým Tatarlarý referandumu boykot

kararýnda ýsrarlý tavrýný sürdürürken Rusya da

özellikle Meclis's yönelik "yumuþama"

politikasýndan geri adým attý. (Kýrým Rusya

olursa)

15 Mart'ta Kýrým Tatar Milli Meclisi

yapýlmasý planlanan referandumu kabul

etmeyeceðini açýkladý. Meclis, Kýrým

Tatarlarýnýn haklarýnýn ancak baðýmsýz ve

egemen Ukrayna devletinin içerisinde

gerçekleþtirilebileceðini beyan etti.

18 Mart'ta Rusya Devlet Baþkaný

Vladimir Putin Kýrým'ýn Rusya'ya

baðlanmasýna iliþkin anlaþmanýn ardýndan

Kýrým Tatarlarýnýn rehabilitasyonuna yönelik

adýmlarýn atýlacaðýný bir kez daha tekrarladý.

Ayný gün Kýrým Tatar Milli Meclisi Kýrým ve

Sivastopol'ün Rusya'ya baðlanmasýna iliþkin

anlaþmayý kabul etmediðini duyurdu.

29 Mart'ta Kýrým yönetimi, Kýrým

Anayasasý'nýn Kýrým tatarlarýna hükümette

herhangi kontenjan öngörmediðini açýkladý

(Kýrým Tatarlarýna hükümette kontenjan yok)

Ayný gün Kýrým Tatar Kurultayý

olaðanüstü toplantýsýnda Kýrým'da tatarlarýn

özerkliðine iliþkin çalýþmalarý baþlatma kararý

aldý ve Meclis'e Kýrým Tatarlarýnýn kendi

kaderlerini belirleme konusunu uluslararasý

kuruluþlarla görüþme yetkisi verdi. Meclis

Baþkaný Refat Çubarov, Kurultay'ýn Kýrým'ýn

ilhakýný kabul etmediðini, Kýrým'ý Ukrayna

topraðý olarak görmeyi sürdürdüðünü

bildirdi.

1 Nisan'da Vladimir Putin Kýrým

Tatarlarýna destek vaadinde bulundu. Ayný

gün Kýrým Tatar Milli Meclisi kendi

içerisindeki eleþtirilere ve suçlamalara da

göðüs gererek reel politiði dikkate almayý

denedi ve nisan ayýnda Kýrým hükümetinde

temsilcilik önerisini kabul etti.

21 Nisan'da Rusya Devlet Baþkaný

Vladimir Putin diðer halklarla birlikte Kýrým

tatarlarýnýn da rehabilitasyonuna ve devlet

tarafýndan desteklenmesine iliþkin

kararnameye imza attý. Ancak diðer belgeler

gibi bu belge de kaðýt üstünde kaldý.

Zira 22 Nisan'da Kýrým Tatarlarýnýn

lideri Mustafa Cemil Kýrýmoðlu'na Kýrým'a

giriþ yasaðý getirildi. Aslýnda yasak

19 Nisan'da uygulanmýþtý, ancak Rusya

resmi makamlarý önce bu haberi yalanladý.

22 Nisan'da ise Kýrýmoðlu Moskova

üzerinden Kýrým'a gitmek isterken geri

çevrildi.

3 Mayýs'ta Kýrým'ýn Rusya tarafýndan

atanan Baþsavcýsý Natalya Poklonskaya

Meclis yönetiminin aþýrýlýkçý faaliyetlerde

bulunduðunu iddia etti ve Meclis'in

kapatýlmasý tehdidinde bulundu.

5 Mayýs 2014'te ise Kýrým Tatar Milli

Meclisi Baþkaný Refat Çubarov'a da Kýrým'a

giriþ yasaðý getirildi.

Ardýndan Kýrým Tatarlarýnýn sürgün

yýldönümünü anma törenleri yasaklandý.

Daha sonra Mustafa Kýrýmoðlu'nun

danýþmaný Ýsmet Yüksel'in de Kýrým'a giriþi

yasaklandý. Meclis aktivistlerinin kaçýrýlmasý,

tutuklanmasý gibi haberler sýradan hal almaya

baþladý. (Kýrým Tatarlarý tehdit altýnda)

Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanlarý

tarafýndan Kýrým Tatarlarýnýn evlerine

düzenlenen þafak vakti baskýnlarý sýklaþtý.

Kýrým "Savcýsý" Natalya Poklonskaya,

Kýrým'ýn Rusya'ya baðlanmasýna karþý görüþ

ifade eden herkesin cezalandýrýlacaðýný

belirterek Kýrým Tatarlarýný sürgünle tehdit

etti. Kýrým'da en çok izlenen Kýrým

Tatarlarýna ait (sahibi iþadamý Lenur

Ýslamov) ATR televizyonuna "aþýrýcýlýk"

uyarýsý içeren bildiri gönderildi. Aþýrýlýkla

Mücadele Merkezinden televizyon

yönetimine gönderilen bildiride ATR

televizyonunun etnik ve dini sebeplerden

dolayý baský fikrini benimsettiði, Rusya

karþýtý oluþmasýna yardýmcý olduðu, Kýrým

Tatarlarý arasýnda yönetim ve onun

faaliyetlerine karþý güvensizliði körüklediði

ve bu davranýþlarýn dolaylý olarak aþýrýcýlýk

tehdidi oluþturduðu bildirildi. Kýrým Haber

Ajansý'nýn faaliyetinin yasaklanmasý yönünde

karar çýkartýldý.

Son günlerde ise Rusya yönetiminin

Kýrým Tatarlarýnýn

26 Þubat 2014'teki gösterisiyle ilgili

soruþturma yürüttüðü ortaya çýktý.

Soruþturma çerçevesinde 3 Kýrým Tatarý -

Kýrým Tatar Milli Meclisi Baþkan Yardýmcýsý

Ahtem Çiygöz, Asan Çebiyev ve Ýskender

Kantemirov tutuklandý. Çiygöz

29 Ocak'ta, Çebiyev ve Kantemirov ise

þubatýn baþýnda gözaltýna alýndý.

Moskova,

26 Þubat gösterisinin Rusya'nýn

çýkarlarýna karþý düzenlenmiþ bir eylem

olduðunu iddia ediyor ve Kýrým Tatarlarýný

Rusya Ceza Kanunu'nun 12.3.maddesiyle

suçluyor. Bu madde, baþka devletlerde Rusya

Federasyonunun veya her hangi Rusya

vatandaþýnýn çýkarlarýna yönelik suç teþkil

eden eylemlerde bulunan yabancý

vatandaþlarýn yargýlanmasýný öngörüyor.

Oysa belirtilen tarihte - yani

26 Þubat 2014'te Kýrým Ukrayna topraðý,

Kýrým Tatarlarý Ukrayna vatandaþýydý ve

Kýrým parlamentosunun önünde Rusya

vatandaþlarý yoktu. Buna raðmen, Rusya

Soruþturma Komitesi, Kýrým vatandaþlarýna 1

sene öncesini "hatýrlama" ve Kýrým

Tatarlarýna karþý tanýklýk yapma çaðrýsýnda

bulundu…

5 Onlara Allah Türk Adýný verdi ve Onlarý

yeryüzüne hakim kýldý. KAÞGARLI MAHMUT

DÜNYANIN

YALNIZLIÐI''KIRIM''

 Rusya tarafýndan 1 yýl önce "Kýrým Özerk Cumhuriyeti" iþgal edildi. Kýrým Tatar Türkleri büyük

zorluklar yaþýyor. Bu sürede Kýrým Tatar Milli Meclisi kapatýldý, Kýrým Tatarlarýnýn sembol ismi Mustafa

Abdülcemil Kýrýmoðlu ve Meclis Baþkaný Rýfat Çubarov'un ülkeye Kýrým'a giriþi yasaklandý. Kýrým Tatar

Türklerinin yayýn organý ATR televizyonu ve Kýrým Haber Ajansý'nýn faaliyetleride Kýrým'da durduruldu.

Kýý rr ýým’’da Tattarr Türrkll ee rr iiniin yaþþanan

ssürree çç tt ee Akmee ss cc ii tt baþþ tta ollmak üzz ee rree

bii rr ççok göss tt ee rr ii yaptt ýý llarr.. Keendii

vattanllarr ýýnda yaþþadýýkllarr ýý acc ýý ollayllarr hall een

daha deevameediiyorr..

Muss ttaffa

Abdüll cc eemii ll

Kýý rr ýýmoðllu

Sabah gazetesi Kýrým'da

yaþananlarla Gezi olaylarý VE

Türkiye'de yaþanan sýcak

geliþmeler arasýnda baðlantý

kurdu. Tek taraflý açýklamayla

yapýlan haberde Kýrým Tatar

Türklerinin Lideri ve Türkiye

Cumhurbaþkaný Tayyip

Erdoðan'ýn ''ABÝ'' dediði Mustafa

Abdülcemil Kýrýmoðlu'na karþýda

Diaspora Tatarlarýnýn Lideri

ifadesi kullanýldý.

Sabah Gazetesi Rusya'nýn silah

zoru ile iþgal ettiði Kýrým ile ilgili

yayýnladýðý 10 Mart 2013 tarihli ''

'Türkiye ile Rusya'nýn Kýrým

Tatarlarý politikasý uyumlu'

baþlýklý haberinde sözde Kýrým

Cumhurbaþkaný Oleg

Belaventsev, Baþbakan

Yardýmcýsý Ruslan Balbek , Kýrým

Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý

Remzi Ýlyasov gibi isimlerden

alýnan açýklamalar karþýt görüþe

yer verilmeden yayýnlandý.Gazete

''Kýrým Cumhurbaþkaný,

Baþbakaný'' Kýrým Parlamentosu

gibi ifadeleri kullanarak

Türkiye'nin tanýmadýðý ve zorla el

konulmasýný kýnadýðý bir bölge

için bir skandala imza attý.

Sabah Gazetesi'nde haberi

yapan Ferhat Ünlü Putin

ziyaretinden hemen önce de

Kýrýma giderek Remzi Ýlyasov ile

röportaj yapmýþ ve benzeri bir

haber yapmýþtý. Bunlarý, Rusya

dýþiþleri bakanlýðý sözcüsünün

geçtiðimiz günlerde Mustafa

Kýrýmoðlu hakkýndaki

açýklamalarýyla benzerliði de

dikkat çekici diðer nokta.

Gazete adeta Rusya'nýn sözcüsü

Kýrým olaylarý baþladýðý günden

bu yana yayýnlarýnda Putin ve

Rusya'nýn sözcülüðünü yapana

gazete Putin'in, "Kýrým

Tatarlarý'na karþý borçluyuz"

dediðini ve bu borcun ödenmesi

için Rusya'nýn elinden geleni

yaptýðýný haberinde açýklarken

Kýrým'da kaybolan ve öldürülen

onlarca Tatar Türkünü unuttu.

Sabah gazetesi haberinde Kýrým

Tatar Milli Meclisi'nin

kapatýldýðýný baþta Mustafa

Abdülcemil Kýrýmoðlu olmak

üzere yüzlerce Kýrýmlýnýn Kýrým'a

giriþ yasaðý olduðunu görmezden

geldi.

Meslektaþlarýný bile unuttular

Sabaha Gazetesi tek taraflý ve

gerçeklerden uzak haberinde

Kýrým Tatar Türklerinin yayýn

organý ATR televizyonu ve

Kýrým Haber Ajansý'nýn

faaliyetlerinde Kýrým'da

durdurulduðunu ve gazetecilere

Kýrým'a giriþ yasaðý getirildiðini

unutarak skandal bir haber imza

attý.

6 Üstümüze kýlýç çekilmedikçe,ülkemize

girilmedikce,tab'ama cefa edilmedikçe Bizden

kimseye zarar gelmez. FATÝH

‘Irak'ý üçe

bölelim’

Irak'ýn Kerkük Valisi

Necmeddin Kerim, Irak'taki

bunalýmlarýn tek çözüm

yolunun ülkenin üç özerk

bölgeye ayrýlmasý olduðunu

söyledi.

Ýngiliz Independent

gazetesine demeç veren KYB

Üyesi Kerkük Valisi

Necmeddin Kerim, Irak'ýn Þii,

Sünni ve Kürt bölgeler

þeklinde üçe bölünmesinin

çatýþmalarý önleyecek tek

çözüm yolu olduðunu söyledi.

Sünni ve Þiilere de týpký

Kürdistan Bölgesi gibi bir

federal bölge kurmalarýný

teklif eden Necmeddin Kerim,

"Irak'ta hiçbir kesim bir

diðerine silah zoruyla hakim

olamaz, dolayýsýyla en iyisi

meselelerin siyasi yollarla

çözülmesidir" dedi.

Irak'ýn halihazýrda zaten

üçe bölünmüþ olduðunu

belirten Necmeddin Kerim,

"bu bölgeler üç baðýmsýz

ülkeye deðil, birbirleriyle

savaþan üç ülkeye benziyor"

dedi.

Sabah Gazetesi' ''Rus''lobisi gibi çalýþýyor. Gazete

bir skandal bir habere imza attý.

MATRUÞKA GÝBÝ

AÇTIKÇA RUS ÇIKIYOR

11.. Cumhurrbaþþkanýý Abdull llah Güll

Türrkiiyee Cumhurr iiyee tt ii Deevll ee tt ii adýýna

Abdüll cc eemii ll Kýý rr ýýmoðllu’’na deevll ee tt

nii þþanýý vee rrmii þþ tt ii ..

II rrak Türrkmeen cc eephee ss ii

Ankarra tt eemss ii ll cc ii ss ii

Hii cc rran Kazzancc ýý Kee rrkük

Vall ii ss ii Nee ccmeeddiin

Kee rr iim’’ ii makamýýnda

zz iiyarree tt eedee rreek ssözzdee

Türrkmeenll ee rree karr þþ ýý

ollumllu ttuttumundan

dollayýý tt ee þþ eekkürr ee ttmii þþ tt ii

..Kazzancc ýý ’’nýýn zz iiyarree tt iiniin

II rrak Türrkmeen Ceephee ss ii

Geenee ll Mee rrkee zz iiniin bii llgii ss ii

dýý þþ ýýnda gee rr çç eekll ee þþmee ss ii

Kazzancc ýý ’’nýýn zz iiyarree tt ii çç iin

nee rreedeen ttall iimatt alldýýðýý

ssorrussunu akýý ll llarra

gee tt ii rrdii ..

Kee rrkük

Vall ii ss ii

Nee ccmeeddii

n Kee rr iim

Hii cc rran

Kazzancc ýý

Suriye Türkleri

Derneði Genel Sekreteri

Ahmed Vezir, "Rejim

güçleri Türkmen Daðý'na

saldýrýyor. Yardým

gelmezse, elde kalan Batý

Tðrkmeneli'deki tek

Türkmen yerleþim bölgesi

olan köylerimizi

kaybedeceðiz" dedi.

Vezir, yaptýðý

açýklamada, Esed'in

Lazkiye kýrsalýndaki

Cebel Ekrad ve

Bayýrbucak Türkmen

Bölgesi'ne yönelik

saldýrýlarýný arttýrdýðýný

ifade etti.

Hava destekli

saldýrýlarýn bölgeye ciddi

zararlar verdiðini belirten

Vezir, Esed'in hem Cebel

Ekrad'dan hem de rejim

güçleri sýnýrýnda bulunan

Türkmen Daðý'na karadan

girmeye çalýþtýðýný

kaydetti.

Türkmen Daðý'nýn

Suriye'deki tek Türkmen

yerleþim yeri kaldýðýna

dikkat çeken Vezir,

þunlarý söyledi:

"Rejim güçleri Cebel

Ekrad'da bir noktayý ele

geçirdi. Þimdi de Acýsuyu

mevkisinden Türkmen

köylerine girmeye

çalýþýyor. Bölgede

binlerce aile yaþýyor ve

çok tedirgin.

Rejimin her iki

noktada ilerleyiþi,

Bayýrbucak Türkmen

Bölgesi'nin kaybedilmesi

demek. Rejim güçleri

Türkmen Daðý'na

saldýrýyor. Yardým

gelmezse, elde kalan

Suriye'deki tek Türkmen

yerleþim bölgesi olan

köylerimizi

kaybedeceðiz."

Bölgeye acilen yardým

gelmesi gerektiðini

vurgulayan Vezir, hava

saldýrýlarýna karþýlýk

veremediklerini,

uluslararasý camiayý

yardým edilmesine dikkat

çekti.

Vezir, yardým gelmezse

Türkmen köylerinin

kaybedileceðini dile

getirdi.

7 Türk hakanlarý ve Türkmen Padiþahlarý devlet

iþlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.

NÝZAM ÜL-MÜLK

 Örgüt kente karþý yapýlacak saldýrý öncesi Türk

Konsolosluðunu ana karargâh yaparken geçiþ noktalarý

ve köprülere patlayýcý yüklü araçlar yerleþtirdi.

Suriye Türkmeneli'ne 'acil' yardým

Suriye Türkleri Derneði Genel Sekreteri Vezir, 'Rejim güçleri Türkmen

Daðý'na saldýrýyor. Yardým gelmezse, elde kalan Batý Türkmeneli'deki tek

Türkmen yerleþim bölgesi olan köylerimizi kaybedeceðiz' diye konuþtu.

IÞID MUSUL'DA

YERÝN ALTINA ÝNÝYOR

Tikrit ve

Düþündürdükleri

Baðdat'ýn 150 kilometre kuzeyinde

yer alan Tikrit, sekiz aydan fazla bir

süredir IÞÝD'in iþgali altýnda. Irak'ta

devam eden IÞID gerçeðine dikkat

çekmek adýna geçtiðimiz Pazar

günü Irak Baþbakaný Haydar el

Abadi, kenti örgütten geri almak

için bir saldýrý baþlatýldýðýna dair bir

açýklamada bulundu.[1] Söz konusu

açýklamanýn ardýndan Irak ordusu

ve Þii milisler, IÞÝD'in elindeki

Tikrit þehrini almak için geniþ çaplý

bir saldýrý baþlattý.

Operasyonda Irak ordusuyla birlikte

hareket eden Þii milis kuvvetlerinin

Ýran tarafýndan eðitilip organize

edilmesinin ardýndan Tahran'ýn

operasyondaki rolü giderek daha net

hale geliyor.[2] Irak'ta bulunan Þii

milis kaynaklarý ve Ýran basýný,

Ýran'ýn Devrim Muhafýzlarý'ndan

Kudüs gücünün komutaný olan

General Kasým Süleymani'nin

operasyonun yönetilmesinde þahsi

olarak rol oynadýðýný belirtmekte.[3]

Irak ordusu ve kendilerine Haþid

Þaabi (Halk Seferberliði) ismini

veren Þii milis grubu birçok yönden

Tikrit'e saldýrýyor. Sahada bulunan

kaynaklarýn BBC Farsça servisine

verdiði bilgilere göre Ýranlý

Komutan Kasým Süleymani'nin

direktifleri doðrultusunda bir dizi

Devrim Muhafýzlarý subayý

operasyon resmi olarak baþlamadan

önce komutanlýk düzeyinde olaya

dahil oldu.[4]

Ýran'ýn resmi makamlarý henüz bu

durumu doðrulamasa da Devrim

Muhafýzlarýna yakýnlýðý ile bilinen

Ýran'ýn Fars haber ajansý

Süleymani'nin operasyondaki rolüne

iliþkin olarak geniþ haberler geçti.

Hatta Süleymani'yi Iraklý

komutanlarýn ve subaylarýn arasýnda

gösteren fotoðraflar yayýnladýlar.

Ajans, fotoðraflarýn Tikrit civarýnda

çekildiðini bildirdi.[5] Ayrýca Ýran'ýn

bölgedeki diðer dinlere mensup

gruplarla irtibatýný koparmadýðý ve

bölgede kurulan "Ýsa Bin Meryem"

adlý Hristiyan milis grubunun

Hizbullah bayraðý altýndaki Þii

Ýmam Ali Tugayý tarafýndan

eðitildiði görüntüler de dikkat

çekmekte.[6]

Haþid Þaabi isimli grubun içinde

bulunan gruplardan bir tanesi

Saraya el Horasani (Horasan

Tugaylarý). Bu grubun Ýran'ýn ruhani

lideri Ayetullah Ali Hamaney'e baðlý

olduðu belirtiliyor. Bu tugayýn

komutanlarýndan biri BBC Farsça

servisine General Süleymani'nin

emri altýndaki Ýranlý güçlerin Iraklý

Þii savaþçýlarý operasyon

baþlamadan uzun bir süre önceden

bu yana eðittiðini ve moral olarak

hazýrladýklarýný vurguluyor. Diðer

taraftan Amerika Ulusal Ýstihbarat

Dairesi Baþkaný James Clapper ise

CBS News'a verdiði röportajda,

Tahran'ýn Irak'taki askeri varlýðýna

ve Tikrit'teki saldýrýlardaki

organizatörlüðüne dikkat çekti.[7]

2014 yýlýnýn Eylül ayýndaki Þii

Türkmenlerin yoðun olarak yaþadýðý

Emirli kasabasýndaki çatýþmalar

sýrasýnda Ýran, bölgede organize

edip silahlandýrdýðý Þii milislerle

birlikte Irak ordusunun yanýnda yer

almýþtý. Emirli savunmasýnýn

ardýndan ilginç bir þekilde dünya

kamuoyunda görünür olmaya

baþlayan Kasým Süleymani, Ýran'ýn

Irak'taki varlýðýnýn görünen yüzü

olmuþtu. Bu süreçten sonra IÞÝD'e

karþý savaþta adý sýk sýk gündeme

gelen Kasým Süleymani'nin de aktif

olarak yer aldýðý savaþta, Tikrit'i

IÞÝD'den geri almasý durumunda

Ýranlý bir generalin Saddam

Hüseyin'in memleketi olan

Tikrit'i alarak "Tikrit Fatihi"

olarak lanse edilmesi söz konusu

olabilir. Ancak bir Sünni kenti olan

Tikrit'e yapýlan operasyona, Ýran

Devrim Muhafýzlarý'na baðlý El

Kudüs güçlerinin komutaný Kasým

Süleymani'nin de katýlmasý ve Þii

milislerin harekâtta önemli rol

oynamasý bazý soru iþaretlerine

neden olabilir veya operasyon bazý

baþka sýkýntýlarý da beraberinde

getirebilir.

Irak kuvvetlerinin Tikrit'in ardýndan

Musul'u geri almak için kapsamlý

bir harekât düzenlemesi olasýlýðý

daha önce gündeme gelmiþti. Musul

operasyonunda Irak ordusuyla

Kürtlerin birlikte hareket etmesi

muhtemel. Ancak Irak Ordusu ve

Ýran destekli Þii milis kuvvetlerinin

desteðiyle yapýlan Tikrit

operasyonu, bölgede daha büyük

sýkýntýlarýn yaþanacaðýnýn habercisi

gibi.

Zira ABD'nin 2003'teki Irak

iþgalinden bir yýl sonra

yakalanan Eski Irak Devlet

Baþkaný Saddam Hüseyin'in

memleketi ve ayný zamanda Sünni

bir kent olan Tikrit'e Þii milislerin

de aktif olarak yer aldýðý bir askeri

harekatýn IÞÝD'e karþý savaþmak

kadar zor ve hassas dengeleri

bulunmakta. Tikrit'te IÞÝD'e karþý

baþlatýlan savaþýn baþarý þansý Þii

milislerin bölgedeki Sünni halka

yaklaþýmýyla doðru orantýlý.

Bölgedeki Þii milisler IÞÝD'in

baskýsý altýnda yaþamak zorunda

olan Sünni halka ne kadar ýlýmlý

davranýrlarsa IÞÝD karþýsýnda o

kadar baþarýlý olurlar. Ancak Þii

milislerin bölgedeki halka

yaklaþýmýna dair ciddi tereddütler

var zira Þii milis liderlerin, Tikrit

operasyonunu "intikam saldýrýsý"

ilan etmesi, Sünni sivillerin

akýbetinden endiþe edilmesine sebep

oluyor.[8] Ayrýca Irak'ýn önemli

siyasi ve ideolojik figürlerinden

olan Þii lider Mukteda Sadr'ýn, Ýran

yanlýsý milislerin sivil Sünni nüfusa

IÞÝD gibi davranmalarýndan

þikâyetçi olmasý bölgedeki

endiþeleri arttýran diðer bir husus.[9]

Uluslararasý Af Örgütü Ekim ayýnda

yayýmladýðý raporda, Irak'ta hala

çok sayýda Sünni sivilin, Þii

milislerce kaçýrýldýðýný ve

öldürüldüðünü belirtmiþ, Irak

hükumeti bu iddialara iliþkin

soruþturma baþlatmýþtý. Ülkede Þii

aðýrlýklý hükumet ile Sünni

azýnlýk arasýnda yýllardýr süren

gerginlik, bazý Sünni aþiretlerin

IÞÝD'e destek vermesinin baþlýca

sebeplerinden biri olarak

gösterilmekte.

Ayrýca Tikrit'in ideolojik yapýsýna

bakýldýðýnda da aðýrlýklý olarak

Sünnilerin, Nakþýbendi

tarikatlarýnýn ve Baas partisinden

kalma unsurlarýn yaþadýðý bir kent

olduðunun belirtilmesinde fayda

var. Dolayýsýyla savaþ esnasýnda Þii

milis kuvvetler ve Irak ordusu,

bölgenin hassasiyetlerini dikkate

alarak hareket etmezlerse bir

sürpriz yaþayýp Tikritliler

tarafýndan bir direniþle

karþýlaþabilirler.

Bu da bölgedeki mezhepçi

politikalarý nedeniyle Irak'taki

gerilimin artmasýnýn

sorumlularýndan birisi olan Eski

Irak Baþbakaný Nuri El Maliki'den

sonra Irak'ýn bütünlüðü adýna

deðiþen bir þey olmadýðýnýn bir

göstergesidir.

Ceemall ee tt tt iin

Taþþkee ss een

DEAÞ terör örgütü

elebaþý zorla el

koyduðu Türkiye'nin

Musul

baþkonsolosluðunu

örgüt militanlarýnýn

yuvasý haline geldi.

Örgüt Türk

Konsolosluðu gibi el

koyduðu binalarýn

altýna sýðýnak ve

tüneller kazdý. Irak

Musul kenti

Haziran ayýnda

adýný Ýslam Devleti

olarak deðiþtiren

IÞÝD'in eline

geçmiþti.Konsolosluk

ta örgütün üst düzey

komutanlarý

kalýyor.Örgüt

çatýþmalar için

planlarýný bu binadan

yapýyor.

Surr iiyee Türrkll ee rr ii Dee rrneeðii

Geenee ll Seekrree tt ee rr ii Ahmeed Vee zz ii rr

8 Benim hayatta yegane fahrim,servetim

Türklükten baþka bir þey deðildir.

ATATÜRK

Onlar Osmanlý'nýn ve Selçuklunun yetim

evlatlarý Oðuz nesli Türkmenler….Yýllarca Fransýz

ve Ýngiliz mandasýndan çektiler..ardýndan

diktatörler geldi…ardýndan peþmerge ve terör

örgütleri geldi. Haberlerde yer almýyorlar,

uluslararasý koalisyonun gündeminde deðiller.

Türkiye'deki yetkili ve etkili kiþiler baþlarýný

okþayýp Kürtlere tabii olun diyor. Irak'ta ve Suriye

Türk olmanýn bedelini canlarýyla ödüyorlar.

TELAFER UNUTTURULDU

Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar

Merkezi'nden (BÝLGESAM) Ali Semin, Irak

Telafer'de yaþananlarý anlatýyor.

"Toplam 300 bin kadar Türkmen evlerinden

oldu. Bunlarýn bazýlarý Kerbela'ya, bazýlarý da

Kerkük'e gittiler. Önemli bir bölümü de Türkiye

Cumhuriyeti Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum

Yönetim Baþkanlýðý (AFAD) tarafýndan Irak'ýn

Duhok kentinde kurulan kampta yaþýyor. Çok

büyük çapta bir insani durum söz konusu olmasýna

raðmen, Türkmenler pek gündeme gelmiyor. Iraklý

Ezidilerin yaþadýklarý daha fazla biliniyor. Daha da

ilginci, son kaçýþlar ile birlikte Türkiye'de 14

binden fazla Edizi bulunuyor. Türkiye'deki

Türkmenlerin sayýsý ise 5 bin kadar."

Irak ve Suriye konusunda araþtýrmalar yapan

Semin, Türkmenlerin Ezidiler kadar IÞÝD

þiddetinden zarar gördüðünü, dahasý Saddam

rejiminin devrilmesinden bu yana benzer krizlerle

karþý karþýya olduklarýný belirtiyor:

"IÞÝD Türkmenlere de büyük zarar verdi.

Coðrafi anlamda Türkmenler kendi yerlerinden

oldular, hem de mezhepsel olarak ikiye bölündüler.

Þu anda 70'i kadýn 450 Türkmen IÞÝD'in elinde esir

ve akýbetleri belli deðil. Bununla ilgili dünya

kamuoyunda hiçbir destek söz konusu deðil.

Türkmen göçmenlerin yaþadýðý kamplarda yaz

boyunca her gün üç, dört çocuk yaþamýný yitiriyor.

Kaldý ki Musullu Türkmenler Saddam döneminde

büyük baský altýndaydý. O devrilince Kürt yönetimi

ve Sünni Araplar'ýn bölge için mücadelesi baþladý.

Telaferli Türkmenler on yýldýr süren çatýþmalar

nedeniyle yýprandý. Hem Türkiye, hem de

Türkmenler için çok önemli ve stratejik bir nokta

Telafer. Bölge için mücadele eden güçlerin

çatýþmasýndan Türkmenler zarar görüyor.

Türkmenlerin zayýf düþmesi ise çatýþan taraflarýn

menfaatine. Zira bölgeyi ele geçirmek isteyen

herkes için Telafer'in yüzde yüz Türkmen olan

nüfusu sorun teþkil ediyor. "

Doðu Türkistan günümüzde Çin'in üstüne

çeþitli baský kurduðu bir coðrafya ve Türk

devletlerinin kanayan yarasý olmuþtur. Çin'in

baskýsý bu coðrafyada yaþayan Uygur

Türkleri'nin kültürlerini ve dinlerini

diledikleri gibi yaþamalarýna engel

olmaktadýr. Bu tutumlara dayanamayan

Uygur Türkleriyse zorunlu olarak (özellikle

de Türkiye'ye) göç etmektedirler ve tüm

Türk devletlerinden yardým

beklemektedirler. Ben de onlarýn yardým

çaðrýlarýný karþýlýksýz býrakmamak ve Doðu

Türkistan'daki zulümlere farkýndalýk

yaratmak adýna Çin'in Uygur Türkleri

üzerindeki baskýcý politikalarýný kronolojik

olarak ifade etmeye, yaþadýklarý zorluklarý

günýþýðýna çýkarmaya ve yardým çaðrýlarýnýn

karþýlýk bulmasýna bir katký saðlamaya

çalýþacaðým.

Doðu Türkistan; jeopolitik konumu,

petrol, altýn, uranyum, kömür gibi zengin yer

altý kaynaklarý ile her zaman komþularýnýn

ilgi odaðý olmuþtur. Bölge kaynaklarýný

sömürmesi, soykýrým, etnik ve dinî

asimilasyon ve insan haklarý ihlalleri ile

yoðun olarak gündeme gelen Çin, bölge

gerçeklerinin dünya kamuoyu tarafýndan

anlaþýlmasýna engel olmakta; bunun için

haberleþme ve iletiþim araçlarýnýn

kullanýmýný denetim altýna alarak bölgeyi

dünyaya kapatmaktadýr. Çin'in günümüzde

bu baskýlarý sonucu ortaya çýkan sorun

tarihsel bir arka plana sahiptir ve Çin Doðu

Türkistan'ý adým adým iþgal etmiþtir.

Çin iþgal yolunda birinci adýmýný 1755

yýlýnda gerçekleþtirmiþtir. Ýkinci adýmýnýysa

18 Kasým 1844'te atmýþ ve Sincan

(Xinjiang)'ý iþgal etmiþtir. Fakat bu iki istila

da Türkler tarafýndan püskürtülmüþtür.

1933'te Kaþgar'da Doðu Türkistan Ýslam

Cumhuriyeti ile 1944'te Þarki Türkistan

Cumhuriyeti adlarýyla kurulan Türk

devletleriyse zamanla güçlendikleri için Çin

ve Rusya'yý rahatsýz etmiþtir. Bu yüzden Çin

ve Rusya iþbirliðiyle bu devletleri

yýkmýþlardýr. Üçüncü adým ise 1949 yýlýnda

Mao'nun Çin'e hâkim olmasýyla Doðu

Türkistan'daki Çin birlikleri Komünist Çin'e

baðlandýklarýný açýklamalarý sonucu

atýlmýþtýr. Böylece Çin hiçbir askeri güce

baþvurmadan Doðu Türkistan'ý iþgal etmiþtir.

Çin Doðu Türkistan topraklarýný iþgal

etmekle kalmamýþ; ayný zamanda burada

çeþitli politikalar uygulamýþtýr. Bu politikalar

bölgeyi sömürmeye ve buradaki Türkleri

asimile etme amaçlýdýr. Elbette ki bu asimile

etme politikasý da yeni deðildir. Ýlk olarak

19. Yüzyýlýn sonlarýnda Mançu-Qing

Hanedan dönemi, daha sonra Milliyetçi Çin

dönemi ve son olarak da Komünist Çin

döneminde farklý asimilasyon politikalarý

izlenmiþtir. Bu politikalarýn hepsinde de

binlerce Türk ata yurtlarýndan olmuþ, çeþitli

iþkencelere maruz kalmýþ, hatta canlarýndan

olmuþlardýr.

Günümüzde Doðu Türkistanlýlar bu

asimilasyon politikalarý yüzünden önce

Afganistan'a ve daha sonra da Türkiye'ye

göç etmek zorunda kalmýþlardýr. Göç eden

Türkler yerine Çinlilerin yerleþtirilmesi

asimilasyonu hýzlandýrmayý amaçlamýþtýr.

Beraberinde de büyük çatýþmalara ve

binlerce Türk'ün iþkenceye uðramasýna

sebep olmuþtur.

Doðu Türkistan'a iliþkin farkýndalýk

yaratmamýz gereken en önemli sorunlardan

biri de saðlýk sorunlarýdýr. Bölgedeki Uygur

Türkleri Çinli doktorlara(bölgeye özellikle

Çinli doktorlar atanýyor) Çince bilmedikleri

için saðlýk sorunlarýný ifade edememiþ ve bu

sorun yüzünden birçok hasta hayatýný

kaybetmiþtir. Milliyetçi görüþleri yüzünden

kavgalara karýþýp yaralanan Doðu Türkistanlý

gençlereyse AIDS'li kanlarýn þýrýnga

edilmesiyle daha fazla Uygur Türkü

hayatýný kaybetmiþtir. Ayrýca Çin'in

1979'da çýkardýðý Doðum Kontrolü

Yasasý ile Çinliler'in 1 ve Azýnlýklarýn

ise 2 çocuk sahibi olmalarýna

müsaade edilmiþtir. Fakat bu yasaya

uyulmamýþ Doðu Türkistan'da birden

fazla çocuða sahip olan Türkler'e

çeþitli müeyyideler uygulanmýþ;

Çinliler'inse yine asimilasyon amaçlý

iki çocuk sahibi olmalarýna bir yaptýrým

uygulanmamýþtýr.

Bahsedilenlerden anlaþýlacaðý gibi

Çin, Doðu Türkistan'da insan haklarýný

çok sert bir þekilde ihlal etmekte, Doðu

Türkistan'daki Uygur Türkleri'nin

ibadet, haberleþme ve hatta yaþama

özgürlüklerine set çekmekte ve

insanlara çektirdikleri çilelerin

günyüzüne çýkmasýný engellemeye

çalýþmaktadýr. Doðu Türkistan'da

yaþanan kýyýmlara BM, diðer

uluslararasý örgütler ve özellikle diðer

Türk devletlerinin gözlerini

kapatmamasý, ticari iliþkilerinin

tehlikeye düþeceði endiþesiyle

susmayýp, yapýlan eziyetlere karþý ses

çýkartmalarý gerekmektedir.

DOÐU TÜRKÝSTAN

Eda Holdur 2 Ekim 1993’te

Iskendorun/Hatay’da dogmustur. Izmir Kiz

Lisesi 2011 mezunu ve Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasi Iliskiler

Bölümü üçüncü sinif ögrencisidir. Ingilizce

hazirlik egitimi almaktayken UNICEF’te

fundraiser olarak çalismistir. Orta derecede

Almanca ve Ingilizce bilmektedir.Tarihe -

özellikle Yakin Dogu ve Orta Dogu tarihlerineilgi

duymakla birlikte 2010 yilinda 17. ve 19.

Yüzyillarda Izmir Ticaretinde Levanten

Kavrami ve Avrupali Tüccarlar adli bir

TÜBITAK projesi hazirlamistir. Ayrica 2014

yilinda SETA’da Prof. Dr. Muhittin

Ataman’dan Uluslararasi Örgütler dersi almistir

ve hala Haberilla’da köse yazarligi

yapmaktadir.

Arraþþ tt ýý rrma Eda Holldurr

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 10
Dün Tekil 669
Bugün Tekil 494
Toplam Tekil 4159277
IP 35.172.230.21


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.215 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu