3. ULUSLARARASI KAFKASYA TARİH SEMPOZYUMU (KARS ANTLAŞMASI ve BÖLGESEL ETKİLERİ) - Prof. Dr. Sami ÖZCAN/Doç. Dr. Selçuk URAL - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

3. ULUSLARARASI KAFKASYA TARİH SEMPOZYUMU (KARS ANTLAŞMASI ve BÖLGESEL ETKİLERİ) - Prof. Dr. Sami ÖZCAN/Doç. Dr. Selçuk URAL
Tarih: 13.10.2011 > Kaç kez okundu? 3103

Paylaş


3. ULUSLARARASI KAFKASYA TARİH SEMPOZYUMU

(KARS ANTLAŞMASI ve BÖLGESEL ETKİLERİ)

Kafkas Üniversitesi, Nahcivan Devlet Üniversitesi ile birlikte Kars Antlaşması’nın 90. Yılı Münasebetiyle 13-15 Ekim 2011 tarihleri arasında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Nahcivan üniversitelerinden seçkin bilim insanlarının katılımıyla Kars’ta bir sempozyum gerçekleştirecektir.

Sempozyum bölgenin ortak siyasi ve tarihi geçmişinde önemli bir yer tutan Kars Konferansı ve Antlaşmasını bütün yönleriyle incelemeyi ve ortaya çıkacak bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedeflemektedir.

 OTURUMLAR

---

1. GÜN

12.15- 13.30 ÖĞLEN YEMEĞİ

2.OTURUM Saat Program 13:30-14:30 Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ/ Oturum BaĢkanı 13:30 Doç. Dr. Boran EZĠZ Kars AntlaĢması Öncesi Sovyetlerin Bölge Siyaseti 13:45 Prof. Dr. Yavuz ARSLAN Moskova Müzakereleri Sürecinde Kars AntlaĢması 14:00 Prof. Dr. Halil BAL Kars AntlaĢması ve Türkiye-Sovyetler Birliği ĠliĢkileri 14:15 Yrd. Doç. Dr. Merziye MEMMEDLĠ 1920-1921 Yıllarında Rusya Türkiye Münasebetleri ve Güney Kafkasya Devletlerinin Merakları 14:30-14:45 Soru-cevap

3.OTURUM Saat Program 15:00-16:00 Prof. Dr. Enis ġAHĠN/ Oturum BaĢkanı 15:00 Prof. Dr. Esin DAYI E. Selase Meselesinde Gelinen Son Nokta: Kars AntlaĢması 15:15 Doç. Dr. Serpil SÜRMELĠ Türk-Gürcü ĠliĢkilerinin Kars AntlaĢmasına Yansıması 15:30 Doç. Dr. Ġbrahim Ethem ATNUR Moskova ve Kars AntlaĢmalarına Göre Nahçıvan’ın Hukuki OluĢumu 15:45 Yrd. Doç. Dr. Ömer ERDEN Kars Konferansında Türkiye ve S. Rusya’nın KarĢılıklı EndiĢeleri 16:00-16:15 Soru-cevap

AÇILIŞ

Saat

Prof. Dr. Necdet LELOĞLU KONFERANS SALONU

10.00

PROGRAMIN KATILIMCILARA TEBLĠĞĠ

10.05

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10:10

Protokol Konuşmaları

10:10

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan

10:20

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli

10.30

Kafkas Üniversitenin Tanıtımı

10.40

Kafkas Üniversitesinin Yurtdışı Faaliyetlerinin Tanıtımı 1.OTURUM Saat Program 11:00-12:00 Prof. Dr. Yavuz ARSLAN\ Oturum BaĢkanı 11:00 Prof. Dr. Enis ġAHĠN Kars AntlaĢması Öncesi Kafkasya da Siyasi GeliĢmeler 11:15 Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN Kars AntlaĢmasına Zemin Hazırlayan SavaĢlar Hakkında Genel Değerlendirme 11:30 Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Türk DıĢ Politikasında Kars AntlaĢması ve Yeri 11:45 Prof. Dr. Ali ARSLAN Uluslararası GeliĢmeler Çerçevesinde Kars AntlaĢması 12:00-12:15 Soru-cevap

2. GÜN

1 .OTURUM Saat Program 09.30-10.30 Doç. Dr. Ġbrahim Ethem ATNUR\ Oturum BaĢkanı 09.30 E. Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM Bir Hukuki Metin Olarak Kars AntlaĢması’nın TaĢıdığı Değer 09.45 Doç. Dr. Mehmet OKUR Gümrü-Moskova ve Kars AntlaĢmaları Çerçevesinde Ermeni Sorunu Üzerine Toplu Bir Değerlendirme 10.00 Yrd. Doç. Dr. YaĢar KOP Kars AntlaĢmasının Uygulanmasında Ermenistan’ın Tavrı 10.15 Prof. Dr. Dimitri ġVELĠDZE Günümüzdeki Bakımdan Kars AntlaĢması 10.30-10.45 Soru-Cevap

2.OTURUM Saat Program 11:00-12:00 Prof. Dr. Esin DAYI \ Oturum BaĢkanı 11:00 Prof. Dr. Ġsa HABĠBBEYLĠ Kars Mukavelesinde Azerbaycan’ın Temsilcisi Behbudağa ġahtanski 11:15 Doç. Dr. Selçuk URAL Kars Konferansında Türk Heyeti 11:30 Yrd. Doç. Dr. Nebahat ARSLAN Zabıt Cerideleri ve Varlık Gazetesinde Kars AntlaĢması 11:45 ArĢ. Gör. Süleyman TEKĠR Kazım Karabekir’in Kaleminden Kars AntlaĢması 12:00-12:15 Soru-Cevap

12.15-13.30 ÖĞLEN YEMEĞİ

3.OTURUM Saat Program 13:30-14:30 Doç. Dr. Serpil SÜRMELĠ \ Oturum BaĢkanı 13:30 Prof. Dr. Giorgi JUJUNAġVĠLĠ Dönemin Gürcü Basınına Göre Kars AntlaĢması’nın Hukuki-Sosyal Açıdan Değerlendirmesi 13:45 Prof. Dr. Roin KAVRELĠġVĠLĠ Gürcü Tarih Biliminde Kars AntlaĢması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 14:00 Öğr. Gör. Nurhan AYDIN Kazım Karabekir’in Kars Tarihindeki Yeri 14:15 Yrd. Doç. Dr. Asuman DEMĠRCĠOĞLU Elviye-i Selase’de Milli TeĢkilatlanmaya Örnek: Kağızman 14.30-14.45 Soru-Cevap

4.OTURUM Saat Program 15.00-16.00 Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU \ Oturum BaĢkanı 15:00 Prof. Dr. Ġsmail HACIYEV Kars Mukavelesi ve Nahçivan’ın Arazi Talebi ve Muhtariyet Statüsü Meselesi 15:15 Doç. Dr. Elçin ZAMANOV 1918-1921 Yıllarında Azerbaycan’ın Cenub-i Kafkasya’daki Diplomatik Heyetinin Nahçivan’la Ġlgili ÇalıĢmaları 15:30 Doç. Dr. Vasıf KAFFAROF Türkiye-Rusya Arasındaki Münasebetlerde Azerbaycan Meselesi 15:45 Dr. Emin ARĠF Kars Mukavalesi ve Nahçivanla Bağlı Siyasi Meselelere Yeni BakıĢ 16:00-16:15 Soru-Cevap

5.OTURUM Saat Program 16:30-17:30 Doç. Dr. Julide AKYÜZ ORAT/ Oturum BaĢkanı 16:30 Prof. Dr. Ġrakli BARAMĠDZE- Doç. Dr. Nugzar ZOĠDZE 1920-1921 Yıllarında Gürcistan-Türkiye Arasında Diplomatik ĠliĢkileri (Moskova ve Kars AntlaĢmaları) 16:45 Doç. Dr. Nino VAġAKMADZE Gürcü-Ermeni Sorunu Alanı Açısından Güney Kafkasya ve Küçük Asya’da Devlet Sınırları Sorunu (1920-1921) 17:00 Prof. Dr. Guram MARKHULĠA 1918-1921 Yıllarında Gürcistan’ın DıĢ Politikası 17:15 Prof. Dr. Zvyad ARSENADZE 1918-1921 Yıllarında Gürcistan’ın Siyasi Tarihi 17:30- 18:00 KAPANIŞ/SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ---

--- PROGRAM

---

3. ULUSLARARASI KAFKASYA TARİH SEMPOZYUMU

PROGRAMI

13.10.2011

AÇILIŞ

10.00- SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

10.10- PROTOKOL KONUŞMALARI

10.10 - Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sami ÖZCAN

10.20- Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ

10.30 – Konuk Rektörler (Arzu Ettikleri Takdirde)

10.40- KAFKAS ÜNİVERSİTESİNİN TANITIMI

10.50- KAFKAS ÜNİVERSİTESİNİN YURTDIŞI FAALİYETLERİNİN TANITIMI

OTURUM PROGRAMI

11.00-12.00- 1. OTURUM

12.00-13.15- ÖĞLEN YEMEĞİ

13.30- 14.30- 2. OTURUM

14.30-14.45- SORU- CEVAP

14.45-15.00-OTURUM ARASI

15.00-16.00- 3. OTURUM

16.00-16.15- SORU-CEVAP

16.30-18.00 ŞEHİR GEZİSİ (KARS KONFERANS BİNASI- EVLİYA CAMİ VE KÜLLİYESİ- KARS KALESİ-İİBF YERLEŞKESİNDE ÇAY MOLASI)

18.15- KONUKEVİNE HAREKET

19.00-21.30 AKŞAM YEMEĞİ

14.10.2011

08.00-09.30 KAHVALTI

09.30-10.30 1. OTURUM

10.30-10.45 SORU-CEVAP

11.00-12.00 2. OTURUM

12.15-13.30 ÖĞLEN YEMEĞİ

13.30- 14.30 3. OTURUM

14.30-14.45 SORU- CEVAP

14.45-15.00 OTURUM ARASI

15.00-16.00 4. OTURUM

16.00-16.15 SORU-CEVAP

16.15-16.30 OTURUM ARASI

16.30-17.30 5. OTURUM

17.30-18.00 KAPANIŞ/SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

19.00-21.30 AKŞAM YEMEĞİ

15.10.2011

08.00-09.30 KAHVALTI

10.00 ANI ÖREN YERİ GEZİSİ

10.00 KONUKLARIN UĞURLANMASI

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 26
Dün Tekil 1292
Bugün Tekil 1114
Toplam Tekil 2527651
IP 52.91.39.106


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:17 Sevval 1440
Haziran 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 7.867 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu