“Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu” - 1. Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı - Sonuç Bildirgesi - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

“Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu” - 1. Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı - Sonuç Bildirgesi
Tarih: 06.01.2009 > Kaç kez okundu? 2965

Paylaş


Kurultayımız,

1) Türk devlet ve topluluklarının üniversiteleri arasında kültürel kaynaşmayı artıracak ve akademik bilgi paylaşımını kuvvetlendirecek bir “Öğrenci Değişim Programı” başlatılmasının önemine dikkat çeker.

2) Ankara”daki üniversitelerde Avrasya-Türk Dünyası konularında faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının ve Türk devlet ve topluluklarından öğrenci temsilcilerinin katılımıyla bir üst platform ya da öğrenci birliğinin kurulmasına ve çalışmalara başlamasına karar vermiştir.

3) Ankara üniversitelerinde Avrasya-Türk Dünyası konusunda faaliyette bulunan öğrenci topluluklarının kültürel yakınlaşma ve ortak şuur oluşturma yolunda oynadığı etkin role dikkat çeker ve bu toplulukların okul yönetimlerince desteklenmesini umut eder.

4) Türk halkları temsilcilerinin öğrenim gördükleri üniversitelerdeki Avrasya-Türk Dünyası ile ilgili öğrenci topluluklarına yönelmesinin önemine dikkat çeker. Ayrıca, hal-i hazırda bu doğrultuda topluluklara sahip olmayan üniversitelerde kurultay delegelerimizin öncülüğünde Avrasya-Türk Dünyası eksenli topluluklar kurulmasını önerir.

5) Kurultay delegelerimizin katılımıyla oluşturulması planlanan üst platformun yönetiminde, her Türk devlet ve topluluğundan temsilcilerin denetiminde bir öğrenci dergisi aciliyetle çıkarılmaya başlanmasını gerekli görmektedir.

6) İstanbul ve İzmir”deki aynı amaçlı topluluklarla daha sıkı iletişime geçilip, bu toplulukların da birlikte yapılan faaliyetlere davet edilmesine karar vermiştir.

7) “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Türk devlet ve topluluklarından gelerek Türkiye”de öğrenimlerini sürdüren öğrencilere verilen burs miktarlarının yetersizliğine dikkat çeker. Buna göre, yemek, ulaşım, kırtasiye ve okul masrafları gibi temel ihtiyaçların maliyeti göz önüne alınarak burs miktarlarının tekrar gözden geçirilmesini talep eder.

8) Büyük Öğrenci Projesi”nin Türkiye Cumhuriyeti”nin Türk Dünyası”na yönelik olarak hazırladığı en önemli projelerden birisi olduğuna kanaat getirir ve bu projenin geliştirilerek devam ettirilmesinin önemine dikkat çeker.

9) Bu projede başta Doğu Türkistan, Güney Azerbaycan, Gagauz Yeri, Afganistan Türkleri ve Suriye Bayır-Bucak Türkleri gibi bağımsız olmayan Türk topluluklarının kontenjanlarının arttırılması ve kontenjanla ilgili sorunların giderilmesi ve de özellikle Rusya Federasyonu içerisindeki Nogaylar, Karaçaylar, Balkarlar, Kumuklar vb. Türk halklarına ayrılan kontenjanların yerine ulaşmasının takip edilmesini temenni eder.

10) Kurultayımız Büyük Öğrenci Projesi dahilinde aşağıdaki ek hususların da kabul edilmesini rica eder.

2000-2001 eğitim öğretim yılı sonuna kadar verilmiş olan ücretsiz ulaşım kartının tekrar verilmesinin gerekliliğine dikkat çekeriz.

3+1 barajının kaldırılması veya koşullarının iyileştirilmesinin önemine vurgu yaparız.

TC vatandaşı olmayan öğrencilerin yurtlardan hafta içi de izin alabilmelerinin kolaylaştırılmasını talep ederiz.

11) Türk Dünyası”ndan gelen öğrencilerin kendi ülkeleri için önem arz eden günlerde düzenlenecek her türlü faaliyete ortak katılım sağlanmasını, bu faaliyetlere karşı gerçekleşmesi olası engellemelere karşı ortak demokratik tepkinin ortaya konulmasını teklif ediyoruz.

12) Kurulması düşünülen üniversiteler arası üst yapının tam şeklinin ve işlevinin belirlenmesi amacıyla, bütün Türk halklarının temsilcilerinin katılımıyla 11 Mayıs Pazar günü saat 16:00”da Semerkand Sofrasında bir toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir.TEMEL MESELELER KOMİSYONU RAPORU

1- Komisyonumuz, bölücü terör örgütü PKK”nın son dönemde artan eylemlerini ve bu eylemlere gizli-açık destek veren bütün güç odaklarını şiddetle kınar ve PKK”nın bir geri cephe olarak kullandığı Irak”ın kuzeyindeki Kürtçü yapılanmaya karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların gerekliliğine inanır.

2-

a. Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı, başta Almanya olmak üzere; Hollanda, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşamakta olan Batı Avrupa Türklerinin siyasî, hukukî ve kültürel sahalarda karşılaştıkları sıkıntılara ve özellikle son dönemde artan ırkçı faaliyetlere karşı farkındalık oluşturulması ve sorunların çözülmesine yönelik adımların atılmasının gerekliliğine işaret eder.

b. Rusya”da ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaşayan halkların tıpkı Batı Avrupa Türklerinin yaşadığı siyasî, hukukî ve kültürel sahalarda karşılaştıkları sıkıntıların çözülmesi yolunda hareket edilmesinin gerekliğine işaret eder.

3- Kurultayımız, bağımsızlığını henüz kazanan Kosova”da, yeni devletin oluşum sürecinde bu ülkede yaşamakta olan Türklerin sahip oldukları hakların korunarak geliştirilmesinin, Türkçenin Kosova Anayasasında Resmi Dil olarak tanınmasının ve Kosova ile Türkiye arasındaki tarihî ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesinin önemine dikkat çeker.

4- Kurultay delegeleri, Makedonya”daki seçim sisteminin Türkleri temsil etmedeki yetersizliğini vurgularken bu yetersizliğin en kısa zamanda giderilmesini tavsiye eder. Ayrıca Türk nüfusun tek bir çatı altında birlikte hareket etmesini temenni eder.

5- Komisyonumuz, Gagavuz Muhtar Cumhuriyeti konusunda duyduğu hassasiyetten ve Gagavuz Türklerinin taleplerine gösterdiği ilgiden ötürü Moldova Devleti ve hükümetine teşekkür eder, Gagavuz Yeri ile Moldova ve Türkiye arasındaki işbirliğinin devamını temenni eder.

6- Kurultayımız, Romanya Türklerinin kültürel ve sosyal yapılarının korunmasının ehemmiyetini belirterek bu konuda gerekli çalışmaların yürütülmesinin lüzumunu vurgular.

7- Komisyonumuz, AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan”da yaşayan Türklerin azınlık hak ve hürriyetleri mevzuunda gereken konuma ulaşmalarının hayatî önemine dikkat çeker.

8- Batı Trakya Türklüğünün Lozan antlaşmasında teminat altına alınmış olan başta müftülük ve eğitim hakkı olmak üzere, her türlü azınlık haklarının ivedilikle ve tam manasıyla hayata geçirilmesinin gerekliliğini önemle belirtir.

9- Kurultayımız, Türk devlet ve topluluklarının KKTC mevzuunda hassasiyetlerinin artarak devam etmesinin ve KKTC”nin öncelikle Türk Devletleri ve daha sonra bütün bağımsız devletler tarafından haklı davasında tanınması için destek verilmesinin ehemmiyetini vurgular.

10- Irak Türkmeneli”nde yaşayan Türkmenlerin iskân, eğitim, kültür, emniyet ve siyasi temsil konularındaki sorunlarının çözülmesinin ve Türkmeneli”nin nüfus yapısına bölgedeki hâkimiyet boşluğundan istifade eden güçler tarafından suni müdahalelerde bulunulmamasının gerekliliğine işaret eder. Ayrıca Irak”ta yaşayan Türklerin Irak anayasasında Araplar ve Kürtler gibi asli unsur olarak kabul edilmesini temenni eder.

11- Kurultayımız, Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 yılında maruz kaldıkları sürgün ve soykırımın başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyaca tanınması gerektiğini belirtir. Ayrıca şu anda Kırım”a dönebilmiş Kırım Tatarlarının güvenliğinin sağlanması, yerleşme ve toprak edinme hakkı, ana dilde eğitimin korunması-sağlanması ve Kırım Özerk Cumhuriyeti”nde Kırım Tatarca”nın resmi dil olarak kabul edilmesini talep eder.

12- İran nüfusunun yarıya yakınını teşkil eden Güney Azerbaycan Türkleri, Türkmenler ve diğer Türk Halkları millî benliklerini koruyacak imkânlardan mahrum olduğu gibi İran yönetiminin çeşitli baskılarına maruz kalmaktadır. Bu durumun farkında olan kurultayımız Türk Dilinin İran Anayasasında resmi dil olarak tanınmasını diler, gerekli önlemlerin alınmasının aciliyetini vurgular.

13- Komisyonumuz, 1944”teki sürgünle vatanlarından çıkarılan ve hâlihazırda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamakta olan Ahıska Türklerinin asli yurtları Gürcistan”a kabulünün gerekliliğine işaret eder, bütün haklarının Anayasal teminat altına alınmasını talep eder.

14- Kurultayımız, İdil-Ural Türkleri konusunda; Tataristan ve Başkurdistan”da Müslüman Türklere uygulanan millî baskıların ortadan kaldırılması, Tataristan”da özellikle Tatar Dili”nin orta ve yüksek öğretimde kullanımının kaldırılmasının önlenmesi ve Çuvaşistan”da Çuvaş nüfusunun azalması neticesinde zedelenmeye başlayan millî kimliğin korunması yönünde gereken tedbirlerin alınmasını tavsiye eder.

15- Kafkasya”daki Türk nüfusunu oluşturan Karaçay, Balkar, Kumuk ve Nogay halklarının Rusya tarafından koruma altına alınmış milli ve dini haklarının etkin kullanılmasının ve vatanlarına geri dönüş sürecinde Karaçay-Balkar Türklerine destek olunmasının önemine işaret eder. Bu bağlamda kurultayımız Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Çeçenistan, Dağıstan hükümetlerinin, Stavropol ve Astrahan Vilayetleri”nin yönetimlerini bu süreçte faal rol oynamaya davet eder. Ayrıca Kabardey-Balkar Hükümeti”nin Balkar Türklerinin hakları konusunda daha hassas davranmasını diler.

16- Son zamanlarda tekrar alevlenmekle birlikte yıllardır Azerbaycan ile Ermenistan arasında süregelen Karabağ Sorunu”nun tek çözüm yolu olarak Ermenistan”ın haksız yere işgal ettiği Dağlık Karabağ Bölgesi ve etrafındaki yedi ilden çekilmesini gören komisyonumuz, öncelikle Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bütün dünyayı 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı”nı tanımaya çağırmaktadır. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi”nin ve AGİT-Minsk Grubu”nun sorunun çözülmesinde aktif ve tarafsız faaliyet göstermesini talep eder.

17- Komisyonumuz, Afganistan Türklerine tatbik edilen sindirme politikalarından rahatsızlığını belirterek özellikle son zamanlarda Şibirgan Şehrinde Türk olmayan valiyi protesto eden Türklere vali emriyle yapılan cinayeti kınar. Bu tür uygulamaların derin tarihi köklere sahip olan Türk-Afgan dostluk ilişkilerine uygun düşmeyeceğinin hatırlatmasında bulunur.

18- Batı Türkistan coğrafyasını oluşturan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinin siyasî, iktisadî ve kültürel işbirliğinin arttırılması yolunda projeler geliştirerek gereken adımları atmasının önemine işaret eder.

19- Yok olma tehlikesi altında bulunan Karay Türkleri, Polonya-Finlandiya Tatarları, Altay Türkleri, Hakaslar, Tuva Türkleri, Saha Türkleri, Şorlar, Teleutlar ve diğer Türk halklarının kültürlerinin korunması için gereken tedbirlerin alınmasının ehemmiyetini vurgular.

20- Türk Dünyası”nın kanayan yarası Doğu Türkistan”da Çin tarafından uygulanan bütün baskı, zulüm ve asimilasyon politikalarını şiddetle kınayan ve bütün Türk topluluklarını girişimde bulunmaya çağıran kurultayımız, Doğu Türkistan”dan kardeş Türk Cumhuriyetlerine iltica eden Uygur Türklerinin Çin”e iadelerine mani olunmasını talep eder. Asimilasyon amaçlı Çinli nüfus göçünün, zorunlu Çince eğitimin kalkmasını talep eder ve ayrıca Türkiye-Çin ilişkilerinde Doğu Türkistan meselesinin daha çok göz önünde bulundurulmasını temenni eder.

21- Özbekistan hükümetinin ülkede önceki yıllarda kapatılan MEB”e bağlı Türk okullarının yeniden açmasını, yürütülen Öğrenci Projesi kapsamında Özbek öğrencilerin Türkiye”de eğitim haklarının yeniden sağlanması ve hem Türkiye hem de diğer Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, ekonomik ve sosyal bağlarının daha da güçlendirilmesinin önemini vurgular.

22- Suriye Türklerinin ana dilinin korunması hususunda kendilerine Türkiye Cumhuriyeti”nin desteğinin sağlanmasını, iki ülke arasındaki sınır ticaretinin geliştirilmesini ve buna yönelik günlük vize sorununun çözümünü temenni eder.

23- Türk Dünyası”nın kaynaşmasına yönelik mevcut çalışmalar göz önünde bulundurularak Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bütünleşme projelerinin hazırlanması ve resmi mercilere sunulması desteklenmelidir. Ayrıca, komisyonumuz Türk Dünyasının bütünleşmesine karşı en ciddi engellerden biri olan lehçe farklılığının ortadan kaldırılması adına “Ortak Türk Lehçesi” oluşturulmasının gereğine inanır. Ancak bundan önce kesinlikle atılması gereken bir adım vardır ki, bu da ortak bir alfabeye acilen geçmektir. Bu yolda televizyon, radyo ve diğer kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılacak yayınların önemini ve ülkeler nezdinde yapılacak teşviklerin hayati ehemmiyetini vurgular.Kaynak: http://www.tudat.gen.tr/site/index.php?option=com_wrapper&Itemid=46Topluluk Başkanı: Özgür Cihan Özcan, ozgurcihanozcan@hotmail.com

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 21
Dün Tekil 1174
Bugün Tekil 921
Toplam Tekil 2562837
IP 3.92.28.84


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:16 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Türk hakanları ve Türkmen Padişahları devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün tutar.
(NİZAM ÜL-MÜLK)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 3.099 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu