VIII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ 13-16 EKİM 2015 / AZERBAYCAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

VIII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ 13-16 EKİM 2015 / AZERBAYCAN
Tarih: 27.01.2015 > Kaç kez okundu? 2807

Paylaş


III. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ

13-16 EKİM 2015 / GENCE / AZERBAYCAN

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu oluşturan dört kurumdan biri olan Atatürk Araştırma Merkezince; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak günümüze kadar olan süreçte Türkiye Cumhuriyeti tarihine kapsamlı bir şekilde ışık tutarak, kültürden siyasete, ekonomiden toplum yapısına kadar tarihin farklı alanlarında bilimsel değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak ve Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki rollerini inceleyerek analiz etmek ve ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform gerçekleştirerek uluslararası bilim insanları ve yakın dönem tarihçileri arasındaki mesleki iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.

Bu çerçevede VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’in yüksek himayelerinde, Merkezimiz ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iş birliğinde 13-16 Ekim 2015 tarihlerinde Azerbaycan (Gence)’da düzenlenecektir.

VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi’nin teması; Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyası’nda Kafkasya ve Çevresi olarak belirlenmiştir.

XXI. yüzyıl dünya siyasî ve kültür coğrafyasında Hazar-Kafkasya-Karadeniz ve çevresinin giderek öneminin arttığı gözlenmektedir. Bu coğrafyada barış ve huzurun korunması başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dünyayı yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple Kafkasya havzasında barışın korunması büyük önem arz etmektedir. Bu kongreyle geçmişten günümüze Kafkasya ve çevresinde kültürel, siyasî, ekonomik gelişmelerin bilimsel bir bakış açısıyla incelenerek değerlendirilmesiyle Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” yaklaşımı çerçevesinde çözümler üretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Kongrede yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Kafkasya ve çevresinden kastedilen, Karadeniz-Kafkasya-Hazar Havzası- Orta Asya-Çin-Hindistan ve Uzakdoğu’nun dahil olduğu bölgedir. Bildiri başlıklarının çerçevesi geniş olup, ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiriler şu ana başlıklar altında toplanmıştır:

1.XIX. yüzyılın başından I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Osmanlı Devleti’nin kültürel, siyasî, iktisadî ve sosyal hayatında Kafkasya ve çevresi.

2.Büyük Güçlerin Kafkasya politikası.

3.Milli Mücadele sürecinde Kafkasya ve çevresi.

4.Atatürk döneminde Türkiye’nin Kafkasya ve çevresiyle ilişkileri.

5.Atatürk ve Atatürk Türkiyesinin Kafkasya ve çevresinde algılanışı.

6.Türkiye Cumhuriyeti’nin Kafkasya ve çevresi ile ilişkileri ve geleceği (siyasi, ekonomik, kültürel vb.) .

7.XIX. ve XX. yüzyıllarda Kafkasya ve çevresinde işgaller, göçler, sürgünler.

8.XIX. ve XX. yüzyıllarda diplomatların, seyyahların ve tarihçilerin gözüyle Kafkasya ve çevresi.

Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 06 Mart 2015 mesai bitimine kadar sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetlerin Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Kongreye sunum yapmak üzere katılacak olanların ulaşım ve konaklamaları Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca sağlanacaktır.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

KONGREYE KATILIM KOŞULLARIÖzet Gönderimi ve Değerlendirme

Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 06 Mart 2015 mesai bitimine kadar sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve 24 Temmuz 2015 mesai bitimine kadar bildiri tam metnini Merkezimize göndermeleri istenecektir.

Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 24 Temmuz 2015 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Kongre Programı’na dâhil edilecektir.Bildirilerin Kitap Olarak Basımı

Kongrede sunulan bildiriler soru-cevap ve yapılan tartışmalar çerçevesinde gözden geçirildikten sonra en geç 18 Aralık 2015 tarihine kadar sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi istenecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen bildirilere, Kongre kitabında yer verilmeyecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.

4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve makalenin yayınlandığı dergi koyu olacak şekilde), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

9. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.

İLETİŞİMHüseyin TOSUN (ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Merve UĞUR (ATAM Uzman Yardımcısı)Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520/ Balgat - ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856511

Belgegeçer : +90 312 2855527

E-posta: sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr

VIII. ULUSLARARSI ATATÜRK KONGRESİ

KURULLARIKongre Eş BaşkanlarıProf. Dr.Mehmet Ali BEYHAN – Prof. Dr. Yakup MAHMUDOVDüzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Akademik Akif ALİZADE

Prof.Dr.Yakup MAHMUDOV

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof.Dr. Cebi BAHRAMOV

Prof. Dr. Halil BAL

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. Mehmet CANATAR

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Prof. Dr.Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr.Selma YEL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA

Doç. Dr. Tofig NECEFLİ

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Hüseyin TOSUNBilim Kurulu

Prof.Dr.Mehmet Ali BEYHAN

Akademik İsa HABİBEYLİ

Prof.Dr.Yakup MAHMUDOV

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof.Dr.İrade BAĞIROVA

Prof.Dr.Halil BAL

Prof.Dr.Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof.Dr.Mehmet CANATAR

Prof.Dr.İsmail COŞKUN

Prof.Dr.Çağrı ERHAN

Prof.Dr.Bedri GENCER

Prof.Dr.Abdullah İLGAZİ

Prof.Dr.Selami KILIÇ

Prof.Dr.Tofig MUSTAFAZADE

Prof.Dr.Neşe ÖZDEN

Prof.Dr.Adnan SOFUOĞLU

Prof.Dr.Necati Fahri TAŞ

Prof.Dr.Mehmet TEMEL

Prof.Dr.Mustafa TURAN

Prof.Dr.Ömer TURAN

Prof.Dr.Ömer Osman UMAR

Prof.Dr.Selam YEL

Prof.Dr.Mustafa YILMAZ

Doç.Dr.Allahverdi ALİMİRZİYEV

Doç.Dr.Kemal ÇELİK

Doç.Dr.İrade MEMMEDOVA

Doç.Dr.Güntekin NECEFLİ

Doç.Dr.İlgar NİFTELİYEV

Doç.Dr.Hamit PEHLİVANLI

Doç.Dr.Uğur ÜNALKongre Sekretaryası

Merve UĞURVIII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ

13-16 EKİM /AZERBAYCANBAŞVURU FORMU / PARTICIPATION FORMSOYADI / SURNAME : ....................................................................

ADI / NAME : ....................................................................

UNVAN / TITLE : ....................................................................

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY : ...................................................................

BÖLÜM / DEPARTMENT :....................................................................

ADRES / ADDRESS :.....................................................................

ŞEHİR / CITY :.....................................................................

ÜLKE / COUNTRY :.....................................................................

TELEFON / PHONE :.....................................................................

FAKS / FAX :.....................................................................

E-POSTA/ E-MAIL :.....................................................................ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

.................................................................................................................................................BİLDİRİ BAŞLIĞI / PAPER TITLE

.................................................................................................................................................BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

.................................................................................................................................................

KULLANILAN KAYNAKLAR

…………………………………………………………………………………………………...ÖZGEÇMİŞ / C.V.

.................................................................................................................................................KONGRE TAKVİMİKongre Duyurusunun İlanı19 Ocak 2015

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih06 Mart 2015Kabul edilen özetlerin bildirimi23 Mart 2015Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih24 Temmuz 2015Kongre kesin programının ilanı04 Eylül 2015Kongre13-16 Ekim 2015Basılacak Bildiriler İçin Son Gönderim Tarihi18 Aralık 2015

Sunulan Bildirilerin YayımlanmasıOcak - Temmuz 2016

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 7
Dün Tekil 669
Bugün Tekil 489
Toplam Tekil 4159272
IP 35.172.230.21


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.597 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu