EYP (El Yapımı Patlayıcılar) ve İnsani Güvenlik Semineri  2 (21-22 Ekim 2015) Sonuç Raporu - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

EYP (El Yapımı Patlayıcılar) ve İnsani Güvenlik Semineri  2 (21-22 Ekim 2015) Sonuç Raporu
Tarih: 29.10.2015 > Kaç kez okundu? 3053

Paylaş


Seminer–004 25.10.2015

EYP (El Yapımı Patlayıcılar) ve

İnsani Güvenlik Semineri  2

(21-22 Ekim 2015)

Sonuç Raporu

Seminer, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin iş birliği

ile icra edilmiştir.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

ii

Bu sonuç raporu, 21-22 Ekim 2015 tarihinde icra edilen

EYP (El Yapımı Patlayıcı) Semineri hakkında, özet

bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren

akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu

maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve

akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.

Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE, Prof.Dr. Bülent ARI, (E)Tuğg. Dr. Oktay

BİNGÖL, Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA, Prof.Dr. Çağrı ERHAN, (E) Büyükelçi Dr.

Ercan ÖZER, Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU, Dr. Ali Bilgin VARLIK

MSE

Danışma Kurulu

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.

Bu belgenin her hakkı , 4630 ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunlarında belirtilen

esasları çerçevesinde MSE’ye aittir.

Akademik alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına

ulaşılabilmesi için zorunlu tutulmuştur.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 1 -

El Yapımı Patlayıcılar (EYP) Semineri-2

Sonuç Raporu

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Merkez Strateji Enstitüsü (MSE) işbirliği ile, 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde, "El Yapımı Patlayıcı Tehdidi İle Mücadele: İnsani Güvenlik" adıyla, ikinci EYP semineri icra edilmiştir (Bkz. Ek-1: Seminer Gündemi).

Seminere, akademik alandan, savunma sanayi şirketlerinden ve güvenlik ve emniyet bürokrasisinden katılım sağlanmıştır. Seminer gündemindeki konular açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle incelenmiştir. Seminerde, tartışmalar sonrasında üzerinde uzlaşıya varılan sonuçlar çıkarılmasından ziyade farklı görüşlerin ortaya konması amaçlanmıştır.

Seminerin birinci gününde (21 Ekim) icra edilen üç oturumda, EYP konusunun kavramsal çerçevesi, dünyadaki çatışma bölgelerinde EYP kullanımı ve Batılı devletlerde EYP ile mücadele yöntem ve yapılanması; ikinci gün (22 Ekim) Türkiye’de EYP ile mücadele konuları ele alınmıştır. Farklı akademik disiplin ve meslek gruplarından katılımcıların görüş ve tecrübe aktarımları ile icra edilen oturumlarda gündeme getirilen ve 17-18 Eylül 2015'te TESUD'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen birinci seminerden farklı hususlar içeren konular ana hatlarıyla aşağıda sunulmuştur.

1. Birinci Oturum: Kavramsal Çerçeve

a. Başlangıçta konvansiyonel çatışma ortamında gayri nizami kuvvetler tarafından başvurulan EYP ile saldırı tekniğinin, önce düşük yoğunluklu çatışma ortamında daha sonra da negatif barış ortamında, giderek yaygınlaşan bir taktik halini alması, bu saldırı yönteminin harp hukukunun kurallarını doğrudan ihlal eden niteliği nedeniyle tanımlanmasında terörizmle yakın ilişkisinin belirtilmesi gerekmektedir.

b. Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan, simetrik ve asimetrik yöntem, kuvvet ve vasıtaların kullanımını içermesi nedeniyle, Hibrid (melez) savaş olarak da tanımlanan günümüzün savaşma biçiminde yarattığı etkiler bakımından büyük önem taşıyan EYP'nin tanımlanması meselesi, bu silaha karşı geliştirilecek tedbirlerin çerçevesini belirlemesi ve oluşturduğu yanlış algının önüne geçilmesi bakımından önemlidir.

c. EYP'de yer alan "el yapımı" ifadesi, bu silahın hazırlanmasının son derece kolay olduğu izlenimini öne çıkarırken, bu saldırı yönteminin planlamadan icraya, silahın hazırlanmasından kullanımına kadar uluslararası destek ve iletişim de dâhil olmak üzere; profesyonel ve ihtisaslaşmış ilişkiler ile istihbari ve operasyonel faaliyetlerin varlığını örtmektedir.

ç. EYP'ler teknik anlamda kontrollü mayınlar olmasına karşın, işaretleme ve sınırının belirlenmesi gibi savaş hukukunda mayınlar için belirlenen çerçevede kullanılmamaları nedeniyle, buby tuzaklarında olduğu üzere doğrudan hukuk ihlali oluşturmaktadır.

d. EYP'nin kavramsallaştırılmasında, stratejinin klasik kuramları ile bunların özellikle gayrinizami harp uygulamalarına yönelik yorumları dikkate alınmalıdır.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 2 -

e. EYP'nin kavramsallaştırılmasında çok disiplinli ve kapsamlı yaklaşım yöntemleri tercih edilmelidir. Bu kapsamda politik-psikoloji de kapsama dahil edilmelidir.

f. EYP tehdidine ilişkin kavramsal çerçevenin belirlenmesinde, tanımın ötesinde, çatışma spektrumunda EYP’nin konumlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, EYP kullanımı; konvansiyonel savaş, gayrinizami savaş, hibrid savaş, ayaklanma ve terörizm içerisinde giderek yangınlaşan ve ihtisaslaşan bir alan oluşturmaktadır.

g. Çatışma spektrumunda EYP’nin konumlandırılmasında, EYP’nin stratejik nitelikleri öne çıkmaktadır. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bunlardan başlıcaları şunlardır:

 Asimetri

 Eş zamanlı olarak taktik – operatif – stratejik etki yaratabilme kapasitesi

 Baskın ve sürpriz etkisi yaratma kapasitesi

 Ekonomiklik ve sürdürülebilirlik

 Esneklik

 Geliştirilebilirlik hızı

 Öngörülebilme zorluğu

 Kontrol edilebilirlik sorunu

 Psikolojik boyut ve algı yaratma kapasitesi

 Ulus aşan özelliği

 Ağ yapılı çalışma sistematiği

ğ. EYP saldırıları, stratejinin temel bileşenlerinden kuvvet-zaman-mekan faktörlerinin hepsini birden kontrol edebilen/kullanabilen yönü ile öne çıkmaktadır.

h. EYP'ler muhtelif ölçütlere göre tasnif edilmektedir. Bunlardan başlıcaları; saldırı yöntemine göre tasnif ve EYP'nin konumuna göre tasniftir. Saldırı yöntemine göre EYP'ler:

 Başlatma Hareketli EYP’ler (Çekme, basma, baskıdan/gergiden kurtulma (tökez telli), bubi tuzaklı)

 Komutalı EYP’ler (İntihar (araç ve/veya yaya ile) saldırıları, uzaktan komutalı EYP (telsiz, telefon, kablolu)

 Zaman ayarlı EYP’ler.

Konumuna göre EYP'ler:

 Sabit EYP'ler (Yere gömülü, su altına gizlenmiş, havada asılı, yamaca yerleştirilmiş ve yüzeye bırakılmış)

 Hareketli (mobil) EYP'ler (Araçla, motosikletle, sürat botlarıyla, "canlı bomba" ile intihar saldırısı)

i. EYP’lerin yapımında üç genel kaynaktan bahsedilebilir: ev yapımı kimyasallar, ticari malzemeler ve askeri/güvenlik amaçlı üretilmiş malzemeler. Ev yapımı patlayıcı malzemeler, günlük kullanımda olan çeşitli malzemelerden yapılabilmektedir. Ancak sıklıkla kullanılanlar Amonyum Nitrat, Potasyum Klorür ve Hidrojen Peroksit’tir. Ticari malzemeler arasında ise madencilik ve inşaat alanlarında kullanılan dinamit

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 3 -

ve diğer patlayıcılar öne çıkmaktadır. Askeri/güvenlik amaçlı olarak üretilen çeşitli patlayıcılar terör örgütlerinin eline geçtiğinde EYP imal etmek amacıyla kullanılmaktadır.

EYP ile mücadelede yukarıdaki malzemelerin ülkeye yasadışı girişinin engellenmesi, ülke içinde yasal olarak kullanılanların dağıtımı ve sarfının kontrolü ilk ve en önemli aşamayı teşkil etmektedir.

2. İkinci Oturum: Dünyadaki Çatışma Bölgelerinde EYP Kullanımı

a. EYP kullanımı oldukça eski bir geçmişe dayandırılabilirse de süreç içerisinde dönüşüme uğrayarak günümüzde geldiği aşama itibariyle ilk evrelerdekinden çok farklı bir boyut kazanmıştır.

b. Bir bölgeye girişi önlemek, geciktirmek; geri çekilmeyi himaye etmek vb. taktik anlamda savunma maksatlarına yönelik olarak da kullanılsa da EYP genel olarak saldırı niteliği taşıyan bir silah/yöntemdir.

c. EYP saldırıları son yıllarda çatışma yaşanan bölgelerde insani güvenlik için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. EYP saldırılarının mağdurları büyük oranda sivillerdir. 2011-2013 arasındaki iki yıllık dönemde 66 ülkede 53,000 sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. EYP nedeniyle verilen toplam zayiatın yüzde 81’ini siviller oluşturmaktadır. Kentsel alanlarda ise bu oran yüzde 91’e çıkmaktadır.

ç. "Canlı" bomba/intihar saldırılarında EYP kullanımı meseleyi salt patlayıcı maddeleri imha veya zararsız hale getirme ihtisasının (Explosive Ordinance Disposal-EOD) ötesinde, terörizmle mücadele ölçeğine taşımaktadır.

d. İntihar saldırıları, başlangıçta terörün yarattığı sembolik etki ile kitlelerde siyasal bir tedhiş hali yaratmayı amaçlarken, gelinen aşamada çok sayıda insan kaybına neden olmayı hedeflemektedir.

e. İntihar saldırıları, sağladığı esneklik, hareket kabiliyeti, kolaylıkla deşifre ve tespit edilememe özellikleriyle, son yıllarda giderek artan bir yoğunlukla sivil halka yönelik olarak kullanılmaktadır.

f. The Chicago Project on Security and Terrorism veri tabanına göre, 1982-2015 yılları arasında, 4.620 “canlı bomba” saldırısı sonucunda; 33.600 insan hayatını kaybetmiş, 90.000 insan yaralanmıştır.

g. "Canlı" bombalara yönelik olarak yapılan, psikolojik ve sosyolojik araştırmalar failler hakkında ortak, yaygın ve tek tip bir profil olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber bu tip eylemlerin yer ve zamanı hakkında belirli paternlerin çıkarılması mümkündür.

ğ. EYP saldırılarından en fazla etkilenen beş ülke; Irak, Pakistan, Afganistan, Suriye ve Nijerya’dır. Listenin beşinci sırasında yer alan Nijerya’da bir yıl içinde 108 olay meydana gelmiştir. Türkiye 2015 yılının son dört ayında meydana gelen EYP saldırılarıyla Nijerya’yı yakalamak ve ilk beş ülke içine girmek üzeredir.

h. Irak'ta IŞİD tarafından EYP kullanımı son derece yaygındır. Bu kapsamda: 2012’de toplam saldırı 4.500 olup; EYP, bunun yüzde 70’ini oluşturmuştur. 2013’de toplam saldırı 9.540’e tırmanırken; EYP, bunun yüzde 65’ini teşkil etmiştir. Son dönemlerde motosikletli EYP’ler kullanılmaya başlanmıştır. “Canlı Bombalar” çoğunlukla yabancı savaşçılardan seçilmektedir.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 4 -

Ayrıca, Irak'ta diğer Sünni ve Şii milis ve örgütlerde EYP kullanımı yaygındır. Peşmerge ve Kürt milis yapılarında da EYP kullanılmaktadır.

ı. Suriye’de son yıllarda artan bir oranda, IŞİD, El Nusra, ÖSO, PYD ve Esad rejimine bağlı milis yapıları tarafından sıklıkla EYP kullanılmaktadır.

i. PKK, Türkiye’deki EYP saldırıları ile dünyadaki en kanlı eylemlerin faili olarak El Kaide, Taliban, IŞİD, Boko-Haram vb. örgütlerle ilk sıraları paylaşmaktadır.

3. Üçüncü Oturum: Batılı Devletlerde EYP İle Mücadele Yöntem ve Yapılanması

a. BM, NATO ve AB'de EYP ile mücadele konusunda pek çok düzenleme bulunmaktadır. EYP ile mücadele, ayrıca, uluslararası polis teşkilatı INTERPOL'ün de gündemindedir. Bu kapsamında son olarak, 2-4 Eylül 2015 tarihlerinde Kambera-Avustralya'da International Counter-Improvised Explosive Device (IEDs) Leaders’ Forum adıyla bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.

b. Gelişmiş Batı'lı devletlerde EYP ile mücadelede önemli aşamaların kaydedilmesine karşın, bu tehditten en fazla zarar gören başta Orta Doğu olmak üzere, çoğunluğunu gelişmekte olan devletlerin oluşturduğu kriz bölgelerinde yeterince önlemin alınamamasında; bilgi üretme kapasitesi ve siyasi sorumluluk olmak üzere başlıca iki etken belirleyici olmuştur. Bilgi üretme kapasitesi bakımından devletleri; bilgiyi üreten, başkalarının ürettiği bilgiyi kullanan ve bunlardan her iki yetkinliğe de sahip olmayan devletler olmak üzere üç kategoride sınıflandırmak mümkündür. Gelişmiş devletler birinci grupta yer alırken, EYP'ye karşı tedbir geliştirmekte sorunlu olan devletler ise ikinci ve üçüncü grupta bulunmaktadır. Bilgiyi bizzat üreten devletlerin EYP tehdidine karşı dinamik önlem alabilme kapasiteleri yüksektir.

Çoğunluğunu demokratik ülkelerin oluşturduğu birinci kategoride, siyasi erk EYP tehdidinin neden olduğu kayıplara karşı son derece duyarlıdır. Bu nedenle, EYP tehdidi ile mücadelede belirleyici olan siyasi sorumluluk ve destek bu ülkelerde sağlanabilmektedir.

c. ABD’de EYP ile ilgili olarak, Türkiye'deki Millî Güvenlik Kurulu'na benzer olan Ulusal Güvenlik Konseyi’ne bağlı, Müşterek Proje Bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, Savunma Bakanlığı’nda kapsamlı bir yapılanma mevcuttur. EYP ile mücadelede görev alan diğer kuruluşların başında; İç Güvenlik/Anayurt Bakanlığı (Departments of Homeland Security), Adalet Bakanlığı, Dışişleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı gelmektedir.

2005 yılında Savunma Bakanlığı bünyesinde bir proje dairesi olarak kurulan, Müşterek EYP İle Mücadele Görev Kuvveti (Joint IED Defeat Task Force), 2006’da Joint IED Defeat Organization (JIEDDO) adıyla bakanlıklar arası ve kuvvetler arası çok boyutlu kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Ancak EYP tehdidini daha ziyade harekât alanındaki askerî faaliyetler ve patlayıcı madde imha/tesirsiz hale getirme (EOD) kapsamında sınırlı tutan bu organizasyon, gerek ABD'nin güvenlik ihtiyacının yurt dışı askerî operasyonlardan iç güvenliğe dönmesi, gerekse yapısal sınırlılıkları nedeniyle Mart 2015’te Müşterek El Yapımı Tehdit İle Mücadele Dairesi (Joint Improvised-Threat Defeat Agency-JIDA) adıyla yeniden

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 5 -

yapılandırılmıştır. Bu yeni yapılanmada, JIDA, Savunma Bakanlığı, Teknoloji ve Lojistik Tedarik Dairesine [Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics-USD(AT&L)] bağlanmıştır. Ayrıca bu yeni organizasyonun görev alanı genişletilerek, terörle mücadele ve ayaklanmalara karşı koyma konuları görev alanına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda, biometrik ve ihbar sistemi kuruluşun imkân ve kabiliyetlerine eklenmiştir.

ç. ABD’de EYP tehdidi ile mücadelede benimsenen temel strateji aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 En üst siyasi otoritenin içinde yer aldığı bakanlıklar arası ve kuvvetler arası kurumsallık.

 Genişletilmiş bilgi paylaşımı ağı oluşturmak; toplumsal farkındalık, etkin rapor sistemi, resmi ve özel sektör kurumlarıyla tehdit ve hazırlık tedbirleri hakkında bilgi paylaşımı sağlamak.

 Teröristler ve suç örgütlerinin bağlantıları, yöntem, taktik ve teknikleri hakkında azami ölçüde bilgi elde etmek amacıyla EYP saldırılarından daha etkin bilgi toplama, analiz, inceleme ve değerlendirme kapasite ve yeteneği oluşturmak.

 İstihbarat, bilgi analiz ve teknoloji ağı ve olanakları geliştirmek.

 EYP ile mücadele teçhizatını yaygınlaştırmak.

 Tespit, görüntüleme ve korumaya yönelik teknoloji ve yetenekler geliştirmek.

 EYP’de kullanılan malzemelerin takip ve kontrolü.

 EYP ile mücadele eğitim ve teçhizatının, geliştirilmesi ve standartlaştırılması.

d. EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat (suni gübre)ın kontrolü, ABD'de uydu sistemleri vasıtasıyla ürün rekoltesinin ölçümü suretiyle yapılmaktadır. AB ülkelerinde ise üretilen amonyum nitratın patlayıcı olma özelliğini azaltan kimyasal terkip standardı getirilmiştir. Bu standarttaki ürünlerin tanımlanması için özel bir renklendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu standarda sahip olmayan özellikle doğu ve Pasifik menşeli ürünlerin satımı ve kullanımı yasaklanmıştır.

e. EYP tehdidi ile mücadelede durumsal farkındalık (situational awareness) kademeli gözlem, tespit ve takip sistemleri ile yapılmaktadır. Bu kademelendirme:

 Keşif uydusu,

 Havadan ihbar ve kontrol uçağı,

 İnsansız hava aracı,

 Uçaklar,

 Balon (gözlem amaçlı)

 Sensör kulesi ve çit sensörü

 Robotik araç

 İnsan olmak üzere oluşturulabilmektedir.

f. Batılı devletlerde EYP ile mücadele kapsamında bir bölümü genel kullanıma açık olan veri tabanları ve bilgi alt yapıları bulunmaktadır.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 6 -

g. Batılı devletlerde EYP ile mücadelede toplumsal duyarlılık sağlanmıştır. Halk büyük ölçüde güvenlik önlemlerine riayet etmektedir. Bununla birlikte kişisel mahremiyet hakkının gözetilmesine özen gösterilmektedir.

4. Dördüncü Oturum: Türkiye’de EYP İle Mücadele

a. Gelinen aşamada TSK'nın sahip olduğu yetkinliğe ulaşılmasında, teknik ve mali imkânlardan çok kurumsal sorumluluğun, bireysel ve grup içi disiplinin büyük önemi vardır. Güvenliğin diğer birimlerinde de bu seviyede bir kapasite oluşturulmasında, imkân ve kabiliyetlerin ortak kullanımı kadar, bu kurumsal kültür modelinin yaygınlaştırılmasının büyük katkısı olacaktır.

b. Sonuçlardan hareket eden ve EYP'nin yerleştirilmesinden sonra mücadeleye girişen yaklaşımların başarı şansı sınırlıdır. Bu kapsamda, ulusal bilgi alt yapısı ve veri tabanlarından eğitime, koruyucu teçhizatın yaygın kullanımından koruma, tespit ve zararsız hale getirmeye yönelik teknolojiye, yasal düzenlemelerden kaçakçılıkla mücadeleye ve diğer doğrudan ve dolaylı ilgili faaliyetlere kadar bütün alanlarda EYP ile mücadele yöntem ve usulleri geliştirilmelidir.

c. EYP tehdidi ile mücadelede Batı'daki uygulamanın benzeri bir durumsal farkındalık sistemi oluşturulmalıdır. Bu kapsamda hâlihazırda bazı aşamalar kaydedilmiştir. Komuta kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, ihbar ve keşif (Command, control, communication, computer, intelligence, surveillance, reconnaissance-C4ISR) sistemlerinin tam entegrasyonu üzerinde çalışılmasına ihtiyaç vardır.

ç. EYP tehdidi ile mücadele eden uluslararası kuruluşlarla iş birliği imkânları araştırılmalıdır.

d. EYP ile mücadelede başarılı olabilmek için insan güvenliğini öne çıkaran bir anlayışın benimsenmesine ihtiyaç vardır. Devlet kurumlarının geleneksel güvenlik anlayışının bu kapsamda gözden geçirilmesi gerekmektedir.

e. Genelde terör özelde ise EYP tehdidi ile mücadele konusunda medyanın büyük önemi vardır. Bu kapsamda medya, nadiren başarılı olabilmiştir.

f. EYP ile mücadele konusunda özgün ve başarılı stratejilerin geliştirilememesinin başlıca nedenleri arasında bu konunun akademik dünyada yeterince ilgi uyandırmamış olması gelmektedir.

g. EYP ile mücadelede ortak akılla hareket edilmelidir. Bunun için müşterek kullanımlı, karşılıklı çalışabilir, sinerji yaratan kurumsal bir yapı geliştirilmelidir.

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 7 -

EK-1 : (Seminer Gündemi) Konu / Faaliyet (1. Gün) Zaman

Açılış

Seminerin açılışı ve icrasına ilişkin açıklama

10.00-10.30

Birinci Oturum: Kavramsal Çerçeve

 EYP (El Yapımı Patlayıcı)’nin tanımı

 Çatışma spektrumunda EYP’nin konumlandırılması

 Terörle mücadelede EYP’nin stratejik, operatif ve taktik önemi

10.30-12.00

İkinci Oturum: Dünyadaki Çatışma Bölgelerinde EYP Kullanımı

 EYP kullanımının tarihsel gelişimi

 Afganistan ve Irak’ta EYP kullanımı

 Suriye’de EYP kullanımı

 Türkiye’de EYP kullanımı

13.30-14.30

Üçüncü Oturum: Batılı devletlerde EYP İle Mücadele

Yöntem ve Yapılanması

 ABD

 İngiltere, Fransa ve Almanya

14.45-16.00 Konu / Faaliyet (2. Gün) Zaman

Dördüncü Oturum: Türkiye’de EYP İle Mücadele

 Mevcut yöntem ve yapılanma

 EYP ile mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla alınması önerilen önlemler:

• Siyasi-Askeri Stratejik Önlemler

• Yasal

• Teşkilat-Personel

• Teçhizat-Malzeme

• Akademik

• ARGE

• Eğitim

• İstihbarat

• Taktikler

• Psikolojik- Kamu Diplomasisi

• Uluslararası Konular

• Diğer

10.00-11.30

Sonuç ve Kapanış

Ulaşılan sonuçlar bakımından değerlendirme ve sonuç

11.30-12.00

Merkez Strateji Enstitüsü

Seminer-004 | El Yapımı Patlayıcılar (EYP)-2 | 22.10.2015

- 8 -

Bu sayfa boş bırakılmıştırYorumlar

Aktif Ziyaretçi 19
Dün Tekil 1154
Bugün Tekil 1216
Toplam Tekil 2602461
IP 34.204.169.76


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:22 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu