İSLAM, KUR”AN VE IRKÇILIK - Mustafa Nevruz SINACI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

İSLAM, KUR”AN VE IRKÇILIK - Mustafa Nevruz SINACI
Tarih: 22.05.2010 > Kaç kez okundu? 2685

Paylaş


09 – 16 Mayıs 2010 tarihlerinde, önce Anayurt Gazetesinde yayınlanan, daha sonra da bazı mahalli, bölge, ulusal, uluslar arası ve internet medyasında ağırlıkla yer alan “TBMM Millet Vekilliği” ile “Türk İnkılâbının Yönetim İlkeleri” adlı makalelere; sayısız kutlama, tebrik, olumlu-olumsuz tepki, yorum ve katkı aldım.

Bunlardan birisi, mutlaka açıklanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve okuyucular ile paylaşılması zorunlu olanlardan!... Şimdi, adı ve adresi tarafımda mahfuz ve açıklanmasını istemeyen “saygın bir emekli Öğretmen”in” öneri, açıklama istemi, katkı, yorum ve tenkit”ini aynen bilgilerinize arz ediyor ve sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Sayın Mustafa Nevruz SINACI Bey;

Belki yanılıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla kafanız hayli karışık. ANAYURT Gazetesinde 09 ve 10 Mayıs 2010 tarihlerinde “TBMM Millet Vekilliği ve Türk İnkılâbının Yönetim İlkeleri” konu başlıkları ile yayınlanan makalelerinizde; Bir taraftan İslâm”ı ve O”nun ana kaynağı olan Kur”an”ı ileri sürerken, diğer taraftan onunla taban tabana zıt olan ırkçlık fikrini öne çıkarıyorsunuz.

Şurası unutulmamalıdır ki; hiç bir ırk diğerinden ne üstün nede aşağıdır.

Yeryüzünde Rum ne ise Rus”ta odur. Fransız ne ise Türk”te odur. İnsanları ayıran özellik, değerleri ve inançlarıdır. Hülâgu, Türk”tür. Ama dünyanın en acımasız katilidir. Bağdat”ta ve girdiği her şehirde kafalardan kaleler yaptırmış, onu izlerken büyük bir zevk almıştır. Aynı şekilde Osman bey veya Fatih”te Türk”tür. Ama gittikleri her yere adalet, huzur ve güven götürmüşlerdir. Çünkü inançları bunu gerektiriyordu. Irk vardır. Ama insana hiç bir şey katmaz veya insandan hiç bir şey götürmez. Ya Türk olmakla mutlu olunmaz. Olmamakla da mutsuz olunmaz. İnsanı değerleri yani takvası üstün yapar veya alçaltır.

Yetmişli yıllarda insanlar yaptıklarına göre taktir edilirlerdi. Şimdi ise ırklarına göre takdir ediliyorlar. Nazım Hikmet, ne kadar büyük şair olursa olsun -ben büyük şair olduğunu düşünmüyorum.- bu vatandan kaçmış "Beni Lenin yarattı." diyecek kadar sosyalist olmuş ve yıllarca "Bizim Radyo" dan Türkiye aleyhine konuşmuştur. Ama şimdi her kesim tarafından hayret edilecek kadar değer görüyor.

Solcular, solculuğun artık para etmediğini görünce Atatürkçü oldular. Daha önce savundukları değerleri Atatürkçülük maskesi altında savunuyorlar. Dindar olanların bunu neye dayanarak yaptıklarını hiç anlamış değilim. Yine İsmet İnönü, bu memleketin camilerini at ahırı yapacak kadar ileri gitmiştir ve Kur”an öğrenmeyi yasaklayacak kadar din düşmanıdır. Heyhat görüyorum ki, bir milliyetçi bile sırf Türk olduğu için İsmet İnönü”yü övebilmektedir.

Şimdi soruyorum, ırkçı mı olalım, yoksa değerleri olan inançları, ülküleri olan bir toplum mu? Şayet ırkçı olalım derseniz sizin bileceğiniz bir şey... İsmet İnönü veya Nazım”ı yüceltme hakkına sahipsiniz. Şayet değerleri olan bir toplum olalım derseniz, o zaman bu ve buna benzer şahısları övmek Müslüman”a yakışmaz. Çünkü İslam tek millet olduğu gibi küfür de tek millettir. Bunu Kitabımız olan Kuran böyle açıklıyor.

İkisi birden olamaz. Ya o, ya bu!..

Sayın Sınacı, donanımlı birisi olduğunuzu gördüğüm için yazıyorum. Boş birisi olsaydınız bu kadar emeğe değmez derdim. Ama dolusunuz. Ahiret”de hesabınızı Türklük üzerinden değil, inancınız üzerinden vereceksiniz. Bunu yazılarınızla siz söylüyorsunuz.

Öyleyse Türk olmakla birlikte İslâm kardeşliğini tesis etmenin yollarını arayalım.

Görülecektir ki Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık ve diğer "çılıklar" kalkınca dünya daha güzel ve adil olacaktır. –çılıklar- bize küçük kaleler oluşturarak bizim diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmamızı engellemektedir.

En içten sevgi, selam ve saygılarımla…” (Sabahattin Bey, Emekli Öğretmen)

Cevap ve mütalâamı, inşallah bir sonraki yazımla vereceğim.İNSANİ BOYUT VE BİLGİ TOPLUMU

Mustafa Nevruz SINACI

Bu makale, “İslam, Kur”an ve Irkçılık” başlıklı yazıda; adı/soyadı mahfuz, Emekli Öğretmen”e vaat ve taahhüt ettiğim cevap ve mütalâadır. Son teatimizde: “..yazınızı merakla bekliyorum.Bu milletin (Türk, Kürt, Laz) tüm unsurlarıyla kucaklaşma, sarılma, birbirlerini anlama ve birlikte yaşamaya muhtaç oldukları bir dönemde inşallah sizinde yazınız bir tutkal olur” demektedir. İşte mütalâa:

Konuyu Ayet, tarih ve sosyolojik boyutta inceleyecek, irdeleyeceğim. Şöyle ki:

1. Etnik kök (ırk) ve buna paralel dil ve kültür öğesi: Yüce Yaratıcının, insanlara ihsan ettiği bir lütuf, zenginlik, kıymet ve hikmettir. Büyük âlim ve evrensel bilim adamı, sosyolog İbn Haldun, “uygarlık” ve “Irk” kuramını şöyle açıklamış ve tanımlamıştır:

“Irkların oluşumunda nesep, iklim, coğrafi bölge, semt, adet ve ayırıcı vasıf gibi pek çok faktör etkilidir. Biyolojik ırk kuramları asılsız ve yanlıştır. Güney ve kuzeydeki ırklar (beyaz, sarı ve siyahlar) hakkında iddia edilenler gerçek dışıdır. Bu ırkların yaradılıştan böyle oldukları kabul edilemez. Tam tersine, bunu tayin edici olan faktörler haricidir. Irklar sabit ve standart değildir, ortam ve şartlara bağlı olarak değişebilir. “Hiç şüphe yok ki, bahis konusu hususların ve vasıfların hepsi, nesilden nesile geçerken değişir. Bu gibi şeylerin sürekli ve aralıksız devam etmesi de zaruri değildir. Kulları hakkında Allah”ın sünneti (âdeti ve kanunu) budur ve “Sen Allah”ın sünnetinde (tabii ve ictimai olan ezeli nizamında) bir değişiklik bulamazsın.(İbn Haldun, Mukaddime; Aristoteles, Politika; Alâeddin Şenel, Irk ve Irkçılık Düşüncesi).. Ayet: “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)

Bunlar, ilim, bilim ve sosyoloji adına evrensel kabul görmüş “müseccel” gerçeklerdir.

Şu hale nazaran; Nizam-ı âlem”in zorunlu kıldığı akli, haklı, hukuki ve adil zaruretler dışında; Müesses milli devletlerin huzur, emniyet ve tesanütlerini zedeleyecek biçimde etnik kök, ana dil ve paralel unsurlara bağlı siyaset yapılamaz. Ayrılık/gayrilik ileri sürülemez. Bu ve benzer fiiller ancak ve sadece: Dâhili bedhahlar (gizli ve sinsi iç düşmanlar), dış kaynaklı terör ve tedhiş unsurları ve sair süfli varlıklar ile cahil avam tarafından ifa ve icra olunabilir.

2. Din, inanç ve mezhep öğesi: Dinsizlik (ateizm, deizm), inançsızlık hali de, buna paralel olarak ele alınmak ve değerlendirilmek zorunda ve durumundadır. Dolayısıyla, din, mezhep ve tarikat konularında tam fanatik, faşist-despot, koyu şeriat ve hilâfet tutkunu İsrail, Avrupa ve ABD dışında, İslâm dünyası son derece makul, mantıklı ve akıldan yanadır.

Kaldı ki, İslâm Şerait”i (şeriat değil); yani İslâm Hukuk”u da barış, kardeşlik, hoşgörü, insani boyut ve bilgi toplumu olmayı, yani: “huzur, sâadet, zenginlik, özgürlük ve güvenlik iklimini” emreder. Özgür olmayan Müslüman”ın Cuma namazını kılma yükümlülüğü yoktur bilir misiniz? Gerçekte yeryüzü ve kâinatta tek din vardır. O”da İslâm dini, Müslümanlıktır. İlk Ata”mız Hazreti Adem”den son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa A.S. dâhil bütün Peygamberler millet ve ümmetleri Müslüman”dır. (Bak: âl-i İmran Suresi âyet: 19, “Allah indinde tek din İslâm”dır.) Dahası Müslümanlık/Kur”an-ı Kerim canlı-cansız bütün varlıklara mutlak saygıyı; yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, sahiplenmeyi ve korumayı, himayeyi emreder. Bu vasıf, vazife şuuru ve bilinç”e sahip Müslümanlar yeryüzünün efendileri ve Allah”ın halifeleridir. Bu İslâmi boyuttur. Bir alt boyut “İnsani Boyut ve Bilgi Toplumudur” İslâm şerait”le bu boyutu düzenler. Anayasa, yasa, bilumum kural ve kaidelerin hedef kitlesi de bu boyut insanıdır. Çünkü İslâmi boyut sorundan münezzehtir.

Şu hale nazaran: Küresel ve evrensel boyutta etnik kök/din/dil/mezhep veya tarikat; İnsan olanlar için sorun değil; Zenginlik, terakki (gelişme) unsuru, devlet-demokrasi, “iyi, namuslu-dürüst, ilkeli, onurlu-sorumlu ve kaliteli” yönetimin sebep ve hikmetidir. Diğer unsurlar ise “insan” olarak kabulü kabil olmayan alt, primitif varlıklar ve mazarrattır!..

DİKKAT!.. Yazışmalar için e.POSTA: gercek.demokrat@hotmail.com* Aman!.. Devlet sanayide bulunmaz, üretmez, ticaret yapmaz diyen; özelleştirme delisi “yalancı, talancı, hırsız-yolsuz, soysuz, koza, kripto, üçkâğıtçı, peşkeşçi bedhahlara” inanma, aldanma, kanma!.. Zira “AB de devlet işletmelerinin ekonomideki ortalama payı % 42; İsveç, Norveç ve Danimarka”da % 61”dir.” (2009 istatistik ve ansiklopedik veriler)* "Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların; kanındaki, vicdanındaki öz cevheri, çok iyi incelemek ve ona göre davranmak dikkatinden, bir an dahi vazgeçmesin!" (Mustafa Kemal Atatürk)* BİL”Kİ!.. Türk İnsanı “altın değerinde” nadirden bir cevher gibidir. Işığa tut bak; içinde AtaTürk, namuskârlık, doğruluk, dürüstlük, diğerkâmlık, sencillik, adalet ahlâkı, bilgelik ve olgunluk, onur-erdem, ilke yoksa!, kesinlikle ve mutlaka sahtedir. (2002, Mustafa Nevruz SINACI)* Cumhuriyet fazilettir, erdemdir; Fazilet”i ahlâki”ye müstenit bir idare şeklidir. Cumhuriyet; Fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli; Seciyeli, seviyeli, yüksek ahlak ve kavi (sağlam) karakterli muhafızlar ister. (14.10.1925, Gazi Mustafa Kemal AtaTürk)* Yeryüzü ve kâinatta; En hakiki mürşit İlim; en değerli varlık İnsan ve en büyük eser Kültür”dür. Kültür: İnsanlık, iyilik ve adalet adına “doğrusal yönde” gelişen emeller, yükselen değerler, bilim, teknoloji, bireysel ve toplumsal yaşam biçimi; yani medeniyettir. (2001, İKO Söylevi, Mustafa Nevruz SINACI)* Türk demek: Türk”çe düşünmek, Türk”çe konuşmak ve Türk”çe yaşamaktır. Ne mutlu Türk”üm diyene… (Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk)* İyi, namuslu, dürüst; onurlu, sorumlu ve “gerçek demokrat” olan kazansın…___________________________________________________

e.POSTA : gercek.demokrat@hotmail.com

WEB : http://mustafanevruzsinaci.blogspot.com,

POSTA : PK, 118 [ 06 442 ] Yenişehir/ANKARA

NOT : Kaynak göstermek şartıyla yazılar yayına izinlidir.Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 22
Dün Tekil 1179
Bugün Tekil 793
Toplam Tekil 2523623
IP 54.147.29.160


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:14 Sevval 1440
Haziran 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Başka dile uymaz ananın sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu