ÖNEMLİ BİLİMSEL TESPİTLER - Yılmaz ÖZCAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ÖNEMLİ BİLİMSEL TESPİTLER - Yılmaz ÖZCAN
Tarih: 12.09.2018 > Kaç kez okundu? 196

Paylaş
.

April 29, 2015 Eagle

…

“İkincisi, Kiril alfabesinin sadece Rusya Federasyonu halklarının dilleri için

değil, hatta Rus dili için bile uygun olmadığıdır ve buna inanmak için yeteri

kadar sebep vardır. Belki de Kiril, Sovyetler Birliğinin birkaç yüzyıl olmasa da

en azından yüzyıllık geri kalmışlığının sebebidir. Şimdi aynı şey Rusya Fede-

rasyonu için de geçerlidir. Kiril’in verdiği en temel zararlardan biri; bu alfabe

temelinde hızlı okuma tekniğinin geliştirilememesidir."

…

. Yukarıdaki paragrafta belirtilen bilimsel tespitler; Rusya'da yayınlanan

“Natsionalniy Aktsent” isimli web sitesindeki bir yazıdan alınmış olup, objektif

olan dilbilimcilerin Slav Yazısı ile ilgili olarak tespit ettikleri net olarak görülen

yetersizlikleri ifade etmektedirler.

.

.

. “SLAV YAZISI” OKUYUCUNUN ZİHNİNİ FAZLADAN YORMAKTADIR.

.

. Slav Yazısı’nın; bu yazı temelinde hızlı okuma tekniğinin geliştirilememesin-

den çok daha önemli olan sorunu, bu yazı sisteminin okuyucunun zihnini faz-

ladan yormasıdır. Bazı Slav Harfleri’nin çizgilerinin uzunlukları ile biçim detay-

larının fazla oluşu insan zihnini fazladan yormaktadır. Bu durum hızlı okuma-

mada engel faktörü oluşturmaktadır. Dik çizgileri bulunan harflerin fazla olu-

şu ise, bu harflerin biçimlerinin bir kısımlarında "ortak şekil özelliği" oluştur-

makta ve bu durum ise, bu harflerin metin (tekst) içerisinde seçilmelerini, bi-

çimlerinin kavranmaları ile seslerinin anlaşılmalarını ve bu harfleri bulundu-

ran kelimelerin anlamlarının okuma süresi içinde zihinde tutulmalarını zorlaş-

tırmaktadır. Bu olumsuz orfografik özellikleri bulunan Slav Yazısı, okuma es-

nasında okuyucunun zihnini fazladan yormaktadır.

. Okuyucuların beyinlerine fazladan yüklenen yükler ya da onların beyinleri-

ni fazladan yormalar; uzun vadede, ekonominin cesameti ile de orantılı ola-

rak önemli emek ve zaman kayıplarına ve insanların konulara olan ilgilerinin

azalmalarına sebep olmaktadır. Bu konunun Adıgece’yi ilgilendiren tarafı ise;

sözü edilen olumsuz orfografik özellikleri bulunan Slav Yazısı’nın, Adıgece’-

nin yazılarını hiçbir şekilde okunuşlu ve kullanışlı” duruma getiremeyecek ol-

masıdır. 30.09.2017 Yılmaz Özcan

.

.

. “SLAV YAZISI” ADIGECE’Yİ BOĞMAKTADIR.

.

. Adıgece’nin ünsüz sayısı çok olduğundan, Slav Yazısı’nın Adıgece’ye ver-

diği zarar çok fazladır. Adıgece’yi nefes aldırmadan boğmaktadır. Artık onu öl-

dürmek üzeredir. Slav Yazısı’nın ve Kültürel Jenosid’in Adıgece’deki tahribat-

larını, aşağıdaki internet sitesi yazı başlığı çok açık olarak anlatmaktadır! Adı-

geler başlarımızı kuma gömmüş olarak yaşamakla yok oluştan hiçbir şekilde

kurtulamayız!.. Dünyada toplumca var olarak yaşamak istiyorsak, âcil olarak

önlemler almak zorundayız.

.

. Adıgece, Kabardeyde de 'Can Çekişiyor' - Çerkesya

. cherkessia.net/news_detay.php?id=3316 10 Şubat 2010

.

. Yukarıdaki internet sitesi yazı başlığı; “Slav Yazısı Adıgece’ye uygun gel-

mektedir” söyleminin doğru olmadığını ve onun kocaman bir yalan olduğunu,

Slav Yazısı’nın Adıgece’yi nefes aldırmadan boğmakta olduğunu çok net ola-

rak göstermektedir! Adıge Toplumu, artık kanarak zaman kaybetmemelidir!..

30.09.2017 Yılmaz Özcan

.

.

ADIGECE, “BENİ PRANGALARDAN KURTARIN!..” DİYEREK YARDIMA ÇAĞIRIYOR!

.

Adıgece’yi “en okunuşlu ve en kullanışlı” duruma getiren, onun güzelliğini en net olarak

gösterebilen ve alternatifsiz milli yazı sistemimiz olan Adıge Yazısı’nı (Adighe Txik'er’i)

toplumca kullanmaya başlamadan, onunla evlerimizde, çocuklarımıza ve gençlerimize

Adıgece’yi okutarak öğretmeden Adıgece’nin yaşayabilmesi asla mümkün değildir!..

.

Slav Yazısı ile Kültürel Jenosid’in tahribatlarını, aşağıdaki internet sitesi yazı başlığı çok

açık anlatmaktadır! Başlarımızı kuma gömmüş durmakla yok oluştan hiç kurtulamayız!..

.

. Adıgece, Kabardeyde de 'Can Çekişiyor' - Çerkesya

. cherkessia.net/news_detail.php?id=3316 10 Şubat 2010

.

Slav Yazısı’nı savunanlar; yukarıda gösterilen internet sitesi yazı başlığını hiç görmek

istemiyecekler ve Adıge Toplumu’nu kandırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti

göstereceklerdir. Ancak ortada, Slav Yazısı’nın asıl sahibini de düşündürmesi gereken

kocaman bir gerçek vardır!.. O gerçek şudur: Slav Yazısı, sahibine bile çok zararlıdır!..

Bilimsel incelemeler sonucu elde edilen bulguları objektif şekilde değerlendiren bilim

insanları, gerçeği, kanıtları ile beraber ortaya koymuşlardır!.. Karar alarak uygulamak,

siyasi erkin işidir. Ancak üst yönetim kadroları; her zaman, şöven duygulardan kolay

kurtulamıyorlar. Bu durum; miktarı önceden bilinmeyen bir zamanın kaybedileceğini

göstermektedir! Bilim insanlarınca ortaya konulan gerçek tespitlerin değerlendirilmesi,

siyasi erki ilgilendirir. Ancak ortada Adıgeler’i ilgilendiren çok vahim bir durum mevcut

olup, o durum şudur: ADIGECE İNLEYEREK CAN ÇEKİŞMEKTEDİR!.. Durum budur

ve bu durumun saklanabilecek hiçbir tarafı kalmamıştır! Adıge Toplumu için çok vahim

olan bu durumu; hiçbir uluslararası organizasyon ve sivil toplum kuruluşu görmek ve

duymak istememektedir! Üniversitelerin dilbilim uzmanı sayın akademisyenleri de, bu

durumu görmeyi ve sözü edilen iniltiyi duymayı istememektedirler!.. Ayrıca bu kurum

ve kuruluşların yetkili kişileri ile dilbilim akademisyenleri; söz konusu dilin ve kültürün

sahipleri olan insanların, konu ile ilgilenmelerini hiç istememektedirler ve ilgilenenleri

aşağılayarak yermektedirler!.. Onlara göre; Adigeler, dansetmek haricinde hiçbir şey

yapmamalı, Adıgece’nin ve Adıge Kültürü’nün ölümlerini elleri bağlı seyretmelidirler!..

Adaletten söz edilmemeli ve herhangi bir şey yapmaya da kalkışılmamalıdır!..

Adıgece, “Beni prangalardan kurtarın!..” diyerek, bizleri kendisine yardıma çağırıyor!..

Adıgeler, Adıgece’ye yardım etmek üzere ne zaman harekete geçeceğiz?.. Birilerine

kanarak artık fazla zaman kaybetmemeli ve Adıgece’mizi boğdurmamalıyız! Adıgece

ölürse, Adıge Toplumu yok olarak tarihten silinecektir! Bu yok oluşun ağır vebalinden

çağımızda yaşayan Adigeler kurtulamayacağız! Bu nedenle bu zamanda yaşamakta

olan Adıgeler, Adıgece’nin çığlığını ve iniltisini duymak ve ona yardım elimizi hemen

uzatmak zorundayız!.. 01.08.2017 Yılmaz Özcan

.

.

. ADIGECE’NİN, ÂCİLEN “ADIGE YAZISI”NA İHTİYACI VARDIR!..

.

. Dik çizgili biçimdeki harfleri çok olan yazı sistemleri; ünsüz harfi çok olan he-

ce ile oluşan kelimeleri ve onların kullanım yoğunlukları çok olan Adıgece’nin

yazılarını akıcı olarak “okunuşlu ve kullanışlı” duruma getirememektedir. Söz

konusu olumsuz özelliği olan yazı sistemlerinin imlâsı Adıgece’ye ağır gelmek-

tedir. Sözü edilen yazı sistemleri; Adıgece’de, insanın algılama ve ruhsal yapı-

sına uygun gelen bir yazı oluşturamadıkları için onların Adıgece’de kullanılma-

ları, kolay ve zevkli olamamakta, tam aksine çok sıkıcı ve sıkıntılı olmakta, bu

durum ise insanı, Adıgece yazı yazmaktan ve Adıgece’yi kullanarak çalışmak-

tan soğutmakta ve insanı kendi dili olan Adıgece’den uzaklaştırmaktadır! Baş-

ka bir ifade ile söylemek gerekirse; Adıgece’ye uygun ve milli olmayan yaban-

cı yazı sistemleri ile Adıge Yazı Dili “kullanışlı” olamamaktadır! Bundan dolayı,

“Adıgece’nin yazı sistemi sorunu” halen devam etmektedir!..

. “Adıgece’nin yazı sistemi sorunu;” ancak Adıgece’nin kendi doğal, alternatif-

siz ve milli yazı sistemi olan “Adıge Yazısı”nın Adıge Dili’nin yazılmasında kul-

lanılması ve Adıge Yazısı ile çocuklarımıza ve gençlerimize Adıgece’nin öğre-

tilmeye başlanması ile çözülebilir. Bundan başka bu milli sorunumuzun hiçbir

çözüm yolu ve çaresi yoktur! Hiçbir yerden icazet beklemeden, yabancılara ve

onlara çalışan insanlarımıza kendimizi oyalatarak zamanımızı çaldırmadan ve

hiç erinmeden toplumca bu milli çalışmamızı âcilen başlatmak ve en hızlı bir

şekilde sonuçlandırmak zorundayız!.. Adıgece’yi ve Adıge Kültürü’nü samimi

olarak seviyorsak, böyle hareket etmeliyiz!.. Yabancılara kanmaya ve onlara

zamanımızı çaldırmaya devam etmek, yok olmamıza yardım etmektir! Böyle

davranarak yaşayıp öldüğümüzde; bu olumsuz durumumuzun ağır vebalinden

hiçbir şekilde kurtulamayacağız ve bu durumumuzun hesabını Yüce Allah’a

hiçbir şekilde veremiyeceğiz!.. Her bir Adıge; bu durumu dikkate alarak iyi ve

doğru düşünüp kararını vermeli ve Adıgece’nin yaşatılması yönünde çalışmak

üzere samimi olarak bir karar vermiş ise, aziz şehitlerimize mahçup olmamak

için kültürel çalışmalarını hemen başlatmalıdır!.. 04.04.2018 Yılmaz Özcan

.

.

“ADIGE YAZISI”NI TOPLUMCA KULLANMADAN “ADIGECE” ASLA YAŞAYAMAZ!..

.

Adıgece’yi “en okunuşlu ve en kullanışlı” duruma getiren, onun güzelliğini en net

olarak gösterebilen ve tek alternatifsiz milli yazı sistemimiz olan Adıge Yazısı’nı

(Adighe Txik'er’i) toplumca kullanmaya başlamadan, onunla evlerimizde, çocuk-

larımıza ve gençlerimize, Adıgece’yi okutarak öğretmeden Adıgece’nin yaşaya-

bilmesi asla mümkün değildir!..

.

Slav Yazısı ile Kültürel Jenosid’in tahribatlarını, aşağıdaki internet sitesi yazı başlı-

ğı çok açık anlatmaktadır! Başlarımızı kuma gömmekle yok oluştan kurtulamayız!..

Dy chh’axer pcaxhuem c’etxhuimek’e xeg’uedejiniqham dig’eelifin-am!..

.

. Adıgece, Kabardeyde de 'Can Çekişiyor' - Çerkesya

. cherkessia.net/news_detail.php?id=3316 10 Şubat 2010

.

Adıge Toplumu, artık kanarak zaman kaybetmemelidir!.. 2017 Yılı. Yılmaz Özcan

.

.

. DIYASPOREM CHIPSEW ADIGHEXER, SITIM CHIQHUE DIG'ICHIWICINUR?!.

.

Adighebzer pejiw zif’emi-uexuxem; Adighexer yigyiry g'aaqhapts'enure, Qafqas Za-

wem chiqhue dy hadecxue – hanecxuexem ya hadecxue – hanecxuexemre haxem

ya binxemre kuedk'e ya nexhiber JENOSYDICXUE g’irac'il'exewe zeteeziwik'axem,

Adighebzem zyk' yeg'u g'amixhu ya txik'e systemir dy Adighebzem yeg'u g'axhuiw

ja-anure de Adighexer yigyiry daqhaguivenuxes! Adighexer yilhes bqhuic' lhandere

dizeriguivar ze yiryqua xhuin xueey-a?!. Adighebzer zichiqhuipchejxer; diyasporem

g’ichynemic’awe, dy xekuimy kued chixhuiw xueejhas! Lheguim g'ichidqhalheqhua

ynternet syte psalhachh'am; har, naxue didewe g'eeqhalhaqhuir, g'ee-uater:

.

. Adıgece, Kabardeyde de 'Can Çekişiyor' - Çerkesya

. cherkessia.net/news_detail.php?id=3316 10 Şubat 2010

.

Xekuim chipsew dy lhepqaqhuxer xuytxe-am! Habixem ya maq g'iraqhak'ifinu-am!

Diyasporem chipsew Adighexer sitim chiqhue dig'ichiwicinur? Adighebzer dymi-aj

xhua newijh dig'ichiwicinur? Adighexer; habi hatk'e dimiguivew, c'exiw dig'awiciwe,

alternatyfince dy jile txik'e system zaque dy "Adighe Txik'er" g'aatchtew zeeth'awe

dixueejhen xueey-a?!. Adighe pejxer zyk' deeguipsisa; ha dy jile uexuiqhue kritiky

didem dy nexer xuediwif'its'ime, Halih'im, Adighebzem yi h'eesepir dawe yettijifinu?

Dy cexydxem ya ne-uxem dawe deeplhijifinu? "C'eble Adighexer de g'idebghink'ey

xhuins!.." jit-awe zyk' dygu g'ak'-a?!. Nit'e; deeplhiwre, dy jaqhueqhuxem ji-ac'e da-

xuexhuiwre, dy Adighebzemre dy Adighe Kuilturimre dqhal'ejinu?.. Fe dy ts'ixuxem

ze nivjizo-ajir: Adighebzer hapxuedew deeplhiwre dqhaal'eme, de, habi yi veebalim

yflah' dyqhaxhuin-am! Halih' Lhap'em; axhretim, habi yi h'eesepir cheettijifin-am! Ha

dy jile uexuiqhuem ze feeguipsisijime, nexhif’ xhuinuwe g’ischoxhuir!. .

.

T’EG’U NEXH C’EXIWE GUI ZILHITTEN XUEEYIR:

Cir queciws zerylheqhuar, zyguiry ADIGHE PEJ g’axhu Adighe Cuweeyim! Adighe

ts’ixuim guik’e, psek’e yi quec Adighecir; Adighe Cuweeyim chyqhuisem, “Adigher

zeriguipsisen xueeyim” xuedew yiqhaguipsisewre g’eeqhaafer, g’eeqhawigyir sitiry

g’aziqhac’a Halih’ Lhap’em, Adigher ha Adighecim xuedew “Adighe Guipsisek’ek’e

yiqhaguipsisejin” chh’ak’e!.. Hawe dy zemanim chipsew Adighexem kuedk’e ya ne-

xhibem, “Adighe Guipsisek’er” yapqirik’xew har zeraqhag’uedam, Adighe Chenimy

xame zerixuexhuaxem chh’ak’e, nobe haxer, daxe – daxew zeguiri-uejifxe-am, yiry-

quiw f’iwe zerilhaqhuijifxe-am!.. Dy ts’ixuxem ah’laq mif’xer g’aaxalhh’axewe haxer

zeguirimi-uejif ziqhaxhuaxer; Adighebzemre Adighe Kuilturimre Adighe Ah’laqimre

Adighe Chenimre yaquitenxew yelejh xamexem ya bzequitexerras! Habixem yade-

lajhexe dy ts’ixu guerxemy; dy nibjhic’exer g’aaqhaapts’exery yaqhah’awleeyxer!..

Adighexem, ha g’axhuiqha mixhumic’exer tlhaqhuifime, Halih’ Lhap’em, ts’ixuibem

aayetk’e g’idjy-axer zaxuexew g’idguiri-ueme, dimiguivew dy jile uexuiqhuexer c’ex

didew dqhazac’exew dixueejheme; Adighexer xeg’uedejiniqham, nexh mixuymiwe

gyawir xhuijiniqham dig’eelifinus!.. Harasy, habi hatk’e xamexem ya darew yadela-

jhe dy ts’ixuxem, habi hatk’e zyk’ zag’eedmiqhaqhaapts’ew, haxem zadmiqhaqha-

h’awleeyiwe, dy jile uexuiqhue kritikyxer c’exiw dqhazec’en chh’ak’e, zerijilek’e di-

zedelajhexew dixueejhen xueey g’oxhuir!..

.

Ya Rabbyy!

Adighexer; sit chiqhuew p’ere zerijilek’e c’exiw dig’awiciw, Adighe Guipsisek’ek’e

diguipsisewre dizedelajhewe dichixueejhenur?!. 17.09.2017 YEMUZ Yilmez

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 32
Dün Tekil 900
Bugün Tekil 684
Toplam Tekil 2673449
IP 34.204.173.45


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:21 Safer 1441
Ekim 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.106 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu