Makedonya'da Uluslararası Sempozyum - Dr. Ahmet AYTAÇ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Makedonya'da Uluslararası Sempozyum - Dr. Ahmet AYTAÇ
Tarih: 16.07.2018 > Kaç kez okundu? 764

Paylaş


http://www.selcuk.edu.tr/turk_el_sanatlari_uyg_ars_mrkz/tr?h=56957“In Honour of Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Prof. Aysen SOYSALDI

(Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI ve Prof. Aysen SOYSALDI Armağanı)”

XII. INTERNATIONAL

TURKIC CULTURE, ART and

PROTECTION OF CULTURAL

HERITAGE SYMPOSIUM/

ART ACTIVITY

“TURKEY-MACEDONIA RELATIONS”

XII. ULUSLARARASI

TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve

KÜLTÜREL MİRASI KORUMA

SEMPOZYUMU/

SANAT ETKİNLİKLERİ

“TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİ”

04-05 September (Eylül) 2018-Kocacık-Jupa/Struga MACEDONIA

Selcuk University

Turkish Handicrafts Research

and Application Center

Selçuk Üniversitesi Türk El

Sanatları Araştırma ve

Uygulama Merkezi

Germany Institute of

World of Turks

Almanya Türklerin

Dünyası Enstitüsü

Euro Balkan

University

Euro Balkan

Üniversitesi

Ahi Evran University

N. Ertaş Fine of Art

Faculty

Ahi Evran Üniversitesi

N. Ertaş Güzel

Sanatlar Fakültesi

Instıtute For SocıoCulturalAnthropology Of

Macedonıa,

Makedonya SosyoKültürel

Antropoloji

Enstitüsü

Thousands years of experience of Turkic culture is clearly understood how important it is taken in

the context of cultural heritage. It can not be ignored that the importance of scientific meetings to

maintain cultural ties between Turkey-Macedonia which today play an active role in the civilized world.

Holding this symposium in Macedonia which will cover Turkic culture can be a model example of Turkic

culture about requirements of the protection of world cultural heritage. This symposium was previously

held in countries such as Spain, Italy, Azerbaijan, India, Russia, Turkey, this will be twelfth (Türk

kültürünün binlerce yıllık geçmişi, kültürel miras bağlamında ne kadar önemli olduğunu açıkça

göstermektedir. Bugün medeni dünyada aktif rol oynayan Türkiye-Makedonya arasındaki kültürel ilişkileri

sürdürme konusunda, bilimsel toplantıların önemi göz ardı edilemez. Türk kültürünü kapsayacak olan

Makedonya'daki bu sempozyumun düzenlenmesi ile dünya kültür mirasının korunmasının gereklilikleri

konusunda Türk kültürü örneği olabilir. Daha önce İspanya, İtalya, Azerbaycan, Hindistan, Rusya,

Türkiye gibi ülkelerde düzenlenen bu sempozyumun on ikincisi olacaktır).

SYMPOSIUM TOPICS (SEMPOZYUM KONULARI)

- Cultural heritage and protection (Kültürel miras ve koruma)

- Turkey-Macedonia Relations (Türkiye-Makedonya İlişkileri)

- Turkey- Macedonia historia (Türk ve Makedonya tarihi)

- Turkic- Macedonia tradition and plastic arts (Türk-Makedon geleneksel ve plastik sanatları)

- Art history (Sanat tarihi)

- Archaeology (Arkeoloji)

- Geography (Coğrafya)

- Tourism (Turizm)

- Education sciences (Eğitim bilimleri)

- Political sciences (Siyasal bilimler)

- Turkic history (Türk tarihi)

- Turkic literature (Türk edebiyatı)

- Turkic music (Türk müziği)

- Turkic folklore (Türk folkloru)

- Turkic culture (Türk kültürü) issues are open to all paper.

CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE SYMPOSIUM (SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI)

- Abstracts with 250 words should be submitted until 15/07/2018 (250 kelimelik özetler 15/07/2018 tarihine

kadar sunulmalıdır).

- Papers can be presented in Turkish, Macedonian and English (Bildiriler, Türkçe, Makedonca ve İngilizce

sunulabilir).

- Poster paper outputs will be in 50x70 cm (poster çıktıları 50x75 cm ölçülerinde olacaktır).

- It can be applied with one work to the “Art exhibition” which will be opened within symposium (the

exhibition special conditions for those whose works accepted after board evaluation and who will not join by

person but will send work: - any resulting damage or loss of cargo and during exhibition the responsibility

belongs to the participant - paintings, photographs, etc. works will be without glass, frameless, without

cabinet and short side will be 40 cm long side shall not be bigger than 60 cm – The original work should be

sent, color outputs will not be accepted, etc. - in three - dimensional work, such as çini plates should not

exceed 20 cm in height and width - textile jobs’s thickness and weight should not be much and must be

foldable (Sempozyumda açılacak olan “Sanat sergisi”ne bir adet eseri ile katılınabilir. (Kurul

değerlendirmesi sonrası kabul edilen ve şahsen katılmayacak, ancak iş gönderecek olan serginin özel

koşulları: -Kargoda ve sergilemede oluşabilecek her türlü hasar, zarar, ziyan sorumluluğu katılımcıya aittir -

resim, fotoğraf vb. işler camsız, çerçevesiz, olmalı ve kısa kenar 40 cm, uzun kenar 60 cm'den büyük

olmamalıdır - Orijinal çalışma gönderilmeli, renkli çıktılar kabul edilmeyecektir, - Üç boyutlu çalışmalar, 20

cm boyunu geçmemelidir - Kalınlık ve ağırlıkta tekstil işleri çok fazla olmamalı, katlanabilir olmalıdır).

- The symposium book will be prepared in advance as an e-book. Participants are obliged to send

their notifications by email on 25.09.2018 (Sempozyum kitabı, e-kitap olarak önceden

hazırlanacaktır. Katılımcılar, bildirilerini MUTLAKA, 25.09.2018 tarihinde mail ile göndermek

zorundadır).

- Total cost of the symposium: 100 Euro participation fee + total transportation 160 Euro + 6 breakfast + 3

Lunch + 3 Dinner + 6 night hotel + symposium e-book + brochure + program booklet + banner +

participation certificate 620 Euro (Sempozyumun toplam maliyeti: 100 Euro katılım ücreti + total ulaşım 160

Euro + 6 kahvaltı + 3 Öğle yemeği + 3 Akşam yemeği + 6 gece otel + sempozyum e-kitap + broşür +

program kitapçığı + afiş + katılım belgesi dahil 620 Euro’dur).

- The fee of sending poster paper or work without joining by person is and exhibition 50 Euro (Poster bildiri

ya da eser gönderme 50 Euro’dur).

- PROGRAM: 7 countries including Bulgaria, Serbia, Bosnia-Montenegro, Kosovo, Macedonia and Greece

(PROGRAM: Bulgaristan-Sırbistan-Bosna-Karadağ-Kosova-Makedonya-Yunanistan olmak üzere 7 ülke

gezi).

- 31 August 2018 Morning 01.00 Departure from Istanbul by bus. Bulgaria Sofia trip and evening settled in

Belgrade hotel in Serbia (31 Ağustos 2018 Sabah 01.00 İstanbul’dan otobüs ile hareket. Bulgaristan Sofya

Gezisi ve akşam Sırbistan Belgrad otele yerleşme)

- 01 September 2018 Departing from the Belgrade hotel and moving to Bosnia. Bosnia trip and

accommodation in Bosnia (01 Eylül 2018 Belgrad otelden ayrılma ve Bosna’ya hareket. Bosna gezi ve

Bosna’da konaklama).

- 02 September 2018 Leaving Bosnia and moving to Montenegro. Kotor and Budva city trip,

accommodation in Montenegro Podgorica or Shkodra (02 Eylül 2018 Bosna otelden ayrılma ve Karadağ’a

hareket. Kotor ve Budva şehir gezisi, Karadağ Podgorica ya da İşkodra’da konaklama)

- 03 September 2018 Departing from Montenegro and touring Kosovo and arriving in Struga, Macedonia,

hotel settling and symposium-exhibition preparations (03 Eylül 2018 Karadağ’dan ayrılma ve Kosova gezisi

ve Makedonya Struga varış ve otele yerleşme ve Sempozyum-Sergi hazırlıkları)

-04 September 2018 Kocacık Symposium-Exhibition Opening, Jupad Municipality Conference Hall sessions

(04 Eylül 2018 Kocacık Sempozyum-Sergi Açılışı, Jupa Belediyesi Konferans Salonu oturumlar).

- 05 September 2018 Sessions in Struga (05 Eylül 2018 Struga’da oturumlar).

- September 06 Departure from Struga Hotel, Bitola excursion, Thessaloniki excursion to Greece and arrival

to Istanbul (06 Eylül Struga otelden ayrılış, Bitola gezi, Yunanistan Selanik gezi ve İstanbul’a varış).

SYMPOSIUM CALENDAR (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Last date of application (Son başvuru tarihi) : 15.07.2018

Jury board of +science and disclosure evaluation (Bilim ve jüri Kurulu değerlendirmesi) : 16.07.2018

BİLDİRİLERİN TAM METİN TESLİMİ (FULL TEXT DELIVERY OF NOTIFICATIONS) : 25.07.2018

Symposium calendar (Sempozyum takvimi) : 04-05.09.2018

Exit and return from Turkey (Türkiye’den çıkış ve dönüş):31 Ağustos (August)-06 Eylül (September).2018

E-mail (Elektronik posta) : conference.macedonia@gmail.com

Web adress (İnternet adresi) :

http://www.selcuk.edu.tr/SelcukWeb/Birim/turk_el_sanatlari_uyg_ars_mrkz_bsk

www.incsaa.org

SYMPOSIUM HONORARY COMMITTEE (SEMPOZYUM ONUR KURULU)

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Selçuk University, Rector, Turkey)

Prof. Dr. Vesna MATIJASEVIC-POKUPEC (University Euro- Balkan, Rector, Macedonia)

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA ( Ahi Evran University, Rector, Turkey)

Prof. Dr. Jane KODZOBASHIJA (University Euro-Balkan, Skopje, Macedonia)

SYMPOSIUM CO-CHAIRS (SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI)

Prof. Dr. Mehmet OKKA (Selçuk University, Vice Rector, Turkey)

Prof. Dr. Rubin ZEMON (Institute for Socio-Cultural Anthropology of Macedonia)

Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Germany Institute of World of Turks)

Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ (Ahi Evran University, Turkey)

SYMPOSIUM GENERAL SECRETARYS (SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ)

PhD. Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

SCIENTIFIC COUNCIL OF SYMPOSIUM (SEMPOZYUM BİLİM KURULU)

Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Teuta TOSKA (University Aleksandar Xhuvani, Elbasan, Albania)

Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ (Ahi Evran University, Turkey)

Prof. Dr. Rubin ZEMON (Institute for Socio-Cultural Anthropology of Macedonia)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Leila MINGAZOVA (Kazan Federal University, Russia)

Prof. Dr. Veli ALİYEV (AMEA, Azerbaijan)

Prof. Dr. Ivanovna SHCHERBAKOVA (Russian Academy of Science, Russia)

Prof. Dr. Zoran VITOROVIC (Logos University, Florida, USA)

Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV (State Economics University, Azerbaijan)

Prof. Dr. Alisia BORISENKO (Novosibirsk State University, Russia)

Prof. Dr. Qafar JEBIYEV (National Academy of Sciences of Azerbaijan)

Prof. Dr. Sema ETİKAN (Ahi Evran University, Turkey)

Prof. Dr. Marcel COURTIADE (INALCO, France)

Prof. Dr. Enrico CILIBERTO (Studi di Catania University, Italy)

Prof. Dr. Dinara ABBASOVA (Academy of Sciences, Poland)

Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Behruz BEKBABAYİ (Allameh Tabataba’i University, Iranian)

Prof. Dr. Danuşe KŞİTSOVA (Masaryk University, Czech Republic)

Prof. Dr. Vladimir KLIMUK (Baranovichi State University, Belarus)

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL (Ahi Evran University, Turkey)

Prof. Dr. Chakib BENAFRİ (Alger 2 University, Algeria)

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ (S. Demirel University, Turkey)

Prof. Dr. Rafael MUKHAMETDINOV (Member of the Coordinate Council of the World Assambley of Turkic Peoples, Tatarstan)

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA (Marko Cepenkov FolkloreInstitute, Macedonia)

Prof. Dr. Battulga TSEND (National University of Mongolia, Mongolia)

Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN (Hacettepe University, Turkey)

Prof. Dr. Aleksandr VLADIMIROVIC (Moscow State University, Russia)

Prof. Dr. Şikar GASIMOV (Technical University, Azerbaijan)

Prof. Dr. Mustafa SEVER (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Shahid Iqbal KAMRAN (Allama İkbal Open University, Pakistan)

Prof. Dr. Cafer GİYASİ (Architecture and Art İnstitute of ANAS, Azerbaijan)

Prof. Dr. Nargiz ALIYEVA (National Museum of History, Azerbaijan)

Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN (Yakın Doğu University, KKTC)

Prof. Dr. Armanda HYSA (Tiran, Albania)

Prof. Dr. Mariya LEONTİK (İştip Gotse Delçev University, Macedonia)

Prof. Dr. Ahmet AY (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Georges KOUZAS (University of Athens, Greece)

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (İştip Gotse Delçev University, Macedonia)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat University, Turkey)

Prof. Dr. Julia PULİDO (Rey Juan Carlos University, Spain)

Prof. Dr. Yılmaz KOÇ (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Ertegin SALAMZADE (Architecture and Fine Arts Institute Azerbaijan)

Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN (Ankara University, Turkey)

Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE (Vilnuis University, Lithuanian)

Prof. Dr. Ali BAŞ (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Naile RAHİMBEYLİ (Amea, Azerbaijan)

Prof. Dr. Aktan AGO (Marco Çepenkov Folklore Institute, Macedonia)

Prof. Dr. Himmet KARADAL (Aksaray University, Turkey)

Prof. Dr. Dmitriy SEN (Southern Federal University, Russia)

Prof. Dr. İrfan MORİNA (Kosova University, Kosovo)

Prof. Dr. Boris MANOV (University St. Neofil Rilski, Blagoevgrad, Bulgari)

Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Flyura SAYFULINA (Kazan Federal University, Russia)

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Muhammad KAMRAN (Punjab University, Pakistan)

Prof. Dr. Serghei ZAHARİA (Komrat State University, Moldova)

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ (Ahi Evran University, Turkey)

Prof. Dr. Nikolay TRAPSH (Southern Federal Üniversitesi, Rusya)

Prof. Aysen SOYSALDI (Gazi University, Turkey)

Prof. Aydın UĞURLU (F. Sultan Mehmet University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Erkan GÖKSU (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Cavid BAĞIRZADE (Gence Federal University, Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL (Kafkas University, Turkey)

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR (Ekonomi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Hebibe ALİYEVA (Historia Museum, Azerbaijan)

Assoc.. Prof. Dr. Berrin OKKA (N. Erbakan University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Dilaram HAMREVA (Institute of Language and Literature, Uzbekistan)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Cabbar IŞANKUL (Academy of Sciences, Uzbekistan)

Assoc. Prof. Dr. Alperen KAYSERİLİ (İ. Çeçen University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Armanda KODRA HYSA (University of Tirana, Albania)

Assoc. Prof. Dr. Oksana SOROKİNA (Çuvaş Federal University, Chuvashia)

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Lumnie KADRIU (Institute of Albanologji, Prishtina, Kosovo)

Assoc. Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Osman Gazi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA Suleymenov Oriental Institute, Kazakhistan)

Assoc. Prof. Dr. Mutluhan TAŞ (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Meli SHOPI (University Aleksandar Xhuvani, Elbasan, Albania)

Assoc. Prof. Dr. Ebru ALPARSLAN (Erciyes University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Olga RADOVA (Moldova Academy of Sciences)

Assist. Prof. Dr. Osman Kubilay GÜL (Cumhuriyet University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Ahmet EDİ (İ. Çeçen University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Biljana RAJCINOVA NIKOLOVA (University Euro- Balkan, Skopje, Macedonia)

Assist. Prof. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Hande KILIÇARSLAN (Ahi Evran University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Satı DOĞAN YİĞİT (Ahi Evran University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Shurubu KAYHAN (İstanbul Kültür University, Turkey)

PhD. Andrea MACCHIA (Yococu, Italy)

PhD. Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

PhD. C. Johannes HENRICH (Southeast Europe and Caucasus Research Center, Germany)

PhD. Monika KOPERSKA (Varşova University, Poland)

PhD. Fariz HALİLLİ (Miras, Azerbaijan)

PhD. Magashazi ANIKO (Institute of Advanced Studies, Hungary)

PhD. Mahfuza ZEYNELOVA (Historia Museum, Azerbaijan)

PhD. Jasminka SIMIC (Radio-Television of Serbia)

PhD. Georgi GEORGİEV (Fraunhofer Institute, Germany)

Irina GUSACH (Senior Staff Scientist Azov Museum, Russia)

Nadia CHEREPAN (Vilnuis University, Lithuanian)

EXHIBITION CURATORS (SERGİ KÜRATÖRLERİ)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

PhD. Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

EXHIBITION and JURY BOARD (SERGİ JÜRİ KURULU)

Prof. Dr. Serap YANGIN BUYURGAN (Başkent University, Turkey)

Prof. Dr. Shukrat ABDULMALİKOV (Tashkent Univesity Fine of Art Faculty, Uzbekistan)

Prof. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. S. Gazanfar H. ZAİDİ (Jamia Millia İslamia University, India)

Prof. Dr. Melek GÖKAY (N. Erbakan University, Turkey)

Prof. Dr. Eldar KAVSHBAIA (Tbilisi University, Fine of Art Faculty, Georgia)

Prof. Dr. Zoya KOZLOVA (Baranovichi State University, Belarus)

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU (Çankırı Karatekin University, Turkey)

Prof. Dr. Gülşat GALIULLINA (Kazan Federal University, Russia)

Prof. Dr. Admir MUJKIC (Sarajevo University, Fine of Art Faculty, Sarajevo)

Prof. Dr. Abdulgani ARIKAN (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Zhanna MANKEVICH (Baranovichi State University, Belarus)

Prof. Dr. Sitare TURAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar University, Turkey)

Prof. Dr. Emine KOCA (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Kübra ALİYEVA (National Academy of Sciences, Azerbaijan)

Prof. Dr. Valide PASHAYEVA (Atatürk University, Turkey)

Prof. Dr. Leysen KADİROVA (Kazan Federal University, Russia)

Prof. Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Elena PONOMARYOVA (Baranovichi State University, Belarus)

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Manas University, Kırgızistan)

Prof. Dr. Bilal MAKLED (Cairo University, Fine of Art Faculty, Egypt)

Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Marina ANDRIYASHKO (Baranovichi State University, Belarus)

Prof. Dr. Fikri SALMAN (Katip Çelebi University, Turkey)

Prof. Dr. Rachid KOURAD (Alger 2 University, Algeria)

Prof. Dr. İlham ENVEROĞLU (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Eldar KAVSHBAIA (Tbilisi University, Fine of Art Faculty, Georgia)

Prof. Esin SARIOĞLU (Haliç University, Turkey)

Prof. Şebnem R. TEMİR (Nişantaşı University, Turkey)

Prof. Nesrin ÖNLÜ (Dokuz Eylül University, Turkey)

Prof. Mehmet KOŞTUMOĞLU (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Gulfiya GAYNULLINA (Kazan Federal University, Russia)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Fatma MOEEN (Jamia Millia İslamia University, India)

Assoc. Prof. Dr. Oğuz YURTTADUR (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Abaz DIZDAREVIC (International University Novom Pazaru, Serbia)

Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur BAŞARAN (Gazi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Necmettin KARABULUT (Atatürk University, Turkey)

Assoc. Prof. Ruhi KONAK (Kastamonu University, Turkey)

Assoc. Prof. Serkan İLDEN (Kastamonu University, Turkey)

Assoc. Prof. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale University, Turkey)

Assoc. Prof. N. Rengin OYMAN (S. Demirel University, Turkey)

Assoc. Prof. Gül GÜNEY (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. F. Emel ERTÜRK (Atılım University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Amila SMAJOVİC (International Saraybosna University)

Assist. Prof. Dr. Zeynep BALKANEL (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Mehmet SAĞ (Akdeniz University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Amila SMAJOVİC (Uluslararası Saraybosna University, Bosnia)

Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA (Hitit University, Turkey)

Assist Prof. Dr. Haleem Khan BAREACH (Buitems Quetta University, Pakistan)

Assist. Prof. Dr. Ayşegül KARAKELLE (Hatay M. Kemal University, Turkey)

Assist. Prof. Ayşe ÇETİN (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assist. Prof. Belgin PEKPELVAN (Celal Bayar University, Turkey)

Assist. Prof. İ. M. V. Noyan GÜVEN (Kastamonu University, Turkey)

Assist. Prof. Esra KAVCI ÖZDEMİR (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assist. Prof. Muhammet BİLGEN (Kastamonu University, Turkey)

PhD. Mohammet YOUNIS (Fayoum University, Egypt)

PhD. Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

PhD. Ethem BAYMAK (Priştina University, Kosovo)

PhD. Elmira GYUL (Art Institute, Uzbekistan)

PhD. Necmettin YAĞCI (Gazi University, Turkey)

PhD. Karim MIRZAYE (Islam Arts University, İranian)

PhD. Kerim LAÇİNBAY (Gazi University, Turkey)

Jantekin KHARJAUBAYULİ (Eurasian National University, Kazakhistan)

Lela GELEISHVILI (State University, Georgia)

Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN (Dokuz Eylül University, Turkey)

Işılay KONAK (Kastamonu University, Turkey)

Emel GERMAN ATALAY (Artist, Turkey)

Shefqet EMİNİ (Artist, Netherlands)

Byambajav TSOGBAYAR (Artist, Mongolia)

Vüqar QULİYEV (Miras, Azerbaijan)

SYMPOSIUM and EXHIBITION ORGANIZING COMMITTEE (SEMPOZYUM ve SERGİ ORGANİZASYON KURULU)

PhD. Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Berrin OKKA (N. Erbakan University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Osman Kubilay GÜL (Germany Institute of World of Turks, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Berker KURT (Akdeniz University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Hande KILIÇARSLAN (Ahi Evran University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA (Hitit University, Turkey)

Assist. Prof. Ebru ATEŞOK (Kırıkkale University, Turkey)

Lec. Adem ÇOLAK (İskenderun T. University, Turkey)

Lec. M. Cüneyt TAŞIR (İ. Çeçen University, Turkey)

Res. Assist. Nurcan BAHARGÜLÜ (Selçuk University, Turkey)

Res. Assist. Pınar ARSLAN (Gazi University, Turkey)

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 13
Dün Tekil 580
Bugün Tekil 376
Toplam Tekil 3268812
IP 3.231.102.4


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

20 Recep 1442
Mart 2021
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu