27 EKİM - Güngör YAVUZASLAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

27 EKİM - Güngör YAVUZASLAN
Tarih: 26.10.2014 > Kaç kez okundu? 1823

Paylaş


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen þampiyonayla ilgili bilgi veren Taekwondo Ýl

Temsilcisi Gökser Çaðdaþ, Bartýnlý sporcularýn baþarýlý bir mücadele verdiklerini ve tecrübe kazanmaya devam ettiklerini

söyledi. Çaðdaþ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Nurzen Çaðdaþ da, "Taekwondo Bartýn'da olumlu yönde ilerliyor,

Sporcu sayýsýnda ve Taekwondo'ya olan ilgide artýþ gözlemliyoruz. Turnuvalarýn da bunda katkýsý var" dedi.

Sayfa 8

27 Ekim 2014 Pazartesi

Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartýn,

Düzce, Çankýrý ve Sakarya illeri

þampiyonada buluþtu

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl

Müdürlüðü organizasyonunda gerçekleþtirilen Batý

Karadeniz Taekwondo Þampiyonasý bölge illerini

bir araya getirdi. Zonguldak, Bolu, Kastamonu,

Bartýn, Düzce, Çankýrý ve Sakarya illerinden

sporcularýn katýldýðý þampiyonaya Çaðdaþ Gençlik

ve Spor Kulübü ile Gençlik Merkezi ve Gençlik

Spor Kulübü de toplamda 20 taekwondocu ile

katýlým saðladý.

Þampiyonalar devam edecek

Bartýn Taekwondo Ýl Temsilcisi Gökser Çaðdaþ,

"Bu maçlar yapýldýkça çocuklarýmýz tecrübe

kazanýyor. Türkiye Þampiyonalarýna gittiklerinde

üzerlerinden heyecanlarýný ve streslerini atýyorlar.

Bunun yanýnda tekniklerini geliþtiriyorlar. Türkiye

Þampiyonalarýnda da derece alarak iyi yerlere

geliyorlar. Bu þampiyonayý bu ay Zonguldak

organize ediyor. Yine farklý bir ilde þampiyonaya

devam edeceðiz. Batý Karadeniz illeri olarak

dönüþümlü olarak bu þampiyonlarý düzenlemeye

devam edeceðiz" dedi.

Baþarýlý sporcular çýkýyor

Yapýlan turnuvalar sayesinde baþarýlý sporcular

kazandýklarýný kaydeden Çaðdaþ, "Batý Karadeniz

þampiyonasýný 6 yýldan bu yana yapýyoruz.

Sonucunda da Kastamonu'dan bir çocuðumuz milli

takýma seçildi. Dünya Þampiyonasýna gidecek. Bu

Batý Karadeniz þampiyonasýnýn bir ürünüdür. Bu yýl

Dünya Þampiyonasýna Kastamonu'dan

gönderiyoruz. Yarýn neden Bartýn'dan ya da

Zonguldak'tan bir çocuðumuz þampiyonaya

katýlmasýn?" diye konuþtu.

Ýlgide artýþ gözlüyoruz

Çaðdaþ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný

Nurzen Çaðdaþ da, "Taekwondo Bartýn'da olumlu

yönde ilerliyor. Sporcu sayýsýnda ve Taekwondo'ya

olan ilgide artýþ gözlemliyoruz. Bu tür

organizasyonlarýn bunda katkýsý büyük. Çaðdaþ

Gençlik ve Spor Kulübü olarak çalýþmalarýmýz

yoðun þekilde sürüyor. Ýlk defa maça çýkan

sporcularýmýz oldu. Bu onlar açýsýndan önemli bir

tecrübe oldu. Hepsi büyük bir heyecanla

hazýrlandý. Sporcularýmýz iyi maçlar çýkardýlar ve

hem ilimizi hem de kulübümüzü baþarý ile temsil

ettiler" þeklinde konuþtu.

Çocuklarýnýzý yönlendirin

Ailelere de seslenen Çaðdaþ, "Taekwondo sporu

çocuklarda hem disiplin yönünden hem de geliþme

açýsýndan son derece katký veren bir spor dalý.

Ailelerin çocuklarýný bir disiplin sporu olan

Taekwondoya yönlendirmelerini tavsiye ediyorum.

Spor çocuklarýn özgüvenlerinin geliþimine ve

derslerindeki baþarýlarýna önemli katký saðlamakta,

çalýþmalarýmýzda bize destek olan herkese çok

teþekkür ediyorum" ifadesini kullandý.

Taekwondo sporu

Çýplak el ve ayakla yapýlan, Kore kökenli bir

uzakdoðu savunma sanatý ve sporudur. Yaklaþýk

600'lü yýllarda ortaya çýkan ve birbirinden ayrý iki

sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk Metodu"

zamanla bir araya getirilerek Taekwondo ortaya

çýkmýþtýr. Taekwondo kelimesi, Korece Tae, Kwon

ve Do kelimelerinin birleþiminden oluþmuþtur. Tae,

"tekme" veya "ayakla yapýlan vuruþ"; kwon,

"yumruk" veya "elle yapýlan vuruþ"; do, "iyilik,

doðruluk, fazilete giden yol" anlamýna gelmektedir.

Taekwondo'nun kelime anlamý; "el ve ayak

yolu"dur.

4 ayda 1 kuþak sýnavý yapýlýr

Taekwondo'da tecrübe ve ustalýðý belirtmek

üzere, diðer pek çok uzakdoðu kökenli savaþ

sanatýnda olduðu gibi, elbisenin üzerine baðlanan

kuþaklar kullanýlýr. Bu kuþaklar sýrayla; beyaz, sarý,

yeþil, mavi, kýrmýzý, siyah renklerdedir.

Derecelendirmeyi kolaylaþtýrmak için, her iki

kuþaðýn arasýnda bir de ara kuþak bulunur ve bu

kuþak, öncesindeki ve sonrasýndaki kuþaklarýn

rengiyle anýlýr; sarý-yeþil kuþak, kýrmýzý-siyah kuþak

gibi. 4 ayda 1 kuþak sýnavý yapýlýr, baþarýlý olanlar

bir üst kuþaða geçerler. Baþarýya göre ara kuþaklarý

atlayarak yükselmek de mümkündür.

En üst kuþak siyah

Siyah kuþak en üst kuþaktýr. Fakat siyah kuþaðýn

da dereceleri bulunmaktadýr. Bunlar, 1.Dan, 2.Dan,

3.Dan, 4.Dan, 5.Dan, 6. Dan, 7.Dan, 8.Dan ve

9.Dan'dýr. Her Dan derecesi arasýnda belli bir

bekleme süresi vardýr. Bu süre Dan derecesi kadar

yýldýr. Örneðin, 4.Dan olan birisi 5. Dan'a geçmek

için 4 sene beklemek ve ardýndan bir imtihana

girmek zorundadýr. Bir sporcunun siyah kuþak

olabilmesi için 15 yaþýndan gün almasý

gerekmektedir. Yaþý tutmuyorsa siyah kuþak yerine

Pum kuþak alabilir. Pum kuþaðýn dereceleri ise 1.

Pum, 2. Pum ve 3. Pum'dur.

Taekwondo rüzgârý esti

27 Ekim 2014 Pazartesi

Safranbolu Belediyesi bünyesinde oluþturulan

geleneksel SAKEM günleri start aldý. Safranbolu

Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy tarafýndan 2011

yýlýnda temelleri atýlan SAKEM' de geleneksel hale

gelen ve el emeði göz nuru eserlerin tanýtýldýðý ve 3

gün sürecek olan "SAKEM Günleri" Misak-ý Milli

Meydaný'nda baþladý. SAKEM Günleri açýlýþýna

Safranbolu Kaymakamý Murat Bulacak, Safranbolu

Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy, Karabük

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal,

Safranbolu Ýlçe Müftüsü Ýlyas Yýlmaztürk, AK Parti

Safranbolu Ýlçe Baþkaný Ahmet Güneþ, Safranbolu

Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve çok sayýda vatandaþ

katýldý. SAKEM günlerinde açýlýþ konuþmasýný

gerçekleþtiren Safranbolu Belediye Baþkaný Dr.

Necdet Aksoy; "Safranbolu'yu hep dünya miras

kenti, Osmanlý'nýn parmak izi, kültürümüzün sivil

mimari olarak hep övüyoruz ve anlatýyoruz.

Bugünün insanlarý da geçmiþteki sanatlarýmýzý,

zanaatlerimizi görmek isteyeceklerdir. Yani Osmanlý

ahþap oymacýlýðý yapmýþ, tezhip sanatýný icra etmiþ

bunun gibi birçok iþlerle uðraþmýþ. Bu eserlerinde en

güzel Safranbolu'ya yakýþtýðýný düþünüyorum. Bu

süreci de tekrar baþlatmak, yaygýn eðitim kurslarý

haline getirmek ile ilgili 2011 yýlýnda SAKEM' in

temellerini attýk" dedi. SAKEM' e olan talebin her

geçen gün arttýðýný ifade eden Aksoy, konuþmasýna

þöyle devam etti; "Meslek edindirme, hobi geliþtirme

ve geleneksel sanatlarýmýzý yeniden üretim bandýna

sokmanýn yanýnda birde özellikle ev hanýmlarýmýz

baþta olmak üzere insanlarýmýzýn manevi yönden

geliþmesine katký saðlamak istiyoruz."

SAKEM günleri baþladý

Amasralý veliler taþýmalý eðitim için imza topladý

‘Tekrar uygulansýn'

TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürlüðü 'Eylül 2014 Konut Satýþ Ýstatistikleri'ni açýkladý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Zonguldak

Bölge Müdürlüðü konut satýþ istatistikleri ile

kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. Buna göre

Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 eylül ayýnda

bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,2

oranýnda artarak 115 bin 786 oldu. Konut

satýþlarýnda, Ýstanbul 20 bin 923 konut satýþý ile en

yüksek paya (yüzde 18,1) sahip oldu. Satýþ

sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 bin 615 konut satýþý

(yüzde 10,9) ile Ankara, 7 bin 103 konut satýþý

(yüzde 6,1) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn

düþük olduðu iller sýrasýyla 10 konut ile Hakkari,

12 konut ile Ardahan ve 45 konut ile Þýrnak oldu.

Bartýn'da ise eylül ayýnda 195 konut satýþý yapýldý.

Ýpotekli konut satýþlarý

Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý bir

önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 14 oranýnda artýþ

göstererek 43 bin 144 oldu. Toplam konut satýþlarý

içinde ipotekli satýþýn payý yüzde 37,3 oldu. Ýpotekli

satýþlarda Ýstanbul 9 bin 286 konut satýþý ve yüzde

21,5 pay ile ilk sýrayý aldý. Toplam konut satýþlarý

içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il

yüzde 47,1 ile Tokat oldu.

Türlerine göre konut satýþlarý

Diðer konut satýþlarý Türkiye genelinde bir

önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 12,7 oranýnda

artarak 72 bin 642 oldu. Diðer konut satýþlarýnda

Ýstanbul 11 bin 637 konut satýþý ve yüzde 16 pay ile

ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut

satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 55,6

oldu. Ankara 7 bin 071 diðer konut satýþý ile ikinci

sýrada yer aldý. Ankara'yý 4 bin 256 konut satýþý ile

Antalya izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu

il, 9 konut ile Ardahan oldu.

53 bin 39 konut ilk defa

Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý

bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,4 artarak

53 bin 39 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk

satýþýn payý yüzde 45,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul

9 bin 447 konut satýþý ile en yüksek paya (yüzde

17,8) sahip olurken, Ýstanbul'u 5 bin 157 konut

satýþý ile Ankara ve 2 bin 795 konut satýþý ile

Antalya izledi.

Ýkinci el satýþý 62 bin 747

Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý bir

önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,1 artýþ

göstererek 62 bin 747 oldu. Ýkinci el konut

satýþlarýnda da Ýstanbul 11 bin 476 konut satýþý ve

yüzde 18,3 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki

toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý

yüzde 54,8 oldu. Ankara 7 bin 458 konut satýþý ile

ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 4 bin 318 konut

satýþý ile Ýzmir izledi.

Yabancýlara bin 857 konut satýldý

Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, eylül

2014'te ilk sýrayý 590 konut ile Antalya aldý.

Antalya ilini sýrasýyla 546 konut satýþý ile Ýstanbul,

144 konut satýþý ile Aydýn, 112 konut satýþý ile

Muðla, 96 konut satýþý ile Mersin ve 87 konut satýþý

ile Bursa izledi.

ISI ENDÜSTRÝ ve ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TÝCARETAAHHÜT

OKAY GÜLDAL

NEDEN BÝZ?

1995 yýlýndan beri, Güldal Ticaret olarak,

müsteri odaklý hizmet politikasýný benimsiyoruz.

Ýnsanlarýn ve kurumlarýn ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlamak için çalýþýyoruz.

Müsterilerimizin harcama kültürünü gözeterek,

her keseye uygun alternatif çözümler üretiyoruz.

Ýþlerimizde insan saðlýðýný, insan hayatýný ve can güvenliðini ön planda tutuyoruz.

“Siz”i anliyoruz; “Siz”e deðer veriyoruz ve “Siz”e özel hizmetler sunuyoruz.

Yenilikten ve yenilikçilikten yana olan ne varsa titizlikle deðerlendiriyoruz.

Güvenilirlik, doðruluk ve dürüstlük deðerlerine sahibiz.

GÜLDAL MÜHENDÝSLÝK

Kemerköprü Mah. Arka Sok.

Özer Apt. No:1 BARTIN

Tel: 0378 227 9002 - 227 9003

GÜLDAL TÝCARET ISI ENDÜSTRÝ

VE ÝNÞAAT MALSEMELERÝ

TÝCARET TAAHHÜT

Kýrtepe Mah. Kasaplar Sok. No:2/A

Orta Cami Altý BARTIN

Tel: 0378 228 2046 - 227 5034

GÜLDAL TÝCARET SATIÞ

VE DEPO

Topçukonaðý Cad. Okulak Mah.

No: 70 BARTIN

Tel: 0378 228 2056

www.guldalticaret.com.tr

Güldal Ticaret olarak Doðalgaz ile ilgili yetkili firmamýz en iyi

kombilerimiz ile hizmet vermeyi hedeflemektedir. Doðalgaz

dönüþümleri ile ilgili Güldal Ticaret Mühendislik firmamýzdan fikir,

keþif ve fiyat alabiir; en iyi ve uygun fiyata yaptýrabilirsiniz.

Daha temiz bir mahalle, daha temiz bir þehir, daha saðlýklý

yaþayabileceðimiz bir kent olmasý dileklerimizle...

DOÐAL ÇÖZÜM

Bartýn'da 195 konut satýldý

Bartýn Üniversitesinden almýþ olduðum

öðrenci kimliðimi kaybettim

hükümsüzdür.

Berkan Biber

ZAYÝÝ

Amasra ilçesinde öðrenci velileri ücretsiz

taþýmalý eðitimin tekrar faaliyete geçmesi için

Amasra Belediyesi'ne dilekçe verdi. Öðrenci

velileri yaptýðý açýklamada, "Çocuklarýmýz

Bartýn'daki liselere gidiyor. Taþýmalý sistem

ailelerin bir nevi yükünü azaltýyordu. Þimdi ise bu

sistemin faaliyete geçmemesi bizleri maðdur

ediyor. Ücretsiz taþýma sisteminin tekrar faaliyete

geçmesini istiyoruz" dediler. Amasra Belediyesi'ne

verilen dilekçeler, Amasra Belediyesi tarafýndan

Bartýn Valiliði'ne teslim edilecek.

27 Ekim 2014 Pazartesi

Türkiye Taþkömürü Kurumunun (TTK) ve

Kozlu iþletmesi dýþýndaki baðlý müesseselerinin

2011 yýlý bilançolarý ile kurumun ve baðlý

müesseselerinin 2012 yýlýna iliþkin bilançolarý

TBMM Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT)

Komisyonunca ibra edilmedi. TTK'nýn ve baðlý

müesseselerinin 2011 ve 2012 yýllarýna dair

bilançolarý TBMM KÝT Komisyonunda görüþüldü.

Toplantýda sunum yapan TTK Genel Müdürü

Burhan Ýnan, bu yýl için öngörülen kömür

üretiminin 1 milyon 365 bin ton olarak

programlandýðýný belirterek, eylül ayý sonu

itibarýyla 969 bin 682 ton üretim yapýldýðýný

kaydetti. Kurumun personel sayýsýnýn 10 bin 963

seviyesinde bulunduðunu dile getiren Ýnan, bu yýl

için belirlenen 64 milyon liralýk yatýrýmýn yüzde

28,25'nin gerçekleþtirildiðini ifade etti. Bu yýl

580,42 milyon liralýk zarar beklendiðini bildiren

Ýnan, 31 Aðustos 2014 itibarýyla kurumun 63

milyon 350 bin lira alacaðýna karþýlýk 32 milyon

779 bin lira borcunun bulunduðunu söyledi. Üretim

artýþýnýn saðlanarak yýlda 5 milyon ton üretim

seviyesine ulaþmayý hedeflediklerini anlatan Ýnan,

bu hedefe ulaþabilmek için iþçi sayýsýnýn norm

kadro seviyesinde yer altýnda 11 bin 500, yer

üstünde 2 bin 500 olmak üzere toplam 14 bin

seviyesinde tutulmasý gerektiðini aktardý. Ýnan,

faaliyetlerin yürütülmesi ve üretimin devamý

açýsýndan, acil olarak 2 bin 200'ü pano ayak üretim

iþçisi, 1000'i de üretime destek iþçisi olmak üzere

toplam 3 bin 200 iþçiye ihtiyaç duyulduðunu

belirtti. Türkiye'nin yýllýk koklaþabilir taþkömürü

ihtiyacýnýn 6 milyon ton olduðuna iþaret eden Ýnan,

bunun 7-8 milyon ton seviyelerine ulaþmasýnýn

öngörüldüðünü ifade etti.

Bilanço ibra edilmedi

AK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç bu yýl

kýz erkek toplam 2046 öðrencinin KYK

yurtlarýndan faydalanmýþ olacaðýný söyledi.

Milletvekili Tunç, Yazýcýlar Kampüsünde Kredi

Yurtlar Kurumuna tahsis edilen 50 dönüm alan

üzerinde 1000 öðrenci kapasiteli yurdun proje

çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti.

Milletvekili Tunç, Yeni kampüs alanýnda fakülte

inþaatlarýnýn hýzla devam ettiðini belirterek, "Bartýn

Üniversitesinin 20 bin öðrenci hedefine

önümüzdeki birkaç yýl içerisinde ulaþacaðýný, bu

durumda KYK standardýnýn yüzde 20 olduðunu

düþündüðümüzde 4000 kapasiteye göre

hazýrlýðýmýzý yapýyoruz" dedi.

Kampüsteki yurtlar kýzlara

Milletvekili Tunç, 2010 yýlýnda hizmete açtýklarý

Aðdacý Kampüsündeki A ve B Bloklar ile C

Blok'un toplam kapasitesinin 1130'a yükseltildiðini

belirterek, bu yurtlarýn sadece kýz öðrencilere tahsis

edildiðini belirtti. Geçen yýl, dönemin Ulaþtýrma

Bakaný Binali Yýldýrým'ýn iþtiraki ile temelini

attýklarý Demiryolu Sevenler Derneði tarafýndan

inþa edilen Tuzcular Köyündeki 667 kapasiteli

yurdun da Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafýndan uzun

süreli kiralamasýnýn gerçekleþtirildiðini ve erkek

öðrencilerin hizmetine sunulduðunu belirten

Milletvekili Tunç, Pelenkoðlu firmasý tarafýndan

yapýmý tamamlanan Þiremirçavuþ Mahallesindeki

250 kapasiteli yurdun kiralama iþlemlerinin

ardýndan erkek öðrencilere tahsis edileceðini ve

toplamda 916 Erkek öðrencinin KYK yurtlarýnda

barýnacaðýný söyledi.

Ýnþaatlar devam ediyor

Ulus ve Kurucaþile ilçelerinde Yüksekokul

Programlarý açtýklarýný belirten Milletvekili Tunç,

"Üniversitemizin 1200 dönümlük yeni kampüs

alanýndaki kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn ardýndan

TOKÝ ile yapýlan protokolle fakülte binalarýnýn

inþaatlarýna baþladýk ve bir kýsým binalarýn

tamamlandý. Diðer fakülte binalarý ile sosyal

tesislerin yapýmý ise devam ediyor. Yine Bu yýl

Bartýn'da yeni hizmete giren yurtlarla birlikte,

kapasite 930'dan 2046'ya yükseldi. Kredi Yurtlar

Kurumunun kampüs içerisindeki yurt binalarýna

ilaveten, özel sektörün inþa ettiði yurtlarýn da uzun

süreli kiralamalarý yapýldý" þeklinde konuþtu.

Verilen desteðe teþekkür

Milletvekili Tunç, Bartýn Üniversitesi'nin

kurulmasý ve ardýndan ayrýlan ödeneklerle

geliþmesini hýzla sürdürmesinden dolayý baþta

Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan

olmak üzere Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet

Davutoðlu'na, Bakanlarýmýza ve Üniversitemizin

geliþiminde büyük emekleri olan Rektörümüz Prof.

Dr. Ramazan Kaplan'a, akademisyenlerimize ve

yöneticilerimize teþekkürlerini sunuyorum" dedi.

Büyümeden nasibimizi alýyoruz

AK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç

üniversiteye ayrýlan ödeneklerin de önemli

olduðunu söyledi. Tunç, Bartýn Üniversitesi'ne

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 2015

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarýsýna göre

2015 yýlý için 67 milyon 675 bin lira, 2016 yýlý için

73 milyon 698 bin lira, 2017 yýlý için 83 milyon

094 bin lira olmak üzere toplam 224 milyon 467

bin lira ödenek öngörüldüðünü açýkladý.

Ödeneklerle yeni kampüs alanýndaki fakülte

binalarýnýn ve yeni kampüs alaný düzenlemelerinin

tamamlanacaðýný kaydeden Milletvekili Tunç, "12

yýllýk iktidarýmýz süresince Türkiye'yi üç kat

büyüttük. Bu büyümeden Bartýn fazlasýyla nasibini

almaya devam ediyor. 2002 yýlýnda MHP-DSP-

ANAP koalisyon hükümeti döneminde Bartýn'a tüm

kamu yatýrýmlarý için sadece 25 milyon lira ödenek

ayrýldýðýný hatýrlayacak olursak, Bartýn'da

tamamladýðýmýz 2 milyar lira tutarýndaki ve halen

devam eden 1,7 milyar lira tutarýndaki kamu

yatýrýmý her þeyi açýklamaya yetiyor" dedi.

Hedefimiz 20 bin öðrenci

Milletvekili Tunç, Bartýn Üniversitesini 2008

yýlýnda 3 fakülte ile kurduklarýný belirterek,

"Üniversitemiz þu anda Mühendislik, Ýktisadi ve

Ýdari Bilimler, Orman, Edebiyat, Eðitim, Fen,

Ýslami Ýlimler Fakülteleri olmak üzere 7 Fakülteye

sahip. 1 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul

(Beden Eðitimi ve Spor Y.Okulu, Saðlýk Hizmetleri

Y.Okulu) olmak üzere 3 Yüksekokulun ve Eðitim

Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler'den

oluþan 3 enstütü ile Bartýn Üniversitesi hýzla

geliþiyor. 11 bin öðrenci, 400 akademisyene

ulaþýldý. Hedefimiz 20 bin öðrenciye ulaþmaktýr"

diye konuþtu.

Yeni yurtlar yolda

Milletvekili Tunç barýnma sorununun çözümünde ilerleme olduðunu söyledi

AK Parti 98. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý

toplantýsýnýn müzakereler bölümünde söz alan AK

Parti Bartýn Ýl Baþkaný Yaþar Arslan söz alarak;

kamu-özel ortaklýðý ile yapýlacak 400 yataklý

Bartýn Devlet Hastanesinin proje ihalesinin

gerçekleþtirildiðini, yapým ihalesinin de bir an

önce baþlatýlarak bölgeye hizmet edecek þehir

hastanesinin en kýsa zamanda hizmete girmesi için

desteklerini istedi.

Sorunlarý dile getirdi

Ýl Baþkaný Arslan, ilköðretim öðrencileri ve

dokuzuncu sýnýf öðrencilerini kapsayan taþýmalý

eðitim uygulamasýnda karþýlaþýlan problemleri

paylaþarak, Ýlköðretim okulunda olup taþýma

kapsamý dýþýna çýkan ve sýnavla kendine en yakýn

il- ilçedeki prestijli okul kazanan ve kazanamayan

fakat okumak isteyen öðrencileri ve okul öncesi-

ilköðretim-sýnavlý sýnavsýz bütün ortaöðretim

kademelerini kapsamasý gerektiðini ifade etti.

Çevre yolu konusu

Arslan, Bartýn'da 500 Kiþilik ve 1000 kiþilik

Yüksek öðrenim öðrenci yurtlarýnýn hizmete

girmesinden sonra halen yurt konusunda ihtiyacý

tam olarak karþýlayamadýklarýný,1000 kiþilik

öðrenci yurdu daha yapýlabilmesi için desteklerini

talep etti. Arslan þöyle devam etti: Yatýrýmlarla ve

Üniversiteyle geliþerek büyüyen Bartýn'da þehir

merkezinde kalan çevre yolu ihtiyaca cevap

vermiyor. Bu konu hem trafik güvenliði açýsýndan

hem de trafik akýþýný zora sokmasý bakýmýndan

büyük sorun teþkil ediyor.

Açýlýþlar için davet

Yeni bir çevre yolunun yapýlmasý için taslak

projesinin üzerinde gerekli deðiþikliklerin

yapýlmasýnýn ardýndan nihai projenin hazýrlanarak

çevre yolunun en kýsa zamanda yatýrým

programýna konulmasý için de destek gerekiyor.

AK Parti Ýl Baþkaný Yaþar Arslan,

Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu Bartýn Amasra

arasýný 30 dakikadan 5 dakikaya düþürecek olan

Amasra Tüneli, Kavþak Düzenlemeleri,

Çakraz Aliobasý Tüneli ve hükümetimiz

döneminde Bartýn'a yapýlan tüm kamu

yatýrýmlarýnýn açýlýþ törenleri için Bartýn'a davet

etti.

Bartýn'a geleceðim

Baþbakan Davutoðlu, "Hükümetimizin 13 yýl

içinde bugüne kadar Bartýn'da gerçekleþtirdiði

kamu yatýrýmlarýnýn toplu açýlýþ törenlerine

katýlmak, sizlere hem teþekküre,

hem de yeni açýlýþlarla birlikte yeþiliyle-

mavisiyle, doðal güzellikleriyle Türkiye'nin

Karadeniz'in incisi Bartýn'a Ýl Genel Meclis

Baþkanýmýz ve Ýl Baþkanýmýzýn notlarýma aldýðým

taleplerini, inþallah müjdelemek üzere çantam dolu

bir þekilde en kýsa zamanda geleceðim" dedi.

Baþbakaný Bartýn'a

davet etti

AK Parti Bartýn Ýl Baþkaný Yaþar Arslan Ýl Baþkanlarý

toplantýsýnda konuþtu:

Ulus Kaymakamý Selçuk Þakar'dan köylere ziyaret

Ýncelemelerde bulundu

Bartýn'ýn Ulus Ýlçesi Kaymakamý Selçuk Þakar, Ýl

Genel Meclis Üyeleri Mustafa Güney ile Ýrfan

Ekmekçi, Köylere Hizmet Götürme Birliði üyeleri

ve köy muhtarlarýyla birlikte köyleri ziyaret etti.

Sýrasýyla Bahçecik, Kalecik, Öncüler, Üçsaray,

Zafer, Yukarýdere, Çubukbeli, Köklü, Kozanlý,

Aþaðýçamlý, Alýþlý, Arpacýk, Kirazcýk, Abdurahman

ve Ýðneciler köylerini ziyaret eden Kaymakam

Þakar köy sakinleriyle karþýlýklý görüþ alýþveriþinde

bulundu. Ziyaretlerinde köylerin sorun ve

taleplerini de dinleyen Þakar, sorunlarýn çözülmesi

için birim amirlerine talimatlar verdi.

27 Ekim 2014 Pazartesi

Batý Karadeniz Kalkýnma Ajansý Tarafýndan

Desteklenen, 2014 Yýlý Mali Destek Programý

Kapsamýnda Ýlçe Halk Kütüphanesi Tarafýndan

Yürütülen " Okusun da Büyüsün " Adlý projenin

açýlý töreni yoðun katýlým ve destek ile

gerçekleþtirildi. Safranbolu Kaymakamý Murat

Bulacak, Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet

Aksoy, Ýlçe Emniyet Müdürü Kemal Ýlhan, Ýl Kültür

ve Turizm Müdürü Ýbrahim Þahin, Ýlçe Kütüphane

Müdiresi Buket Akbulut ile çok sayýda protokol

üyesi ve öðrencinin katýldýðý programýn açýlýþ

konuþmasýný yapan Kütüphane Müdiresi Akbulut

yaptý. Buket Akbulut yaptýðý konuþmada; "Batý

Karadeniz Kalkýnma Ajansý Tarafýndan Desteklenen,

2014 Yýlý Mali Destek Programý Kapsamýnda Ýlçe

Halk Kütüphanesi Tarafýndan Yürütülen " Okusun

da Büyüsün " Adlý Projemizin açýlýþ törenine hoþ

geldiniz. Projemiz genel olarak çocuklarýmýzýn zevk

alacaðý bir ortam yaratmak ve okuma yazmayý

oyunlarýnýn bir parçasý haline getirerek çocuklara ve

ebeveynlerine kütüphanelerden nasýl

yararlanabileceklerini öðretmek ve Safranbolu'da

okul öncesi eðitime de katký saðlamaktýr" dedi.

Eðitime verdiði destek ile adýndan sýkça söz ettiren

Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy ise;

böylesi önemli bir projenin açýlýþ töreninde

bulunmaktan büyük onur duyduðunu dile getirerek

baþladý sözlerine. Okuma konusunda maalesef yeteri

düzeyde olmadýðýmýzý dile getiren Safranbolu

Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy, kendi

hayatýnda bir anekdotla konuþmasýna devam etti.

Aksoy doktora tezini bir kütüphanede yazýðýný ifade

etti.

Projeye büyük destek

Bartýn Ticaret ve Sanayi Odasý (Bartýn TSO)

Antalya Ticaret Borsasý'nýn Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliði desteði ile bu yýl 5.'incisi düzenlenen

Yöresel Ürünler Fuarýna (YÖREX) katýldý. Bartýn'ýn

tanýtýmýnda önem rol oynayan Bartýn TSO fuarda

tanýttýðý yöresel lezzetlerle farkýndalýk yaratmayý

baþardý. Yönetim Kurulu Baþkaný Cihat Çakýr, Meclis

Baþkaný Halil Çelen, Yönetim Kurulu üyeleri ile fuara

saðlayan Bartýn TSO gelen ziyaretçiler ile birebir

ilgilenerek sergilenen ürünler ve Bartýn hakkýnda

bilgilendirmede bulundu.

Tanýtýma katký saðlýyor

Her ilin kendi yöresel ürününü kendi þehrinin

marka deðerini tanýttýðý Yörex-Yöresel Ürünler

Fuarý'nýn ilin tanýtýmý açýsýndan önemli bir fýrsat

olduðunu söyleyen Bartýn TSO Yönetim Kurulu

Baþkaný Cihat Çakýr, "Yörex Fuarý ile yöresel

ürünlerimizin ve bölgemizin tanýtýmýna, ulusal ve

uluslar arasý ölçekte bilinirliðinin geliþtirilmesinde

büyük katký saðlamaktadýr. 113 stantta 325

katýlýmcýnýn yer aldýðý fuarda 110 oda ve borsa, 9

Kalkýnma Ajansý, 51 kurum ve 155 firma ile

ziyaretçilere kapýsýný açan Yörex-Yöresel Ürünler

Fuarý ile ilimizin tanýtýmýný en iyi þekilde yaptýk"

dedi.

Hisarcýklýoðlu'na teþekkür

Çakýr, "Türkiye deki binlerce yöresel ürünün

coðrafi iþaretlerinin alýnmasý ve ekonomiye

kazandýrýlmasý adýna Yörex' in oluþumunda önderlik

ederek bizlere bu fýrsatý sunan Baþkanýmýz Sayýn

Rifat Hisarcýklýoðlu'na odamýz meclisi ve yönetim

kurulu olarak sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Baþkanýmýz Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu ile standýmýzý

ziyaret ederek bizlere onur veren, unutulmaya yüz

tutmuþ kültürel ürünlerimizin ve deðerlerimizin

canlanmasý noktasýnda desteklerini esirgemeyerek

tüm imkânlarýný seferber eden Kalkýnma Bakanýmýz

Sayýn Cevdet Yýlmaz ve Antalya Valisi Muammer

Türker'e þükranlarýmýzý sunuyoruz" diye konuþtu.

Ýstiþarede bulunuldu

Fuarda Bartýn TSO standýný ziyaret eden kardeþ

oda Keþan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Helvacýoðlu ile Yönetim Kurulu üyeleri, Bartýn TSO

Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sami Karakaþ ve

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Birol Dikyurt ile

görüþerek, ortak tanýtým çalýþmasý noktasýnda fikir

alýþ veriþinde bulundu. Fuar süresince Oda borsa ve

baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleriyle ikili

görüþmelerde bulunan Bartýn TSO heyetinin yöresel

ürün tanýtýmýnýn yapýldýðý firmalar ile markalaþma

süreci ve tanýtým çalýþmalarý hakkýnda bilgi alarak

istiþarede bulundular.

Bakan Yýlmaz'dan ziyaret

Fuar ziyaretçilerinin yoðun ilgi gösterdiði Bartýn

standýna, açýlýþ törenine katýlan TOBB Yönetim

Kurulu Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Antalya Valisi

Muammer Türker ile Kalkýnma Bakaný Cevdet

Yýlmaz ziyarette bulunarak yöresel lezzetlerimiz ile

ilimizin doða ve turizm deðerleri hakkýnda bilgi aldý.

Yönetim Kurulu Baþkaný Cihat Çakýr tarafýndan

Maliye Bakaný Cevdet Yýlmaz'a ve TOBB Baþkaný

Rifat Hisarcýklýoðlu'na tel kýrma filografi çalýþmasý,

Türk Bayraðý ile TOBB logolu tablo, Antalya Valisi

ve Antalya Ticaret Borsasý Baþkaný'na da yöresel

lezzetlerimizi temsilen doðal ürünlerden oluþan

hediye sepeti takdim edildi.

Ürünlerinize sahip çýkýn

Fuarýn açýlýþ töreninde konuþan TOBB Baþkaný

Rifat Hisarcýklýoðlu da, markalaþmanýn önemine

deðindi. Hisarcýklýoðlu, "Markanýn ne faydasý var?

Marka olunca bir ürünün deðeri 10 liradan 100 liraya

yükseliyor. Markalaþtýrdýðýnýz zaman zenginlik gelir.

Yöresel ürünlere hem sahip çýkýp hem de zenginleþin.

Ürününü marka yaparsan zenginleþirsin, marka

yapamazsan sýradan mal haline gelir" dedi.

Markalaþma önemli

Lale soðanýnýn Hollanda ile marka olduðunu dile

getiren Hisarcýklýoðlu, "Soðandan Hollanda'nýn geliri

sadece 1 milyar dolar. Markalaþtýrmýþ Hollanda Lalesi

diyor. Özü aslýnda bizim. Ama markalaþtýrmamýþýz.

Laleye sahip çýkmýþlar.

Artýk burada sergilenen ürünler ticaretleþmeye

baþladý" diye konuþtu. YÖREX'in yöresel ürünlerin

tanýtýmý, ekonomiye kazandýrýlmasý ve markalaþma

açýsýndan çok önemli olduðunu dile getiren

Hisarcýklýoðlu, geçen yýl fuarda sergilenen bir ürünün

THY'nin menüsüne girdiðini söyledi.

Fuarlar önem arz ediyor

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'nýn

önümüzdeki dönemde önemli organizasyonlara ev

sahipliði yapacaðýný belirten Hisarcýklýoðlu, 2015

yýlýnda bu aylarda G20 Liderler Zirvesi'nin Antalya'da

yapýlacaðýný, buna paralel dünya ekonomisinin yüzde

85'ini üreten iþadamlarýnýn da ayný tarihlerde

Antalya'da dünya liderleriyle bir araya geleceðini

bildirdi. Yöresel Ürünler Fuarý'na katýlan Kalkýnma

Bakaný Cevdet Yýlmaz ise, Yöresel Ürünler Fuarý'nýn

5 yýldýr aralýksýz devam ettiðini anýmsatarak, yöresel

ürünlerin son derece önemli olduðunu söyledi.

Ekonomik deðer oluþturuyor

Yöresel ürünlerin ekonomik bir deðer ifade etmesi

bakýmýndan önemli olduðunu aktaran Bakan Yýlmaz,

"Dünyanýn çok az yerinde Türkiye'deki kadar

çeþitlilik görebilirsiniz, mutfak kültürümüz ve

kültürel ürünlerimizde de böyledir. Burasý çok büyük

medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ bir coðrafyadýr. Bu

zenginliðin ekonomik deðere dönüþtürülmesi gerekir.

Bu fuarlarýn kültürel mirasýmýzýn tanýnmasý ve

yaþatýlmasý adýna da çok deðerli olduðunu da

düþünüyorum. Bir taraftan da tarih ve kültürle olan

baðýmýzý koparmamýz lazýmdýr ve bu ürünler

vasýtasýyla gelecek nesillere kültürümüzü aktarmamýz

gerekiyor" diye konuþtu.

Yörex Fuarý 5 yaþýnda

Ýlki 2010 yýlýnda düzenlenen YÖREX Yöresel

Ürünler Fuarý, yöresel ürün üreticileri ve

yetiþtiricilerinin; baðýmsýz veya bölgesel ticarete

öncülük eden oda, borsa, kalkýnma ajansý ve

belediyeler gibi kuruluþlarýn çatýsý altýnda katýldýðý bir

organizasyon olarak, kapýlarýný beþinci kez açtý. 22-26

Ekim tarihleri arasýnda Antalya EXPO Center Fuar

Alaný'nda gerçekleþtirilen YÖREX Yöresel Ürünler

Fuarý, yöresel ürünlerimizin varlýðýný koruyup

geliþtirmeyi hedefliyor. YÖREX, yöresel ürün

üreticilerinin ekonomik geliþimlerine yardýmcý olmak;

yöresel ürünleri koruma altýna alan Coðrafi Ýþaret (CÝ)

Tescili ve Menþe Adý Korumasý (MAK) gibi hukuki

düzenlemelerin yaygýnlaþmasýný saðlamak gibi

amaçlarla yola çýkan bir organizasyon.

ATB'nin özgün projesi

Ýlk olarak Antalya Ticaret Borsasý Çalýþma

Grubu'nun özgün projesi olarak ortaya çýkan ve

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin kapsamlý

desteðiyle sürdürülen YÖREX Fuarý, baþta Türkiye

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu olmak üzere

çok sayýda kurum ve kuruluþ tarafýndan da

destekleniyor. YÖREX'in katýlýmcý profilinde ticaret

borsalarý, ticaret ve sanayi odalarý, esnaf ve sanatkâr

odalarý, kalkýnma ajanslarý, belediyeler, bazý

akademik kuruluþlar, kültür dernekleri ve bazý kamu

kuruluþlarý ile yöresel ürün üreticisi veya yetiþtiricisi

firmalar yer alýyor.

Türkiye'de 183 ürün tescillendi

Bugün itibarýyla Türkiye'de Coðrafi Ýþaret (CÝ)

tescili almýþ 183 ürün bulunuyor. CÝ tescili için

baþvuru süreci baþlatýlan ürün sayýsý ise 187. Oysa

Anadolu'da yaklaþýk 10 bin yýllýk kültürel birikimin

mirasý olarak günümüze kalan yaklaþýk 2500 yöresel

ürün var. Bu ürünler, yerinde istihdam saðlayan

geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi

ayakta tutan, hem de kültürel zenginliðimizi yaþatýp

gelecek kuþaklara aktaran deðerli mirasýmýzdýr.

Yöresel ürünler Fransa'da yýlda 4 milyar Euro

ciro yapýyor

Ýspanya ve Fransa gibi bu konuya gereken önemi

veren bazý ülkelerde bu sektörün ticaret hacmi çok

büyük rakamlara ulaþabiliyor. 2010 yýlý verilerine

göre; 178 CÝ tescilli ürünü bulunan Ýspanya'da yöresel

ürünler sektörünün cirosu 950 milyon Euro olarak

gerçekleþti. Fransa'da ise 212 adet CÝ tescilli ürün

bulunuyor ve yöresel ürünler sektörünün ayný yýl

sergilediði performans, 4 milyar Euro'ya ulaþtý.

Yöresel ürünler, kadýn istihdamýný arttýrma ve

geliþtirme konusunda da en etkin unsurlardan biri.

Kültürel varlýðýn öncelikli aktarýcýsý olan kadýnlarýn

çalýþma alaný olarak büyük önem taþýyan yöresel

ürünler, kamu yararý üreten ekonomik faaliyetler

arasýnda da sayýlýyor.

Bartýn Ticaret ve Sanayi Odasý Antalya Yöresel Ürünler Fuarý'na katýldý

Yöresel lezzetlerimizi tanýttýk

27 Ekim 2014 Pazartesi

Çaðdaþ Gazeteciler Derneði (ÇGD) Zonguldak

Þubesi, kültür etkinlikleri çerçevesinde yörenin

geliþmesinde iz býrakanlarý ölümsüzleþtiriyor.

Bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'ün

talimatýyla Zonguldak'a Nafa (Bayýndýrlýk) Müdürü

olarak gönderilen Agah Çaðlar. Kent merkezinde bir

çok binanýn yapýmýna imza atan Agah Çaðlar'ýn

yaptýðý binalardan birisi de Mehmet Çelikel

Lisesi'nin binasý. Agah Çaðlar'ýn kýzý Hande Suher

de, bu okulun ilk mezunlarýndan ve Türkiye'nin ilk

kadýn dekaný. ÇGD Zonguldak Þubesi tarafýndan

çekimleri Zonguldak ve Ýstanbul'da tamamlanan

Prof. Hande Suher'in, "kamu yararý"ný öncelikli

gören bir yaþam öyküsü ölümsüzleþtiriliyor. ÇGD

Zonguldak Þube Baþkaný Ali Ayaroðlu, yaptýðý

açýklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili olan

Zonguldak, 1 Nisan 1924 tarihinden hemen sonra

sanayileþmenin de merkezi olarak belirlenmiþtir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatýyla Agah Çaðlar,

Zonguldak'a Nafa (Bayýndýrlýk) Müdürü olarak

gönderilir. Kent merkezinde bir çok binanýn

yapýmýna imza atan Agah Çaðlar'ýn yaptýðý

binalardan birisi de Mehmet Çelikel Lisesi'nin

binasýdýr. Agah Çaðlar'ýn kýzý Hande Suher, bu

okulun ilk mezunlarýndan olup Türkiye'nin ilk kadýn

dekanýdýr. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Zonguldak

Þubesi tarafýndan çekimleri Zonguldak ve

Ýstanbul'da tamamlanan Prof. Hande Suher'in, 'kamu

yararý'ný öncelikli gören bir yaþam öyküsü

ölümsüzleþtiriliyor. Belgeselin yönetmenliðini

tanýnmýþ gazeteci-yazar ve belgeselci Nazým Alpman

yapýyor. Artý bir TV stüdyolarýnda montajý süren

belgesel, etkinlikle Zonguldaklýlarla buluþturulacak"

dedi.

Çekimler tamamlandý

Bartýn yeni bir maðaza zincirine daha ev sahipliði yapýyor

Türkiye'nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks,

Karadeniz Bölgesi'nde maðaza açtýðý illere Bartýn'ý

da ekledi ve maðaza sayýsýný 140'a çýkardý. Törenle

yapýlan açýlýþa Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Ýl

Müftüsü Mahmut Gündüz, Bimeks Genel Müdürü

Arif Bayraktar, Franchise Bartýn iþ ortaðý Alkým

Tan ve çok sayýda kiþi katýldý. Ýl Müftüsü

Gündüz'ün dualarýnýn eþliðinde açýlýþý yapýlan

maðazanýn ilk müþterisi Ahmet Kaya oldu. Açýlýþ

kurdelesi de Ahmet Kaya ve protokol üyeleri

tarafýndan birlikte kesildi.

Ýþ ortaklýðý modeli ile

Bartýn Bimeks maðazasý, Bimeks'in özgün

franchise modeli BÝMÝO (Bimeks Maðaza Ýþ

Ortaklýðý) modeli ile açýldý. Franchise sahibini iþ

ortaðý gibi gören, stok ve alacak riski olmayan bu

model Bimeks'in Anadolu'daki coðrafi yaygýnlýðýný

arttýrmasýnda büyük rol oynuyor. Bartýn Bimeks

maðazasý; cep telefonundan bilgisayara, kiþisel

bakýmdan beyaz eþyaya kadar geniþ bir yelpazedeki

ürünleri Bartýnlýlarýn beðenisine sunuyor. En

geliþmiþ ve en yeni teknolojiye sahip ürünleri tüm

dünya ile ayný anda Türk tüketicisine sunan

teknoloji perakendecisi, servis ve ekstra garanti gibi

hizmet paketlerinde de iddialý.

58 ilde faaliyetteyiz

Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar açýlýþ

sonrasý gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Bimeks

olarak bugün mutlu günlerimizden bir tanesini daha

yaþýyoruz. 140. maðazamýzý güzel Bartýn'ýmýzda

açtýk. Faaliyette bulunduðumuz il sayýsýný 58'e

çýkarttýk hayýrlýsýyla. Bimeks olarak bir hedef

doðrultusunda çalýþýyoruz. Hedefimiz önümüzdeki

yýl sonu itibariyle bütün illerimizde ve büyük

ilçelerimizde bir Bimeks olmasý. Yaklaþýk 180 - 190

maðazaya gideceðiz inþallah. Tabi bu büyümede bu

ilerlemede Franchise sistemimizin önemi büyük"

ifadesini kullandý.

Hayýrlý uðurlu olsun

Bayraktar "Bu maðazamýzda Franchise

maðazamýzdan bir tanesi. Ama Bimeks

standartlarýnda çalýþýyor. Ayný þekilde güler yüzle

iyi fiyatla tüm fiyatlar ayný þekilde devam ediyor.

Bol çeþitle güler yüzle hizmet veriyor. Maðazamýz

Bartýn'ýmýza tüm Türkiye'mize hayýrlý olsun

diyorum. Bartýnlý hemþerihlerimiz zaten Bimeks'i

tanýyorlar. Sabahýn erken saatlerinden beri teveccüh

gösterdiler açýlýþ kampanyasýna. Maðazamýz

hepsine hayýrlý olsun" dedi.

Kampanya düzenliyoruz

Franchise Bartýn iþ ortaðý Alkým Tan ise,

"Öncelikle Bartýn'a hayýrlý uðurlu olsun bizim için

de Bimeks için de. Ýnþallah Allah bol kazançlar

nasip etsin. Bimeks Türkiye'deki teknoloji

devlerinden biri. Bizde Bartýn'ýmýzýn bu konuda

ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek adýna bu þekilde

halkýmýza hizmet adýna Bartýn'ýmýza Bimeks'i

getirdik açtýk. Tüm Türkiye'deki ürünler internet

sitemizde olan tüm ürünleri halkýmýz Bartýn'da

bulacaktýr. Fiyat farký olmadan bütün ürünlerimiz

vatandaþlarýmýzýn hizmetinde. Televizyondan

laptopa, beyaz eþyasýna kadar küçük ev aletlerinden

kiþisel bakým eþyalarýna kadar ve teknolojik olarak

birçok ürün grubunda bulunan birçok ürüne

halkýmýz ulaþabilecek. Açýlýþ kampanyamýz iki

hafta süresince devam edecek Bartýn halkýný

bekliyoruz" diye konuþtu.

Hizmette iddialý

Gençlik Merkezi'nden Üniversite öðrencileri için tanýþma gecesi

Eðlenceli geçti

Bartýn Gençlik Merkezi Gençlik ve

Spor Bakanlýðýna baðlý Kredi Yurtlar

Kurumu'nda kalan üniversiteli gençler

için tanýþma gecesi düzenledi.

Programda Gençlik Merkezi faaliyet

ve kurslarýnýn tanýtýmý Gençlik

Liderleri tarafýndan yapýldý.

Büyük ilgi gören gece amacýna

uygun olarak gençlerin birbiriyle

tanýþmasýný, kaynaþmasýný saðladý,

birlik beraberlik ve dayanýþmaya

katkýda bulundu.

Müzik eþliðinde yapýldý

Ardýndan ailelerinden uzakta kalan

ve yakýnda sýnavlarý baþlayacak olan

gençlere moral olmasý amacýyla

Gençlik Merkezi baðlama eðitmeni ve

gençlik merkezi gönüllü üyelerinden

oluþan müzik grubu tarafýndan müzik

dinletisi gerçekleþtirildi.

Emeði geçenlere teþekkür

Gençler sýnav öncesi stres atmýþ

oldular. Müzik dinletisinin ardýndan

Gençlik Liderleri Genç Ofiste gençlere

bilgilendirme yaptýlar.

Gençlik Merkezi'nden yapýlan

açýklamada "Programda emeði geçen

baðlama eðitmenimize ve müzik

grubumuza ayrýca KYK personel ve

müdürüne teþekkür ederiz" denildi.

27 Ekim 2014 Pazartesi

Tarihi ve doðal yapýsý ile ulusal ve yerel basýnda

sýk sýk yer alan Safranbolu, TRT'nin haber, aktüalite

dergisi "TeleVÝZYON" konu oldu. TeleVÝZYON

Dergisinin Ekim ayý sayýsýnda yer alan Safranbolu

ile ilgili bu yýl 15.'si düzenlenen Uluslar arasý Altýn

Safran Belgesel Film Festivali 'Belge'nin dile

geldiði festival' baþlýðý ile yer almakta. Uluslar arasý

alanda yayýn yapan pek çok dergi, gazete ve

televizyonda haber anlamýnda en çok yayýný, haberi

yapýlan þehirlerden birisi olduklarýný dile getiren

Safranbolu Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy,

bunun tanýtýmda büyük rol oynadýðýný, bu tür

uluslar arasý alanda yayýn yapan dergi ve

gazetelerde yer almanýn da artý olarak dönüþü

olacaðýna inandýðýný söyledi. Belediye olarak bir

turizmci gibi her platformda, fuar, festival ve

tanýtým günlerinde Safranbolu'yu tanýttýklarýný ifade

eden Baþkan Aksoy; " Turizmde 1 milyon hedefini

gerçekleþtirmek, Safranbolu'nun geleceðini daha da

garantiye almak için var gücümüzle çalýþýyoruz.

Ýnþallah kýsa sürede Safranbolu'da turizm bayraðýný

en yukarýlara çekeceðiz " dedi. TeleVÝZYON

dergisi; Kasým 1987'den itibaren aylýk olarak

okurlarýyla buluþan TRT'nin haber-aktüalite dergisi

"TeleVÝZYON", gündemin ana baþlýklarýndan

kültür-sanata, dýþ politikadan iletiþim dünyasýna,

saðlýktan spora, teknolojiden nostaljiye geniþ bir

yelpazede ayrýntýlý haber ve yorumlarýyla

okurlarýyla buluþuyor. Dergi Ekim sayýsýnda

Safranbolu'ya 4 sayfada yer verdi. Safranbolu

Belediye Baþkaný Dr. Necdet Aksoy ayrýca

Safranbolu'yu tanýtmak için baþlatýlan çalýþmalarýn

yoðun þekilde devam edeceðini ifade etti.

Dergiye konuk oldu

Türkçe Konuþan Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler

Derneði Genel Baþkaný Güngör Yavuzaslan 'Ýsmail

Gaspýralý Bey Gazetecilik ve Ýnsan Haklarý Ödül

Programý'na Türk Dünyasý'nýn dört bir yanýndan

katýlým olacaðýný açýkladý.

Yavuzaslan, Çubarov, Paþayeva, Salihi, Mustafa ve

Eroðlu'nun törende Ýnsan Haklarý ödülleri alacaklarýný

ve Koordinatör Vali Veysel Dalmaz'ýn da Suriyeliler

yönelik çalýþmalarýndan dolayý ödül alacaðýný, Kuzey

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ

Eroðlu'nun da ödülünü 1 Kasým 2014 tarihinde

Bartýn'da alacak" dedi.

Ýnsan Haklarý ödülleri verilecek

Ödül programýna Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti

Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun yaný sýra Kýrým

Türklerinin efsanevi Lideri Mustafa Abdülcemil

Kýrýmoðlu, Kýrým Tatar Milli Meclisi Baþkaný Refat

Çubarov ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili

Ganire Paþayeva, Irak Türkmen Cephesi Lideri ve

Kerkük Milletvekili Erþat Salihi, Suriye Türkmen

Meclisi Baþkaný Abdurrahman Mustafa etkinliðimize

katýlacak. Çubaro ve Paþayeva, Eroðlu, Salihi ve

Mustafa törende Ýnsan Haklarý ödülleri alacaklar"

dedi.

Aydýnlanma hareketi baþlattý

Türk Dünyasýna yönelik çalýþmalarý ile tanýnan

Yavuzaslan "Düþüncelerini 1883'te kurduðu ve 1918'e

kadar varlýðýný sürdüren "Tercüman" adlý gazetesiyle

yayan Gaspýralý hayatý boyunca "Dilde, Fikirde, Ýþte

Birlik" þiarý etrafýnda yürüttüðü çalýþmalarýn

neticesinde, Türk Dünyasýnda aydýnlanma hareketini

baþlatmýþ ve saðlam temeller üzerinde ilerlemesinin

fikri alt yapýsýný oluþturmuþtur" þeklinde konuþtu.

Ýþte ödül alacak isimler

Ýnsan Haklarý Özel Onur Ödülü - Kuzey Kýbrýs

Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu

Yýlýn Gazetecisi Bünyamin Aygün -Milliyet-

Yýlýn En Ýyi Ana Haber Programý-FOX Ana Haber-

Yýlýn En Ýyi Erkek Spikeri-Veyis Ateþ-

Yýlýn En Ýyi Bayan Spikeri-Nazlý Çelik-

Yýlýn Haber Sitesi-Ýnternet Haber-

Yýlýn En Ýyi Haber Kanalý-Habertürk-

Yýlýn En Baþarýlý Haber Spikeri- Ahmet Rýfat

Albuz-

Yýlýn Gazetesi-Yeni Asýr-Þebnem Bursalý-

Türk Dünyasý Radyo Ödülü-Abdulehen Er-

Yýlýn Haber Ajansý-Doðan Haber Ajansý-

Yýlýn Yazarý- Kürþat Zorlu-Yeni Çað Gazetesi-

Türk Dünyasý Spor Kanalý - Stan Spor-

Uluslararasý Gazetecilik Ödülü- Sýnýr Tanýmayan

Gazeteciler (RSF) Türkiye Tms. Erol Önderoðlu-

Türk Dünyasý Gazetecilik Baþarý Ödülü-Yavuz

Bülent Bakiler-

Türk Dünyasý Televizyon Ödülü-Türkmeneli TV-

Türk Dünyasý Televizyon Baþarý Ödülü-TRT-

AVAZ-

Türk Dünyasý Televizyon Ödülü-ART Televizyonu-

Türk Dünyasý Televizyon Ödülü-Azerbaycan

Televizyon AZ TV

Türk Dünyasý Haber Ajansý Ödülü -Kýrým Haber

ajansý-

Türk Dünyasý Yazar Ödülü - Lütfi Þahsuvaroðlu

Türk Dünyasý Belgesel Ödülü- Zafer Karatay-

Türk Dünyasý Belgesel Ödülü - Neþe Sarýsoy

Karatay-

Yýlýn Spor kanalý - NTV Spor

Yýlýn En Ýyi Televizyonu - NTV

Yýlýn Belgeseli - Zaman Yolcusu-NTV-

Yýlýn Radyosu - NTV Radyo-

Yýlýn Televizyon Gazetecisi - Mete Çubukçu-

Yýlýn Spor Yorumcusu Ödülü - Naci Arkan-

Gazetecilik Meslek Örgütü ödülü - Gazeteciler

Konfederasyonu -

Gazetecilik Meslek Örgütü Ödülü - Azerbaycan

Yazarlar Birliði-

Gazetecilik Sürekli Baþarý Ödülü - Seyfullah

Türksoy-

Gazetecilik Kurum Ödülü- Basýn Ýlan Kurumu-

Televizyon Baþarý Ödülü - ADA TV -

Fikir Birliði Ödülü- Göçebe Oyunlarý - Kýrgýzistan-

Türk Dünyasý Ýþbirliði Ödülü - TOBB-

Jüri Özel Ödülü - Yakýn Doðu Üniversitesi -

K.K.T.C.-

Türk Dünyasý Gazetecilik Özgürlük Ödülü - Ýlham

Tohti-

Kurumsal Belgesel Ödülü - Savaþ Bozkaya-

Gazetecilik Üstün Baþarý Ödülü - Kemal Çapraz -

Türk Dünyasý Haber Sitesi Ödülü - Raif Kýrkul-

Yýlýn Ajans Muhabiri - Ali Mükerrem Kasapoðlu -

(AA Kerkük)-

Gazetecilik Yaþam Boyu Baþarý Ödülü - Yeni

Adana Gazetesi (Çetin Remzi Yüreðir)-

Gazetecilik Yaþam Boyu Baþarý Ödülü - Bartýn

Gazetesi Esen Aliþ

Gazetecilik Yaþam Boyu Baþarý Ödülü - Hýzýrbek

Gayretullah-Doðu Türkistan-

Gazetecilik Yaþam Boyu Baþarý Ödülü - Ata

Terzibaþý-

Gazetecilik Yaþam Boyu Baþarý Ödülü - Kemal

Sallý -

Gazetecilik Destek Ödülü - Bartýn Valisi Seyfettin

Azizoðlu -

Gazetecilik Destek Ödülü - Bartýn Belediye

Baþkaný Cemal Akýn-

Gazetecilik Destek Ödülü Bartýn Üniversitesi

Rektörü- Prof. Dr. Ramazan Kaplan-

Ýnsan Haklarý Ödülü - Abdülcemil Kýrýmoðlu-

Ýnsan Haklarý Ödülü - Kýrým Tatar Milli Meclisi -

Ýnsan Haklarý Ödülü - Suriye Türkmen Meclisi -

Ýnsan Haklarý Ödülü - Vali Veysel Dalmaz-

Ýnsan Haklarý Ödülü Azerbaycan -Milletvekili

Ganira Paþayeva-

Ýnsan Haklarý Ödülü - Irak Kerkük Milletvekili

Erþat Salihi-

Ýsmail Bey Gaspýralý Ödülü- Gülnar Seitvaniyeva-

Destek verenler ve katýlýmcýlar

Logo desteði UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

COJEP-Uluslararasý Adalet Eþitlik Ve Barýþ

Konseyi (Avrupa Konseyi ve UNESCO Üyesi)

1 ) Kýrým Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliði

2) Kýrým Türkleri Dernekleri

3) Gazeteciler Konfederasyonu

4) Türkmeneli Dernekler Federasyonu

5) Irak Türkmen Basýn Konseyi Derneði

6) Avrasya Türk Dernekler Federasyonu

7) Basýn ilan Kurumu

8) Bartýn Gazeteciler Cemiyeti

12) Yakýndoðu Üniversitesi KKTC

13) Azerbaycan Yazarlar Birliði

14) Spikerler Derneði

15) GAP Gazeteciler Birliði

16) SANKO Bartýn Çimento

17) Pelenkoðlu

18) Mescier

Bartýn Valiliði

Bartýn Üniversitesi

Bartýn Belediyesi

Bartýn Ticaret ve Sanayi Odasý

Güngör Yavuzaslan

Bartýn Gazeteciler Derneði Baþkaný

Türkçe Konuþan Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler

Derneði

Genel Baþkaný

Otobüsten ne çýkacak?

Zonguldak Belediyesi özel halk otobüsleri ihalesi

için çalýþmalar baþladý.

Bir yandan belediye ihale þartnamesini hazýrlýyor.

Diðer yanda firmalar "þart"larýný hazýrlýyor.

Kimi teminat mektubu peþinde koþarken, kimi

ihaleyi alacak þartlarý yakalayabilmek için "ayak"lar

oluþturuyor.

Aynen önceki ihalede olduðu gibi…

Ýhalenin basýn ayaðý tamam.

Ofis verildi.

Þimdi sýra Belediye Meclis üyelerini

ayarlamakta…

O iþ için de düðmeye basýldý.

Her zaman olduðu gibi biz bu meseleye de geç

uyandýk!

Telefonumuz çaldý. Deðiþik bir ses, "Günaydýn"

dedi.

Günaydýn…

Tencereden araba çýkmýþ.

Gazdan bir model üstü.

Otobüsten ne çýkacak bakalým?

Siz köpeði ýsýrýyor musunuz?

Son günlerde sosyal medyada yine "sallama"lar

baþlamýþ.

Arayýp haber veriyorlar.

Bu iþin fýtratýnda var bu sallamalar.

Þimdi yolda yürüyorsunuz.

Köpek size havlýyor.

Siz köpeðe havlýyor musunuz?

Köpek sizi ýsýrýnca, siz de gidip köpeði ýsýrýyor

musunuz?

Bizim yaptýðýmýz þu:

Arkadaþlarýmýz bu yönde bir paylaþým

gördüðünde alýyorlar, hukuk büromuza

gönderiyorlar.

Þu anda bayaðý bir davamýz oldu.

Ceza davalarýný kazanýyoruz.

Hükmün açýklanmasý ertelense bile hemen

tazminat davasýna geçiyoruz.

Çünkü her söylenene cevap versek, iþimizi

yapamayacaðýz.

En iyi yöntem bu…

Sahi, ne oldu bizim hastane?

CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet

Haberal, milletvekili seçilmeden halka hastane

sözü verildi.

Haberal adýna bu sözü, oðlu Erkan Bülent

Haberal ve kardeþi Prof. Dr. Ali Haberal verdi.

Hoca, Silivri Cezaevi'ndeyken milletvekili

seçildi.

Dediler ki:

"Hoca talimat verdi, yer bakýyoruz."

Unutturuldu. Sonra hatýrlattýk.

Dediler ki:

"Hoca çýksýn, hastane yapýlacak."

Hoca cezaevinden çýktý. Unuttular. Yine

hatýrlattýk.

Dediler ki:

"Zonguldak'ta hastaneye ihtiyaç var mý, yok

mu, bakacaðýz."

O arada ihtiyaç varmýþ ki, Zonguldak

Merkez'de Özel Level Hastanesi faaliyete geçti.

"Ne oldu hastane?" dedik, kýzdýlar.

Hayvansever olduklarý için buraya býraktýklarý

cinsler garip sesler çýkartmaya baþladýlar.

Bunlarýn yakýnlarýný da alýp; Ankara'ya,

Antalya'ya, Adana'ya, Ýstanbul'a götürmüþler.

Onlar daha deðiþik sesler çýkartýyorlar.

Ama ortada hala hastane yok.

Kardeþim deyin ki:

"Evet, biz hastane sözü verdik, ama

yapmýyoruz."

Yapmayabilirsiniz. Ama çýkýp bir gerekçe

açýklayýn.

"Hastane, Zonguldak'ta para kazanmaz" deyin.

"Ereðli'deki diyaliz merkezi gibi düþeþ bir

hastane arýyoruz" deyin.

Ama bir þey deyin.

Bu durum; sizin ne adýnýza, ne þanýnýza

yakýþýyor.

Bizim bildiðimiz koskoca Haberal, verdiði sözü

tutar.

Türk Dünyasýnýn önemli isimleri geliyor

Bartýn buluþmasý

27 Ekim 2014 Pazartesi

Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu'na

(KESK) baðlý Büro Emekçileri Sendikasý (BES)

Zonguldak Þubesi üyeleri, Madenci Anýtý'nda basýn

açýklamasý gerçekleþtirdi. KESK'e baðý sendika

üyeleri ile BES üyelerinin katýldýðý eylemde konuþan

Büro Emekçileri SendikZonguldak Þube Baþkaný

Zuhal Özçep Engiz, Hakimler ve Savcýlar Yüksek

Kurulu (HSYK) seçimlerinden önce hakim ve

savcýlara yapýlan bin 155 TL'lik zammý eleþtirdi.

Baþkan Engiz, "Son yýllarda kamuda öne çýkan ücret

adaletsizliðinden en fazla etkilenen bakanlýklardan

birisi Adalet Bakanlýðý'nda bu uygulamadan geri

dönülmezse, yargý emekçileri arasýnda ücret uçurumu

daha da artacaktýr" dedi. Engiz, þunlarý söyledi:

"Öncelikle gündeme geldiði günden bu yana 54 bin

yargý emekçisinin büyük tepkilerine neden olan bu

düzenlemeye karþý eþitlik ve adalet talebi ile

sendikamýzca ülke genelinde gerçekleþtirdiðimiz basýn

açýklamalarýnda taleplerimizi ortaya koyduk. Yoðun iþ

yükü altýnda her geçen gün daha fazla çalýþmak

zorunda kalan yargý emekçilerinin yýllardýr çözüm

bekleyen talepleri ortada iken, yargý alanýnýn hâkim ve

savcýlardan ibaret görülmesi yargý emekçilerinde ciddi

bir kýrýlma yaratmýþtýr. Yargý hizmeti mübaþirinden,

zabýt kâtibine, yazý iþleri müdüründen sosyal

çalýþmacýsý, pedagoguna, teknisyeninden infaz koruma

memuruna bir bütündür. Son yýllarda kamuda öne

çýkan ücret adaletsizliðinden en fazla etkilenen

bakanlýklardan birisi olan Adalet Bakanlýðý'nda bu

adaletsiz uygulamadan geri dönülmezse, yargý

emekçileri arasýnda ücret uçurumu daha da artacaðý

ortadadýr."

Yargý hizmeti bütündür

Yönetim Merkezi:

Kýrtepe Mah. Tosunoðlu

Sok. No: 4 Daire: 2

BARTIN

Tel : 0.378 227 22 80 - 82

Faks : 0.378 227 22 84

Basým Yeri:

Bulut Basýn Yayýn

ve Matbaacýlýk

Kýrtepe Mah.

Asma Cad. No: 40/A

BARTIN

email: bartinpusula@gmail.com

Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve

Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.

Kuruluþ Tarihi : 5 Ekim 2009

Bartýn Haber Yayýncýlýk

Adýna Sahibi

Mehtap Tuna KABÝL

Günlük Siyasi Gazete

PUSULA

BARTIN

Muhabirler :

Fatma Bulut

Akýn Çay

Genel Yayýn Yönetmeni

Arif Üçler

Sorumlu Yazý Ýþleri

Müdürü

Akif Yaman

Sayfa

Editörü:

Gökhan Bayar

27 Ekim 2014

Pazartesi

Yýl: 6 Sayý:1551

Resmi Ýlan santim x sütun 8,90 TL + KDV

Yýllýk Yayýnlý Abone: 1.000 TL+KDV

Günlük Yerel Süreli Yayýn

Bartýn eski Milletvekili Hacý Ýbrahim Kabarýk kýzýný evlendirdi

AK Parti 22. dönem Bartýn Milletvekili Hacý

Ýbrahim Kabarýk, hafta sonu kýzý Ayça'nýn evlilik

mutluluðunu yaþadý. Hacý Ýbrahim ve Songül

Kabarýk'ýn kýzý Ayça, Metin ve Seçil Kabarýk'ýn oðlu

Ýbrahim Kabarýk ile görkemli bir düðünle dünya evine

girdi.

Çok sayýda davetli katýldý

Çiftin Belediye Sosyal Tesisleri'nde (Millet

Bahçesi) düzenlenen nikâh törenine AK Parti

Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç, Belediye Baþkaný

Cemal Akýn, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Altýnok,

Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kenan Dursun, AK Parti

Ýl Baþkaný Yaþar Arslan, AK Parti Merkez Ýlçe

Baþkaný Ali Eyüpustaoðlu, AK Parti Kadýn

Kollarý Baþkaný Yasemin Dora Kurtkaya,

Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Aldatmaz ile

Regaip Bayraktar ve çok sayýda davetli

katýldý.

Uzun kuyruk oluþtu

Ayça ve Ýbrahim çifti Cumartesi günü saat 14.00'de

kýyýlan nikâh için salona girerken davetliler tarafýndan

uzun süre alkýþlandý. Þahitliklerini çiftin akrabalarýnýn

yaptýðý nikâhýn ardýndan bahçede bulunan kamelyada

tebrikleri kabul eden yeni evlilerin mutluluklarý

gözlerinden okunuyordu. Davetlilerin yoðun katýlýmý

nedeniyle bahçede uzun tebrik kuyruðu oluþtu.

Büyük mutluluk yaþadýlar

Çifti tebrik eden AK Parti Bartýn Milletvekili

Yýlmaz Tunç da gelin ve damada hediyelerini takdim

ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Hacý Ýbrahim

Kabarýk 2002-2007 döneminde AK Partiden

Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nde (TBMM) Bartýn'ý temsil etmiþti.

Teþekkür ettiler

Eski Milletvekili Hacý Ýbrahim Kabarýk ve eþi

Songül Kabarýk kýzlarýný evlendirmenin mutluluðunu

yaþarken, Metin ve Seçil Kabarýk da oðullarýnýn

mürüvvetini görmenin sevinci içindeydi. Geniþ

katýlýmla gerçekleþen nikâhta gelin ve damadýn ailesi

davetlilerle yakýndan ilgilendi. Kabarýk ailesi

kendilerini mutlu günlerinde yalnýz býrakmayan

davetlilere teþekkür ettiler.

AK Parti Genel Merkezi'nde

Baþbakan Ahmet Davutoðlu

Baþkanlýðýnda yapýlan Geniþletilmiþ

Ýl Baþkanlarý Toplantýsýnda söz alan

Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kenan

Dursun, 1 milyon TL ödenek için

Baþbakan Davutoðlu'ndan yardým

istedi. Toplantýda yapýlan

müzakereler bölümünde söz alan

Baþkan Dursun, Ýl Özel Ýdaresi'nin

sorumluluk alanýndaki, yaka seli

felaketindeki yaralarýn sarýlmasý için

1 Milyon TL ihtiyaç olduðunu ifade

etti. Dursun, "Afet Durum

Yönetimi'nden talep edilen 1 Milyon

TL gönderilirse yaralarý hýzla

saracaðýz" dedi.

Hemen ilgileneceðiz

Baþkan Dursun, Baþbakan

Davutoðlu'ndan Bartýn'daki yaralarýn

sarýlmasý için gerekli ödeneðin

saðlanmasýný talep etti. Dursun'un

talebi üzerine söz alan Baþbakan

Ahmet Davutoðlu da; "Konuyla

derhal ilgileneceðiz. Bartýn'daki

yaralarýn sarýlmasý için talep edilen

ödeneði Bartýn Ýl Özel Ýdaremize

göndereceðiz" dedi.

Kabarýk ailesinin mutlu günü

Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kenan Dursun Baþbakan Ahmet Davutoðlu'ndan sözü aldý

‘Yaralarý saracaðýz'

Ulus Sosyal Yardýmlaþma ve

Dayanýþmak Vakfý tarafýndan ilçede

yaþayan bakýma muhtaç vatandaþlar

için proje baþlatýldý. Proje

kapsamýnda kiþisel ve hane

temizliklerini yapamayan yaþlýlarýn

evleri ziyaret edilerek bakýmlarý ve

temizlikleri gerçekleþtiriliyor. Ulus

Kaymakamlýðý'ndan yapýlan

açýklamada, "Ulus Sosyal

Yardýmlaþma ve Dayanýþmak

Vakfýnca hazýrlanan ve Sosyal

Yardýmlar Genel Müdürlüðünce

finansmaný saðlanan Yaþlý Bakým

ve Hizmet Projesi hayata geçmiþtir.

10 kiþi istihdam edildi

Proje kapsamýnda ilçemiz belde

ve köylerinde yalnýz yaþayan,

kiþisel ve hane temizliklerini

yapamayan yaþlýlarýmýzýn hane

temizliði yapýlmaktadýr. Ayrýca

ilçemiz Ulu Camii altýnda kurulan

çamaþýrhanede bu

vatandaþlarýmýzýn çamaþýrlarý

yýkanýp katlanarak teslim

edilmektedir. Proje kapsamýnda 1

koordinatör, 2 þoför ve 7 temizlik

personeli olmak üzere 10 kiþi

istihdam edilmektedir. Proje ile

muhtaç yaþlýlarýmýzýn temiz,

saðlýklý ve insan onuruna yakýþýr

bir hayat sürdürmelerine yardýmcý

olmak ve toplumsal farkýndalýk

hedeflenmektedir" denildi.

Ulus'ta bakýma muhtaç olan yaþlýlar

evlerde ziyaret ediliyor

Bakýmlarý yapýlýyor

Günlük Siyasi Gazete

Yýl: 6 Sayý: 1551 Fiyat: 25 Kr

27 Ekim 2014 Pazartesi

 AK Parti Bartýn eski Milletvekili Hacý

Ýbrahim Kabarýk'ýn kýzý Ayça Kabarýk,

cumartesi gerçekleþtirilen görkemli bir

nikâh töreni ile dünya evine girdi. Genç

çift salona girerken ve imza atarken

davetliler tarafýndan uzun süre alkýþlandý.

Þahitliklerini çiftin akrabalarýnýn yaptýðý

nikâhýn ardýndan bahçede bulunan

kamelyada tebrikleri kabul eden çiftin

mutluluklarý gözlerinden okunuyordu.

 2’de

Onlar erdi muradýna

Özkanlar Concept

Kýrtepe Mah. Cumhuriyet

Cad. No:17 BARTIN

Özkanlar Showroom

Kýrtepe Mah. Ahçeloðlu Sok.

No:6 (PTT Yaný) BARTIN

Ýstikbal-Bellona

Þiremirçavuþ Mevki Merkez

Mah. No:2 BARTIN

ÖZKANLAR Mob. Tic. ve San. Ltd. Þti.

 Türkiye'nin 58 ilinde faaliyet

gösteren perakende

devlerinden Bimeks, 140.

maðazasýný Bartýn'da açtý.

Belediye Baþkaný Cemal Akýn,

Ýl Müftüsü Mahmut Gündüz,

Bimeks Genel Müdürü Arif

Bayraktar, Franchise Bartýn iþ

ortaðý Alkým Tan'ýn katýldýðý

açýlýþta özel kampanya

ürünlerine Bartýnlýlar yoðun ilgi

gösterdi. Açýlýþta konuþan

Bimeks Genel Müdürü Arif

Bayraktar, "Bimeks olarak

bugün mutlu günlerimizden bir

tanesini daha yaþýyoruz. 140.

maðazamýzý güzel

Bartýn'ýmýzda açtýk. Faaliyette

bulunduðumuz il sayýsýný 58'e

çýkarttýk. Bu ilerlemede

Franchise sistemimizin önemi

büyük. Bu maðazamýzda

Franchise maðazamýzdan bir

tanesi. Ama Bimeks

standartlarýnda çalýþýyor. Ayný

þekilde güler yüzle iyi fiyatla

tüm fiyatlar ayný þekilde devam

ediyor. Bol çeþitle güler yüzle

hizmet veriyor. Maðazamýz

Bartýn'ýmýza tüm Türkiye'mize

hayýrlý olsun diyorum" dedi.

140'ýncý maðaza Bartýn'a



Bartýn Ticaret ve Sanayi Odasý (Bartýn

TSO) bu yýl 5'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler

Fuarýna katýlarak yöresel lezzetlerimizi tanýttý.

Yönetim Kurulu Baþkaný Cihat Çakýr, Meclis

Baþkaný Halil Çelen, Yönetim Kurulu üyeleri ile

fuara saðlayan Bartýn TSO gelen ziyaretçiler ile

birebir ilgilenerek sergilenen ürünler ve Bartýn

hakkýnda bilgilendirmede bulundu. Fuar

ziyaretçilerinin yoðun ilgi gösterdiði Bartýn

standýna, açýlýþ törenine katýlan TOBB Yönetim

Kurulu Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Antalya

Valisi Muammer Türker ile Kalkýnma Bakaný

Cevdet Yýlmaz ziyarette bulunarak yöresel

lezzetlerimiz ile ilimizin doða ve turizm deðerleri

hakkýnda bilgi aldý. Her ilin kendi yöresel

ürününü kendi þehrinin marka deðerini tanýttýðý

Yörex-Yöresel Ürünler Fuarý'nýn ilin tanýtýmý

açýsýndan önemli bir fýrsat olduðunu söyleyen

Bartýn TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Cihat

Çakýr, "Yörex Fuarý ile yöresel ürünlerimizin ve

bölgemizin tanýtýmýna, ulusal ve uluslar arasý

ölçekte bilinirliðinin geliþtirilmesinde büyük katký

saðlamaktadýr" dedi.

5’te

 Türkiye Ýstatistik Kurumu Zonguldak Bölge

Müdürlüðü 'Eylül 2014 Konut Satýþ Ýstatistikleri'ne

göre Bartýn'da 195 konut satýþý yapýldý. Türkiye

genelinde konut satýþlarý ise bu yýlýn eylül ayýnda

bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,2

oranýnda artarak 115 bin 786 oldu. 7’de

Eylül'de 195 konut satýldý

 Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kenan Dursun, Ýl

Baþkanlarý

toplantýsýnda,

Bartýn'da yaþanan

yaka selleri nedeniyle

Baþbakan Ahmet

Davutoðlu'ndan 1

milyon TL ödenek

yardýmý istedi.

Baþbakan Ahmet

Davutoðlu; "Konuyla

derhal ilgileneceðiz.

Bartýn'daki yaralarýn

sarýlmasý için talep

edilen ödeneði Bartýn

Ýl Özel Ýdaremize göndereceðiz" dedi.

2’de

Baþbakandan ödenek sözü

Bartýn, 11 Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'den

sonra Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti

Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nu

aðýrlamaya hazýrlanýyor. Eroðlu'na, hazýrlýklarý

devam eden Ýsmail Bey Gaspýralý Çalýþtayý ve

Gazetecilik ve Ýnsan Haklarý Ödül Programý'

kapsamýnda Ýnsan Haklarý Özel Onur Ödülü

verilecek.

Türk Dünyasýnýn kalbinin Bartýn'da atacaðý

uluslar arasý etkinlik için geri sayým baþlarken,

bilimsel çalýþtayýn ev sahipliðini Bartýn

Üniversitesi yapacak.

Çubarov ve Salihi de geliyor

Bartýn Gazeteciler ve Türkçe Konuþan

Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler Derneði Genel

Baþkaný Güngör Yavuzaslan Kuzey Kýbrýs Türk

Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ

Eroðlu'nun yaný sýra Kýrým Türklerinin efsanevi

Lideri Mustafa Abdülcemil Kýrýmoðlu, Kýrým

Tatar Milli Meclisi Baþkaný Refat Çubarov ve

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire

Paþayeva, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa

Milletvekili Ersin Tatar, Irak Türkmen Cephesi

Lideri ve Kerkük Milletvekili Erþat Salihi, Suriye

Türkmen Meclisi Baþkaný Abdurrahman

Mustafa'nýn katýlacaðýný söyledi.

2014 Ýsmail Bey Gaspýralý yýlý

Yavuzaslan, Çubarov, Paþayeva, Salihi,

Mustafa ve Eroðlu'nun Ýnsan Haklarý ödülleri

alacaklarýný ve Koordinatör Vali Veysel

Dalmaz'ýn da Suriyeliler yönelik

çalýþmalarýndan dolayý ödül alacaðýný belirtti.

Yavuzaslan yaptýðý açýklamada "Kuzey Kýbrýs

Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ

Eroðlu ödülünü 1 Kasým 2014 tarihinde

Bartýn'da alacak" dedi.

1 Kasým'da gerçekleþtirilecek olan etkinlikle

ilgili bilgiler veren Güngör Yavuzaslan 2014

yýlýnýn UNESCO tarafýndan Ýsmail Gaspýralý yýlý

ilan edildiðini hatýrlattý.

Türk dünyasýnýn kalbi Bartýn'da atacak

Bartýn Gazeteciler Cemiyeti öncülüðünde,

hem Anadolu'da örgütlü 74 gazeteciler

cemiyeti, 8 Gazeteciler Federasyonu ve Türkçe

Konuþan Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler

Derneði olarak baþlattýklarý çalýþmalar

kapsamýnda Ýsmail Bey Gaspýralý Gazetecilik

ve Ýnsan Haklarý Ödülleri ve Çalýþtayýnýn 30

Ekim-1 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Bartýn'da

gerçekleþtirileceðini belirten Yavuzaslan,

hazýrlýklarýn sürdüðünü söyledi. Yavuzaslan

"Bartýn olarak çok önemli bir organizasyona ev

sahipliði yapacaðýz. Türk Dünyasýnýn kalbi

Bartýn'da atacak" dedi.

3’te

Bartýn bir Cumhurbaþkaný daha aðýrlayacak

 Bartýn Gençlik Merkezinin Kredi Yurtlar

Kurumu'nda kalan üniversiteli öðrencileri için

düzenlediði tanýþma gecesi büyük ilgi

gördü. Gençlik Merkezi baðlama eðitmeni

ve gençlik merkezi gönüllü üyelerinden

oluþan müzik grubu tarafýndan sunulan

müzik dinletisi ile eðlenceli geçen gece

gençlerin birbiriyle tanýþmasýný ve

kaynaþmasýný saðladý.

4’te

Üniversiteliler için

tanýþma gecesi

Fakülte inþaatlarý

ilerliyor

Lezzetlerimizi tanýttýkAK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç,

Yeni kampüs alanýnda fakülte inþaatlarýnýn

hýzla devam ettiðini belirterek, "Bartýn

Üniversitesinin 20 bin öðrenci hedefine

önümüzdeki birkaç yýl içerisinde ulaþacaðýný,

bu durumda KYK standardýnýn yüzde 20

olduðunu düþündüðümüzde 4000 kapasiteye

göre hazýrlýðýmýzý yapýyoruz" dedi. Tunç

barýnma konusunda da önemli geliþmeler

olduðun ifade etti. Tunç, bu yýl kýz erkek

toplam 2046 öðrencinin KYK yurtlarýndan

faydalanmýþ olacaðýný söyledi. Milletvekili

Tunç, Yazýcýlar Kampüsünde Kredi Yurtlar

Kurumuna tahsis edilen 50 dönüm alan

üzerinde 1000 öðrenci kapasiteli yurdun proje

çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti. 6’da

Derviþ Eroðlu geliyor

 Türkçe Konuþan Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler Derneði Genel Baþkaný Güngör

Yavuzaslan 'Ýsmail Gaspýralý Bey Gazetecilik ve Ýnsan Haklarý Ödül Programý'na Türk

Dünyasý'nýn dört bir yanýndan katýlým olacaðýný açýkladý.

4’te

KKTC CUMHUR BAÞKANI

DR. DERVÝÞ EROÐLU

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 48
Dün Tekil 1123
Bugün Tekil 697
Toplam Tekil 2599637
IP 3.226.251.81


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:20 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 9.059 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu