KERKÜK'ÜN SESİ BAYRAM ÖZEL EKİ''TÜRK DÜNYASI GAZETESİ'' - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KERKÜK'ÜN SESİ BAYRAM ÖZEL EKİ''TÜRK DÜNYASI GAZETESİ''
Tarih: 27.07.2014 > Kaç kez okundu? 3302

Paylaş


1995 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren, Avrasya

Türk Dernekleri Federasyonu; kamu yararýna

faaliyet gösteren, Doðu Türkistan Göçmenler

Derneði, Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma

Derneði ve Türkistanlýlar Kültür ve Sosyal Yardým

Derneði tarafýndan aþaðýdaki amaçlarý

gerçekleþtirmek üzere kurulmuþtur.;

1.Doðu Türkistan'dan, Orta Asya Türk

Cumhuriyetleri'nden, Kafkasya bölgesinden, Irak

Türkmen bölgesinden, Ýran Azerbaycan'ýndan,

Kýrým'dan, Azerbaycan'dan, Rusya

Federasyonu'ndan, Afganistan'dan ve Gagauz

bölgesinden, Kafkasya'dan (Karapapak-

Terekeme), Suriye Bayýr-Bucak bölgesinden göç

ederek veya baþka nedenlerle gelen soydaþlarýmýzla

ilgili sosyo-kültürel meseleleri çözüme

kavuþturmak,

2. Soydaþlarýmýzýn Türkiye'deki Türk toplumu

ile daha iyi ve kapsamlý diyalog kurmalarýnýn,

Türkiye'deki hayata adaptasyonlarýnýn

kolaylaþtýrýlmasýný; çalýþma, barýnma, vatandaþlýk

gibi meselelerinin çözümlenmesi ve kendi

aralarýndaki dayanýþmanýn artmasýný saðlamak,

3.Türk Devlet ve Topluluklarýndan eðitim,

çalýþma, siyaset gibi geçici nedenlerle Türkiye'ye

gelen soydaþlarýmýzýn ilgili þahýs, kurum ve

kuruluþlarla iliþki kurarak, ülkemizde kaldýklarý

sürece konularýyla ilgili problemlerin

halledilmesine yardýmcý olmak,

4.Söz konusu bölgelerdeki soydaþlarýmýz ile

Türkiye arasýndaki sosyo-kültürel iliþkilerin

yoðunlaþtýrýlmasý, bu bölgelerde Türkiye

hakkýnda olumlu duygu ve düþüncelerin ortaya

çýkmasý, özellikle eðitim, ekonomi ve kültür

alanlarýnda karþýlýklý iþbirliðinin kurulmasý,

geliþtirilmesi ve sürdürülmesi gibi konularda

çalýþmalar yapmak,

5.Soydaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn Türk ve

Dünya kamuoyuna anlatabilmek, uluslar arasý

kurum ve kuruluþlarý bilgilendirmek,

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu'nun ana

amaçlarýný oluþturmaktadýr.

Avrasya Türk Dernekleri

Federasyonu'nu tanýyalým

Türk Kýzýlayý, Irak'ýn Telafer kentinde yaþayan

Türkmenlere ulaþtýrýlmak üzere 16 týr yardým

malzemesi gönderdi.

Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar,

yardým malzemelerini taþýyan araçlarýn yola

çýkmasý nedeniyle Ýstasyon Meydaný'nda

düzenlenen törende, olaylarýn ilk gününden bu yana

Iraklý Türkmenlere yardým ulaþtýrdýklarýný söyledi.

Yardým çalýþmalarýna Türk-Ýþ, Hak-Ýþ ve Memur-

Sen'in de destek verdiðini hatýrlatan Akar,

Türkmenlerin, terör örgütü Irak Þam Ýslam

Devleti'nin (IÞÝD) iþgalinden sonra mobil duruma

geçtiðini belirtti.

Sincar bölgesinde yaklaþýk 125 bin Türkmen'in

bulunduðunu anlatan Akar, ihtiyaç sahiplerine daha

önce yardým gönderdiklerini anýmsattý.

Kampanya çerçevesinde kendilere baðlý þubelere

de görev verdiklerini anýmsatan Akar, þunlarý

kaydetti:

"Irak'a 176 týr yardým malzemesi göndermeyi

hedefliyoruz. Bunlardan 31'i Sincar'a ulaþtý. Bugün

16 týr Telafer'in Sincar bölgesine yola çýktý.

Buradan Türkiye kamuoyuna ve siyasi partilerimize

mesaj vermek istiyorum. Lütfen Irak'taki Türkmen

kardeþlerimizin durumunu olduðunun dýþýnda

göstermeyelim. Türk Kýzýlayý olarak 20

Haziran'dan bu yana bölgeye 47 týr gönderdik.

Ýnþallah 1,5 ay içinde hedeflediðimiz rakama

ulaþacaðýz."

Akar, saldýrýlardan kaçan Türkmenlerin tek

bölgede toplanmadýðýna iþaret etti.

Türkmenlere yardým çaðrýsý

Türkmenlerin yardýma ihtiyaç duyduðunu

anlatan Akar, "Bazýlarý gidecek bir yer bulamadýðý

için çölün ortasýnda kendi hallerine terk edilmiþ

durumdalar. Türkiye kamuoyu Türkmenleri

unutmasýn, yardýmlara devam etsin.

Belediyelerimizin de bu konuya destek vermelerini

istiyorum. Türk Kýzýlayý ve Türk milleti olarak bu

tür insani trajedilerin onarýcýsý ve yardýmcýsý olarak

görev yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini

kullandý.

Türk Kýzýlayý olarak Gazze'de de görev

aldýklarýný vurgulayan Akar, "Ýlaç ve gýda maddesi

temin ediyoruz. Türk Eczacýlar Birliði ve Türk Ýlaç

Sanayicileri ile yaptýðýmýz anlaþma kapsamýnda bu

kurumlar ellerindeki ilaçlarý bize teslim ediyor.

Depolarda biriktiriyoruz, Gazze'ye sokacaðýz"

þeklinde konuþtu.

"Zor günlerinde yanlarýnda olacaðýz"

Vali Erdal Ata da Türk Kýzýlayý'nýn Türk

milletinin gülen yüzü ve þefkat eli olduðunu

söyledi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Fatma Þahin

ise yardýma muhtaçlara din, dil ve ýrk ayrýmý

yapmadan ulaþtýklarýný belirtti.

Maðdur ve muhtacýn yanýnda olduklarýný aktaran

Þahin, þöyle konuþtu:

"Bu aslýnda ne kadar büyük millet olduðumuzu

gösteriyor. Bu coðrafyada yaþamak bizim

kaderimiz. Maalesef bu coðrafya kan, gözyaþý ve

savaþýn hakim olduðu bir bölge oldu. Türkmenler

bizim akrabalarýmýz, millet olarak yanlarýndayýz.

Türkmenlerin huzur ve barýþý bizim için çok

önemlidir. Zor günlerinde yanlarýnda olacaðýz."

Konuþmalarýn ardýndan yardým malzemelerini

taþýyan araçlar Telafer'e hareket etti.

Türk Kýzýlayý'ndan

Türkmenlere Yardým Eli

7

RABÝA KADÝR'E

SERT TEPKÝ

ABD Kongre yanlýsý NED

tarafýndan mali yardýmla

desteklenen ve maaþ baðlanan

Rabia Kadir, "Doðu Türkistan

mücahitleri için sarf ettiði "nadan"

sözcüðünden dolayý "Dünya Uygur

Cephesi" tarafýndan protesto edildi.

Tepkiler üzerine Rabia Kadir'in

www.uyghuramerican.org sitesinde

yayýnladýðý "Mürajatname" baþlýklý

yazýsý bir gün sonra yayýndan

kaldýrýldý.

Dünya Uygur Cephesi'nin açýklamasý''

Doðu Türkistan Mücahitleri Allah Rizasi

Ýçin Savaþan Gerçek Cenkçilerdir''

ABD'de yaþamakta olan Dünya Uygur

Kongresi baþkaný Rabia Kader'in yayInlamiþ

olduðu "halkýmýza müracaat" baþlýklý, üzücü

ifadeler içeren açýklamasýný þiddetle

kýnýyoruz...

Birincisi; Diasporada yaþayan bizler ne

inkýlapçýyýz, ne de halkýn ümit beslediði

savaþçýlarýz…

Halkýmýzýn ümit beslediði cenkciler,

savaþcýlar diasporada deðil, Doðu Türkistan'da

mücadele etmektedirler.

Ýkincisi; Doðu Türkistan halkýnýn

milli lideri, Doðu Türkistan'da kelle

koltukta savaþan milli mücahitlerimizin her

biridir…

Üçüncüsü; Dünya Uygur Kongresi Dernek

Baþkaný Rabia Kader'in "müracaatname"sinde,

milli mücahitlerimiz için kullandýðý, "nadan,

ganggirap qalghan, aldanan, cahil, satýlan"

gibi hoþ olmayan ifadeleri (*) þiddetle

kýnýyoruz.

Kelle koltukta Allah rýzasý için, din için,

iman için savaþan mücahitlerimiz için sarf

edilen bu çirkin ifadeleri reddediyoruz…

Milli davayý "geçim kapýsý" olarak

kullananlarýn, mücahitlerimizi doðru yola

getirmeye ne haklarý var, ne de güçleri

yeter…

Hiç bir Uygur'un Kazak'ýn hür dünyada

keyif çatarken; vatan topraklarýnda, canýný,

malýný ortaya koyarak dini için, imaný için,

vataný için, namusu için savaþ veren

kardeþlerimizi cahil olarak, hain

olarak, casus olarak suçlama hakký ve hukuku

yoktur.

Hiç bir Uygur, hiç bir Kazak da casus

deðildir, hiç bir Uygur veya Kazak

Türkü'nün de hür dünyada casusluk yapmasýna

imkan verecek bir ortam, bir malzeme de

yoktur.

Hiç kimsenin þüphesi olmasýn:

Mücahitlerimiz; var olmak için, dini ve milli

kimliklerini muhafaza etmek için milli bir

direniþ sergilemekte, ulusal bir mücadele

vermektedir...

Afganistan'daki Veziristan Bölgesi'ndeki,

Azad Keþmir'deki mücahitlerimiz ne nadandýr

ne de satýlýk…

Onlar, Allah yolunda din için, millet için

canlarýný ortaya koyarak savaþan gerçek

cenkçiler, gerçek inkýlapçýlardýr…

Dünya Uygur Kongresi içinde, Allah

korkusu olan arkadaþlarýmýzýn, duyarlý

dernek baþkanlarýmýzýn bu durumla ilgili

acil bir düzeltme ve özür mesajý

yayýnlanmasý için giriþimde bulunacaklarýna

inanýyoruz.

Bu arada þu gerçeði de paylaþmak isteriz ki;

Çin egemenliði altinda Uygur Özerk Bölgesi

adýyla yönetilen Doðu Türkistan'da baský

ve hak ihlallerine karþý halkýmýzýn

baþkaldýrýsýnýn asla ve asla terörizmle hiç bir

alakasi yoktur…

Bu vesileyle Pekin yönetimini halkýmýzýn

sorunlarýna çözüm bulunmasý için, bölgede

kalýcý istikrarýn temini için diyalog kapýsýný

açmaya davet ediyoruz.

Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar: "Irak'a 176 týr yardým malzemesi göndermeyi hedefliyoruz"

Türk Kýzýlay'ýnýn Tellafer'deki Türkmenlere yardým götürecek olan 16 týr daha Gaziantep'ten gönderildi.

Yardým týrlarýný Gaziantep’ten protokol üyeleri uðurladý.

Ýsmail Cengiz eski bakanlardan Halil Þývgýn ile

7'nci Türk Dünyasý Gazeteciler Buluþmasýna;

Türkiye'den; Muhsin Sevencan, Zeki Ertürk, Ümit

Topal, Ahmet Tüzün, Nail Aytar, Cihan Yalvar, M.

Kemal Sallý, Metin Edirneli, Faruk Kýrtay ve

Bülent Güler, Bulgaristan'dan; Nurten Remzi,

Romanya'dan; Adina Bocai ve Nida Ablez,

Rusya'nýn Çuvaþistan'tan özerk bölgesinden; Yelena

Çekuþkina ve Marina Karyagina, Irak Kerkük

adýna; Güngör Yavuzaslan, Suriye Türkmenleri

adýna; Ali Öztürkmen ve Enes Türkmenoðlu katýldý.

Gazetecilerin buluþmasý sonucunda hazýrlanan

sonuç metni ve ortak bildiride, þöyle denildi;

"YAFEM'in düzenlemiþ olduðu 17. Türk Boylarý

Kültür Þöleni etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþen

7. Türk Dünyasý Gazeteciler Birliði Buluþmasý'nda

yürütülen iki günlük çalýþtayýn ortak bildirisi dünya

üzerinde baský ve zulüm gören tüm topluluklarýn

haklarýný savunmak, gündem oluþturmak suretiyle

medeni dünyanýn dikkatini çekmek ve katýlýmcý

üyelerimizin ayný bildiriyi kendi ülkelerinde

yayýnlamak ilkelerine baðlý olarak hazýrlanmýþtýr.

YAFEM'in öncülüðünde faaliyetlerine devam

eden kuruluþumuz ilkelerinden ödün vermeden

çalýþmalarýna 2014 yýlýnda da devam etmektedir.

Yaþadýðýmýz þu günler kuruluþumuz tarafýndan

evrensel hukuk kurallarýnýn hiçe sayýldýðý, insan

haklarýna kayýtsýz kalýndýðý ve sýnýrlarýn

deðiþtirilmeye çalýþýldýðý günler olarak

görülmektedir.

YAFEM organizasyonu çerçevesinde 7. kez

toplanan Türk Dünyasý Basýn Mensuplarý

buluþmasýnýn ilgi alaný Türk Kültür Coðrafyasý'nýn

tamamý olmasýna raðmen ana gündem konusu

geçtiðimiz þubat ayýnda Rusya Federasyonu

tarafýndan iþgal ve ilhak edilen Kýrým ile büyük

katliamlarýn yaþandýðý Kuzey Irak ve Suriye

Türkmenleri olmuþtur. Bugün Ýsrail'in Filistin'e

uyguladýðý acýmasýz baský ve soykýrým felaketinin

Türk Kültür Coðrafyasý'nda uygulanan haksýzlýklarý

unutturmamasýný özellikle kamuoyunun bilgisine

sunmayý amaçlýyoruz. Doðu Türkistan, Batý Trakya,

Balkan Türkleri, Ýran Türkmenleri yüzyýlýn

acýmasýz baský ve zulmü altýnda inlerken Kýrým

halkýnýn geleceði hakkýndaki endiþelerimiz de her

geçen gün artmaktadýr. Vatana dönüþ mücadelesini

demokrasi, hukuk, insan haklarý çerçevesinde

sürdüren ve hiçbir zaman þiddete baþvurmayan

Kýrým Türkleri, yolbaþçýlarý Mustafa Abdülcemil

Kýrýmoðlu önderliðinde 90'lý yýllarýn baþýndan

itibaren kitleler halinde Kýrým'a tamamen kendi

imkânlarý ile kýsmen dönebilmiþlerdir. Her türlü

olumsuzluða raðmen Kýrým Türkleri Kýrým'ý

yeniden Vatan yapma mücadelesi verirken 27 Þubat

2014'te Kýrým bir kez daha Rusya Federasyonu

tarafýndan iþgal edilmiþtir. Ýþgalci Rusya idaresi

Kýrým'daki iþgale meþruiyet görüntüsü verebilmek

ve bu saldýrganlýða karþý koyan en önemli unsur

olan Kýrým Tatar halkýnýn direncini kýrabilmek

amacýyla bir takým Rus milliyetçiliðine baðlý

entrikalarý uygulamaya koymuþtur. Bunlar arasýnda,

Kýrým Türklerinin millî temsil organlarýný yok

etmek veya etkisiz kýlmak, Kýrým Tatar toplum

liderlerini itibarsýzlaþtýrmak, Kýrým Tatar halkýný

korkutup sindirerek iþbirliðine zorlamak gibi

metotlarýn olduðunu yaþanan süreçte ve basýn

haberlerinde görmekteyiz. Mustafa A. Kýrýmoðlu ve

KTMM Baþkaný Refat Çubar'ýn Kýrým'a giriþi Rus

idaresi tarafýndan engellenerek 5 yýllýk Kýrým'a giriþ

yasaðý getirilmiþtir. Kýrým Türklerinin özyönetim

organý Kýrým Tatar Millî Meclisi kapatýlmakla

tehdit edilmektedir. Kýrým'ýn Rusya Federasyonu

tarafýndan iþgal ve ilhakýnýn ilâný Kýrým'ýn yerli

halký Kýrým Tatarlarý tarafýndan hiç bir þekilde

kabul edilmemiþtir. Kýrým Türkleri gibi Türk

Dünyasýnýn gerçek temsilcileri tarafýndan da her

türlü milletlerarasý hukuk normunu ayaklar altýna

alan ve milletlerinin varlýðýný doðrudan tehdit eden

bu kanunsuzluk Kýrým'ýn öz evlatlarý Kýrým tatarlarý

tarafýndan kabul edilmediði gibi meseleleri tüm

boyutlarýyla ele alýp görüþen Türk Dünyasý

Gazeteciler Birliði üyeleri nezdinde de kabul

görmeyecektir. Diðer yanda Ortadoðu'da var olma

mücadelesi veren Türkmenler Irak ve Suriye'de

þiddetin içinde ve katliamlarýn arasýnda mahsur

kalmýþtýr. Türkmen bölgeleri sýk sýk saldýrýya

uðramakta Türkmenler imkansýzlýklardan dolayý

kendilerini savunamamaktadýr. Irak'ta yaþanan son

olaylar sonrasý sayýlarý 500 Bini aþan Türkmen

kardeþimiz evlerinden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Irak

Türkmenlerinden sayýlarý binlerle ifade edilen bir

bölüm, bugün çölün ortasýnda savunmasýz, aç ve

susuz adeta kaderlerine terk edilmiþtir. Türkmen

bölgeleri Bölgesel Kürt Yönetimi ya da IÞID

tarafýndan iþgal edilerek Türkmen varlýðýnýn yok

sayýlmasý uluslar arasý hiçbir hukuk . Kerkük Irak

Anayasasý hiçe sayýlarak Peþmerge güçleri

tarafýndan iþgal edilmiþtir.Telafer'de Türkmen

katliamý yapýlmýþtýr. Irak Türklerinin insani

gerekçelerle talepleri yeterince

karþýlanamamaktadýr. Irak merkezi yönetiminden

kaynaklanan otorite ve güvenlik boþluðundan

silahlý yapýlanmasý ve kendi güvenlik birimleri

olmayan Türkmenler iki ateþ arasýnda kalarak yok

edilmeye çalýþýlmakta ya da zorla kendi evlerinden

baþka yerlere göç ettirilmektedir. Böylece

Türkmeneli olarak adlandýrýlan topraklar Peþmerge

ya da IÞID kontrolüne geçmektedir. Dünya insan

haklarý savunucularý ve Türkiye'deki etkin güçler

Irak Türkmenlerinin bu dramýna karþý kamuoyu

oluþturmamýþlardýr. Yine Türk Dünyasýnýn baðýmsýz

devletlerinden Irak Türklerine destek gelmemiþ,

hatta insani yardým gönderilmemiþtir. Baþta Türkiye

ve Türk Dünyasý olmak üzere Türkmenlerin kendi

evlerinden var olma mücadelesi için insani

erdemler gereði ve Türk Dünyasýnýn ayrýlmaz bir

parçasý olan Türkmenlerin geleceði için gerekli

çalýþmalar yapýlmalýdýr. Baþta Türkmenler olmak

üzere Ortadoðu'da yaþanan insanlýk suçlarýný

þiddetle kýnadýðýmýzý ifade ederiz"

ÇOÞKU SOKAKLARA TAÞTI

YAFEM tarafýndan düzenlenen Türk Boylarý

Kültür Þöleni 17. kez Türk Dünyasýný Yalova'da

buluþturdu. Ekipler Türk kültüründen esintileri

Yalova sokaklarýna taþýdýlar.18-22 Temmuz tarihleri

arasýnda yapýlacak olan þölene Azerbaycan,

Baþkurdistan, Çuvaþistan, Daðýstan, Gürcistan,

Kabardin, Karaçay, Kazakistan, Kýrgýzistan, KKTC,

Kuzey Osetya, Makedonya, Romanya Türkleri,

Romanya Tatar Türkleri ve Suriye Türkleri

katýldý.Yafem Baþkaný Özer Koyuncu YAFEM

tarafýndan düzenlenen þölenin 22 Temmuz salý

gününe kadar devam edeceðini ve gösterilerin

Yalova'nýn deðiþik bölgelerinde gerçekleþeceðini

söyþledi.Yalova sokaklarýnda kendi ülkelerine özgü

kýyafetle dans eden ekiplere Yalovalýlar ve tatil için

ile gelmiþ turistler de büyük ilgi gösterdi.

6

TÜRK DÜNYASI GAZETECÝLERÝ

YALOVA'DA BULUÞTU

YAFEM 17. Türk Boylarý Kültür Þöleni kapsamýnda düzenlenen, 7'nci Türk Dünyasý Gazeteciler Buluþmasý, Uður Mumcu Kültür Merkezi

Salonu'nda gerçekleþtirildi. 2 gün süren etkinlik sonrasý; Kýrým, Suriye Türkmenleri ve Irak Türkmenleri konusunda ortak sonuç bildirisi

yayýnlandý.Sonuç bildirisinde; Türk Kültür Coðrafyasý'nýn tamamý olmasýna raðmen ana gündem konusu geçtiðimiz þubat ayýnda Rusya Federasyonu

tarafýndan iþgal ve ilhak edilen Kýrým ile büyük katliamlarýn yaþandýðý Kuzey Irak ve Suriye Türkmenleri'ne yönelik görüþler ýþýðýnda görüþler yer aldý.

S S S Su u u ur r r ri i i iy y y ye e e e T T T Tü ü ü ür r r rk k k km m m me e e en n n nl l l le e e er r r ri i i i Y Y Y Ya a a al l l lo o o ov v v va a a a’ ’ ’ ’d d d da a a ak k k ki i i i

e e e et t t tk k k ki i i in n n nl l l li i i ik k k kl l l le e e er r r re e e e k k k ka a a at t t tý ý ý ýl l l ld d d dý ý ý ý. . . .

G G G Ga a a az z z ze e e et t t te e e em m m mi i i iz z z z Y Y Y Ya a a az z z zý ý ý ý

Ý Ý Ý Ýþ þ þ þl l l le e e er r r ri i i i M

M

M

Mü ü ü üd d d dü ü ü ür r r rü ü ü ü

Y Y Y Ya a a av v v vu u u uz z z za a a as s s sl l l la a a an n n n, , , ,

O O O Or r r rt t t ta a a ad d d do o o oð ð ð ðu u u u

T T T Tü ü ü ük k k km m m me e e en n n nl l l le e e er r r ri i i in n n ni i i in n n n

s s s se e e es s s si i i i o o o ol l l ld d d du u u u. . . .

Türkmen ve Kerkük milli davalarýndan dolayý

haksýz yere hüküm giyerek; 17 yýl Abu Garip

Hapishanesinde mahkûm kalan ve bu uðurda büyük

mücadele veren Köprülü'nün ani ve zamansýz vefatý

büyük üzüntü yarattý. Araþtýrmacý, gazeteci, þair ve

yazar Sadun Köprülü'nün cenazesi Kocatepe

Camii'nde kýlýnan namazýn ardýndan

Karþýyaka Mezarlýðý'na defnedildi.

Kocatepe Camii'nde öðle namazýna

müteakip kýlýnan cenaze namazýna

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel

Baþkaný Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik

Partisi(BBP) Genel Baþkaný Mustafa

Destici ile çok sayýda vatandaþ katýldý.

Cenaze namazýna katýlanlar "Kerkük

Türk'tür, Türk kalacak" þeklinde

sloganlar atarak, Bahçeli'den

Türkmenleri sahiplenmelerini istediler. Köprülü'nün

naaþý, kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka

Mezarlýðý'nda topraða verildi.

. Bir grup Türkmen, Irak'ta yaþanan olumsuzlara

daha duyarlý davranýlmasý için cenaze merasimine

katýlan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile BBP

Genel Baþkaný Mustafa Destici'den talepte bulundu.

'KAÇ PARAYA SATILDIÐINI BÝLMEK

ÝSTÝYORUZ'

Namazýnýn ardýndan 'Kerkük Türk'tür Türk

kalacak' sloganý atan kalabalýk arasýndan bir grup

Bahçeli ve Destici'nin yanýna gelerek, "Sayýn

baþkan, Türkmen illerini ziyaret eyleyin,

Türkmenlere sahip çýkýn." isteðini iletti. Bu esnada

yakýndaki baþka bir kiþi de 'Kaç paraya satýldýðýný

bilmek istiyoruz." diye baðýrdý.

Sadun ''KÖPRÜLÜ'YÜ ANLATIYOR

Kerkük'e baðlý Altunköprü ilçesinde 1957

yýlýnda dünyaya gözlerimi açtým.

Ýlkokulu Kerkük'te, ortaokulu Baðdat'ta, liseyi

Kerkük'te ve yüksek öðrenimimi ise

Baðdat Üniversitesi Kanun Þeriat (Hukuk)

Fakültesinde tamamladým.

Okuldan mezun olduktan bir hafta sonra, benim

þeref madalyam olan Türkçülük, Türkmen ve

Kerkük milli davalarýndan dolayý haksýz yere

hüküm giyerek; 17 yýl Abu Garip Hapishanesinde

mahkûm kaldým.

Hapishanede geçen 17 yýlda çektiðim sýkýntýlarý

bir ben bir de Allah bilir!

Bir buçuk sene öyle vahþi

iþkencelere tabi tutuldum ki, anlatmaya

kelimeler yetmez. Saddam rejimi beni

haksýz yere hapsettiði ve iþkence ettiði

yetmiyormuþ gibi. Ayrýca týrnaklarýmý

dahi söktüler…

Bu benim ilk mahkûmiyetim deðildi.

1967 yýlýnda henüz 10 yaþýnda iken,

Süleyman Demirel'in bir Irak

ziyareti esnasýnda kendisini, "Aðam

Süleyman, Paþam Süleyman"

türküsüyle ve "Yaþasýn Türkiye" sloganlarýyla

karþýladýk. Bu yüzden 8 ay tutuklu kaldým. Ayný

olaydan ötürü anneme ve bana çeþitli iþkenceler

yaptýlar.

1973 yýlýnda Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk'ün

Irak'ý ziyaretinde ben yine hapishaneyi boyladým.

Çünkü Ýstiklal Marþýmýzý okumuþ yine "Yaþasýn

Türkiye" diye baðýrmýþtýk. 6 Ay tutuklu kalýp çocuk

yaþta büyük iþkencelere maruz kaldým.

BM ve Ýnsan Haklarý kuruluþlarýnýn çabalarýyla

1996 yýlýnda özgürlüðüme kavuþtum.

Saddam rejimi beni öldürmek için çeþitli suikast

giriþimlerinde bulundu. Bu yüzden BM beni

ABD'ye gönderdi. Orada kaldýðým 6 yýl boyunca

çeþitli kurslara katýlarak kendimi geliþtirdim.

Irak Türkmen Milli davasý ve Türkiye sevgisi

yüzünden 2003 yýlýnda Türkiye'ye döndüm.

ITC'de görev aldým. 1 yýl ITC Türkiye Temsilcisi

olarak görev yaptým. Halen Türkmen Araþtýrmalarý

ve Projeleri Koordinatörü olarak görev

yapmaktayým.

Evli ve 4 çocuk babasýyým. Arapça ve Ýngilizce

bilmekteyim.

Irak Türklerini Türk dünyasýný ve Milli

Davalarýmýzý konu alan, araþtýrmalarým, þiirlerim,

hikâye ve romanlarýmýn yaný sýra çeþitli konularý

içeren makalelerim vardýr. Basýlmýþ 4, basýlmayý

bekleyen 3 kitabým mevcuttur.

Halen çeþitli gazete ve dergilerde makaleler

yazmaktayým."

KALBÝ TÜRKMENLERÝN

ÇÝLESÝNE DAYANAMADI

5

Buradaki dikkate deðer olan husus, "var olma

mücadelesi"nim Ankara'ya raðmen verilmesidir.

Yüzünü, gözünü, yüreðini Ankara'ya çevirmiþ

olan kardeþlerimizin bu baðlýlýðý, bu sevgisi

karþýlýksýz kalmýþtýr. Burnumuzun dibinde

soydaþlarýmýzýn adeta kendi kaderleriyle baþ baþa

býrakýldýklarý görülmektedir. Ýþin üzücü tarafý,

Türkmen kardeþlerimizle ilgilenmenin "ýrkçýlýk"

olarak deðerlendirilmesidir. Halbuki onlarýn

sadece ve sadece insani yaklaþýmdan öte

beklentileri yoktur.

Irak'ta bir grup Türkmen, ÝÞÝD Grubunun

tehdidi altýnda yaþam mücadelesi verirken, bir

grup Türkmen de Peþmerge'nin, Barzani'nin

insafýna terk edilmiþtir. 350 bin Türkmen de

evlerinden barklarýndan uzakta, kavurucu

sýcaklarda kendi kaderleriyle baþ baþa

býrakýlmýþlardýr. Suriye'de de, Ýran Azerbaycan ve

Sahra bölgesinde de durum aynýdýr. Hem

Suriye'de hem de Irak'da Türkmenler için

"güvenli bölgeler", "özerk bölgeler"

oluþturulmasý için Ankara devreye girmek

durumundadýr.

Eðer gerçekten de "küresel güç" olmak

istiyorsa, Ankara'nýn daha akýlcý, daha realist

politikalar üretmesi gerekmektedir. En azýndan

"Suriyeli mülteciler"e tanýndýðý gibi

kardeþlerimize ülkemizde serbestçe dolaþma

hakký tanýnmalý, harçsýz ikamet verilmeli ve

ihtiyaç sahiplierinin ücretsiz tedavileri

saðlanmalýdýr. Hatta daha radikal daha caydýrýcý

politikalarý uygulamaya koymasýnýn zamaný

gelmiþtir. Irak'taki ve Suriye'deki Türkmenlerin

acilen Türk Vatandaþlýðýna alýnmalarý gibi…

Yerini, yurdunu terk etmeden soydaþlarýmýza ay

yýldýzlý Türk pasaportlarýnýn verilmesi demek,

onlarýn can ve mal emniyetini garanti altýna

almalarý demek olacaktýr. En azýndan baþlarý dik

dolaþacak ve kendilerini güvende

hissedeceklerdir. Sýnýrýmýzýn hemen öte

yakasýnda T.C. pasaportu taþýyan 5 milyon Türk

vatandaþýnýn varlýðý, bütün dengeleri alt üst

edecek demektir… Bu ayný zamanda, Türkiye'nin

milli çýkarlarýna uygundur.

Afganistan'da yapýlan Cumhurbaþkanlýðý

seçimi, bizim açýmýzdan izlenmesi gereken bir

diðer siyasi vak'adýr. Atatürk döneminde,

Kabil'de görevli Büyükelçimize danýþýlmadan tek

bir adýmýn dahi atýlmadýðý Afganistan'da bugün

söz sahibi devlet "Ankara" deðil, maalesef

"Washington"dur. Obama'nýn kararý

doðrultusunda seçim sonuçlarýnýn ilan

edilmektedir. Halbuki yaklaþýk 10 milyondan

fazla soydaþýmýzýn olduðu o vatan topraklarýnda

söz sahibi olmasý gereken devlet ABD deðil,

Türkiye olmalýydý, Özbekistan olmalýydý, Türk

Dünyasý olmalýydý. Türkiye, Afganistan

konusunda her bakýmdan (özellikle eðitim,

öðretim bakýmýndan) devrede olmalýdýr. 1992'de

Afganistan'da yakaladýðýmýz ancak elimizden

kaçan "fýrsat" bu defa deðerlendirilmelidir.

Federasyon olarak dikkatinizi çekmek

istediðimiz bir diðer nokta ise, Türkiye ile

Özbekistan arasýndaki iliþkilerdir. Özbekistan,

Orta Asya coðrafyasýnda Türkistan

Cumhuriyetleri arasýnda bir çok bakýmdan en

dinamik ülke konumundadýr. 30 milyona

yaklaþan Özbek Türk nüfusuyla bölgenin

emniyetini her bakýmdan saðlayacak güce sahip

olan Özbekistan ile Türkiye arasýnda her alanda

iliþkilerin geliþtirilmesi, hem iki ülkenin hem

Türkistan Cumhuriyetlerinin hem de Türk Devlet

ve Topluluklarýnýn ortak çýkarlarýna uygundur. Bu

bakýmdan Dýþiþleri Bakaný'nýn 13 yýl sonra da

olsa gerçekleþtirdiði bu gecikmiþ ziyareti olumlu

ve sevindirici geliþme olarak deðerlendiriyoruz.

Özellikle karþýlýklý öðrenci deðiþiminin tekrar

gündeme getirilmesini; kültürel, sosyal,

ekonomik ve elbette siyasi alanda iþbirliðinin

artýrýlmasýný arzu ediyoruz. Birbiriyle her alanda

stratejik ortak olan Özbek-Türk kardeþliðinin

bölgedeki tüm dengeleri deðiþtireceðine

inanýyoruz…

Kýrým'da meydana gelen olaylar karþýsýnda

sergilenen tavýr hepimizin malumudur., Tatarlarýn

yurdu Kýrým, gözlerimizin önünde týpký seyirci

kalarak kaybettiðimiz Karabað misali kaybolup

gitmektedir. Ýran'da Sahra Bölgesi Türkmenleri

ile Moldova Cumhuriyeti'ndeki Gagauzlar ile bir

kýsmý Gürcistan sýnýrlarý içinde bulunan

Terekeme-Karapapaklar da ilgi bekleyen diðer

kardeþlerimizdir. Bu dört farklý bölgedeki

soydaþlarýmýz özellikle kendi dillerinde eðitim

alma, istihdamý saðlayacak küçük ölçekli

iþletmelerin kurulmasý, öðrencilerin Lise ve

Üniversite eðitim ve öðrenimlerinin Türkiye'de

devlet burslusu olarak görmelerinin saðlanmasý

gibi taleplerin karþýlanmasý gerekmektedir.

Daha da uzaklara, ata topraklara gittiðimizde

Urumçi'de, Kaþgar'da, Turfan'da, Altay'da

kardeþlerimizin insani ve dini taleplerinin

verilmesi için mücadele verdikleri görülmektedir.

Ne var ki bu topraklarýn sahipleri olan

kardeþlerimiz, "Çin karþýtý sömürgeci zihniyet"in

çýkarlarý çerçevesinde "kullanýlmakta"dýr.

Amerika'daki "küresel güçler" tarafýndan

organize edildiði anlaþýlan 5 Temmuz 2009'da

yaþanan kanlý "Urumçi Olaylarý"nýn bir daha

tekerrür etmemesini temenni ediyoruz. 5

Temmuzun huzur ve barýþ günü olmasýný

diliyoruz. 5 Temmuz'da insanlar birbiriyle

kucaklaþsýn, zenginlikleri eþit ve adil þekilde

birbiriyle paylaþsýnlar istiyoruz. Ýnsanlar,

inançlarýný, örf ve adetlerini özgürce yaþadýklarý

bir dünya olsun istiyoruz. Türkiye ile Çin Halk

cumhuriyeti arasýnda iiþkilerin geliþtirilmesi

noktasýnda, Doðu Türkistan Özerk Bölgesi'nde

yaþayan soydaþlarýmýzýn sorunlarýna çözüm

getirilmesini arzu ediyoruz.

Ýnsanýn kardeþleriyle ilgilenmesi, kardeþliðin

doðasý gereðidir. Önce çocuklarýnýzla

ilgilenirsiniz, sonra kardeþlerinizle, sonra

yiðemlerinizle, amca ve dayýnýzla, hala ve

teyzenizle ilgilenirsiniz. Kendi akrabalarýnýzýn

sorunlarýný çözdükten sonra komþularýnýza

yardýma koþarsýnýz. Bu önceliklerimizin adý asla

"ýrkçýlýk" deðildir; Büyük devlet, güçlü devlet

olmanýn gereðidir… Ankara, bölgesinde lider

ülke olmak istiyorsa, once nerede bir Türk feryat

ediyorsa, o feryada kulak vermek; sonra da

komþularýn, dindaþlarýn dertlerine deva olmak

durumundadýr…

AVRASYA COÐRAFYASINDA VAR OLMA MÜCADELESÝ

Ýsmail Cengiz

BAÞYAZI

Gerçekten de en çok soydaþlarýmýzýn duaya, desteðe ihtiyaçlarý olduðunu

düþünüyorum. Çünkü onlar bulunduklarý bölgelerde zorlu þartlar altýnda VAR OLMA

mücadelesi veriyorlar… Hatta bir çoðu, ayný dine mensup olduðumuz Araplarýn ve

Farslarýn hakim olduðu coðrafyalarda sýrf "Türk milletine mensup" olduklarý için itilip

kalkýlýyorlar, maalesef milli kimliklerini koruma, yaþatma mücadelesi veriyorlar…

Sadun Köprülü

Suriye'de yaþanan savaþta Türkmenler savaþýn

neresinde? Kaç Türkmen savaþýyor? Türkmenlerin

Türkiye'den beklentileri nelerdir? BDP Eþ Baþkaný

Selahattin Demirtaþ' "Kürdistan Akdeniz'e Lazkiye

Bölgesiyle açýlacaktýr"Ýþte bu projenin önündeki tek

engel Türkmenler

BAYIR - BUCAK TÜRKLERÝ KÝMDÝR?

850 Yýl Osmanlý topraðý olan Suriye 10 Aðustos

1920 Sevr antlaþmasýyla Fransýz kontrolüne girmiþ

1946 yýlýnda ise baðýmsýz Suriye olarak yaþamýný

sürdürmüþ.

Bayýr Bucak Türkleri de öz be öz Anadolu

Türkleridir. Oðuz boyuna ait bu Türkler Suriye ile

sýnýrlar çizilince Suriye rejiminin zulmüyle karþý

karþýya kalmýþ dilleri yok edilmeye çalýþmýþ asimile

edilip eritilmeye çalýþýlmýþ ama inançlarý ve Türk

kimliklerini hiçbir zaman bozmamýþ Türklerdir.

1945 Yýlýndan 65 yýlýna kadar Türkiye'ye

göçmüþler Kýrýkhan, Ýskenderun ve Adana

bölgelerinde yoðunlaþmýþlardýr. Halen Yayladaðý ve

Kýrýkhan'da yoðunluktalar.

SURÝYE'DE KAÇ TÜRKMEN VAR?

Toplam Türkmen sayýsý 3 ile 3.5 milyon olarak

tahmin ediliyor.

TÜRKMEN DAÐINDA KAÇ TÜRKMEN

VAR?

Türkmen daðý Yayladaðý sýnýrýndan baþlýyor

Lazkiye'ye kadar devam ediyor. Türkmen daðýnda

yaklaþýk 160 köy var ve 150 bin civarýnda Bayýr-

Bucak Türkleri mevcut.

Ayrýca Lazkiye'nin de %30 civarý Türkmenlerden

oluþuyor.

BAYIR-BURCAK TÜRKLERÝ NE ÝLE

GEÇÝNÝYORLAR?

Savaþtan önce daðlýk bölgede olduklarý için

meyve üretimi ve hayvancýlýkla geçiniyorlardý.

Savaþtan sonra tüm daðlar ateþe verildiði için

aðaçlarýn büyük çoðunluðu meyveleri dalga olmak

suretiyle yanmýþ hayvancýlýk yok olmuþ durumda.

2 Yýldýr elektrik ve su yok tüp gaz yok köylerin

tamamý Türkiye'ye göçmüþ ancak her aileden bir

yada bir aç genç köyünü bekliyor ve savaþýyor.

SURÝYE'DEN TÜRKMEN DAÐINDAN

GÖRÜNTÜLER ÝÇÝN TIKLAYIN

NASIL SAVAÞIYORLAR?

Lazkiye'ye en yakýn köylerden oluþmasýndan

dolayý cephenin en önünde bu Türkmen gençler

savaþýyor. Tek savaþan toplum bunlar diðer

savaþanlar iþin þov ve ganimet kýsmýyla ilgileniyor.

Türkmenler terlikle ve hafif silahlarla iman gücüyle

savaþýyorlar.

YARDIM ALIYORLAR MI?

Kamuoyunun Suriye'de savaþanlara silah ve gýda

yardýmý yapýlýyorlar yalanýna raðmen 1930 model

araçlarla motosikletlerle savaþýyorlar iþin ilginç

yaný ihvan ve Nüsra bunlarý Müslüman bile

görmüyorlar onlarda her türlü lüks mevcut özetle

kötü araba ve teçhizat görürseniz Türkmenlerdir

lüks görürseniz diðer gruplardýr.

TÜRKÝYE'DEN BEKLENTÝLERÝ NE?

Bayýr Bucak Türkmenleri asil insanlar Allah

Türk devletine zeval vermesin diyorlar. Bizler

zulümden Türkiye'ye hicret ettik gençlerimiz

topraklarýný savunuyor yetiþen üzümümüz incirimiz

zeytinimiz var her ay çocuklarýmýzý annelerimizi

görmek için Türkiye'ye gidiyoruz. Yýlda iki kilo

incir 3 kilo üzüm götürüyoruz bunlar sýnýrda

elimizden alýnýyor bizler kaçakçý deðiliz vatanýmýza

zarar gelecek hiçbir iþin içinde olmayýz ürettiðimiz

üç kilo üzümü ailelerimize getiremiyoruz bu

konuda yardým istiyoruz.

2 yýldýr elektrik su yok tüp gaz yok jeneratör

konusunda yardým istiyoruz sinek ilacý istiyoruz

gibi masumane istekleri var. Özellikle savaþtan

sonra Türkmenlere sahip çýkýlsýn diyorlar.

Ortadoðu'da nerede savaþ çýksa Kürtler kazanýyor

ama Türkmenler kaybediyor hiç olmazsa üç milyon

Türkmen'in hakkýný savunun diyorlar.

ANALÝZÝMÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ SON SÖZLER….

Yýllardýr kimliklerini koruyan Bayýr Bucak

Türkleri bu gün en zor günlerini yaþýyor hem þimdi

hem de rejimden sonrasý kurulacak yeni Suriye

yapýlanmasýnda Musul ve Kerkük'te yapýlan hatalar

yapýlmasýn her orta doðu coðrafyasýnda Kürdistan

bayraklarý asýlýrken Türkmenler yok sayýlýyor bu

hatalar Suriye'de özellikle Türkmen daðýna yaþayan

Bayýr Bucak Türkmenlerine karý yapýlamaz yeni

Suriye'de yönetimde söz sahibi olurlar.

Bu Türkiye'nin göstereceði güç ile olur aksi

takdirde Lazkiye bir Kürt bölgesi olarak ortaya

çýkar.

Çünkü þuan PKK Lazkiye'de karargâh kurmuþ

durumdadýr BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn

dediði gibi "Kürdistan Akdeniz'e Lazkiye

Bölgesiyle açýlacaktýr" sözü gerçek olur. Sorun

Esad mesad deðil sorun BOP'dur adým adým Büyük

Orta Doðu Projesi gerçekleþmektedir.

Suriye Savaþýnda

Türkmenlerin Rolü

Yermuk Kampý Sakinleri Yardýmlarý Almayý Reddediyor

Suriye’de ölüm

kol geziyor

Esed'e baðlý rejim güçlerinin kötü

muamelesi nedeniyle Yermuk halký

aylardýr abluka altýnda çok büyük

zorluklar içinde hayat mücadelesi

veriyor. Suriye'nin baþkenti Þam

yakýnlarýndaki Yermuk Kampý'nda

yaþayan Filistinli mülteciler, kampta

daðýtýlan yardýmlarý almayý on bir

aydýr rejim güçleri ve müttefiklerince

kampa uygulanan ablukayý protesto

amacýyla reddetti.

Yermuk Mülteci Kampý sakinleri,

Suriye'de yaþayan Filistinliler için

oluþturulan Çalýþma Grubu

aracýlýðýyla yayýnladýklarý bildiride,

Suriye güvenlik güçlerinin yardým

daðýtýmý sýrasýnda kötü muamelede

bulunmasý, yardým almaya gelenleri

darp etmesi, kadýnlarý ve erkekleri

gözaltýna almasý nedeniyle yardýmlarý

almayý reddettiklerini açýkladý.

Bildiride, kamp sakinlerinin kampý

çatýþmalarýn dýþýnda tutma

anlaþmasýnýn tüm maddeleri

uygulanýncaya, kamptan kaçmak

zorunda kalanlarýn evlerine

dönmelerine ve kampa gerekli

maddelerin giriþine izin verilinceye

ve Filistinli mültecilerden gözaltýna

alýnanlar serbest býrakýlýncaya kadar

yardýmlarý reddetmeye devam

edecekleri ifade edildi. Baas rejimi

güçleri ve müttefiklerinin uzun

süredir abluka altýnda tuttuðu Yermuk

Mülteci Kampý'nda aþýrý derecede

gýda, ilaç ve týbbi malzeme kýtlýðý

yaþanýyor. Birçok kiþinin açlýktan

hayatýný kaybettiði, Filistin Hastanesi

dýþýnda tüm hastane ve saðlýk

merkezlerinin çalýþmalarýný

durdurduðu kampa yapýlan kýsýtlý

yardýmlar rejim güçlerinin

kontrolünde daðýtýlýyor.

4

HAYALET TÜRK

YURDU ‘AÐDAM’

Azerbaycan, hüzün günlerinden birinin daha

yýldönümünü geride býraktý.Aðdam'ýn iþgalinin

yirmi birinci yýldönümü ülke genelinde yapýlan

birçok etkinlikle anýldý.

Bakü'deki Kýzýlhaç bürosunun önünde de

Ermenilerce 14 gün önce esir alýnan

Azerbaycanlý bir vatandaþýn serbest

býrakýlmasý için gösteri yapýldý.

23 Temmuz 1993'de Ermenistan Silahlý

Kuvvetleri'nin desteðindeki Ermeni güçler

tarafýndan iþgal edildi ve yerleþim

merkezitamamen harap edilerek þehir

nüfusunun doðuya, Azerbaycan'ýn içlerine göç

etmesi saðlandý.

Bugün Ermeni ve Azeri kuvetleri arasýndaki

tampon bölgede yer alan Aðdam, tamamen

hayalet bir þehir görünümündedir.

90 yaþýnda olan Bayýr Bucaklý Türrkmen Dede

elinde silahýyla köyünü bekliyor.

1911'de Ýtalya'nýn Trablus'u iþgal etmesi üzerine

bölgeye giderek Osmanlý birlikleriyle Ýtalyanlara

karþý savaþtý.

I. Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlý ordusuna

yazýldý. Savaþýn ardýndan Þam'ýn Fransýz iþgalinden

kurtarýlmasý için mücadele etmeye ve halký

örgütlemeye baþlayan El Kassam, gýyabýnda ölüm

cezasýna çarptýrýldý.

1922'de Suriye'yi terk etmek zorunda kaldý ve o

zaman Filistin topraklarýnda olan Hayfa kenti

yakýnlarýnda bir köye yerleþti. Filistin topraklarýnýn

Yahudi göçmenlerce satýn alýnmasýna ya da iþgal

edilmesine þiddetle karþý çýktý.

Hayfa'daki Ýslâmî bir okulda öðretmenlik

yapmaya baþladý ve Genç Müslümanlar Birliði'ne

katýldý. Burada tesadüf eseri Filistin ulusal savaþýna

önderlik eden El Fetih'in fikir babasý Hacý Emin El

Hüseyni ile tanýþtý. Ancak onun milliyetçi

fikirlerinden uzaktý.

Yýllar sonra Hacý Emin ve El Kassam'ýn fikir

önderliðini yaptýðý hareketler, Filistin Kurtuluþ

Örgütü ve HAMAS haline dönüþtü ve birbirlerine

rakip olmaya devam etti.

Þeyh Ýzzeddin El Kassam, Fransýz iþgaline karþý

direnmek amacýyla küçük askeri hücreler kurdu.

Lübnan-Filistin sýnýrýnda gerilla savaþý baþlattý.

El Kassam'ýn silahlý mücadelesi Filistin'de bir

Yahudi devleti kurulmasýný destekleyen Ýngiltere'yi

rahatsýz ediyordu. 1935 yýlýnda El Kassam bölgede

dolaþýrken 500 Ýngiliz askeri tarafýndan kuþatýldý ve

öldürüldü.

Ýsrail'e Gazze'de kök söktüren ve Ýsrail içlerine

kadar füzeler gönderen Ýzzettin El Kassam

Tugaylarý Filistin Ýslami Direniþ Hareketi'nin

(Hamas) silahlý kanadý olarak 1992'da Ýsrail'in

Filistin iþgaline karþý mütevazý bir tüfekle baþladýðý

direniþini, þimdi bir orduya sahip olarak yürütüyor.

Kassam, adýný Filistin'deki Ýngiliz sömürgeciliðine

karþý silahlý mücadele verirken 1935'te hayatýný

kaybeden Suriye asýllý Filistin lideri Þeyh Ýzzeddin

el-Kassam'dan aldý.

4 TUGAY VAR

Kassam'ýn yaptýðý açýklamaya göre, el-Kassam

ordusunda "Kuzey Þeridi Tugayý", "Gazze Tugayý",

"Orta Tugayý" ve "Güney Tugayý" olmak üzere 4

tugay bulunuyor. El-Kassam Tugaylarý, askeri

çalýþmalarýna baþlangýçta tabanca sonra tüfekle

baþladý. Baðlýlarýnýn yerel imkanlarla ürettiði

otomatik silahýn ardýndan, bazý patlayýcýlarýn

yanýnda bombalar ve uzaktan kumandalý patlayýcý

üretimlerini geliþtirdi.

3

Libya savunmasýnda Atatürk ile silah arkadaþý

olan Ýzzeddin El-Kassam tarafýndan kurulan direniþ

hareketi bugün Filistinlilerin kaderini deðiþtirdi. Ýsrail

saldýrýlarýna karþý Filistinliler direniyor.

Gazze Direniyor

Dünya Ýzliyor

ÝLHAN KURT yazdý

DOÐU TÜRKÝSTAN ÝLE

FÝLÝSTÝN ARASINDA

SIKIÞIP KALMAK

Acýnýn vataný olmaz dostlar, bedeni

olur…

Ülkem insanýn kafasý karýþýk

biliyorum ama gönlü de karýþýk ki

acýlarý bile tasnif ediyor.

Bir kesim Filistin diye aðlarken

Türkmenleri görmezlikten geliyor. Bir

kesim ise Filistin'e karþý olabildiðince

duyarsýz Türkmen, Türkmen diye

inliyor.

Biri Arakan dediði an hemen

karþýt bir ses yükseliyor ya Doðu

Türkistan?

Doðu Türkistan'ýn acýsýna birinin,

Arakan'ýn acýsýna da diðerinin

vicdanýný saðýr eden nedir?

Müslümanlýðýn ölçütü Gazze'yi

sahiplenmekten mi geçiyor?

Ya da Türklüðün mihenk taþý sadece

Türk'e sahip çýkmak mýdýr?

Bu yaman çeliþki nereden geliyor

Allah aþkýna? Siyasi tercihlerimiz mi

bu hale getirdi? Hizipleþmenin en

belirgin özelliði insaný diðerine karþý

acýmasýz kýlmasýdýr.

O yüzden bahsettiðimiz bölgelerde

böylesine insanlýk dýþý vahþet

yaþanýyor. O yüzden yapýlanlarý

gördüðümüzde insanlýðýmýzdan utanýr

oluyoruz.

Oysa acýnýn siyaseti olmaz, ölümler

üzerinden siyasi rant devþirilemez!

Buna kalkýþanlarýn Filistin'i

bombalayan Ýsrail'den, bir Uygur'a

iþkence yapan Çinliden, Müslüman bir

Arakanlýyý pala ile kesen Budist'ten,

Türkmenleri katleden ÝÞÝD'ten ne

farký olur?

Acýlar da bile bölünmüþlük

yaþýyoruz. Bu aðýr kutuplaþma-Allah

muhafaza- ülkemizin baþýna bir felaket

gelse bizi Irak gibi Suriye gibi yapar.

Deðerli dostlar elbette birini

diðerine göre daha yakýn

hissedebilirsiniz bu tercihinize

karýþamam ama her iki acý da bizim

acýmýzdýr sonuçta.

Acýlarý görmemezlikten gelme gibi

vicdan körelmesi Anadolu'nun þefkatli

baðrýnda yetiþmiþ hiçbir sineye

yakýþmaz.

Anadolu'nun ekmeðinden yiyen

hiçbir vatan evladý Müslüman

olmasa dahi hiçbir acýya duyarsýz

kalamaz.

Gelin hiç deðilse acýlarýmýzda

ayrýlýklarýmýzý bir kenara býrakalým.

Çünkü bu acýlar bir yüreðin kârý deðil

ancak paylaþýnca kaldýrýlabilir.

Lütfen ýrkýmýz, dinimiz, dilimiz,

mezhebimiz ne olursa olsun zulümler

karþýsýnda tek yürek olalým.

Bunun için de önce acýlarýmýzý

paylaþmayý öðrenelim.

Unutmayýn acýnýn vataný olmaz,

bedeni olur…

Ýzzeddin

El Kassam

ATA VATANDAN ANA VATANA 16 YILDA GELDÝLER

Türkmen kurum ve kuruluþlarýna

gelince Türkiye'den gelen yardýmlarla ve

kendi topladýðý yardýmlarý elerinden

geldiði kadar onlara ulaþtýrmaya

çalýþýyor. Çok sað olsunlar, ama kurum

ve kuruluþlarýnda bir yere kadar bu iþi

götürebilir çünkü bu bir kaskoca bir

memleketi deprem vurmuþ durumuna

benzediði için devletlerin yardýmlarý

ihtiyacý doðuyor.

Türkmen göçmenlerinin Erbil,

Kerkük ve Süleymaniye havalimaný

üzerinden ülkenin güneyinde bulunan

Necef ve Kerbela kentlerini

gönderilmeye baþladýrlar.Ama bu

göçmenlerin baþka kentlere gönderilmesi

Türkmen bölgelerinin boþatýlmýþ hale

getirdi, bu da Türkmeneli coðrafyasýný

çok etkileyecek.

TÜRKÝYE ÝÇÝN BEDEL

ÖDEMEK

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþad

Salihi, "Eðer Irak Türkmenlerinin ölüp

gitmesiyle Türkiye'nin varlýðý devam

etmiþ olursa, bizim için onurdur"

dedi.Salihi''Biz Ankara'yý rahatsýz etmek

istemeyiz. Ankara'yý bizim için rahatsýz

etmek istemeyiz. Türkiye'nin milli

güvenliði bizim için o da önemlidir.

Eðer Irak Türkmenlerinin ölüp

gitmesiyle Türkiye'nin varlýðý devam

etmiþ olursa bizim için onurdur. Ama

eðer bizim Türkmenlerimiz yok oluyorsa

eninde sonunda Irak'ta yaþananlar

Türkiye'nin milli güvenliðini koruyorsa

ama hiç bir taraf buradan yararlý

çýkmýyorsa yok bu zarardýr. Hepimize

hem Türk varlýðýna hem de Türkiye'ye.

O yüzden daha ciddi adýmlarýn

atýlmasýný beklemekteyiz." dedi.

TÜRK DÜNYASI LÝDERLERÝ

NEDEN SESSÝZ

Araplar nasýl Gazze'ye susuyorsa

Türk Liderler Kerkük'e öyle sessiz kaldý.

Suriye ve Irak Türkmenlerine karþý

yapýlan katliama Dünya sessiz kalýrken

Türk Cumhuriyetleri'ndeki sessizlik

devam ediyor. Çanakkale Savaþlarý ve

Bakü içi þehit olan binlerce Halep ve

Kerkük Türkmen varken Türk Liderler

Halep ve Kerkük'e insani yardým bile

göndermedi.Ýlham Aliyev, Nur Sultan

Nazarbayev baþta olmak üzere Türk

Devlet Baþkanlarý Türkmenlere sahip

çýkmadý.

TEK GÜR SES AFGANÝSTAN

TÜRKLERÝNDEN GELDÝ

Afganistan'da Özbek General Raþid

Dostum, Arap ve Kürtlerin Ortadoðu

Türkmenlerine karþý yapýlan baský ve

zulümlere karþý Irak ve Suriye

Türkmenlerin yanýnda olduklarýný

açýkladý. Dostum Türkmenlere Türk

Dünyasýnýn daha fazla sahip çýkmasý

gerektiðini açýkladý.

TÜRKMEN BÖLGELERÝ

BOÞALTILIYOR

Ýmtiyaz Sahibi : Güngör YAVUZASLAN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Güngör YAVUZASLAN

Basým Yeri:

Bulut Basýn Yayýn ve

Matbaacýlýk

Adres:

Kýrtepe Mah. Asma Cad.

No: 35 BARTIN

Tel:

0378 228 10 35

Yönetim

Kýrtepe Mahallesi

Merkezi

Lütfüye Caddesi No: 15

BARTIN

e-mail: yavuzaslan74@gmail.com

Tel: 0532 178 3474

Gazetemiz Evrensel Basýn Ýlkelerine

Uymaya Söz Vermiþtir

Kuruluþ Tarihi: 23 Þubat 2009

Aylýk Siyasi Yerel Süreli Yayýn

2

Araplar nasýl Gazze'ye susuyorsa Türk Liderler Kerkük'e öyle sessiz kaldý. Suriye ve

Irak Türkmenlerine karþý yapýlan katliama Dünya sessiz kalýrken Türk Cumhuriyetleri'nde-

ki sessizlik de devam ediyor.

Türkiye tarih boyunca Dünya Türkleri için bir

yurt, bir ikinci vatan olmuþtur. Gerek Osmanlý

döneminde ve gerekse Cumhuriyet yýllarýnda,

herhangi bir sebeple yurtlarýný kaybeden Türkler, dil,

din ve kültür farklýlýðý yaþamayacaklarýný bildikleri

Türkiye'yi tercih etmiþlerdir. Özellikle, 19. Yüzyýl

sonlarýnda yaþanan Kýrým Savaþý ve bunu takip eden

93 harbi, 20. Yüzyýl baþlarýnda yaþanan Balkan

harpleri ve Birinci Dünya Savaþý, eski Osmanlý

topraklarýnda hüküm süren Türklerin aþýrý göçleriyle

sonuçlanmýþtýr.

Çarlýk Rusya'sýnýn yýkýlmasý ve yerine Sovyetler

Birliði'nin kurulmasý sýrasýnda ise farklý bir durum

yaþandý. 1917 yýlý Bolþevik ihtilali sonrasýnda

baðýmsýzlýklarýný veya muhtariyetlerini ilan eden

Türk bölgeleri Sovyet iþgaline uðradýkça, Sovyetlere

karþý baðýmsýzlýk savaþý veren kadrolar ülkelerini

terk etmek zorunda kaldýlar. Sýrasýyla, Azerbaycanlý,

Kuzey Kafkasyalý, Kýrýmlý, Ýdil-Urallý ve Türkistanlý

liderler doðrudan veya dolaylý yollarla Türkiye'ye

geldiler. 1920'lerin ortalarýna gelindiðinde Türkiye,

dýþ Türk mültecileri tarafýndan kurulan teþkilatlarýn

ve yürütülen faaliyetlerin merkezi haline dönüþmüþ

bulunuyordu.1

16 yýlda Ýstanbul'a Gelebildiler

Doðu Türkistan'dan çýkarak 16 yýlda Ýstanbul'a

gelebilen gurubun lideri Hüseyin Teyci'nin hatýralarý

19.11.1952 tarihli Cumhuriyet Gazatesi'nde þöyle

kaydediliyordu:

"Dün gece Türkistan'dan Ýstanbul'a 106 yolcu

geldi. Hepsi sevinç içindeydiler. Onlarla ilk defa,

Sirkeci'de Göçmen evinde karþýlaþtýk, kadýn, erkek,

çoluk çocuk bir Türkiye haritasýnýn önünde

toplanmýþ oturuyorlardý. Sýcak bir sobanýn yanýna

çömelip konuþmaya baþladýk, kafile baþkaný Hüseyin

Teyci idi. Çok konuþmak istemiyordu. 'Þükür Allaha

kavuþtuk ya' diye söze baþladý ve sonra þöyle devam

etti:

20 seneden beri Ruslarla harp halindeyiz! Bir

avuç insan, milyonlarla nasýl baþ ettiniz, diye

sormayýnýz! Bir avuç Türk onlarýn milyonlarýna

bedeldir. Misal mi istiyorsunuz? Ýþte biz! 1936'da

18.300 adamla Türkistan'dan ayrýldýk. 5 sene

muhasara altýnda kaldýk. Silahlarýmýz, gece

baskýnlarýnda öldürdüðümüz Ruslarýn silahý idi. Top

tüfek her þeyi bulduk. Baþbuðumuz Çelikpan þehit

düþtü, yýlmadýk. Tokuþa tokuþa Kaþmire kadar

geldik.

O zaman 98.000 koyunumuz, 14 bin kýsraðýmýz,

9.000 sýðýrýmýz, 1000 tane de devemiz vardý.

Daðlarda Kýmýz içerdik. Kabuklu Pirinç yer ve harp

ederdik. 1936'dan bu yana harp ede ede yaþadýk.

18.300 adamýmýzdan ancak 2000 adam Hindistan'a

ve Pakistan'a geçebildiler.

8 aydýr Hindistan'da, 24 gündür de yoldayýz.

Kafilemizin bir kýsmý gelemedi, Ýstanbul'a 106 kiþi

geldik, 2'si yolda öldü. Onlarýn yerine iki erkek

çocuk dünyaya geldi. Þimdi kafilemiz gene 106 kiþi.

Çoluk çocuk hepsi bizi dinliyorlar. Hepsi seviniyor

hepsi neþe içindeler. Ne koyunumuz, ne kýsraðýmýz,

ne de devemiz kaldý. Hepsini yollarda kaybettik.

Muhabere bu kolay mý? Komünist Rus'la, Komünist

Çin'le harp ede ede buralara geldik. Doðu Türkistan

neresi, Ýstanbul neresi?

Varsýn hepsi feda olsun, Vatanýmýza geldik ya.

Onun için Allaha þükrediyoruz. Biz Keþmir'de iken

Keþmir liderlerinden Þeyh Abdullah bize dedi ki:

'- Gitmeyin! Burada size yer, yurt verelim.

Oturun, yerleþin, çalýþýn!'

'- Hayýr dedik, gideceðiz diye ýsrar ettik. Türk

vatanýna, Türk kardeþlerimize varacaðýz, Türk

topraðýný öpeceðiz' dedik.

Allaha bin, yüz bin þükürler olsun, bize bu

günleri gösterdi. Türk topraðýna gelir gelmez yerleri

öptük. Þehitlerimizin ruhu þad olsun. 18.300 adam

çýktýk. Ýstanbul'a 106 kiþi geldik. Ama buna da

þükür, gelebildik ya, bir tek kiþi kalsak dahi

gelecektik."

20'nci asýr, Anadolu Türklüðünün en sýkýntýlý,

Türk dünyasýnýn da en karanlýk yüzyýlýdýr. Bu asýrda,

Anadolu Türklüðü bu coðrafyada var olma

mücadelesi verirken, Türkistan'daki Türklük de

darmadaðýn edilmiþtir. Türkistan coðrafyasýndaki

Türkler, sistemli bir þekilde asimilasyona tabii

tutularak etkisiz hale getirilmiþtir.

Bu coðrafyadaki Türklerin bir kýsmý harplerde en

ön saflara sürülerek yok edilmiþtir. Bir kýsmý daha

sonraki yýllarda göçe mecbur edilerek vatanlarýndan

çok uzaklara, bir gece yarýsý trenle hayvan

vagonlarýna doldurularak Orta Asya ve Sibirya'ya

sürülmüþtür.

Birçok kiþi bu yolculukta hayatýný kaybetmiþtir.

Bu insanlar yurtlarýndan tek bir bebek

býrakýlmamacasýna sürülmüþtür. Vagonlarda, açlýk,

susuzluk ve havasýzlýktan birçoðu hayatýný

kaybetmiþtir. Türkistan aydýný çeþitli bahane ve sahte

suçlamalarla, Türk iþbirlikçisi iddiasý ile rejim ve

halk düþmaný ilan edilerek kitle halinde

katledilmiþtir.

Yine bu yüzyýl savaþlar ve ihtilaller yüzyýlý

olmuþtur. Ýki büyük dünya savaþý ve onlarý takip

eden uzun ideolojik soðuk savaþ döneminde

milyonlarca insan hayatýný kaybetti ve milyonlarcasý

da ülkesini terk etmek zorunda kaldý.

Özellikle Sovyetler Birliðinde komünist

ideolojinin kontrolü altýna giren milletler, insanlýk

tarihinin en büyük trajedisini yaþadýlar. "Gelecek

adýna bugünü" köleleþtirmek isteyen bu ütopya 'ya,

hiç ses çýkarmadan boyun eðenler hayatta kalabildi.

Karþý çýkanlar ise acýmasýzca yok edildi.

Bu insanlýk dýþý ideolojiye karþý savaþmak ve

ülkelerini baðýmsýzlýða kavuþturmak ümidiyle dýþ

memleketlere çýkan kadrolar ile kafileler halinde

göçe zorlanan gruplar ve toplumlar her türlü

zorluklara ve meþakkatlere caný pahasýna göðüs

gererek, vatan bildiði Türklüðün ebedi beþiði olan

Anadolu'ya hicret ederek geldiler.

Kirgizistan Cumhurbaskaný Atambayev

Azerbaycan Cumhurbaskaný Aliyev

Kazakistan Cumhurbaþkaný Nazarbayev

Kazaklarýn

Türkiye’ye kabul

belgesi

 Beþiktaþ'ýn milli kalecisi Tolga Zengin,

Kerkük'te, Doðu Türkistan'da, Suriye'de,

Gazze'de yaþananlara karþý ülke olarak

yeterli tepkiyi veremediklerini söyledi. BJK

TV'ye açýklamalarda bulunan baþarýlý kaleci,

Gazze'de yaþanan olaylara deðinerek, "Ülke

olarak hiçbir þeye ses etmeyen bir hale

büründük. Örnek olarak þu an Gazze olayýna

çok tepkisiz kaldýk. Gazze'den önce Doðu

Türkistan'da, Kerkük'te Türkmen

kardeþlerimizin yaþadýðý katliamlara, çilelere,

eziyetlere sessiz kaldýk, hiç aðzýmýzý

açmadýk. Millet olarak bir boþ vermiþlik bir

umursamaz halimiz var" ifadelerini kullandý.

Beþiktaþ'ýn milli kalecisi

Tolga Zengin'den Kerkük ve

Gazze açýklamasý

 Öncelikle geride

býraktýðýmýz Ramazan

ayýnýn, Kandil gecelerinin

hayýrlara vesile olmasýný,

yaralara ilaç, dertlere

deva olmasýný, günüllere

huzur vermesini, evimize,

iþimize, sofralarýmýza

getirmesini diliyorum.

Özellikle; Adriyatik'ten

Çin denizine uzanan coðrafyalarda yaþam

mücadelesi veren dindaþ ve soydaþ

kardeþlerimizin dertlerine Yüce Allah'tan

deva olmasýný temenni ediyorum. 5’de

AVRASYA COÐRAFYASINDA

VAR OLMA MÜCADELESÝ

Filistin' 'in

kaderi

deðiþiyor

Irak'ta son aylarda yaþanan

çatýþmalarýn bedelini Türkmenler

ödüyor. Türk Dünyasý Liderlerinin

insani yardým dahi yollamadýðý

Irak Türklerine tek yardým

gönderen ülke Türkiye ise yetersiz

kaldý. Ankara Hükümeti'nin

Barzani yönetimini destekleyerek

Türkmenlere sahip çýkmamasý

sonucu Irak Türkleri Arap ve Kürt

çeteleri tarafýndan öldürülmeye

devam ediyor. Türkmen Bölgeleri

baþta Kerkük olmak üzere

Peþmerge ve IÞID militanlarýnýn

eline geçti.

TÜRKMEN KÖYÜ BEÞÝR'DE

TÜRKMEN KIZLARINA

TECAVÜZ EDÝLDÝ

Kerkük'ün Beþir Köyü'nde IÞID

saldýrýsý sýrasýnda savunmasýz

Türkmen kýzlarýna militanlarca

tecavüz edildi. Saldýrganlar

tecavüzü videoya çektikten sonra

Türkmen kýzlarýný öldürdüler. Daha

sonra kýzlarýn üzerlerine benzin

dökerek direklere asan militanlar

maðdurlarý yaktýlar.

Tüm dünyanýn özellikle

Anakara'daki siyasi iradenin

suskunluðu içinde Türkmen

kentlerinden 500 bin Türkmen

þiddet ve terör eylemleri yüzünden

diyarlarýný terk etmek zorunda

kaldý.

Türkmen göçmenleri 40-50

sýcaklýk içinde ýssýz bir yerde

çadýrlarda içinde yaþam savaþý

veriyorlar, Baðdat yönetimi yardým

eli uzatamýyor, Irak Kürt yönetimi

ise Türkmen göçmenlere çok kötü

davranýyor.

Telafer'den Güney Irak'a 50 derece sýcaklýkta arabalarda aç

susuz, Ramazan ayýnda, çoluk çocuk, genç yaþlý arabalarýn içinde

9 saat süren yoluculuklarda her gün 4 ile 5 çocuk ölüyor.

 Ýsrail'e Gazze'de kök söktüren ve Ýsrail

içlerine kadar füzeler gönderen Ýzzettin El

Kassam Tugaylarý Filistin Ýslami Direniþ Hareke-

ti'nin (Hamas) silahlý kanadý olarak 1992'da

Ýsrail'in Filistin iþgaline karþý mütevazý bir tüfekle

baþladýðý direniþini, þimdi bir orduya sahip olarak

yürütüyor. Kassam, adýný Filistin'deki Ýngiliz

sömürgeciliðine karþý silahlý mücadele verirken

1935'te hayatýný kaybeden Suriye asýllý Filistin

lideri Þeyh Ýzzeddin el-Kassam'dan aldý.

 1995 yýlýndan bu yana

faaliyet gösteren,

Avrasya Türk

Dernekleri

Federasyonu; kamu

yararýna faaliyet

gösteren, Doðu

Türkistan Göçmenler

Derneði, Irak Türkleri

Kültür ve Yardýmlaþma Derneði ve

Türkistanlýlar Kültür ve Sosyal Yardým

Derneði tarafýndan aþaðýdaki amaçlarý

gerçekleþtirmek üzere kurulmuþtur. 7’de

Avrasya Türk Dernekleri

Federasyonu'nu tanýyalým

Saldýrganlar tecavüzü

videoya çektikten sonra

Türkmen kýzlarýný öldürdüler

Irak Türkmen Cephesi

Baþkaný Salihi

Türkmen Bölgelerine saldýran IÞID katlettiði

kurbanlarýný elektrik direklerine baðlýyor.

 Türkmen ve Kerkük milli davalarýndan

dolayý haksýz yere hüküm giyerek; 17 yýl

Abu Garip Hapishanesinde mahkûm kalan

ve bu uðurda büyük mücadele veren

Köprülü'nün ani ve zamansýz vefatý

büyük üzüntü yarattý. Araþtýrmacý,

gazeteci, þair ve yazar Sadun Köprülü'nün

cenazesi Kocatepe Camii'nde kýlýnan

namazýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý'na

defnedildi. 5’de

KALBÝ TÜRKMENLERÝN

ÇÝLESÝNE DAYANAMADI

BAÞYAZI

Türk Dünyasý’nýn Sesi

GAZETESÝ

Ýsmail Cengiz

Milli Kaleci Tolga Zengin

Kerkük’ün Sesi Gazetesi 2014 Ramazan Bayramý Özel Eki

ANKARA SUSTU,

TÜRKMENLER KAN KUSTU

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 7
Dün Tekil 669
Bugün Tekil 525
Toplam Tekil 4159308
IP 35.172.230.21


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.406 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu