BİZ TÜRKLER, ORDU-MİLLET OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ..(5) - Dr. Tahir Tamer KUMKALE - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

BİZ TÜRKLER, ORDU-MİLLET OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ..(5) - Dr. Tahir Tamer KUMKALE
Tarih: 21.09.2013 > Kaç kez okundu? 1975

Paylaş


Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an yapmaya hazır ve hazırlanmış olduğuna benim ve büyük milletimizin tam bir inan ve itimadımız vardır - Gazi Mustafa Kemâl Atatürk-(1938)ORDUMUZUN GURURU ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI (1)Ak Parti’nin yanlış politikaları yüzünden komşuları ile savaşın eşiğine geldiğimiz bu günlerde 36 yıl her kademesinde görev aldığım Türk ordusunun gerçek gücünü dosta-düşmana göstermeğe devam ediyorum. Bu şekilde bizi sömürge yapmaya çalışan küresel mimarların beyinlerine “Bizden korkmaları gerektiğini, Türk milletin sandıkları kadar sahip ve güçsüz olmadığını” vurgulamak istiyorum.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­na bağ­lı Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı, is­mi gi­bi ül­ke­mi­zin en önem­li ve en özel bir­li­ği­dir. Bu bir­li­ğin bariz özel­li­ği ala­ca­ğı zor­lu gö­rev­ler do­la­yı­sıy­la çok özel eği­tim­den geç­miş, ge­nel­lik­le rüt­be­li profesyonel seç­kin as­ker­le­rin is­tih­dam edilmiş ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.Özel Kuv­vet­ler; ül­ke­mi­zin her­han­gi bir böl­ge­si düş­man iş­gâ­li al­tı­na gir­di­ği tak­dir­de bu top­rak­lar­da ka­lan Türk vatandaşları ta­ra­fın­dan iş­gâl kuv­vet­le­ri­ne kar­şı ör­güt­lü ve plân­lı kar­şı ko­nul­ma­sı ve cep­he ge­ri­sin­de yapacağı ge­ril­la ey­lem­le­ri ile düşma­na aza­mi za­rar ver­di­ril­me­si için ba­rış za­ma­nın­dan ya­pı­la­cak ha­zır­lık­la­rı yü­rü­ten as­ke­ri bir bir­lik­tir.Bu gö­re­vi yü­rü­te­cek si­vil kad­ro­la­rın se­çil­me­si, teş­ki­lat­lan­ma­sı, eği­til­me­si, yeterli si­lah sis­tem­le­ri ile do­na­tıl­ma­sı gi­bi giz­li­lik içe­ren fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren bu bir­lik özel gö­re­vi­nin ta­bia­tı ge­re­ği giz­li­lik se­vi­ye­si çok yük­sek şart­lar­da ça­lı­şır.Çok seç­kin su­bay-ast­su­bay ve uz­man per­so­nel­den olu­şan bir­lik yu­ka­rı­daki ana gö­re­vi dı­şın­da yur­ti­çin­de her­han­gi bir as­ke­ri bir­li­ğin ka­bi­li­ye­ti­ni aşan özel gö­rev­le­ri de ye­ri­ne ge­ti­rir. Uçak ka­çır­ma­lar, sa­bo­taj­lar, anar­şi ve te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı dü­zen­le­ne­cek kritik nok­ta ope­ras­yon­la­rın­da ba­şa­rı ile gö­rev alan Özel Kuv­vet­ler halk ara­sın­da “Bor­do Be­re­li­ler” ola­rak isim yap­mış­lar­dır. Bu bir­lik­ler­de gö­rev al­ma ay­rı­ca­lı­ğı­na eriş­miş rüt­be­li per­so­ne­lin ka­muo­yu nez­din­de ken­di­le­ri­ne ve ai­le­le­ri­ne gu­rur ve­re­cek üs­tün ye­ri var­dır.Bu birlik Kıb­rıs Türk Mu­ka­ve­met Teş­ki­la­tı­nın ku­rul­ma­sın­da ve 1974 Kıbrıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı­na ka­dar Kıb­rıs Türk toplumunun can ve mal gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sın­da ba­şa­rı ile gö­rev yap­mış­lar­dır. Bi­la­ha­re yurt için­de ve Ku­zey Irak’ta PKK te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı yürü­tü­len ope­ras­yon­lar­da plân da­hi­lin­de gö­rev al­mış ve önem­li ba­şa­rı­lar gös­ter­miş­tir. Bu bir­lik büyük Türk cen­gâ­ver­li­ği­ni ve Or­du-Mil­let kav­ra­mı­nı en üst dü­zey­de tem­sil eden gurur kay­na­ğı­mız­dır. 1952 yı­lın­dan be­ri NA­TO için­de gö­rev yap­tı­ğı­mız müt­te­fik­le­ri­miz ken­di bir­lik­le­ri ile mu­ka­ye­se et­tik­le­rin­de Türk özel kuv­vet­le­ri­nin her ba­kım­dan di­ğer­le­ri­ne üs­tün­lük­le­ri­ni di­le ge­tir­mek­ten çe­kin­me­miş­ler­dir.Dai­ma göz önün­de ba­şa­rı­lı hiz­met­ler üre­ten bu bir­li­ği­mi­ze kar­şı Tür­ki­ye üze­rin­de emel­le­ri olan kü­re­sel mih­rak­la­rın sal­dı­rı­la­rı ka­çı­nıl­maz­dı. So­nun­da sal­dı­rı yo­lu­nu da çok iyi bul­du­lar. Bi­lin­di­ği gi­bi kü­re­sel mih­rak­la­rın son otuz kırk yıl­dır te­rör ve anar­şi or­ta­mı­na sü­rük­le­dik­le­ri ül­ke­miz­de çe­şit­li grup­la­rın bir­bi­ri­le­riy­le ça­tış­tı­ğı or­tam­da pek çok in­san kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi ve ku­ru­luş­lar­ca hun­har­ca kat­le­dil­miş­tir.Bu kar­ga­şa or­ta­mı­nı fır­sat bi­le­rek gö­re­vi ge­re­ği giz­li ça­lı­şan bu ku­ru­lu­şu­mu­za hak­sız ve mes­net­siz bir şe­kil­de sal­dı­ra­rak bu müs­tes­na bir­li­ği­mi­zi fai­li meç­hul ci­na­yet­le­rin fai­li gi­bi gös­te­re­rek hal­kı­mı­zın gö­zün­de kü­çük dü­şür­me­ye ça­lış­tı­lar. Ka­fa­lar­da oluş­tur­duk­la­rı bir­ta­kım so­ru işa­ret­le­ri ile bu bir­li­ği­mizi dev­let için­de dev­let şek­lin­de ta­nım­la­ya­rak Kontr Gerilla, Gladio, Derin Devlet gi­bi isim­ler ta­ka­rak ka­ra­la­ma­ya ça­lış­tı­lar.Dış kay­nak­lı PH. ope­ras­yon­la­rı ile ku­ru­luş ama­cı ve gö­rev­le­ri ka­nu­nen bel­li olan özel kuv­vet­le­rin mev­cu­di­ye­ti­ni ve fa­ali­yet­le­ri­ni il­le­gal ola­rak gös­te­re­rek ade­ta ül­kedeki her tür­lü ka­ran­lık ve ya­sadı­şı iş­le­ri plân­la­yıp uygulayan bir suç ör­gü­tü ola­rak gös­ter­me­ye ça­lış­tı­lar. Bu­ra­da el­de edil­mek is­te­nen he­def; en gü­zi­de bir­lik­le­ri böy­le ise di­ğer­le­ri kim bi­lir ne du­rum­da­dır? So­ru­su­nu ka­fa­la­rda yerleştirmektir.Özel Kuvvetler, özel­lik­le ele alın­ma­sı­na rağ­men asıl he­def doğ­ru­dan doğ­ru­ya Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­dir. Kü­re­sel psi­ko­lo­jik savaş uz­man­la­rı­nın psi­ko­lo­jik sal­dı­rı­la­rın­da kullan­dık­la­rı te­ma­lar özet­le şun­lar­dır;- As­ker­ler maf­ya­laş­mış­tır. Fai­li meç­hul ci­na­yet­ler için­de par­ma­ğı var­dır.- Or­du için­de çe­te­ler var­dır ve bun­lar ken­di ba­şı­na buy­ruk il­le­gal iş­ler yap­mak­ta­dır.- Or­du men­sup­la­rı ka­ra pa­ra ak­la­ma, uyuş­tu­ru­cu ve si­lah ti­ca­re­ti­ne bu­laş­mış­tır. Bu iş­le­ri or­dudaki gö­revi ge­re­ği giz­li ça­lı­şan bi­rim­ler giz­li­lik ve do­ku­nul­maz­lık ör­tü­sü al­tın­da yap­mak­ta­dır.Bu te­ma­la­rı ih­ti­va eden suç­la­ma­lar her plât­form­da kullanılarak; Türk toplumunun or­du­su­na olan gü­ve­ni­ni sars­mak, mil­le­ti birara­da tu­tan Or­du-Mil­let kav­ra­mı­nı za­yıf­la­ta­rak dev­le­ti sır­tın­da ta­şı­yan or­du­yu güç­süz­leş­tir­mek ve gö­revlerini ya­pa­maz ha­le ge­tir­mek amaç­lan­mış­tır. Çün­kü güç­süz bir or­du­ya sa­hip Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tinin bu coğ­raf­ya­da ya­şa­ma­sı as­la müm­kün de­ğil­dir.Bu bir­li­ğin fa­ali­yet­le­ri­ni sor­gu­la­yan­lar; uy­gu­la­dık­la­rı psi­ko­lo­jik savaş me­tot­la­rı ile çok önem­li ki­şi ve ku­ru­luş tem­sil­cisini bu bir­lik­le­rin ya­sadı­şı fa­ali­yet yap­tı­ğı hu­su­su­na inan­dır­dı­lar. Ve uy­gu­la­dık­la­rı yo­ğun pro­pa­gan­da sal­dı­rı­la­rı­na ye­nik dü­şe­rek ül­ke­mi­zin bu müs­tes­na bir­li­ği­ni le­ke­le­me­ye ve suç­lu gös­ter­me­ye ça­lı­şan­lar ara­sı­na dev­le­tin en üst kade­me­le­ri­nde görev yapanları kat­mayı ba­şa­rdılar.Ni­te­kim son el­li yı­lın si­ya­setine damgasını vuran merhum Başbakan Bü­lent Ecevit da­hi her fır­sat­ta Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı­nı Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri için­de il­le­gal gö­rev ya­pan bir bir­lik şek­lin­de gös­te­ren ta­lih­siz be­ya­nat­lar ver­miş­tir. Ken­di­si­ne ve­ri­len bü­tün bil­gi­len­dir­me bri­fing­le­ri­ne rağ­men Ece­vit ve onun gi­bi dü­şü­nen pek çok si­ya­set adamını bu fi­kir­le­rin­den dön­dür­mek müm­kün ol­ma­mış­tır.Çün­kü kar­şı ta­ra­fın psi­ko­lo­jik savaş uz­man­la­rı çok iyi ça­lı­şı­yor­lar­dı ve kim­ler­den ne­re­de ve na­sıl ya­rar­la­na­cak­la­rı­nı iyi bi­li­yor­lar­dı.Su­sur­luk ola­yı ile bir­lik­te ye­ni­den gün­de­me ge­len özel kuvvetler hak­kın­da günümüzün mü­za­ke­re ba­sı­nı de­vam­lı ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı yü­rüt­müştür. Başta E.Yb. Kor­kut Eken ol­mak üze­re bu bir­lik­te gö­rev ya­pan pek çok ki­şi ba­sın yo­lu ile ka­ra­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Bu ki­şi­ler; al­dık­la­rı eği­tim, dev­let kav­ra­mı­na olan ye­min­li bağ­lı­lık­la­rı, yapılan gö­re­vin ül­ke ya­ra­rı­na ol­du­ğu­nun bi­lin­ci için­de ya­pı­lan suç­la­ma­la­ra hiç ce­vap ver­me­di­ler. Dev­let giz­li­li­ği­ni or­ta­ya çı­kar­ta­ca­ğı ge­rek­çe­si ile suç­la­ma­la­rın ce­vap­sız bı­ra­kıl­ma­sı ve veri­len ce­za­la­rın ka­bul edil­me­si psi­ko­lo­jik savaş plân­la­ma­cı­la­rı­nın oyunlarını boz­du. Çün­kü, şimdi ya­ka­la­dık de­dik­le­ri suç­lu­la­rı yi­ne bu­la­ma­mış­lar­dı. Bu­na rağ­men sal­dı­rı­lar ve suç­la­ma­lar dur­ma­dı.Kont­rge­ril­la - Gla­di­o - De­rin Dev­let gi­bi kav­ram­lar­la bu bir­lik­le­ri hal­kın gö­zün­de küçük dü­şür­me ve hal­kın or­du hak­kın­da­ki fi­kir ve dü­şün­ce­le­ri­ni olum­suz ola­rak et­ki­le­me ama­cı ile ya­pı­lan fa­ali­yet­le­ri Türk toplumu hiç sa­hip­len­me­di. Halkımız her sal­dı­rı­da bi­raz da­ha or­du­su­na sa­hip çık­tı.Ni­te­kim çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın yap­tık­la­rı ciddi ka­muo­yu araş­tır­ma­la­rı­na gö­re Türk Or­du­su Türk hal­kı­nın en gü­ven­di­ği ke­sim ol­ma vas­fı­nı sür­dür­mek­te­dir.4-6 Tem­muz 2003 ta­ri­hin­de Sü­ley­ma­ni­ye’de esir alı­narak kafalarına çuval geçirilen 11 as­ke­ri­miz de bu bir­li­ğin men­sup­la­rıy­dı. Irak’ta­ki ABD iş­gal güç­le­ri Sü­ley­ma­ni­yedeki ope­ras­yo­n ile Irak Türk­le­ri­nin umu­du ve PKK’nın kor­ku­lu rü­ya­sı olan Türk as­ker­le­ri­ni bu 11 as­ker nez­din­de ka­ra­la­ya­rak Türk hal­kı­nın gö­zün­de kü­çük dü­şür­me­ye ça­lış­tı ve Irak Türk­le­ri­ne de “Bun­lar ken­di­le­ri­ni korumadan aciz­ler. Si­zi na­sıl ko­ru­ya­cak” me­sa­jı­nı ver­di.ABD’nin psi­ko­lo­jik ha­re­kât yö­ne­ti­ci­le­ri­nin gü­dü­mün­de gö­rev yap­tık­la­rı açık­ça bel­li olan yan­daş med­ya­mız, bu 11 as­ke­rin her­han­gi ça­tış­ma­ya gir­me­den tes­lim ol­ma­sı­na çok se­vin­di­ler. Yaz­dık­la­rın­da iş­le­dik­le­ri or­tak te­ma; “Her­han­gi bir yan­lış­lık yap­ma­dan ABD as­ker­le­ri­ne kar­şı­lık ve­ril­me­me­si çok ye­rin­de bir dav­ra­nış­tır. Eğer ce­vap ve­ril­se idi ora­da 11 as­ke­ri­miz­le bir­lik­te en az 100 Ame­ri­kan as­ke­ri öle­bi­lir­di. Bu du­rum­da tez­ke­re için zaten bi­ze kız­gın olan dost­la­rı­mız­la ara­mız iyi­ce açı­la­cak­tı ve bu­nun in­ti­ka­mı­nı biz­den faz­la­sıy­la ala­cak­lar­dı. Bu ba­sit bir olay­dır ve üze­rin­de du­rul­ma­ya değ­mez” şek­lin­dey­di.As­lın­da 11 as­ke­rin Sü­ley­ma­ni­ye’de çar­pı­şa­rak şe­hit ol­ma­la­rı Türk mil­le­ti­nin or­tak bek­len­ti­si idi. ABD or­du­su da Türk­le­rin si­lah­la kar­şı­lık ver­me­si­ni bek­li­yor­du ve kendisini bu­nun so­nuç­la­rı­na gö­re ha­zır­la­mış­tı. Fakat Türk as­ker­le­ri aldı­ğı emir­le si­lah­la­rı­nı tes­lim edip ka­fa­la­rı­na çu­val ge­çi­ril­me­si­ni ka­bul ettiler. Bunun üzerine ABD tarafı, plan­la­rı­nı PH (psi­ko­lo­jik savaş) uz­man­la­rı­nın kul­la­na­bi­le­cek­le­ri mal­ze­me­le­ri te­min ede­cek şe­kil­de sürdür­dü­ler. Ya­ni Türk mil­le­ti­nin haz­me­de­me­ye­ce­ği gö­rün­tü­le­ri ma­ha­ret­le ha­zır­la­dı­lar.Bu kü­çük özel bir­lik nez­din­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ni ve do­la­yı­sıy­la Or­du-Mil­let ka­rak­ter­li Türk mil­le­ti­ni aşa­ğı­la­mak ve gu­ru­ru­nu kır­mak için her tür­lü ile­ti­şim araç­la­rı­nı kul­lan­dı­lar. Bu ko­nu­da plân­la­dık­la­rı he­def­le­rin­den da­ha faz­la ba­şa­rı el­de et­ti­ler. Çün­kü bu­ra­da askerimize ver­dik­le­ri za­rar fi­zi­ki ola­rak çok faz­la de­ğil­di, ama be­yin­ler­de ya­rat­tı­ğı ha­sar çok bü­yük­tü ve ta­mi­ri ko­lay­lık­la müm­kün de­ğil­di.Sü­ley­ma­ni­ye bas­kı­nı gün­le­rin­de­ki Türk med­ya­sı­nı in­ce­le­yen­ler, bu ya­zı­lar ara­sın­da “ABD’nin kı­ta­lar öte­sin­den ge­le­rek bu böl­ge­de bu­lun­ma­sı­nı meş­ru gö­ren ve Türk As­ke­ri­nin gü­ven­li­ği için da­hi ol­sa baş­ka bir ül­ke­de bu­lun­ma­sı­nı kı­na­yan” ya­zı­lar ol­du­ğu­nu gö­rür­ler. Bu hu­sus ya­pı­lan ABD psi­ko­lo­jik savaş ope­ras­yo­nu­nun ne de­re­ce ba­şa­rı­lı uy­gu­lan­mış olduğu­nu ka­nıt­la­mak­ta­dır.Hiç il­gi­si ge­re­ği yok­ken ay­ni gün­ler­de özel kuv­vet­le­rin geç­mi­şin­de ka­ran­lık iliş­ki­ler ol­du­ğu­nu id­di­a eden­le­rin kul­lan­dı­ğı “GLA­DI­O” söz­cük­le­ri­nin de ba­sın­da yer al­ma­sı plân­lı ha­re­ke­tin bir baş­ka bo­yu­tu­nu işa­ret et­mek­te­dir.Bü­tün sal­dı­rı­la­ra rağ­men Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı bi­li­nen giz­li­lik kav­ra­mı için­de söy­le­nen­ler­den hiç et­ki­len­me­den, bir adım ge­ri çe­kil­me­den es­ki­sin­den da­ha cid­di va­zi­fe an­la­yı­şı için­de gö­rev­le­ri­ne de­vam et­mişlerdir.DEVAM EDECEK........

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 29
Dün Tekil 1179
Bugün Tekil 722
Toplam Tekil 2523552
IP 54.209.227.199


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:14 Sevval 1440
Haziran 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Başka dile uymaz ananın sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi
(Ziya GÖKALP)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.215 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu