"ÜLKELER BİRLİĞİ" KİTABI HAKKINDA - Yrd. Doç. Dr. Refet RAMİZ - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

"ÜLKELER BİRLİĞİ" KİTABI HAKKINDA - Yrd. Doç. Dr. Refet RAMİZ
Tarih: 04.04.2012 > Kaç kez okundu? 4051

Paylaş


Hakkında

Administration and State Systems, Ideology, Belief, Administration and Politics, Administration Science, Strategic Administration, Security Administration, Law and Community, Social Justice, etc.

Açıklama

Updated: 4th April 2012 ; 13:35 p.m. North Cyprus Local Time

(in Turkish/English)-Bu sayfada Kitap ve içeriğinde yer alan bazı konularla ilgili "gerekli ve/veya yeterli" bir miktar bilgi Türkçe ve İngilizce dilinde bazı açıklamalarla birlikte belirtilmektedir. Burada belirtilen konular, gruplar, ülkeler, v.b. gerekli ve/veya yeterli nedenlerle, sistem açısından "iyi ve/veya doğru" bulunduğu için ifade edilmiştir. Burada belirtilen bazı hususların gerekçeleri ayrıca kitapta kısaca belirtilmiştir. İlgili her seviyeden bireyin anlayabileceği ifadelere yer verilmiştir.Bknz. Kısım-A..N

-(Here in this page some necessary and/or sufficient informations about the subjects within the book are expressed both in Turkish and in English language. The subjects, countries, groups, etc. are given because of the necessary and/or sufficient reasons considered and also they are found "good and/or right" for the system.The reasons/necessities of some of the subjects mentioned here are also expressed briefly within the book. Some expressions which can be understood by every level of related persons are given. see part-A to N)Kitabın tam adı: "ÜLKELER BİRLİĞİ VE TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SİYASİ YÖNETİM SİSTEMİ: Sistemin Temelleri" by Refet RAMİZExact title of the book: "Countries' Union and Continuable Political Administration System for Turkey and Other Countries: Basics of the System" by Refet RAMİZ

SİYASİ DEVRİM ÇAĞININ BİTİŞİ VE YENİ ÇAĞIN BAŞLAMASI

(The End of the Political Revolution Era and The Begining of the New Era)

-Kitapta ortaya konan tanımlamalar, incelemeler genel tarih evresi içinde en son olarak siyasi devrim çağı diye nitelendirilen çağın hangi gerekçelerle sona erdiğini ve yeni bir çağın başladığını vurgulamaktadır.

(The definitions, works putforwarded in the book are emphasizing why the last period within the general historical phase so called political revolution era is ended and the New Era is started)A) ARKA KAPAK (Rear Cover)I. Ülkeler Birliği: Bir Adalet Anlayışı, Bir Doktrin, Bir İnanış, Bir İdeoloji, Bir Kılavuz, Bir Öğreti, Bir Sistem ve Bir Yönetim Şekli olarak tanımlanmıştır.II. Sistem aşağıdaki 7 temel husus kapsamında; Türkiye, Kuzey Kıbrıs/KKTC ve diğer ülkeler ile bunlarla ilişkili kamu, özel sektör ve bireyler açısından, mevcut ve gelecekteki olası probelmlerin sistemli ve de eş zamanlı bir şekilde kısa, orta ve uzun vadede çözülebilmesini, kendi kendini yönetebilen, denetleyebilen, geliştirebilen ve ülkenin değerini artırabilen bir yapı oluşturulmasını sağlayabilmektedir.1.Tek Çatı:

Geçmişteki bütün federasyonlar, konfederasyonlar, imparatorluklar, ideolojiler, siyasi yönetim şekilleri, fikir ve anlayışlar, doktrinler, v.d. aslında genel bir sistem içerisinde, hizmet çeşitlerinin*, hizmet konularının*, hizmet şekilerinin*, hizmet tiplerinin* ve bireyin, birer etken olarak yeraldığı ve bunların farklı şekilde önceliklere, ağırlıklara göre düzenlendiği, birkısım kurallarla kayıt altına alındığı birer özel fonksiyonel işleyişe karşılık düşmektedirler. Buradaki sistem; mevcut, geçmişteki ve diğer tüm bu tip olası düzenlemeleri, yeni tanımlanan ideal değerler ve bunlarla ilişkili gruplar yardımıyla tek bir çatı altında toplayan ve de bu şekliyle tek olan bir sistemdir.

* Kitapta kısaca tanımlanmıştır.2.Merkez:

Dünyadaki her grup, toplum, halk, ülke ayrı bir modeldir, ancak ayni zamanda Ülkeler Birliği sisteminde tanımlanan beş ayrı grup yapı ile (Yeni Çağ, Ülkenin Gelişimi, Ülke Birliği, Ülkenin Değerleri, Sosyal Gelişim) doğru bir ülke yapısına kavuşmak için, farklı başlangıç noktalarına sahip birer etkendirler. Gerçek anlamda merkez tektir ve Ülkeler Birliği, sistemin hem merkezini oluşturmaktadır, hem de ilişkili olduğu gruplara eş mesafededir, onlarla eş bağlantılıdır.3.Entegrasyon:

Dünya genelindeki A.B., B.M., İ.K.Ö.(İ.İ.T), NATO ve tüm diğer resmi/resmi olmayan Askeri, Bilimsel, Siyasi, Hukuki, Ticari, Dini, Etnik Kökenli, v.b. organizasyonların tanımlanan bu sisteme entegrasyonu öngörülmüştür. Bu şekliyle ilgili her taraf arasında geçmişte yapılan anlaşmalar, bu anlaşmalar ve üye oldukları organizasyonlar nedeniyle tarafların uzun yıllardan beridir içine düştüğü, düşürüldüğü çelişkili durum, eş zamanlı olarak düzenlenebilecek, ortadan kaldırılabilecektir.4.Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi:

Ülkelerdeki olası siyaset anlayışları ve siyasi yönetimlerin olası amaçları doğrultusunda burada tanımlanmıştır. Ülkeler Birliği; bireylerin siyasi yaklaşımları ile diğer değer yargılarını, yaklaşımlarını ayni çizgiye taşıyacak bir İdeal Siyasi Yapılanma içermektedir. Bu şekliyle diğer yapılanmalarda belirtilen hususların hepsini daha üst bir safhada biraraya toplayabilecektir.5.Bilgi Bilimi:

Bu sistemin gereği olarak, tüm hizmet konularında; bilgi oluşturabilme, bilgi koruyabilme, bilgi edinebilme, bilgi sunabilme, bilgi yönetebilme ve bilgi denetleyebilme hususlarına yönelik plan ve prensiplerin öğretildiği, öğrenilebildiği, uygulanabildiği bir bilimsel yaklaşım olarak burada tanımlanmıştır.6.Adalet Anlayışı:

Genel anlamda adalet resmi ve/veya resmi olmayan şekilde; adaletli bireyler yetiştirerek, adalet sistemini geliştirerek ve/veya sistemin adaletli olmasını sağlayarak temin edilebilir. Burada tanımlanan sistem, eş zamanlı olarak üç yöntemle de adaletin sağlanmasını içerecek ve oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.7.Hizmet Konuları:

Bu sistem; Akreditasyon, Standard, Araştırma, Planlama, Askeri, Basın, Yayın, Bilim, Çevre, Danışmanlık, Denetim, Doğal Kaynaklar ve Enerji, Eğitim, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Entegrasyon, Güvenlik, Hayvancılık, Hukuk/Yargı, İmar, İskan, İnformasyon ve Hizmet, İstihbarat, Kültür, Sanat, Lojistik, Maliye, Organize Suçlarla Mücadele, Sağlık, Sivil Toplum, Siyasi İşler, Sosyal Yardım, Spor, Tarım, Ticaret, Toplumsal Değerler, Turizm, Ulaşım, Yönetim, ve diğer konuları kapsar.* * *

I. The Countries’ Union is defined As a Sense of Justice, As a Doctrine, As a Belief, As an Ideology, As a Guide, As a System, As an Administration Method . . .II. The system, with the scope of the 7 basic subjects given below; will supply a structure for countries, where it administrate, inspect, improve itself and increase the values of the countries, and also solves the present and possible future problems of Turkey, North Cyprus/T.R.N.C. and other countries and of the related publics, private sectors and persons, in systematically and simultaneously through short, mid and long term period:1.One Framework:

All the past federations, confederations, empires, ideologies, political administration systems, thoughts and senses, doctrines, etc. are in fact each reflects a special functional processes within a general system of where the kinds of services*, subjects of services*, way of services*, service types* and persons are considered and placed as a factor in it and where these factors are arranged through different priorities, weights, and also taken under record with some rules. The system here; is a unique system which collects present, past and all other types of possible arrangements under one framework through new defined ideal values and with the groups connected with them.

* Defined within the book shortly.2.The Centre:

Each groups, communities, societies, countries are seperate models, but at the same time each of them are factors which owns different begining points to reach a correct country structure through five new seperate group structures (New Era, Progression of the Country, Unity of the Country, Values of the Country, Social Progression) defined in the Countries’ Union System. In real sense, the centre is unique and Countries’ Union, is both forming the centre of the system and also has an equal distances to the related groups, and has equal connections with them.3.Integration:

Here it is proposed to integrate all the organizations around the world such as E.U., U.N., O.I.C.(I.C.O.), NATO and all other official/non-official Military, Scientific, Political, Commercial, Religionist, Ethnic Origins, etc., into this system. With this respect, the conflicts where each sides are get into by themselfs or pusshed into directly for a long time, through the agreements made in the past, and because of these agreements and the organizations being membered, will be able to arranged and/or removed simultaneously.4.Continuable Political Administration System:

It is defined here by considering the possible political senses and aims of the political administrations in the countries. The Countries’ Union; is containing an Ideal Political Construction which will carry the political points of views and other standards of judment, points of views of persons to a same line. With this respect, it will collect together all the matters mentioned in the other constructions, in upper phase.5.Information Science:

Here it is defined as a scientific point of view, and as a necessity of the system mentioned here, where the plans and principles regarding the information forming, information protection, information acquiring, information presenting, information directing and information inspection related with the all subjects of services are teaching, educating, and making applicable.6.Sense of Justice:

In general sense, the justice can be provided officially and/or non-officially by educating judicious persons, by improving justice system and/or by making the system judicious. The system defined here is designed so that it contains and satisfy justice simultaneously through these three methods.7.Subjects of Services:

This system here contains the subjects of; Accreditation Standard, Research, Planning, Military, Press and Publication, Science, Environment, Consultancy, Inspection, Natural Sources and Energy, Education, Electronic and Communication, Industry, Integration, Security, Stockbreeding, Law/Judgement, Public Works and Housing, Information and Service, Intelligence, Culture, Art, Logistic, Finance, Combat with Organized Crimes, Health, Civilian Society, Political Works, Social Support, Sport, Agriculture, Community Values, Tourism, Transportation, Administration, etc.B) İÇİNDEKİLER (Contents);i. Özet

ii. Abstract

iii. Anahtar Kelimeler (Key Words)

iv. Tablolar (Tables)

v. Şekiller (Figures)

vi. Kısaltmalar (Abbreviations)

1. SİSTEM GEREKLİLİĞİ (Necessity of the System)

2. TÜRKİYE’DE SİYASET ANLAYIŞI (Political Sense in Turkey)

3. TÜRKİYE’DE SİYASİ YÖNETİMİN AMAÇLARI

(Aims of Political Administration in Turkey)

4. TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SİYASİ YÖNETİM SİSTEMİ (Continuable Political Administration System in Turkey)

5. ÜLKELER BİRLİĞİ (Countries’ Union)

6. POLİTİKALAR/STRATEJİLER ÜZERİNE GENEL YORUMLAR (General Comments About Some Policies/Strategies)

7. MEVCUT GRUPLARIN, ÜLKELERİN, BİRLİKLERİN VE ORGANİZASYONLARIN ÜLKELER BİRLİĞİNE ENTEGRASYONU (Integration of Present Groups, Countries, Unions and Organizations into The Countries’ Union)

8. TÜRKİYE’DE MEVCUT STRATEJİK PLANLAR, BELGELER VE PROGRAMLAR

(Current Strategic Plans, Documents and Programs in Turkey)

9. EKLER (Appendix)

10. ANLAMLAR (Meanings)

11. ÖĞRETİLER (Some Teachings by Refet RAMİZ)

12. REFERANSLAR VE İSİMLER (References and Some Names)

KISA ÖZGEÇMİŞ (CV)

ARKA KAPAK (In English)

ARKA KAPAK (TÜRKÇE)a) Konular (kamu, özel sektör, bireyler, v.d. kesimler açısından); Türkiye, Kuzey Kıbrıs/KKTC ülkesi örnek alınarak tanımlanmış, bir yandan Türkiye için yapılması gerekenler ifade edilirken karşılaştırmalı olarak diğer ülkeler için de birlikte ve/veya ayrı ayrı yapılması gerekenler temel unsurlarıyla kısaca ifade edilmiştir.

b) Aşağıdaki kaynaklar (kısmen veya bütünüyle) bu sistemin anlaşılması için tamamlayıcı kaynaklardır;

- kısmen 30 Nisan 2010 tarihli VATAN gazete makalesi

- kısmen 1 Mayıs 2010 tarihli VATAN gazete makalesi

- 2 Mayıs 2010 tarihli ilişkili "Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kuzey Kıbrıs-1" KIBRIS Gazete makalesi,

- kısmen 3 Mayıs 2010 tarihli KIBRIS gazete makalesi,

- Bu Kitap (7 Mayıs 2010),

- kısmen 29 Mayıs 2011 tarihli "Yeni Çağ, Türkiye ve Yeni Yönetim Sistemi" konu başlıklı KIBRIS gazete makalesi,

- kısmen "Yeni Çağ, Türkiye ve Yeni Yönetim Sistemi" konu başlıklı Türk Dünyası Dergisi makale yazısı,

- kısmen 17 Ocak 2011 tarihli GENÇ TV programı

- kısmen 9 Haziran 2011 tarihli BRTK TV programı.

(bknz. Kısım-L )

*****

a) Subjects which are related with the public sectors, private sectors, persons, etc. are defined by considering the country Turkey,North Cyprus/TRNC as an example. While expressing what to do for Turkey in these respect, the things to do together and/or seperately with the other countries are expressed with comparisons and by considering the basic issues.

b) The following references (wholly or partly) are helpful to understand the system;

- VATAN newspaper article (partially-dated 30th April 2010),

- VATAN newspaper article (partially-dated 1st May 2010),

- KIBRIS newspaper article of "North Cyprus on the way of becoming Information Society-1" (all-dated 2nd May 2010),

- KIBRIS newspaper article (partially-dated 3rd May 2010),

- This book (all-dated 7th May 2010),

- newspaper article of "New Era, Turkey and New Administration System" (partially-dated 29th May 2011),

- Turkish World Magazine article of "New Era, Turkey and New Administration System" (partially-2011),

- GENÇ TV Television Program (partially-dated 17th January 2011)

- BRTK TV Television Program (partially-dated 9th June 2011)

(see Part-L)C) ANAHTAR KELİMELER (Key Words) ;-A.B., Adalet Analayışı, Adalet, Adalet Dağıtımı, Akreditasyon, Altyapı, Araştırma, Asalet, Askeri Kurumlar, Askeri,

-B.M., Bakanlık, Basın ve Yayın, Başkanlık, Belediyeler, Bilgi Bilimi, Bilgi Toplumu, Bilgi, Bilim, Birey, Bölgesel Yönetimler, Bölgesel Yönetimler,

-Cumhuriyetçilik,

-Çelişki, Çevre,

-Demokratiklik, Denetim, Devlet, Devletçilik, Din,

-Eğitim, Ekonomi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Entegrasyon, Etnik Köken, Eylem Akışı, Eylem Akış, Eylem Planlaması,

-Fikir Hakkı, Fonksiyonel Güç, Fonksiyonel Pozisyon,

-Gelişim Toplumu, Gelişim, Görevli Birimler, Grup, Güvenlik, Güvenlik Yönetimi,

-Halk, Halkçılık, Hayvancılık, Hizmet Çeşitleri, Hizmet Kalitesi, Hizmet Paketi, Hizmet Parametreleri,

-İ.K.O., İmar ve İskan, İnanç, İnformasyon, İnkılapçılık, İslamiyet, İstihbarat, İstihdam,

-K.K.T.C., Kamu İdaresi, Karar Verme, Komisyon, Konsey, Koordinasyon, Kriterler, Kurum, Kurumsal Yönetimler, Kültür,

-Laiklik, Lojistik,

-M.G.K., Maddiyatçılık, Maliye, Mezhep, Milletvekili, Milliyet, Milliyetçilik, Müdürlük, Müsteşarlık,

-NATO,

-Organize Suçlar, Organizasyonlar,

-Ölçüm, Örgütlenme, Özel Sektör,

-Parlemento, Program,

-Sağlık, Seçme ve Seçilme, Silahlanma, Sivil Toplum, Siyaset Ahlağı, Siyaset Yöntemleri, Siyaset, Siyasi Yapılanma, Sosyal Gelişim, Sosyal Yardım, Standard, Strateji, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim, Sürdürülebilir Sistem,

-T.B.M.M., Tarım, Ticaret, Toplum, Toplumsal Değerler, Toprak Adaleti, Turizm, Türkiye,

-Ulaşım,

-Ülkeler Birliği, Üniversiteler,

-Yargı Kurumları, Yeni Çağ, Yönetim Sistemi, Yönetim, Yönetim ve Devlet Sistemleri, Yönetim ve Siyaset,Yönetim Bilimi.* * *

-EU, Sense of Justice, Justice, Accreditation, Infrastructure, Research, Noble, Military Associations, Military,

-UN, Ministry, Press and Publication, Presidency, Municipalities, Information Science, Information Society, Information, Science, Person, Regional Administrations, Territorial Administrations,

-Republicanism,

-Conflict, Environment,

-Supporting Democracy, Ispection, State Control, State Control Favours, Religion,

-Education, Economy, Electronic and Communication, Industry, Integration, Ethnic Group, Action Flow, Action Planning,

-Advice Right, Functional Power, Functional Position,

-Progressive Society, Progression, Assigned Units, Group, Securtiy,

-Society, Populism, Stockbreeding, Quality of Service, Service Packet, Service Parameters,

-OIC, Public Works and Housing, Belief, Information, Revoltionism, Islamics, Intelligence, Employment,

-T.R.N.C., Official Administration, Decision Making, Commission, Council, Coordination, Critera, Association, Institutional Administrations, Culture,

-Secularism, Logistic,

-M.G.K., Monetarism, Finance, Sect, Deputy, Nationality, Nationalism, Directorate, Undersecretary,

-NATO,

-Organized Crimes, Organizations,

-Measurement, Organizing, Private Sector,

-Parliament, Program,

-Health, Choose and to be Choosed, Arming, Civilian Community, Ethics of Politcs, Method of Politics, Politics, Political Construction, Social Progression, Social Support, Standard, Strategy, Strategic Plan, Continuable System,

-TBMM, Agriculture, Commerce, Community, Social Values, Land Justice, Tourism, Turkey,

-Transportation,

-Countries’ Union, University,

-Judgement Associations, New Era, Administration System, Administration.D) KAPSAM HAKKINDA BAZI NOTLAR (Some Notes About The Content);1) Yeni İdeoloji ve ilişkili sistem başlangıçta “Ülkeler Birliği” olarak isimlendirilmiştir.Bu kavram eski bilinen AB, Rusya Federasyonu, v.b. birlik mentalitelerinden konularına göre kısmen veya bütünüyle farklı bir anlam içerecek şekilde tanımlanmıştır. Burada tanımlanan "Ü.B." nin eski bilinen siyasi ideolojiler bakış açısıyla doğru olabilecek bir anlamı "Ü.B. deki ilgili herbir ülkenin ayrı bir siyasi yönetimi olduğu" tanımıdır. Diğer tanımlar yeni iyi ve/veya doğrular kapsamında ayrıca belirtilmiştir.

2) Dünya genelini kapsayan yaklaşık 12.000 yıllık tarih değerlendirilmiş, incelenmiştir. Yeni sistem, yeni ideoloji, adalet anlayışı, v.b. tanımlanırken bu anlamda bütün olası bakış açılarıyla değerlendirme yapılmıştır.

3) Kitapta belirtilen çalışmalar, değerlendirmeler, tanımlar, tasarımlar, düşünceler, yorumlar ve diğer hususlar; bütün siyasi partiler üstü, siyaset üstü, sivil toplum örgütleri üstü ve genel olarak resmi/resmi olmayan gruplar üstü bir değerlendirme çalışmasının sonucudur.

4) Yeni bir ideoloji, adalet anlayışı, inanış, öğretiler, yönetim sistemi, v.b. ile birleştirilmiş bir yeni sistemi içerir.

5) Yeni ideoloji kapsamında siyasi anlamda aşamalı yönetim yapısını ve muhtemel “Parlementer Başkanlık Sistemi” yapısının uzun süreli ve kalıcı olarak, siyasi partilerin kapatılmasına gerek duymayacak şekilde yerleştirilmesinin aşamaları kısaca belirtilmiştir.

6) Bu kitap daha önce gerçekleştirilmiş muhtelif proje çalışmalarını da kapsar ve gerçek kişilere, gerçek olaylara, gerçek kurumlara (Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs/KKTC'de ve diğer ülkelerde) dayanmaktadır.Bu kapsamda en alt seviyeden en üst seviyeye kadar muhtelif pozisyonlarda yaklaşık 80.000 dolayında bireylerle yaptığım "doğrudan etkileşimler" de dikkate alınmıştır.

7) Burada belirtilen yeni ideoloji, sistem, adalet anlayışı, inanış, v.b.; farklı ülkeler arasında (ve farklı siyasi gruplar arasında, sektörel gruplar arasında, resmi olmayan gruplar arasında) geçmişte ve mevcut durumda bulunan kompleks/yanlış ilişkileri siyasi ve siyasi olmayan anlamda yeniden düzenlemektedir.

8) Yaklaşık 1.600 etnik grup (dil grubuna göre 8 etnik grup, statüye göre 3 etnik grup), yaklaşık 40 siyasi ideoloji (ayrıca 1-2 B spektrumundaki Hibrid ideolojiler), yaklaşık 168 din, mezhep, tarikat, cemaat, grup genel/özel olarak tarafımdan değerlendirilmiştir.

9) Yeni ideoloji kapsamında siyasi partiler açısından ülkelerin, toplumların, grupların gerçek ihtiyaçlarını ve geçmişten gelen doğruları içeren 5 yeni temel alt siyaset anlayışı/siyasi grup mentalitesi nedenleriyle ortaya konulmaktadır. Bu Yeni Çağ a ulaşmak için her ülkede olması gereken düzenleyici, toparlayıcı bir temel unsur olması açısından da ortaya konulmaktadır.

10) Yeni Siyasi/Siyasi olmayan yönetim sistemleri, yeni bölgesel/global/ülkeye has kurumlar, bunların birbirleriyle olması gereken işleyişi tanımlanmış, tasarlanmış, önerilmiştir.

11) Türkiye, Kuzey Kıbrıs/KKTC; tarihi, toplumsal, coğrafi, ekonomik, etnik köken, sivil toplum yapılarındaki komplekslikten ve diğer ülkelerle ilişkilerinden dolayı birçok problemle karşı karşıya bulunduğu için, muhtemel çözümler sadece bu ülkeler için değil diğer daha az karmaşık yapıdaki dünya ülkeleri için de tanımlanmış, tasarlanmıştır.

12) global, bölgesel ve her ülkeye has çözümleri eş zamanlı ve birbiriyle eş zamanlı ilişkili olarak tanımlamaktadır.

13) Türkiye, KKTC, ABD, AB, Orta doğu, Asya, Afrika, ve diğer bölgelerle ilişkili siyasi, askeri, ekonomik, bilimsel, sosyal, teknolojik, dini, etnik, sivil toplum, v.b. orijinli konular dikkate alınarak hazırlanmıştır.

14) Literatüre yeni tanımlar, kelimeler, teoremler, sentezler getirilmiştir.

15) Dikkate alınan bazı ulusal/uluslar arası referanslar belirtilmiştir.

16) İlgilenilen konu başlıkları ve 30 dan fazla hizmet konusu ve bunlarla ilgili yapılar tanımlanmıştır.

17) Bazı global/bölgesel/ülke spesifik ortak amaçlar için eş zamanlı ve tutarlı bir şekilde BM, NATO, AB, İKÖ (İİT), ve diğer resmi/remi olmayan grupların, kurumların adaletli bir şekilde entegreasyonunu kapsar.

18) Ayni zamanda birçok bakış açısıyla (Psikoloji, Hukuk, Sosyal Adalet, Yönetim Bilimi, Sosyoloji, Felsefe, Mühendislik Bilimi, Eğitim Bilimi, Siyaset Mühendisliği, Tarih Bilimi, Sosyal Bilim, Siyaset Bilimi, Uluslar arası İlişkiler, Ekonomi Bilimi, İdeoloji, v.b.) birden yapılan değerlendirmenin, bir anlamda sentezin sonucunu ortaya koymaktadır.

19) Diğer anlamlar, tanımlar, tasarımlar için kitaba bakınız.

20) Kitapta bazı harf yazım hataları (örnek s. 1.7,1.16,6.28, vb) ve bazı kitaplarda da basım hataları gözlenmiştir. Doğrusu için gerekirse Refet RAMİZ'e danışınız.

21) Ortaya konan Sistem, ideoloji kapsamında genel/özel olarak birçok husus dikkate alınmış ve bu hususların sonu açık bırakılmamıştır.

22) En alt seviyeden en üst seviyedeki ve farklı tüm gruplardaki bireylerle ilgilidir.

23) Her dini, etnik, siyasi, bilimsel, v.d. grubun iyi ve/veya doğru kabul ettiğim hususları ile kendi tanımladığım doğruları içeren ve bir anlamda bu doğruları bilgi bilimi ve adalet anlayışı kapsamında bir sürdürülebilir çatı altında toplayan bir inanış, bir ideoloji, bir sistem, bir kılavuz ortaya konmuştur. Bu şekliyle 168 e yakın inanışın ve diğer bilimsel veya değil grupların doğrularıyla konusuna göre belirli oranlarda örtüşen hususlar bulunmaktadır.Bunlar tümüyle burada tanımlanmamıştır.

24) Eski bilinen anlamda devrim, demokrasi, felsefe ve diğer birçok hususun birlikte düşünüldüğü ve bir anlamda sentezlendiği bu kitapta, sonuç olarak çeşitli konularda eş zamanlı olarak "devrim", "düzenleme", "yargılama", "yeniden yapılandırma",

"eğitim-(yeni nesil ve bazı ileri yaş seviyesindekiler için)", "kural koyma", "katılım" ve bazı "tanımlamalar" gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ayrıca ilgili kesimlerin demokrasiye, felsefeye ve diğer birçok hususa sadece 1 siyasi grup açısından değil 5 siyasi grubun birlikte ve ayrı ayrı olacak şekilde tek bir çözümle sahip olması sağlanmaktadır.

25) Burada ve sistemin tanımlanmasında/tasarlanmasında Refet RAMİZ'in uzmanlık alanları ve ilgi alanlarına giren birçok bilim dalı da ayrıca dikkate alınmıştır.

26) Burada ve kitapta, daha önce yapılmış olan ve ileride Refet RAMİZ ve diğer ilgili tüm kesimler tarafından burada tanımlanan sisteme göre, Refet RAMİZ ile birlikte ve ayrı ayrı kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek olan bazı hususlar kısaca ifade edilmiştir.

27) Refet RAMİZ'in tasarlayan,yöneten olarak öngörülen konumları bu sayfada belirtilmiştir. Refet RAMİZ'in "Ülkelere", "gruplara", "konulara" göre yeni tanımlanan 5 yapısal gruba bakış açısı ayrıca grafiklerle tanımlanmıştır.(bknz. kitap) Basit anlamda Refet RAMİZ tanımladığı 5 yeni grup anlayışına taraftır.Bu gruplarda yeralması öngörülen eski bilinen gruplar bu bakış açısıyla ve bilgi bilimi ve adalet anlayışı ile ayrıca değerlendirilmiştir. Refet RAMİZ ortaya koyduğu tasarım/tanımlar itibarıyle en genel anlamda Ülkeler Birliği ideolojisi ve yeni çağ bakış açısına sahip olup, dolaylı olarak bu bakış açıları kapsamına giren diğer yeni grupların bakış açılarını da taşımaktadır. Daha detaylı yorumlama kitapta kısmen belirtilmiştir.Bu bağlamda muhtemel yanlış ve/veya kötü faaliyetler yeni grupların mentalitelerini/ideolojilerini değil, öncelikli olarak o ilgili bireylerin davranışlarını yansıtmaktadır. Bu 5 yapısal grup için sistemin öngördüğü doğruları taşımayan bireyler, ileride sistemin öngördüğü adalet anlayışına göre cezalandırılacaktır.

28) Burada ve kitapta ayrı ayrı belirtilen herbir husus, sistemin iyi ve doğru bir şekilde algılanması için birlikte dikkate alınmalıdır.

29) Kitabın kapsamında "tüm konular" prensip olarak bulunuyor olmasına rağmen, kitabın isminde siyaset kelimesinin belirtilmesi, sistemin bir parçası olan siyaset kavramını da bir başlangıç noktası olarak dikkate alarak konuların anlaşılmasına yardımcı olmak içindir.

30) Geçmiş herbir ideolojinin kendi grubu içerisinde ve/veya diğer ideoloji grupları arasında oluşturduğu çelişkiler ayrıca irdelenmiştir.

31) Burada tanımlanan sistem ve ilgili bileşenleri,bir bakış açısına göre aşağıda belirtilen kategorilerde bireyler, konular, gruplar, olaylar, değerlendirmeler, v.d. dikkate alınarak tanımlanmıştır;

a) iyi ve doğru

b) doğru

c) iyi

d) iyi ve yanlış

e) kötü ve doğru

f) yanlış

g) kötü

h) kötü ve yanlış

32) Burada belirtilen sisteme neden gerek duyulduğu kitapta bazı gerçek örneklerle belirtilmiştir.

33) Burada belirtilen hususların iyi ve doğru anlaşılması için kelimelerin bilimsel, siyasi, ticari, hukuki, dini, vd anlamlarının gerekli ve yeterli şekilde bilinmesinde fayda vardır.

34) Sistem ve ilgili yapısal grupların işleyişi bazı siyasi/siyasi olmayan bireylerin muhtemel dalgalanmalarından bağımsız olarak kısa, orta ve uzun vade için öngörülmüştür.

35) Sürdürülebilir sistem için, madde-31'deki ilk 5 kategorin konularına göre birlikte ve/veya ayrı ayrı doğru işleyişler için gerekli ve/veya yeterlidir.

36) Orijinal Kitapta başlangıç noktası olarak belirtilen bazı hususlar modifiye edilmiş ve birkısmı bu sayfada belirtilmiştir. (örnek; Sayfa 5.8,5.9,5.10,6.90)

* * *

1) The new ideology and the system related with it, is named as “Countries’ Union”. The name "C.U." is defined so that it has different meanings, wholly or partly due to subjects to subjects, from the old known EU, Russian Federation, etc. union mentalities. The so called "C.U." has some similiar and correct meanings contained regarding the old political ideology sense, which is "there are separate political administrations in each of the C.U. countries". Some other definitions are also expressed by considering the new goods and/or rights.

2) Nearly 12.000 years of the worldwide history is evaluated, checked in all possible aspects while defining the new system, new ideology, sense of justice, etc.

3) The Works, evaluations, definitions, designs, thoughts, comments and other matters given in the book is a result of an evaluation work performed at high level and over all the political parties, over politics, over civil societies and in generally over official/non-official groups.

4) It contains a new system combined with a new ideology, sense of justice, belief, teachings, administration system, etc.

5) Please note that this book is already taken as a source for some Project Works in Turkey and in North Cyprus/TRNC and some EU countries. It is also in a program/discussion of some government related authorities and associations.

6) This book contains some Works realized through various projects that are based on real persons, real events and real associations in Turkey, North Cyprus/TRNC and in other world countries.With this respect, I considered my past "direct interactions" with nearly 80.000 persons who are/were in various official/non-official positions (lowest to highest levels/grades) too.

7) The new ideology, system, sense of justice, belief, etc. are considered so that the past complex/wrong relations between the different countries (and between the different political groups, sectoral groups, non-official groups) are re-arranging in political/non-political sense.

8) Nearly 1.600 ethnic groups (and 8 ethnic groups due to linguistic phylum, 3 ethnic groups due to statu), nearly 40 political ideologies (also hybrid ideologies in 1-2D spectrum), nearly 168 religions/dervish orders/sects/groups/etc. are evaluated generally/specifically.

9) New political/non-political administration systems, new regional/global/country-specific associations communicating eachother are defined, designed, offered.

10) There is a new ideology introduced through this book.

11) Since Turkey, North Cyprus are dealing with many kinds of problems because of their complexity in historical, public, geographic, economic, ethnic, civil society structures and relations with other countries, the solutions are defined, designed not only for these countries but also for the other less complex world countries.

12) It covers global, regional and country-specific situations.

13) It is prepared regarding the politics, military, economy, science, social, techonology, religion, ethnic, civil society, etc. originated subjects that are related with Turkey, North Cyprus/TRNC, USA, EU, Middle east, Asia, Africa, America, etc.

14) New definitions, words, theorems, syhntesis putforwarded into the literature.

15) Some national/international references are given.

16) The related fields of interests, more than 30 subjects of services are defined,

17) It contains an integration of UN, NATO, EU, OIC (ICO), and other official/non-official groups for some common aims.

18) It contains a result of an evaluation, synthesis of different point of views at the same time such as Psychology, Law, Social Justice, Administrative Science, Sociology, Philosophy, Engineering Science, Educational Science, Political Engineering, Science of History, Social Science, Political Science, International Relations, Ideology, Economical Science, Information Science, etc.

19) For more info about the definitions, meanings, designs, etc. see the book.

20) There are some letter mistakes (forexample pages. 1.7,1.16,6.28, etc) pointed out in the book, also some books have publications mistakes. If necessary, consult to Refet RAMİZ.

21) Reagrding the System, Ideology defined, several types of general/specific subjects are considered and they are not left open-ended.

22) It is related with all of the persons from lowest level to highest level and from all different groups around the world.

23) Here a belief, an ideology, a system, a guide is defined where I included the good and/or wright parts of the every religion, belief, ethnic origin, political, scientific, etc. groups, and also my thoughts. Also they are combined under a continuable frame together with the information science and sense of justice I proposed, defined through my rights. With this respect, there are some subjects which fits/coincides with the rights/truths of the nearly 168 beliefs/religions and other scientific or non-scientific groups, due the subjects. These are not wholly defined here.

24) In this book, a kind of synthesis is realized and the revolution, democracy, philosophy and some other various subjects are thought together. As a result a "New Era revolution", "new arrangements", "judging", "reconstructions",

"training-(for new generation and some persons in old-age period)", "educating", "putting rules", "participation" and "some definitions" are simultaneously putforwarded to be realised for lots of related subjects.Also this is obtaining to all related sides to have democracy, philosophy and all other issues not only through 1 political group but through the 5 political groups together and seperately, and by using only one solution.

25) Here, all the expertise fields of Refet RAMİZ and his lots of other interested fields/science branches are considered too.

26) Here and within the book, some subjects done before and the ones which will be realized in the future by Refet RAMİZ and all other related sides, (and due to the system defined here, and together with the Refet RAMİZ and separetly), through short, mid, long term period are expressed.

27) As a designer/administrator Refet RAMİZ's proposed positions are given in this page. His thoughts and senses about the new defined 5 structural groups are defined with grafics for the "countries" and for the related "groups" and "subjects".(see the book). In a simple sense, Refet RAMİZ is a side to the 5 new structural groups' point of views he defined. The old known groups that should be within these groups are evaluated with this point of view and together with the information science and sense of justice defined.In general sense RR has the Countries Union Ideology and the New Era point of view with the designs/definitions he putforwarded. So indirectly he is carrying the other new groups' points of views which are included by this ideologies. Some other detailed comments are given in the book. So possible bad and/or wrong actions reflects (and will be reflect) primarily that related persons' behaviours not the new structural groups' mentality/ideology.The persons who are not carrying the truths of the system for these 5 grıups, will be punished accordingly due to the sense of justice of the system.

28) To understand the System in good and correct way, each of the subjects within the book and the ones mentioned here separetly, should be evaluated and considered together.

29) Although there are "all subjects" within the contents of the book principally, the word "politics" is expressed in the title of the book to help the reader to understand the subjects by considering the concept of politics (which is also a part of the system) as a starting point.

30) The conflicts which are created by each past ideologies within its groups and/or between the other ideologies are also evaluated.

31) The System defined here and its related components are defined, in one point of view, by considering the persons, subjects, groups, events, evaluations, etc. in all of the following categories;

a) good and correct/true

b) correct/true

c) good

d) good and incorrect/false

e) bad and correct/true

f) incorrect/false

g) bad

h) bad and incorrect/false

32) The necessity of the system mentioned here is expressed within the book with the some real examples.

33) You may need to know the scientific, political, commerical, legal, religious, etc. meanings of the words necessarily and sufficiently, to understand the subjects in good and correct way.

34) The process related with The system and the structural groups is proposed for short, mid and long term, and independent from some possible waveings at some political/non-political persons.

35) For Continuable system, it is necessary and/or sufficient to consider the first 5 categories in article-31 together and/or seperately,for correct processes due to the subjects.

36) Some issues which are given as a starting points within the original book are modified and some of them are mentioned here in this page. (example; Pages 5.8,5.9,5.10,6.90)E) ÜLKELER BİRLİĞİ SİSTEMİ (The Countries' Union System);Bu sistem hakkında "gerekli ve yeterli" bir miktar bilgi görülen lüzum üzerine aşağıda belirtilmiştir.Bu sistem hiçbir eski bilinen imparatorluk, yönetim sistemi, v.b. ile ayni olarak öngörülmemiştir.Sistemde yeralan ve birbiriyle ilişkili 12 kısım kısaca aşağıda tanımlanmıştır.

("Sufficiently and necessarily" informations about this system are given below. This system is not proposed one to one same with the any old known emperor, administration system,etc.The 12 parts which are inside the system and related with each others are defined below briefly )1) 1 Tanımlayıcı, Tasarımcı, Yöneten (Definer,Designer,Administrator-Refet RAMİZ)

- 1 kişi (1 person) (ka) (KSRC)2) 1 Ülkeler Birliği Grubu {Countries' Union Group} (Yöneten Dahil-RR) (RR-Included) (consult to Refet RAMİZ) ka

-Level-A1; 17 kişi (17 persons) (Refet RAMİZ+16 kişi/perons)

(Altta belirtilen 16 gruptan bağımsız) (independent from the 16 field groups given below) (potansiyel yanlış bireylerden, gruplardan veya ülkelerden değil-bazıları bu sayfada ve kitapta belirtilmiştir/Not from the potentially wrong persons, groups or countries-some of them are given in this page and within the book)

-Level-A2; k-kişi (k-persons)

-...

-Level-AR

* Konularına göre ve de bu sayfada ve kitapta belirtilen hususlar ışığında "gerek ve yeter " derecede Refet RAMİZ ile ayni düşünen bireyler.

(Persons who are thinking "necessarily and sufficiently" same with the Refet RAMİZ due to the related subjects and regarding the matters given in this page and within the book)3) 10 Fonksiyonel Grup {10 Functional Groups} (Yöneten Dahil-RR) (RR-Included)

(consult to Refet RAMİZ) ka

-Level-B1; 10 kişi (10 persons) (herbir fonksiyonel gruptan 1 kişi/1 person from each functional group) (Refet RAMİZ+9 kişi/persons) (potansiyel yanlış bireylerden, gruplardan veya ülkelerden değil/Not from the potentially wrong persons, groups or countries)

-Level-B2; p-kişi (p- persons)

-...

-Level-BR

* Konularına göre ve de bu sayfada ve kitapta belirtilen hususlar ışığında "gerek ve yeter " derecede Refet RAMİZ ile ayni düşünen bireyler.

(Persons who are thinking "necessarily and sufficiently" same with the Refet RAMİZ due to the related subjects and regarding the matters given in this page and within the book)4) S-Alt Ülkeler Birliği Grubu {S-Sub Countries Union Groups} (Yöneten Dahil-RR)

(i) S adet Ülkeler Birliği tanımlanmıştır; Bu Ülkeler Birliğinin her birinin seviyeleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

(S number Countries Union are defined. The levels of each of these Countries Union are defied below)

Level-Z; Z-Tipi Ülkeler Birliği (Z-Type Countries Union)

...

Level-A; A-Tipi Ülkeler Birliği (A-Type Countries Union)Bu seviyelerle ilişkili bazı Kategoriler (Some categories related with these levels):

a) Kategori/Category: Ekonomi* (Economic) (bknz. Kısım-M)

-Avrupa-1 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-1 Economic Countries Union);

(9,40,84) gd

-Avrupa-2 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-2 Economic Countries Union);

(71,76, 17,123,124) gd

-Avrupa-3 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-3 Economic Countries Union)

(10,11, 78,129,155) gd

-Avrupa-6 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-6 Economic Countries Union)

(1,2,34, 35,64,72,77,102,131 ) gd

-Avrupa-7 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-7 Economic Countries Union) (94,130) gd

-Avrupa-8 Ekonomik Ülkeler Birliği (Europa-8 Economic Countries Union)

(116,132, 133) gd

-Kuzey Amerika Ekonomik Ülkeler Briliği (North America Economic Countries Union) ka

-Güney Amerika Ekonomik Ülkeler Birliği (South America Economic Countries Union) ka

-Yakın Doğu Ekonomik Ülkeler Birliği (Near East Economic Countries Union) gd

(1,2,13,17,24,25,27,+..)

-Afrika Ekonomik Ülkeler Birliği (Africa Economic Countries Union) ka

-Arap Ekonomik Ülkeler Birliği (Arabian Economic Countries Union)

(18, 39, 44,46,47,51,55)

-Avrasya-1 Ekonomik Ülkeler Birliği (Euroasia-1 Economic Countries Union)

(1,2,19,23,28,30,42,56,57,58,67)

-Avrasya-2 Ekonomik Ülkeler Birliği (Euroasia-2 Economic Countries Union)

(33,36, 45, 48, 70,73,80, 90, 92,93,134) ka

-Güney Asya Ekonomik Ülkeler Birliği (South Asia Economic Countries Union)

(5,68, 104,105,110)

-Güney-Doğu Asya Ekonomik Ülkeler Birliği (South-East Asia Economic Countries Union) (21,29,61,62,69,86,119,120,121,168,+)

-Büyük Okyanıus Ekonomik Ülkeler Birliği (Great Ocean Economic Countries Union)

(14,63,128,169,170,172..178,183,191)

-Doğu Asya Ekonomik Ülkeler Birliği (Eastern-Asia Economic Countries Union)

(7,8,37, 38,53,59)

-diğer

-Dünya Ekonomik Ülkeler Birliği (World Economic Countries Union) (1..193) (en genel yapı)*Not: Bu klasik bir Ekonomi Birliği veya Ticaret Birliği değildir. Ekonomiye, ticarete daha genel anlamda paranın, zamanın, eforun, v.b. kullanımına ülkeler ve ÜB perspektifinde prensipler içerir,tanımlar.

*(P.S.: This is not an classic Economic Union or Trade Union. It defines new Principles to the economy, trade, in more general sense it defines the principles of using money, time, effort, etc. with regarding the countries and CU perspective.)gd: geçiş dönemi (transition period), ka; kalıcı (permanent)b) Kategori/Category: Mali (Financial) (Danışınız Refet RAMİZ)

-diğer (others)c) Kategori/Category: Hibrid-1 * (Danışınız Refet RAMİZ) (bknz. Kısım-M)

-Amerika Ülkeler Birliği (American Countries Union-American Union); (4) (mevcut devletlerden/from current states) ka

-Britinya* Ülkeler Birliği (British* Countries Union-British Union); (3, 32, +diğer) ka

-Rusya Ülkeler Birliği (Russia Countries Union-Russian Union); (6);(mevcut 28 cumhuriyetten/from current 28 republics ) ka

-diğer (others)d) Kategori/Category: Hibrid-2* (Danışınız Refet RAMİZ) (bknz. Kısım-M)

-Çin Ülkeler Birliği (China Countries Union-China Union) (8) ka

-diğer (others)e) Kategori/Category: Hibrid-3 (Danışınız Refet RAMİZ)f) Kategori/Category: Hibrid-4 (Danışınız Refet RAMİZ)g) Kategori/Category: Hibrid-5* (Danışınız Refet RAMİZ) (bknz. Kısım-M)

-R1* Ülkeler Birliği (R1* Countries Union)

(1,2,+diğer,+13,16,17,19,20,24,27,28,30+ diğer) ka

-diğer (others)"Bu kategoriler" ve "Genel Ülkeler Birliği içerisindeki değişmez ve sürdürülebilir Ü.B. yapıları" tarafımdan ayrıca tanımlanmıştır. Bu kategorilerle ilgili bknz. Kısım-M. Burada belirtilen kelimelerin tam anlamları ayrıca Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır.

("These categories" and "the invariant and continuable CU structures within the General CU" are also defined by me. For these categories see Part-M below. The exact meanings of the words given here are also defiend by Refet RAMİZ)(ii) Bu Ülkeler Birliği Yapılarına ilişkin gruplar (ka)

-Level-C1; S kişi (S-persons) (Refet RAMİZ + diğer kişiler/other persons)

-Level-C2;

-...

-Level-CR;* Konularına göre ve de bu sayfada ve kitapta belirtilen hususlar ışığında "gerek ve yeter " derecede Refet RAMİZ ile ayni düşünen bireyler.

(Persons who are thinking "necessarily and sufficiently" same with the Refet RAMİZ due to the related subjects and regarding the matters given in this page and within the book)5) 5 Yapısal Grup {5 Structural Groups}: (Yöneten Dahil-RR) (RR- Included) (ka)

Bireyler için "zorunlu başlangıç noktası" ("Obligatory starting point" for persons)

-Yeni Çağ Grubu (Gr.1) {New Era Group}

-Ülkenin Gelişimi Grubu (Gr.2) {Progression of The Country Group}

-Ülkenin Birliği Grubu (Gr.3) {Unity of The Country Group}

-Ülkenin Değerleri Grubu (Gr.4) {Values of The Country Group}

-Sosyal Gelişim Grubu (Gr.5) {Social Progression Group}

Gr.1; kapsam nedeniyle her ülkede büyük ölçüde ayni, bazı ülkesel özellikler nedeniyle farklı

(it is defined almost same in each of the country, but there are some country specific differencies)

Gr.2-5; kapsam nedeniyle her ülkede belirli ölçüde ayni, belirli ölçüde farklı. Olması gereken iyi ve/veya doğru değerler ayrıca tanımlanmıştır.

(it is defined with some similiarities for each of the countries due to the contents of them, and some differencies with some ratios are considered too. The good and/or right values that could be are defined also)

Ülkelere İlişkin Yapılar için bknz. Kısım-M (For the structures of the related countries see Part-M below)a) Bu yapısal grupların Genel Ülkeler Birliği içerisinde tanımlanmış, eskileri ile birebir ilişkisi olmayan yeni alt ideolojileri Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır. Bu yeni 5 alt ideoloji,bir anlamda bilinen 1-D ideolojilerin (Komünizm, Sosyalizm, Liberalizm, Muhafazakarlık, Faşizm) yerine tanımlanmıştır, ayrıca hibrid yapıdaki diğer 2-D ideolojilerinin yerine, bütün fikir ve anlayışların yerine tanımlanmış olarak addedilebilir.(Bknz. Kısım-A). Bu yeni ideolojilerin nasıl tanımlandığı ve diğer bilinen ideolojilerle ilişkisi kitapta kısaca belirtilmiştir.

b) Burada Yeni Çağ ideolojisi, bir anlamda diğer yeni alt ideolojilerin hepsini içeren, eski bilinen anlamda ise eski tüm ideolojilerin, dinlerin, inanışların, mezheplerin, tarikatların ve diğer toplumsal değerlerle Refet RAMİZ'in kendi kattığı değerlerin birlikte, Bilgi Bilimi ve Adalet Anlayışı kapsamında oluşturduğu bir ideolojiyi ifade eder.Ülkeler Birliği ideolojisi ("RR-İdeoloji") ise Yeni Çağ ideolojisi ile birlikte sistemi ve diğer ilgili herşeyi kapsar.

c) Bu ve diğer alt ideolojiler daha detaylı olarak ve farklı bakış açılarıyla ayrıca Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır.

d) Her insan, birey mutlaka bu yapısal gruplardan sadece birinde yeralmalıdır.

e) Aşağıda belirtilen Ülkelerin yanısıra, bu sayfada ve kitapta kısaca belirtilen "Ülkeler Birliği Sistemi" açısından 5 yapısal grubun düzenlemesi ayrıca Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır.

f) Yeni Çağ ideolojisi, "bir anlamda" 168 din, mezhep, tarikat, grup ile yaklaşık 40 siyasi ideolojinin, 1600 e yakın etnik grup olgusunun,birçok bilim dalının ve Refet RAMİZ'in uzmanlık alanlarının ışığında yaptığı değerlendirmenin sonucununda ortaya koyduğu ideolojiyi tanımlar. İyi ve Doğru tanımlama için Refet RAMİZ'e danışınız.Bu bağlamda aşağıdaki gruplardan oluşur;

-Doğrudan yeni çağ ideolojisini kabul eden gruplar,

-168 inanç grubunun yeni çağa göre kendini modifiye etmiş olan grupları,

-40 siyasi ideoloji grubunu yeni çağa göre kendini modifiye etmiş olan grupları,

-1600 etnik grubun yeni çağa göre kendini modifiye etmiş olan grupları,

-Tüm inanç, ideoloji, etnik grupların değerlendirilmesi neticesinde yeni çağa uygun olan gruplar,

-Tüm inanç, ideoloji gruplarının sentezinden ortaya çıkan birleşmiş gruplar

-İlgili bilim dallarının değerlendirilmesinden ortaya çıkan gruplar

-diğer (bknz. Kapsam)

g) Diğer 4 Grup İdeolojisi ise ; "bir anlamda" 168 inanç grubunun, 40 siyasi ideoloji grubunun, belirli bilim dallarındaki grupların bazılarının yalnız veya belirli sayıda Refet RAMİZ'in tanımladığı ilkelere, değerlere, doğrulara, Ülkeler Birliği ideolojisine göre biraraya gelmesi ile oluşturulan ideolojileri içerir. Herbir ülkeye/gruba ilişkin "İyi ve doğru" tanımlama için Refet RAMİZ'e danışınız.Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için kitaba bakınız.

***

a) (The new sub ideologies of each of these structural groups, which are not one to one related with the old known ideologies, are defined within the new Countries Union ideology by Refet RAMİZ.These 5 sub ideologies can be evaluated that they are defiened instead of the well known 1-D ideologies (Comunism, Socialism, Liberalism, Conservatism, Faschism) or instead of all other hybrid 2-D type ideologies, or instead of all the past thoughts and senses.(see Part-A above).These new ideologies and how they are defined, also their relations with other known ideologies are expressed briefly within the book)

b) (Here the New Era ideology is, in one point of view, includes all the new sub ideologies, and in old known mentality it is an ideology where all the past ideologies, religions, beliefs, social values, etc. and the values of Refet RAMİZ are formed together a one belief under the Information Science and Sense of Justice defined by Refet RAMİZ. On the other hand, Countries Union Ideology (RR-Ideology) is including the New Era Ideology and also the system and other everything)

c) (This ideology and other sub ideologies are defined by Refet RAMİZ with details regarding the different point of views)

d) (Each human, person must be in one of these structural groups only)

e) The arrangements of the 5 structural groups for the Countries Union System (which is shortly expressed here and in the book) is defined by Refet RAMİZ beside the ones defined for the countries given below.

f) The New Era Ideology; is “in one sense”, defines an ideology which is putforwarded by Refet RAMİZ through his Professional interests and as an evaluation of 168 religions, sects, beliefs, groups and nearly 40 political ideologies, nearly 1600 ethnic group mentalities and lots of Science Branches. For good and correct definitions consult to Mr. Refet RAMİZ. With these respects it consists the following groups;

-The groups which directly accept the New Era Ideology,

-The groups among the 168 belief groups which modified themselfs due to the new era,

- The groups among the 40 political ideology groups which modified themselfs due to the new era,

-The groups among the 1600 ethnic groups which modified themselfs due to the new era,

-The groups which are suitable to the new era after the evaluations of all belief, ideology, ethnic groups,

-The groups unified and formed as a result of synthesis of all belief, ideology groups,

-The groups which are formed after the evaluation of related science branches,

-other (see the Content below)

g) The 4 other group ideologies are; “in one sense”, includes the ideologies formed due to the principles, values, truths, Countries Union Ideology defined by Refet RAMİZ and by considering some of the 168 belief groups, 40 politic groups, scientific groups alone or by considering some of them together. For each of the countries/groups consult to Mr. Refet RAMİZ for "good and correct" definitions. For Turkey and North Cyprus, see book.6) R-Sürdürülebilir Grup {R Continuable Groups} (Yöneten Dahil-RR) (RR-Included)

*Sürdürülebilir gruplar, kitapta belirtilen tüm sürdürülebilirlik gerek ve yeter hususlarının ve tarafımdan ayrıca belirlenen hususların sağlanmasına göre belirlenmiş olan dünya genelindeki gruplardır. herhangi bir siyasi, ticari, dini öncelikli gruplar değildir. Dini, Siyasi, Ticari, Ekonomik, Finansal, Askeri, Bilimsel, Hukuki, Etnik, v.d. hususların Etkin Ağırlık (EA) kapsamında birlikte ve ayrı ayrı dikkate alındığı ve buna dayalı olarak belirlenmiş olan gruplardır. Bu gruplar ve M-ülke grupları, özellikleri ayrıca Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır. Hepsi birebir geçmişteki grupları ifade etmez, bu sentezin mentalitesine de aykırıdır. (Danışınız Refet RAMİZ)

(The continuable groups are the groups which are defined worlwide and determined due to the necessary and sufficient subjects related with continuability and also due to the other subjects defined by me. They are not the groups which have priority due to the any political, commercial, religious issues. These groups are constructed by considering the religion, politics, commerce, economy, finance, military, scientific, justice, ethnics, etc. and The Effective Weight (EA) together and seperately. These groups and M-country groups (and its specifications) are also defined by Refet RAMİZ. All of these new groups are not one to one same with the old groups, this is also against the mentality of synthesis too. Consult to Refet RAMİZ)7) 16 Alt Bölgesel Grup {Sub Field Froups} (Yöneten Dahil-RR)

-Level a; 16 kişi (16 persons) (her bölgeden 1 kişi/1 person from each field) (Refet RAMİZ + 15)

-Level-b; n kişi (n-persons)8) Alt Hizmet Grupları (Sub Service Groups)9) Diğer Sistem Grupları {Other Groups of the System} (Yöneten Dahil-RR)10) Ülkeler Birliği Sistem yapısı {The Countries Union System's Structure}11) Ortak Hizmet yapıları {Common Service Structures}12) Diğer (Other)Yöneten (Administrator) RR; Ülkeler Birliği Sistemi için öngörülen Bilgi Bilimi ve Adalet Anlayışı gereği, sadece Refet RAMİZ için "eş zamanlı" geçerli. (bu sayfada ve kitapta belirtilen şartlara göre)

(valid "simultaneously" only for Refet RAMİZ because of the Information Science and Sense of Justice defined for the Countries' Union system.) (due to the conditions mentioned in this page and book)NOTLAR(Notes):

1. Burada bir birey veya grup tarafından Yapısal Gruplardaki yer, doğrudan veya dolaylı olarak geçiş döneminde bir kez belirlendikten sonra, ayni grupta alt gruplar arasındaki değişimler dışında, Yapısal Gruplar arası değiştirme, sistemin doğruları gereği dışında öngörülmemiştir. Bu sürdürülebilir sistemde bazı ilkelerin öğrenilmesi açısından da gereklilik olarak belirtilmektedir.

2. Yapısal grup isimleri, o gruplarda yeralan bireyler dışında ayni amaç için özellikle siyasi amaçla başka grup tarafından kullanılamaz öngörülmüştür. Bu yapısal gruplama sistemin gereklerine göredir, herhangi bir siyasi partinin "siyasi oyun" oynaması veya daha basit tabirle siyaset öncelikli bir gruplandırma değildir.

3. Kategoriler, yapısal gruplar oluşturulurken dikkate alınması gereken hususları belirtir. Kategorilerin sistemde nasıl dikkate alındığı ayırca tanımlanmıştır. Kategorilerde "sistemin" öncelikli olduğunu belirtmek için Kategori A ifadesi kullanılmıştır. Diğer kategorilerin sıralaması belirli bir önceliğe göre yapılmamıştır.

4. Bir "Yapısal grubun" kendisi, içeriğinde yeralan diğer siyasi, ticari, v.b. alt konu gruplarından daha üst bir noktayı ifade eder.

5. 5 yapısal grup "herzaman için" var olarak kabul edilecek ideal gruplar olarak sistemde tanımlanmıştır.

6. Yine bu gruplandırma dünyanın herhangi diğer bir dini, ticari, v.b. kesimin basit tabiri ile "oyun oynaması" na dayalı bir gruplandırma da değildir.

7. Geçmiş sürece dayalı genel/özel problemler, çelişkiler tanımlanan sistem, bilgi bilimi ve adalet anlayışı kapsamında genel/özel olarak çözülmüştür, burada belirtilmemiştir. bazı konulardakilerin ise kısa , orta uzun vadede nasıl sistemli olarak çözüleceği de belirlenmiştir.

8. Sentez kelimesi, bir bakış açısına göre yapılan çalışmayı ifade etmek için yeterlidir. (bknz. Kitap içeriği)

9. Adalet Anlayışı, sistemin ve gruplandırmaların anlaşılması için gerekli ve yardımcı bir ifadedir. Ticari, siyasi, v.b. çelişkilerin adaletli bir şekilde ortadan kaldırılmasını, düzenlenmesini sağlayacaktır.

10. Danışmada veya gerekli görüldüğünde yapılacak muhtemel tanımlamalar veya öneriler sistemin gerek ve yeter hususlarına dayanır, dikkate alınan genel hususlar için Bknz. Orijinal Kitap-Ülkeler Birliği, anlaşılmaz hususlar için danışınız)

11. Ülkedeki her ticari şirket, şirket grubunun da bu yapısal gruplardan uygun olanı içerisinde yeralması tanımlanmıştır.

12. Bu sistem ve ilgili düzenlemeler (ön yapısal grupların belirlenmesi ve sistemin amacının anlaşılması hususları hariç) tasarımcının bilgisi ve onayı dışında hiçbir siyasi, ticari, v.b. tarafından başka çelişki, çatışmalara sebebiyet vermemek için yapılmamalıdır (Kısım J ve diğer kısımlar)

13. Burada belirtilen hususlar tanımlayıcının bilgisi ve onayı kapsamında gerçek anlamda yapılması gerekenleri tanımlar, hiçbir tarafın herhangi bir anlamda "oyun" oynamasını ifade etmez.

14. Burada Ülkeler Birliği ideolojisi ile birlikte tanımlı Ülkeler Birliği sistemi kapsamında, siyasi sistem, ekonomik sistem, ticari sistem, mali sistem, v.d. sistemler entegre edilmiş olarak tanımlanmıştır.

15. (i) Sadece Yönetenin yapması gerekenler, (ii) sadece diğer grupların yapması gerekenler ve (iii) Yöneten ile grupların birlikte yapması gerekenler ayrıca tanımlanmıştır.

16. Dünya genelinde yeralan herbir bireyin, grubun, toplumun, halkın (iyi, kötü, doğru, yanlış, vd nitelikleri dikkate alınarak); yukarıda tanımlanan sistem içerisinde yeralabileceği muhtemel seviyeler, konumlar, sayılar genel/özel olarak ayrıca tanımlanmıştır. Ayrıca diğer bazı ayarlamaların "ilgili kişilerle birlikte" yapılması öngörülmüştür.

17. Yapısal gruplarda bireylerin yeralmasına bağlı olarak yukarıda belirtilen tüm kısımlarda yeralacak bireylerin "muhtemel pozisyonları" ve "bu pozisyonların sayısı" Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır;

-Sadece Gr.1’den bireylerin yer alacağı muhtemel pozisyonlar, (danışınız Refet RAMİZ)

-Sadece Gr.2’den bireylerin yer alacağı muhtemel pozisyonlar, (danışınız Refet RAMİZ)

-Sadece Gr.3’den bireylerin yer alacağı muhtemel pozisyonlar, (danışınız Refet RAMİZ)

-Sadece Gr.4’den bireylerin yer alacağı muhtemel pozisyonlar, (danışınız Refet RAMİZ)

-Sadece Gr.5’den bireylerin yer alacağı muhtemel pozisyonlar, (danışınız Refet RAMİZ)

- Gr.1…Gr.5’den bireylerin birlikte yer alacağı muhtemel pozisyonlar,(danışınız Refet RAMİZ)

-Diğer (danışınız Refet RAMİZ)

18. Yukarıda belirtilen anlamda geçmişte bazı bireylerin, grupların, toplumların, ülkelerin bilerek veya bilmeyerek yaptığı grup içi, gruplar arası yanlış ve/veya kötü ilişkiler, bu sistem bağlamında öngörülen "ilkeler" nezdinde ileride tekrar çelişki, çatışma üretmeyecek şekilde Refet RAMİZ tarafından düzenlenmiştir.

**

1.Here, once the position of a person or a group is determined in a structual group directly or indirectly during the transition period, it not considered to make exchanges between the structual Groups, other than the possible exchanges among the sub groups of one structual group and the possible changes required due to the "truths" of the system proposed. This is expressing as a necessity of learning some principles at this continuable system.

2.It is considered not to use structual groups names by some other persons inanother structual groups other than the persons in that group, specially for political purposes.

3.This structual groupping is due to the necessities of the system, it is not for playing a political game by any political party or more simple sense it is not groupping due to political priorities.

4.The categories indicates the matters that should be considered during the formation of the structual groups. The details that how the categories are considered within the system is defined separately. To express the priority of the system, the word "Category A" is used. The order of the other categories are not given due to any known priority.

5.One "Structual group" itself, expresses a higher point than the other sub subject groups of politics, commerical, etc. in the same structual group.

6. 5 structual groups are defined in the system so that they will be exist "every time" and as an ideal groups in the system. This grouping mentality is also not offering to any religion group, commerical group, etc. in the world to "play a game.

7. Past general/spesific problems, conflicts are solved via the defined system, information science and sense of justice defined, designed, generally/specifically.

8.The word "synthesis" is enough to explain the work done in one point of view. But they are not given here. Also it is determined how to solve some other conflicts, problems in a short, mid, long term via this new system, and the issues together with it. (see content of the book)

9."Sense of Justice" as a mentality is helpful to understand the system and the group mentality.It will be helpful to remove the commerical, political conflicts and re-arranging/re-constructing them under this sense of justice.

10. The possible definitions or proposals that will be done when it is consulted or whenever it is being necessary, will be up to the necessary and sufficient matters of the System. For the general subjects conisdered see original Book-Countries Union, for the ununderstandable matters consult to RR)

11. It is defined that each company, company group should be inside a suitable structural group.

12. This system and the related arrangements (except determining pre-structrural groups and understanding the purpose of the system) should not try to realised by any political, commercial, etc. sides without the information of the designer and his approval, for not to make/cause any other conflicts, arguments. (see Section J and other sections)

13. The subjects mentioned here are defining the matters that should be realized under the auhtorise and approval of the Refet RAMİZ, it is not declaring to play "any game" by any side.

14. Here the political system, economic systems, commercial system, financial system, etc systems are defined as an integrated to the Countries Union System which is defined together with the Countries Union Ideology.

15.(i) the things that should be realized by designer (also Administrator) only, (ii) The things that should be realized by groups only and (iii) the things that should be realized by designer and the groups together, are also defined.

16. The possible levels, positions, numbers of each persons, groups, communities, publics around the world are defined generally/specifically within the above mentioned system (by considering their good, bad, right, wrong,etc. characteristics). It is also proposed to make some other arrangements together with the related persons.

17. With regarding the participation of the persons within the structural groups, the “possible positions of the persons in the above parts” and “the numbers of these positions for each of the persons” are defined by Refet RAMİZ;

-Possible positions where only the persons from Gr.1 will take part (consult to Refet RAMİZ)

-Possible positions where only the persons from Gr.2 will take part (consult to Refet RAMİZ)

-Possible positions where only the persons from Gr.3 will take part (consult to Refet RAMİZ)

-Possible positions where only the persons from Gr.4 will take part (consult to Refet RAMİZ)

-Possible positions where only the persons from Gr.5 will take part (consult to Refet RAMİZ)

-Possible positions where the persons from Gr.1…Gr.5 will take part together (consult to Refet RAMİZ)

-Other (consult to Refet RAMİZ)

18. With regarding the a.m. part (17), the bad and/or wrong relations done in the past between the groups or inside the same groups, by knowing or without knowing, through some persons, groups, communities, countries, are re-arranged by the Refet RAMİZ under the New System and with the “principles” so that “these relations” will not form conflicts, disputes, collides for good and/or right persons, groups, communities, countries in the future.Ülkelerdeki Yapısal Gruplar Hakkında (About the Structural Groups in the Countries);ÜLKE ADI: (Country Name)

GRUP/Groups : Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategori-A; Sistem Anlayışı Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)/Danışınız Refet RAMİZ

Kategori-B; Siyasi (Politics; Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)) (Gr.1,2,3,4,5)

Kategori-C; Dini (Belief; Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ) (Gr.1,2,3,4,5)

Kategori-D; Askeri (Military; Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)(Gr.1,2,3,4,5)

Kategori-E; Hukuki (Law; Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)(Gr.1,2,3,4,5)

Kategori-F: Ticari (Commercial; Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)(Gr.1,2,3,4,5)

Kategori-G: Diğer (Other; Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)(Gr.1,2,3,4,5)Uygun görülen ve tanımlanan Ülke isimleri, yapısal grupları için bakınız Kısım-M.

(For defined Country names and structrual groups see Part-M below)a) Bulunduğunuz ülkede Sizin yeraldığınız veya yeralabileceğiniz yapısal grubu belirleyiniz. Veya doğru çalışma için danışınız.(bknz. Kitap)

b) Yapısal grupların olması gereken siyasi görüşleri sistemin öngördüğü iyi ve/veya doğrular anlamında kısmen kitapta tanımlanmıştır. Aksi kitapta ilgili bölümde de belirtildiği üzere geçmişte yaşananların tekrarından başka birşey değildir.

c) İlgili bireylerin daha kısa sürede gruplara entegre edilmesi/olması amacıyla yukarıdaki şekilde ön bilgi verilmiştir. Diğer ülkeler için de danışınız. (Sayfa.6.74)

d) Bu gruplama her ülkede farklı hızda, ancak ayni amaç için belirtilen noktalara yakınsayacaktır.

e) Aşağıda belirtilen Her Ülke için, içeriğinde yeralan birçok gruba ilişkin olarak; bu gruplarda olması gereken birey/gruplar için muhtemel kriterler, alt gruplar, oranlar açısından genel/özel değerlendirme tarafımdan yapılmıştır.

***

a) Determine your structural group or the group you can be in, in your country. Or consult for correct works.(see Book )

b) The political point of views that could be of the structural groups are defined partly within the book regarding the good and/or true matters of the System. In case of any other views proposed, it is going to be the repeats of the ones lived in the past, as it is expreseed in the related part of the book.

c) To make an integration of related people to the groups in a shorter time, the a.m. pre-information is given. Consult for other countries.(Page 6.74)

d) This group making will be in different speed in each country, but will be converge to the given points for the same purpose.

e) For those countries whose names are given below, a general/specific pre-evaluation is done by me regarding the persons/groups which should be inside these groups (for most of them), and regarding the possible criterias, sub-groups, rates.ÜLKE MODELLERİ HAKKINDA (About The Country Models)

Yapısal gruplar ve diğer birçok husus dikkate alınarak Refet RAMİZ tarafından tanımlanmış ve tüm ülkelere uygulanabilecek 8 ülke modeli genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

Herbir ülke için tanımlanan yapısal gruplar o ülkelere has özellikler içerir. Ancak bazı ülkelerdeki hususların taşıdığı benzerliklerden hareketle yapısal grupların sürdürülebilir olarak oluşturulmasındaki ilkelerin, prensiplerin anlaşılması açısından ülke modeli sayısı 8 olarak tanımlanmıştır.(The 8-Country models which are defined by Refet RAMİZ and can be applied to whole countries by considering the structural groups and some other various subjects, are given below generally)

(The structural groups defined for each of the countries includes country specific matters. But the country model numbers are defined as 8 because of helping to understand the principles, rules which are considered during the formation of structural groups continuably from the some similiarities of the matters of the some countries.)Model-1; Type-A,B,C (Danışınız/Consult to Mr. Refet RAMİZ)

Model-2; Type-A,B,C

Model-3; Type-A,B,C

Model-4; Type-A,B,C

Model-5; Type-A,B,C

Model-6; Type-A,B,C

Model-7; Type-A,B,C

Model-8; Type-A,B,CF) BAZI REFERANS KİTAPLAR (Some Reference Books);1. The Bible, The Qur’an and Science (İncil, Kuran ve Bilim)

2. Tanrı’nın Türkleri (Turks of God)

3. Vezirin Adaleti (Justice of the Vizier)

4. The Teaching of Buddha (Buda’nın Öğretileri)

5. General History (Genel Tarih)

6. Strategy and Organization (Strateji ve Organizasyon)

7. Personnel Administration (Personel Yönetimi)

8. Büyük Osmanlı Tarihi (Great Ottoman History)

9. The French Revolution (Fransız İhtilali)

10.İkinci Adam (Second Man)

11.Principles of Politics (Politikanın Prensipleri)

12.Bilim ve İktidar (Science and Political Power)

13.The Meaning of Meaning (Anlamın Anlamı)

14.A History of Europe (Avrupa Tarihi)

15.Silahsız Savaş (War Without Weapons)

16.Bilim Etiği (Ethics of Science)

17.Living Document of American History (Amerikan Tarihinin Yaşayan Dökümanları)

18.Büyük Oyundaki Türk (The Turk in the Great Game)

19.The Democratic Experience (Demokratik Tecrübe)

20.The State in Theory and Practice (Teori ve Pratikte Devlet)

21.Political Parties and Political Behavior (Siyasi Partiler ve Siyasi Davranış)

22.The Americans: A Social History of the US (Amerikalılar: Birleşik Devletlerin Sosyal Tarihi)

23.Rousseau and Revolution (Rusya ve Devrim)

24.The Law of Civilization and Decay (Sivilleşmenin Kanunu ve Çöküş)

25.Türk ve Dünya Tarihi (Turkish and World History)

26. Diğer Bilimsel, Teknik, v.b. kitaplar (Other scientific,technical, etc. books)a) Bu kaynakların bazılarında konu başlığı içerikten daha anlamlı, bazılarında ise içerik konu başlığından daha anlamlı, bazılarında ise hem konu başlığı hem de içerik anlamlı olarak dikkate alınmıştır. Sadece bir konu başlığını veya sadece bir yazarı ön plana çıkaran ve bu yaklaşımla, kitapta anlatılan hususları değerlendirmeye çalışmak basit tabiri ile "sentez" metodolojisine de ters düşer.

b) İyi ve/veya doğru bilgiyi, bu sistemin öngördüğü iyi ve/veya doğrular için kullanınız. Aksi takdirde karşılaşacağınız sorunların ve yapacağınız yanlış ve/veya kötü faaliyetlerin sorumluluğu size ait olacaktır. Sistem; ilgili adalet anlayışı kapsamında bu şekilde faaliyet gösterecek bireylerin, grupların uygun şekilde cezalandırılmalarına da kısa, orta veya uzun vadede olanak sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri/önlemleri içermektedir.

c) Bu kitaplar hakkında bilgi "Ülkeler Birliği" kitabının "Bölüm-12. Referanslar" kısmında belirtilmektedir.

***

a) Among these reference books, there are some books where the title is more meaningful than its content, also some books where its content is more meaningul than its title, and some books where both its content and title are meaningful.It is a conflict due to synthesis methodology to try to evaluate the subjects mentioned within the book by considering a point of view that focuses on a title of a subject only or which focuses on an Author of the book only.

b) Use the good and/or right informations only for the good and/or right matters which are proposed by this system.Otherwise, you are going to be responsible for the problems you are going to face, and for the bad and/or wrong actions you are going to do.The system includes necessary arrangements/pre-cautions, regarding the sense of justice, for punishing persons, groups who are going to make such actions, in short, mid and long term periods.

c) Informations about these books are given in the "Part-12. References" of the book "Countries Union".G) İLGİLİ KESİMLER (Related Sectors);1) Genel (birey, grup, kurum, yönetici, v.b.) / General (person, group, association, director, etc. )

2) Profesyonel ve Araştırmacı / (Proffessional and Researcher)

3) Yüksek Öğretim (Üniversiteler) / High Education (Universities)

4) Bilimsel/Akademik (Scientific/Academic)

5) Sektörel (Kamu Sektörü, Özel Sektör) / Sectoral (Public Sector, Private Sector)

6) Eğitim/Öğretim (Education/Training)

7) Bakanlıklar (Ministries)

8) Kurumlar/ Associations (Banks, etc)

9) Siyasi Partiler, Gruplar/ Political Parties, Groups

10) Resmi/Resmi Olmayan Gruplar/ (Official and Non-Official Groups)

11) (Bknz. Anahtar Kelimeler) / (see Key Words)H) KİTABI NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ (How can you obtain the book?);-KUZEY KIBRIS/KKTC (North Cyprus/TRNC); (bookshops)

1) Deniz Plaza Kitapevi, 1.Baskı (1st Edition)

Bknz. "Tarih-Siyaset-Politika" Kitaplığı Bölümü

12.Şht. Ecved Yusuf Cad. Yenişehir, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs/KKTC,

Tel:+90 392 22 88 320-321, Faks:+90 392 22 88 3322) Işık Kitapevi, 1. Baskı (1st Edition)

Polis Sokak No:14, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs/KKTC,

Tel/Fax:+ 90 392 22 87 595, Tel:+90 392 22 77 443,

e-mail: isikkitabevi@gmail.com

3) Yazarın kendisinden (directly from the Author)-TÜRKİYE (Turkey);

(daha sonra belirtilecek) (will be expressed later)-DİĞER ÜLKELER (Other Countries)

I) YAZARIN İRTİBAT BİLGİLERİ (Contact Info of the Author)*;Yazar: Y.Doç.Dr.Refet RAMİZ, Facebook: Refet Ramiz,

e-posta: r_ramiz_edu@yahoo.com, GSM/SMS: +90 533 83 43 382

* * *

Writer: Assist.Prof.Dr.Refet RAMİZ, Facebook: Refet Ramiz,

e-mail: r_ramiz_edu@yahoo.com, Mobile/Text Message No: +90 533 83 43 382*Sadece gerekli hallerde kullanınız (Use only if necessary).

J) BANKA HESAP BİLGİLERİ (Bank Accounts Informations)Banka Hesapları (Bank Accounts)TÜRK BANKASI LTD.

0096-00001-Lefkoşa Merkez Şube,

Kuzey Kıbrıs / KKTC

***

(Turkish Bank Ltd.

0096-00001-Nicosia Central Branch,

North Cyprus / TRNC)Hesap Sahibi (Account Holder): REFET RAMIZ (Refet RAMİZ)

TL Hesap No (Account No): 2000027718

USD Hesap No (Account No): 2000023110

GBP Hesap No: (Account No:) 2000029955

K) BİRLİKTE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMALAR (About the Works That Can be Proceed Together)Ülkeler Birliği Kitabımda bahsedilen konular ve İlgi Alanlarım/Uzmanlık Alanlarım kapsamında aşağıda belirtilenler bağlamında çalışmalar yürütülebilir;

a) Proje İşbirliği,

b) Danışmanlık,

c) Koordinatörlük,

d) Temsiliyet,

e) Muhtemel Ortak Projeler,

f) Projelerime Mali Katkı/Destek,

-Diğer

***

(We can proceed some works together under the following concepts and regarding the subjects given in my Countries Union book and through my professional interests/Expertise Fields;

a) Project Cooperations,

b) Consultancy,

c) Coordination,

d) Representative,

e) Possible Common Projects,

f) Financial Support/Addition/Contributions to my projects,

-otherBu bağlamda yürütülebilecek çalışmalar aşağıdaki proje grupları dikkate alınarak değerlendirilebilir;

(With this respect, the works that can be performed can be evaluated by considering the project groups given below)

1) Ülkeler Birliği İdeolojisini içeren Ülkeler Birliği Projeleri (Countries Union Projects that includes the Countries Union Ideology)

2) Gr.1’e ilişkin projeler (Projects related with the Gr.1)

3) Gr.2’ye ilişkin projeler (Projects related with the Gr.2)

4) Gr.3’e ilişkin projeler (Projects related with the Gr.3)

5) Gr.4’e ilişkin projeler (Projects related with the Gr.4)

6) Gr.5’e ilişkin projeler (Projects related with the Gr.5)

7) Gr.1, 2,3,4,5’e ilişkin ortak projeler (Common Projects related with the Gr.1,2,3,4,5)

8) Diğer projeler (Other Projects)

L) YAYIM VE DİĞER HAKLARI (Publication and Other Rights);a) Kitapta belirtilen bütün İsim ve Fikir Hakları, Yayım hakları, Grafik hakları, tasarım, tanımlama ve projelendirme hakları Refet RAMİZ’e aittir.

b) Yazarın ve Yayım hakları sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın, bu yayının hiçbir bölümü hiçbir şekilde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt, veya diğer bir şekilde yeniden üretilemez, yedekleme sisteminde saklanamaz, transfer edilemez. Hiçbir tanımlı kısmı, ayni veya farklı isim altında resmi veya resmi olmayan şekilde yazarın izni olmaksızın uygulamaya konulamaz.-Genel Fikir Hakkı= [Ülkedeki/Gruptaki Birey Sayısı] x 1 [ Ülkenin Para Birimi] x R [Katsayı]

-Proje Fikir Hakkı; Ayrıca Tanımlanmıştır.

* * *

a) All Rights of Names and Advices, Publication, Graphics, Designs, Definitions and Project planing mentioned in the book belongs to Refet RAMİZ

b) No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the writer and publication rights holder. Also no defined part of it may be put into practice officially or non-officially and under the same or different names and without the prior permission of the writer.-General Advice Right= [Number of the persons in Country/Group] x 1 [ Unit money of the country] x R [Coefficient]

-Project Advise Rights; Defined separately.

M) ÜLKELERDEKİ YAPISAL GRUPLAR (The Structural Groups in the Countries);-Bu ülkeler bağlı oldukları organizasyonlara, gruplara, v.b. (ki bunlardan ismi bahsedilmeyenler sistem anlamında bazı çelişkiler, potansiyel yanlış ve/veya kötü içerisindedirler; bunların bazıları ilk aşamada hariç tutulmuştur) göre değil, uygun görülen şekliyle tarafımdan tanımlanmıştır. Bu ülkeler ve ilgili yapısal gruplarda mevcut olan birkısım çelişkiler, yanlış ve/veya kötü hususların çözümü için yapılması gerekenler ayrıca Refet RAMİZ tarafından tanımlanmıştır.

(These countries are not defined by me due to the organisations,groups, etc. they are connected (whose names are not mentioned, are still in some conflicts, in potential bad and/or wrong states due to the sense of the system; some of them are not included here at this first stage), but by considering the suitable way I proposed. The things that should do to solve some current conflicts, wrong and/or bad matters within these countries and related structural groups are also defined by Refet RAMİZ )1.ÜLKE: TÜRKİYE (Country Turkey)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategori-A; Sistem Anlayışı Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)/Danışınız Refet RAMİZ

Kategori-B; Siyasi Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)

Kategori-C; Dini (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-D; Askeri (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-E; Hukuki (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-F; Diğer (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)2.ÜLKE: KUZEY KIBRIS /KKTC (Country North Cyprus/TRNC)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5*

Kategori-A; Sistem Anlayışı Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)/Danışınız Refet RAMİZ

Kategori-B; Siyasi Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)

Kategori-C; Dini (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-D; Askeri (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-E; Hukuki (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori-F; Diğer (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)3.ÜLKE: U.K. (Country U.K.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)4.ÜLKE: A.B.D. (Country U.S.A.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)5.ÜLKE: HİNDİSTAN (Country India)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)6.ÜLKE: RUSYA (Country Russia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)7.ÜLKE: JAPONYA (Country Japan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)8.ÜLKE: ÇİN* (Country China*)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)9.ÜLKE: İTALYA (Country Italy)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)10.ÜLKE: İSVİÇRE (Country Switzerland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)11.ÜLKE: BELÇİKA* (Country Belgium*)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)12.ÜLKE: KANADA (Country Canada)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)13.ÜLKE: İSRAİL (Country Israel)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)14.ÜLKE: AVUSTURALYA (Country Australia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)15.ÜLKE: ARJANTİN (Country Argentina)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)16.ÜLKE: MISIR (Country Egypt)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)17.ÜLKE: ÜRDÜN (Country Jordan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)18.ÜLKE: KUVEYT (Country Kuwait)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)19.ÜLKE: AZERBAYCAN* (Country Azerbaijan*)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)20.ÜLKE: IRAK (Country Iraq)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)21.ÜLKE: MALEZYA (Country Malezia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)22.ÜLKE: FAS (Country Moracco)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)23.ÜLKE: PAKİSTAN (Country Pakistan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)24.ÜLKE: FİLİSTİN (Country Palestine)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)25.ÜLKE: SURİYE (Country Syria) *,**

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)26.ÜLKE: LİBYA (Country Libya)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)27.ÜLKE: LÜBNAN (Country Lebanon)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)28.ÜLKE: KAZAKİSTAN (Country Kazakhistan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)29.ÜLKE: ENDONEZYA (Country Indonesia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)30.ÜLKE: GÜRCİSTAN (Country Georgia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)31.ÜLKE: CEZAYİR (Country Algeria)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)32.ÜLKE: İRLANDA (Country Ireland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)33.ÜLKE: POLONYA (Country Poland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)34.ÜLKE: BULGARİSTAN (Country Bulgaria)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)35.ÜLKE: MAKEDONYA (Country Macedonia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)36.ÜLKE: BEYAZ RUSYA (Country Belarus)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)37.ÜLKE: KUZEY KORE (Country North Korea)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)38.ÜLKE: GÜNEY KORE (Country S. Korea)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)39.ÜLKE: YEMEN (Country Yemen)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)40.ÜLKE: MALTA (Country Malta)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)41.ÜLKE: PERU (Country Peru)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)42.ÜLKE: AFGANİSTAN (Country Afghanistan) *

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)43.ÜLKE: TUNUS (Country Tunusia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)44.ÜLKE: UMMAN (Country Oman)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)45.ÜLKE: UKRAYNA (Country Ukraine)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)46.ÜLKE: BAHREYİN (Country Bahrain)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)47.ÜLKE: KATAR (Country Qatar)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)48.ÜLKE: ÇEK C (Country Czech R.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)49.ÜLKE: ŞİLİ (Country Chile)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)50.ÜLKE: KOSOVA (Country Kosovo)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)51.ÜLKE: SUUDİ ARABİSTAN (Country Saudi Arabia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)52.ÜLKE: GÜNEY AFRİKA C.(Country South Africa R.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)53.ÜLKE: TAYVAN (Country Taiwan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)54.ÜLKE: LÜKSEMBURG (Country Luxembourg)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)55.ÜLKE: B.A.E. (Country U.A.E.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)56.ÜLKE: KIRGISİSTAN (Country Kyrgzstan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)57.ÜLKE: ÖZBEKİSTAN (Country Uzbekistan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)58.ÜLKE: TÜRKMENİSTAN (Country Turkmenistan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)59.ÜLKE: MOĞOLİSTAN (Country Mongolia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)60.ÜLKE: ORTA AFRİKA C. (Country Middle Africa R. )

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)61.ÜLKE: BURMA (Country Myanmar)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)62.ÜLKE: BRUNEI (Country Brunei)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)63.ÜLKE: YENİ ZELANDA (Country New Zealand)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)64.ÜLKE: ARNAVUTLUK (Country Albania)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)65.ÜLKE: PARAGUAY (Country Paraguay)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)66.ÜLKE: MEKSİKA (Country Mexico)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)67.ÜLKE: TACİKİSTAN (Country Tajikistan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)68.ÜLKE: BANGLADEŞ (Country Bangladesh)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)69.ÜLKE: FİLİPİNLER (Country Philippines)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)70.ÜLKE: ROMANYA (Country Romania )

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)71.ÜLKE: İZLANDA (Country Iceland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)72.ÜLKE: BOSNA-HERSEK (Country Bosnia-Herzegovina)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)73.ÜLKE: MACARİSTAN (Country Hungary)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)74.ÜLKE: BREZİLYA (Country Brazil)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)75.ÜLKE: GUATEMALA (Country Guatemala)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)76.ÜLKE: FİNLANDİYA (Country Finland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)77.ÜLKE: HIRVATİSTAN (Country Croatia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)78.ÜLKE: MONAKO (Country Monaco)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)79.ÜLKE: JAMAİKA (Country Jamaica)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)80.ÜLKE: MOLDOVYA (Country Moldova)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)81.ÜLKE: URUGUAY (Country Uruguay)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)82.ÜLKE: VENEZUELLA (Country Venezuela)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)83.ÜLKE: NİJERYA (Country Nigeria)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)84.ÜLKE: VATİKAN (Country Vatican)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)85.ÜLKE: KÜBA (Country Cuba)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)86.ÜLKE: TAYLAND (Country Thailand)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)87.ÜLKE: ÇAD (Country Chad)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)88.ÜLKE: SUDAN (Country Sudan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)89.ÜLKE: KENYA (Country Kenya)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)90.ÜLKE: SLOVAKYA (Country Slovakia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)91.ÜLKE: GÜNEY SUDAN (Country South Sudan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)92.ÜLKE: ESTONYA (Country Estonia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)93.ÜLKE: LETONYA (Country Letonia/Latvia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)94.ÜLKE: PORTEKİZ (Country Portugal)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)95.ÜLKE: PANAMA (Country Panama)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)96.ÜLKE: KOLOMBİYA (Country Colombia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)97.ÜLKE: ANGOLA (Country Angola)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)98.ÜLKE: BURKİNA-FASO (Country Burkina-Faso)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)99.ÜLKE: KAMERUN (Country Cameroun)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)100.ÜLKE: HONDURAS (Country Honduras)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)101.ÜLKE: NİKARAGUA (Country Nicaragua)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)102.ÜLKE: KARADAĞ (Country Montenengro)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)103.ÜLKE: SAN MARİNO (Country San Marino)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)104.ÜLKE: BHUTAN (Country Bhutan)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)105.ÜLKE: NEPAL (Country Nepal)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)106.ÜLKE: BOLİVYA (Country Bolivia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)107.ÜLKE: EKVADOR (Country Ecuador)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)108.ÜLKE: EL SALVADOR (Country El Slavador)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)109.ÜLKE: KOSTA RİKA (Country Costa Rica)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)110.ÜLKE: SRİ LANKA (Country Sri Lanka)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)111.ÜLKE: LİBERYA (Country Liberia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)112.ÜLKE: NAMİBYA (Country Namibia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)113.ÜLKE: GANA (Country Ghana)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)114.ÜLKE: NİJER (Country Niger)*,**

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)115.ÜLKE: MADAGASKAR (Country Madagascar)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)116.ÜLKE: HOLLANDA (Country Netherland)*, **

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)117.ÜLKE: NORVEÇ (Country Norway)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)118.ÜLKE: İRAN (Country Iran)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)119.ÜLKE: VİYETNAM (Country Vietnam)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)120.ÜLKE: KAMBOÇYA (Country Cambodia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)121.ÜLKE: LAOS (Country Laos)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)122.ÜLKE: MORİTANYA (Country Mauritania)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)123.ÜLKE: DANİMARKA (Country Denmark)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)124.ÜLKE: İSVEÇ (Country Sweden)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)125.ÜLKE: SENEGAL (Country Senegal)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)126.ÜLKE: GİNE (Country Guinea)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)127.ÜLKE: ETİYOPYA (Country Ethiopia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)128.ÜLKE: PAPUA YENİ GİNE (Country Papua New Guinea)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)129.ÜLKE: FRANSA (Country France)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)130.ÜLKE: İSPANYA (Country Spain)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)131.ÜLKE: SLOVENYA (Country Slovenia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)132.ÜLKE: AVUSTURYA (Country Austria)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)133.ÜLKE: ALMANYA (Country Germany)*, **

GRUP: Gr.1

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)134.ÜLKE: LİTVANYA (Country Lithuania)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)135.ÜLKE: SOMALİ (Country Somalia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)136.ÜLKE: BENİN (Country Benin)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)137.ÜLKE: TOGO (Country Togo)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)138.ÜLKE: FİLDİŞİ KIYISI (Country Ivory Coast)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)139.ÜLKE: GUYANA (Country Guyana)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)140.ÜLKE: SURİNAM (Country Surinam)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)141.ÜLKE: ERİTRE (Country Eritrea)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)142.ÜLKE: TANZANYA (Country Tanzania)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)143.ÜLKE: MOZAMBİK (Country Mozambique)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)144.ÜLKE: UGANDA (Country Uganda)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)145.ÜLKE: KONGO (Country Congo)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)146.ÜLKE: GABON (Country Gabon)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)147.ÜLKE: ZAMBİYA (Country Zambia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)148.ÜLKE: ZİMBABVE (Country Zimbabwe)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)149.ÜLKE: BOTSVANA (Country Botswana)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)150.ÜLKE: DEM. KONGO C. (Country D. Congo)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)151.ÜLKE: CİBUTİ (Country Djibouti)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ152.ÜLKE: GAMBİYA (Country Gambia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ153.ÜLKE: GİNE BİSSAU (Country Guinea-Bissau)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ154.ÜLKE: SİERRA LEONE (Country Sierra Leone)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ155.ÜLKE: ANDORRA (Country Andorra)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ156.ÜLKE: MALAVİ (Country Malawi)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ157.ÜLKE: BURUNDİ (Country Burundi)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ158.ÜLKE: RUANDA (Country Rwanda)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ159.ÜLKE: LESOTHO (Country Lesotho)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ160.ÜLKE: SVAZİLAND (Country Swaziland)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ161.ÜLKE: HAİTİ (Country Haiti)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ162.ÜLKE: LİECHTENSTEİN (Country Liechtenstein)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ163.ÜLKE: BELİZE (Country Belize)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ164.ÜLKE: SEYŞELLER (Country Seychelles)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ165.ÜLKE: DOĞU TİMOR (Country Timor Leste)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ166.ÜLKE: DOMİNİK C (Country Dominican R.)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ167.ÜLKE: BAHAMALAR (Country Bahamas)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ168.ÜLKE: SİNGAPUR (Country Singapore)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ169.ÜLKE: SOLOMON (Country Solomon)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ170.ÜLKE: MİKRONEZYA (Country Micronesia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ171.ÜLKE: KOMOR (Country Comoros)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ172.ÜLKE: GUAM (Country Guam)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ173.ÜLKE: VANUATU (Country Vanuatu)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ174.ÜLKE: PALAU (Country Palau)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ175.ÜLKE: MARSHALL (Country Marshall)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ176.ÜLKE: TUVALU (Country Tuvalu)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ177.ÜLKE: FİJİ (Country Fiji)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ178.ÜLKE: TONGA (Country Tonga)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ179.ÜLKE: YENİ KALEDONYA (Country New Caledonia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ180.ÜLKE: ANTİGUA VE BARBUDA (Country Antigua and Barbuda)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ181.ÜLKE: TRİNİDA TOBAGO (Country Trinidad and Tobago)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ182.ÜLKE: SAİNT LUCİA (Country Saint Lucia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ183.ÜLKE: SAMAO (Country Samao)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ184.ÜLKE: MAURİTUS (Country New Mauritius)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ185.ÜLKE: GRENADA (Country Grenada)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ186.ÜLKE: CEBELİTARIK (Country Gibraltar)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ187.ÜLKE: ST. KİTTS VE NEVİS (Country St. Kitts and Nevis)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ188.ÜLKE: DOMİNİKA (Country Dominica)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ189.ÜLKE: FRANSIZ GUYANASI (Country Fr. Guiana)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ190.ÜLKE: MALDİVLER (Country Maldives)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)191.ÜLKE: Fr. POLİNEZYASI (Country Fr. Polinezia)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)192.ÜLKE: ST. VINCENT VE GRENADINE (Country St. Vincent and Grenadine)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)193.ÜLKE: YEŞİLBURUN (Country Cabo Verde)

GRUP: Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategoriler Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book-consult to Mr. Refet RAMİZ)194.DİĞER ÜLKELER (Other Countries) (**)

GRUP(Groups) : Gr.1 / Gr.2 / Gr.3 / Gr.4 / Gr.5

Kategori (Category)-A; Sistem Anlayışı Bknz. Kitap (ön bilgi) (see book)

Kategori (Category)-B; Siyasi (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori (Category)-C; Dini (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori (Category)-D; Askeri (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori (Category)-E; Hukuki (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)

Kategori (Category)-F; Diğer (Danışınız/consult to Mr. Refet RAMİZ)NOTLAR (Notes)

(*) Kalıcı yapılar bu ülkelerdeki muhtemel problemlere göre (ki daha önceden olası değişiklikler belirlenmiştir), bu sayfada ve ayrıca kitapta kısaca tanımlanmıiştır.

(The permanent forms are given here and in the book shortly regarding the possible problems within these countries (where the possible variations are determined before))(**) Bağlı oldukları organizasyonlara, gruplara, v.b. (ki bunlar bazı çelişkiler, potansiyel yanlış ve/veya kötü durum içerisindedirler; bunların bazıları ilk aşamada hariç tutulmuştur) göre değil, uygun görülen şekliyle tarafımdan tanımlanmıştır.

(These countries are not defined due to the organisations,groups, etc. they are connected (they are still in some conflicts, in potential bad and/or wrong states; some of them are not included at this first stage) , but by considering the suitable way I proposed)(***) Burada ve kitapta belirtilen muhtemel durumlara ilişkin genel/özel çözümlerin tümü Refet RAMİZ tarafından belirlenmiştir, gerekli ve/veya yeterli görülen birkısım ön bilgi burada ve kitapta belirtilmiştir. Son ve sürdürülebilir çözümler için RR ye danışınız.

(All the general/specific solutions to the possible situations mentioned here and within the book are obtained/determined by Refet RAMİZ. some pre-informations which are proposed to be known necessarily and/or sufficiently are expressed here and in the book.For the last and continuable solutions consult Refet RAMİZ)(*4) Burada tanımlanmış ülkeler; tüm gruplarıyla veya içerisinde yeralan grupların gerek ve yeterinin Ülkeler Birliği sistemi için uygun görülmüş olmaları nedeniyle belirtilmişlerdir. Yukarıda belirtilen ülkelerde de halen Refet RAMİZ nin doğruları ile örtüşmeyen bazı kişiler vardır, ancak bu sistemin öngördüğü doğruları değiştirmez.

(The countries defined here are given because of there are whole groups or necessariliy and sufficiently suitable groups there proposed for the Countries Union System. There are some persons in the above mentioned countries where their thoughts are not fit with Refet RAMİZ's rights, but this does not change the goods and/or rights of The New System defined)(*5) Bu ülkelerin olması gereken yönetim şekilleri için birkısım ön bilgi kitapta yeralmaktadır. Tam ve doğru bilgi için Refet RAMİZ'e danışınız.

(Some pre-information for The administration systems that must be for these countries are given in the book. For exact and good and/or right information consult to Mr. Refet RAMİZ)

N) UYARILAR (Warnings)1) Kısa, Orta ve Uzun vadede sürdürülebilir sistemin oluşturulmasının gereklerinden biri de belirli konularda belirli bilgi, tecrübeye sahip "tecrübeli kişilerin" gerekli ve yeterli şekilde bilgilendirilmeleri veya diğer kişilerce gerekli ve yeterli miktarda bilgi sahibi olunmasıdır.Bu bağlamda başlangıç olarak aşağıda belirtilen genel/özel bilgilendirme dereceleri (B/D) dikkate alınmalıdır.

(One of the necessities to form a continuable system within short, mid and long term period is to inform the "experienced persons" who has some pre-informations, and experiences, necessarily and sufficiently, or to be informed by the other persons necessarily and sufficiently. With these respects, the general/specific informing grades (B/D) given below can be considered for the begining.)

B/D Level-1 Diğer (other)

B/D Level-2 Diğer (other)

B/D Level-3 Diğer (other)

B/D Level-4 Diğer (other)

B/D Level-5 Diğer (other)

B/D Level-6 Diğer (other)

B/D Level-7 Diğer (other)

B/D Level-8 Diğer (other)

B/D Level-9 Diğer (other)

B/D Level-10; Örnek/example; bu sayfada belirtilen Part-A..Part-M kısımları

B/D Level-11; Örnek/example; bu sayfada belirtilen Part-A..Part-M kısımları

B/D Level-12; Örnek/example; bu sayfanın ifadesi (introduction of this page)

B/D Level-13;

B/D Level-14;

B/D Level-15;

B/D Level-16;

B/D Level-17;

B/D Level-18;

B/D Level-19;

B/D Level-20;Örnek/example; bu sayfada belirtilen Part-A..Part-M kısımları2) UYARI: Yazar, geçmişte yürüttüğü çalışmalarını, ilgili siyasi veya değil bireylerin bundan sonra yeter şekilde bilgi sahibi olacağı, gerektiğinde yazarın bilgisi, onayı ve paylaşımı ile yararlanabilecekleri, kendisi ve ilgili diğer kişilerin bundan sonraki çalışmalarını iyi ve doğru bir referansa göre yürütebileceği şekilde ve de bir anlamda kılavuz niteliğinde bu kitabı hazırlamıştır. Bu şekliyle yazar, bir yönetici, bir bilim adamı, bir ideolog, bir bilirkişi, bir koordinatör, bir proje yürütücüsü, bir uzman, bir danışman, bir başkan ve burada belirtilmeyen ve tecrübeli kişilerin kendisi için geçmişte yaptığı farklı uygun iyi veya doğru isimlendirmeler ile ortaya koyduğu diğer vasıfları ile, tüm bu vasıfların sağladığı bakış açısıyla, imkan ve kabiliyetler ışığında gerek gördüğü için bu kitabı hazırlamıştır. Bu sayfada ve kitapta belirtilenlerin bu bilgiler ışığında iyi ve/veya doğru okunmasında fayda vardır. Bu kitap; yakın zamanda (2010-...) bu kılavuz kapsamında yeralan hususlara göre yapılmaya başlanan ve ileride bu kapsamda yapılacak diğer çalışmaların, olabildiğince burada yazar tarafından belirtilen anlamda onun tek ve doğru bir vasıfla dikkate alınması gerektiği için ayrıca önemlidir. Daha önce bu konular hakkında bilgi sahibi olmayanların dikkatine.l(bknz. Kitap)WARNING: The Author, is preapred this book as a guide and to help the other related persons to follow/continue their future Works regarding a “good and correct” reference, and by guiding the political/non-political persons to be informed enough afternow, and get benefits with the information, approval and share with the Author. With this respect the Author prepared this book; as an Administrator, as an Scinetist, as an Ideologue, as an Expert, as a Coordinator, as a Project Responsible, as a Consultant, as a Chair/President and with the other qualities, (which are not mentioned here but refered differently and with some good or correct names, but putforwarded for him by the experienced persons), and by considering the point of view formed together with all these qualities of him, and also under the possibilities and abilities through these informations. It is important to read and understand the subjects given within this page and within the book, with this respect and in good and/or correct way.This book is also important, because of it is indicating the necessity of considered Works started to do (2010-....) under the guidience of it and because of it will do guide the other ones which will be realized in the future, through the sense expressed here by the Author, and under his one and correct quality contained.To the Attention of the people who are not being informed about these subjects before.(see Book)

Devamını Gör

Düzenle

Temel Bilgiler

Doğdu 17 Temmuz 1971

Çıkış Tarihi 7 Mayıs 2010

Tür Yönetim ve Devlet Sistemleri, Yönetim ve Siyaset, Yönetim Bilimi, Stratejik Yönetim, Güvenlik Yönetimi, Hukuk ve Toplum, Adalet Dağıtımı, Sosyal Adalet, v.d.

ISBN 978-605-88423-0-4

Yayıncı Y.Doç.Dr.Refet RAMİZ (Yazar)

Facebook © 2012 • Türkçe

Hakkımızda • Reklamlar • Sayfa Oluştur • Geliştiriciler • Kariyer Olanakları • Gizlilik • Koşullar • Yardım

Yükleniyor...

Sohbet Sesleri

Gelişmiş Ayarlar...

Sohbet Etmek İçin Çevrimiçi Ol

Çevrimdışı OlYorumlar

Aktif Ziyaretçi 25
Dün Tekil 1401
Bugün Tekil 605
Toplam Tekil 2603251
IP 3.226.251.81


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:23 Zi'l-Hicce 1440
Ağustos 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Asil yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (HZ. ALİ)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 8.821 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu