GENEL MÜDÜR VE TRT’NİN ZEDELENEN İMAJI - Özgür UĞUR - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

GENEL MÜDÜR VE TRT’NİN ZEDELENEN İMAJI - Özgür UĞUR
Tarih: 19.10.2010 > Kaç kez okundu? 2873

Paylaş


TRT Kurumunun Genel Müdürü İbrahim Şahin 21 Kasım 2007tarihinde göreve başlamıştır. Göreve geldiği tarihten bu yana “Kurumun yayıncılıkfelsefesinde olumsuz” yönde gelişmeler olmuştur.Kurumun Yayın İlkeleri Ayaklar Altına Alınmıştır :Kurum Yasası gereği “Tarafsız” olmak zorundadır. Ancak bu yeniyönetimle “Yayın İlkeleri” kalmamıştır. TRT Kurumu bu itibarla “Halk arasındagüvenirliliği tartışılan” konuma düşmüştür. Eskiden kurumun özellikle haberleriizlenmeden ya da dinlenmeden “Haberler teyit edilmezdi.” Şimdiyse artık TRT Kurumuhaberleri “İktidar yanlısı, gerçek dışı haberlerin olduğu” bir yapıdadır.Kurum “İktidar Borazancılığı” o kadar ön plana çıkarmıştır ki, dahaolay olmadan haber verilebilmektedir. TRT Haber Dairesinin olaylara olmadan yarımsaat önceden verebilmesi kafalarda soru işaretlerine yol açmaktadır. ÖzellikleÜmraniye’de başlatılan adı daha sonra (bizce yanlış olan) Ergenekon Davası’yla ilgilihaberlerinde “Sanıkları Suçlu Gösterme” çabaları, “Kamu Yayıncılığı İlkesinin” ayaklaraltına alınmasına en güzel örnektir.Kurum tarihinde ilk kez TRT Genel Müdürü Kurumu siyasi bir partiyetazminat ödemek zorunda bırakmıştır. Olanlar sadece bir tazminat ödeme meselesi dedeğildir. Kurum tarihinde ilk kez “Kırmızı Bültenle aranan” “sahtekâr olduğu” hukukensabit olan biri Devletin Kamu Yayın Kuruluşu olan TRT’ye çıkarılmıştır. DenetlemeKurulu olarak kurulan Radyo Televizyon Üst Kurulu bu rezaleti sadece izlemekleyetinmiştir.Kurumun Yapısı Değiştirilerek Kaos Yaratılmıştır :Kurumun yapısının değiştirilmesi hep gündemde olmuştur. Bizim dedüşüncemiz Kurumun İdari Yapısının doğru olarak değiştirilmesidir. Bu konuyla ilgilidüşüncelerimizi size “TRT Raporu” adıyla sunmuştuk. Hükümet 26 Haziran 2008 tarihve 5767 sayılı Kanun ile TRT Kanunu’nun bazı hükümlerini değiştirmiştir. Budeğişikliklerin temeli “İdari Yapının Değişimidir.” Bu değişikliklerle;Bazı Daire Başkanlıkları Kaldırılmış, Bazıları da Birleştirilmiş ve TRTBölge Müdürlükleri ve Alt Müdürlükler Kaldırılmıştır :Bazı Daire Başkanlıkları kaldırılmış, bazıları da birleştirilmiştir. TRT Bölge Müdürlüklerikaldırılmış yerlerine aynı sayıda “TRT Müdürlükleri” ihdas edilmiştir. BölgeMüdürlükleri altındaki alt müdürlükler de kaldırılmıştır. Bu birimlerin yerine TRT MüdürYardımcılıkları konulmuştur.Bu yapılan değişiklikler ilk bakışta “Yönetim İdari kadrolarınınazaltılması” gibi görünse de, işin gerçek amacı başkadır. Amaç kadrolaşma yolunda“İdari kadroların görevden alınması sonrası kişilere İdari Yargı Yolunun Kapatılması”operasyonudur. Birleştirilen Daire Başkanlıklarına örnek “Yayın Denetleme veKoordinasyon Dairesi Başkanlığıdır”. Yayın Denetleme ve Yayın Koordinasyonuamaçları ve kapsamları farklı iki ayrı konudur. Böylesi bir daire hem “YayınDenetleyecek hem de Yayını koordine edecektir”. Böylesi bir örnek Dünyanın hangiKurumunda vardır acaba….!İşi yayın olan bir kurumun bölgelerinde en tepe oturan kişi “KurumuTemsil” sorumlusudur. TRT Bölge Müdürleri de böyle bir işlevi vardı. Ancak “BölgeMüdürlükleri” kaldırıldıktan sonra, ihdas edilen “TRT Müdürlükleri” görev mahiyetiitibarıyla daha geniş bir perspektifte mütalaa edilmiştir. Bu yanlış bir uygulamadır.Öncelikle bu müdürlere verilen sorumluluğu yerine getirebilmesi için, “Radyo,Televizyon, Verici, Destek Hizmetleri ve Haber” hizmetlerinin hepsini biliyor olmasıesastır. Oysa ki böyle bir olasılık olamaz. Buna ne Kurumun yapısı ne de bilimselmantık izin verir. Eğer siz “Profesyonel Yayıncılık” ilkesiyle hareket ediyorsanız zatenmantık olarak baştan yanlış yaparsanız. Yok ben “Mahalle Yayıncılığı” yapacağımderseniz de bu mantıkla olmaz. Böylesi bir yayıncılık için TRT gibi bir dev üstü ejderhayapılanmasına gerek yoktur. Böyle bir yayın on kişiyle de zaten yapılır…!Bölgelerdeki Kamu Kuruluşları da halen bu yapılanmaya ayakuyduramamış gözükmektedir. Bu itibarla Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcısına“Radyo Müdürü nerede?” gibi sorular sorulmaktadır. Daha önemlisi bu makamlarınyetki karmaşası başka bir kaosa yol açmaktadır. TRT Müdürü’ne tek yetki verilmesi vedaha sonra bu yetkilerin devri sorun olmaktadır. Bazı TRT Müdürleri yetkilerinibilmedikleri için, Müdür Yardımcılıklarına yetki devri yapmamakta ve bu da hukukisonuçlar doğurmaktadır. Bunun en güzel örneği TRT Diyarbakır Müdürlüğü bünyesindeyaşanmıştır. TRT’nin Teftiş Kurulu Müfettişinin uyarısı üzerine TRT Diyarbakır Müdürü“İstisna Akdi” imzalama yetkisini Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcısına devretmiştir.Ancak söz konusu “Teftiş Olayına kadar” imzaları Müdür Yardımcılığı atmıştır. HukukiAçıdan bakıldığında “Yetkisi olmadığı halde akçeli bir belgeye imzalama” ağır birsuçtur. Bu suçun ortaklığı da TRT Müdürüne aittir.Yeni yapılanan idari birimlerden biri de “Destek Hizmetleri MüdürYardımcılığıdır”. Bu birimde de “Tahakkuk Şefliği” ile “Muhasebe Şefi” aynı MüdürYardımcılığına bağlanmıştır ki bu son derece yanlış ve sakıncalıdır. Biri akçeli işlerintahakkukunu yaparken diğeri de yapılan akçeli işi denetlemektedir. Sistemde temel“tahakkuk” ve “denetim” olarak ikiye ayrılır. Bu iki işlemin birim olarak da ayrılmasıesastır. Daire Başkanlıklarının ayrı olması da bu gerekçeye dayanır. Ancak TRT GenelMüdürlüğü iki ayrı işlem yapan birimi birleştirerek yanlış yapmıştır.TRT Müdürlükleri Kendilerine Verilen Hak ve Yetkilerin DışınaÇıkmışlardır :Yeniden yapılan TRT Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliksorun olmuştur. İlk çıkarıldığında Yönetim Kurulu Kararıyla çıkarılarak “YönetmeliklerResmi Gazete’de yayınlanmak zorundadır” ilkesi çiğnenmiştir. Daha sonra birSendikanın Danıştay’a açtığı dava sonucu bu yönetmelik iptal edilmiştir. Daha sonraYönetmelik olarak tekrar yeniden düzenlenmiştir. Ancak her iki metinde de yer alanMaddelerin uygulanmasında TRT Müdürleri yetkilerini aşmışlardır. İlk çıkarılan TRTKuruluş ve Görevleri Hakkında Esaslar’ın 48. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vekaldırılan Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan “Şehir içi görevlendirme” başlığıylaaynı olan işlemler, “Tayin niteliğinde görevlendirmelere dönüştürülmüştür”. Bilindiğigibi Kurumlarda “Tayin, atama ve geçici görevlendirme gibi “Personel Hareketleri”sınırları yasalarla belli işlemlerdir. Bu itibarla “Atama ve tayin yetkisi sadece GenelMüdürlük Makamına aittir” ve asla bu yetki devredilemez. Geçici Görevlendirme deise belli makamlara belli sürelerle verilmiştir. Özellikle geçici görevlendirmelerde“Görevlendirmenin gerekçesinin, süresinin belirtilmesi hukuki bir esastır.” Aslınabakılırsa Genel Müdürlük 48. Maddenin 2. Fıkrasının nasıl uygulanacağını 1538 sayılıGenelge’sinde belirtmiş ve sınırlarını çizmiştir. Özellikle bu Genelgede altı çizilen enÖnemli husus “Görevlendirmelerin süresinin kısa tutulmasıdır.” Ne acıdır ki, buuyarılara özellikle TRT Diyarbakır Müdürlüğü tarafından kulak asılmamış vegörevlendirmenin süresi sorulduğunda “Bu bir görev yeri belirlemedir, tayin değildir.Süresi de belirsizdir.” gibi hukuk dışı yanıtlar verilebilmiştir. Daha sonra ResmiGazete’de yayınlanan “TRT Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” aynı konuyaBu kez 50. Maddenin 2. Fıkrasında yer vermiştir. TRT Müdürlükleri bu maddeyi de aynıdiğer madde gibi yorumlamış, yanlış idari işlemlerine devam etmişlerdir. AncakDanıştay 50. Maddenin 2. Fıkrasının da “Yürütmesini Durdurmuştur” Gerekçe olarakda “Görev yeri tespitinin atamaya yol açan sonuçlar doğurduğu ve âmir kavramıylaneyin kastedildiği açıkça belli olmadığı” belirtilmiştir.Sonuç olarak TRT Müdürleri yetki sınırlarını aşarak özellikle TRTDiyarbakır Müdürlüğü’nde personele baskı yolunu seçmişlerdir (DiyarbakırMüdürlüğü’nde olanlarla ilgili belgeler tarafımızda bulunmaktadır. İstendiği taktirde bubelgeler verilebilir). Özellikle TRT Diyarbakır Müdürlüğü’nde olanlar had safhayaulaşmıştır. Türk Habersen Sendikası aracılığıyla üç kez TRT Genel Müdürü’nden “TRTDiyarbakır Müdürlüğü’nde olanlarla ilgili olarak müfettiş istenmiştir.” Ancak bu isteklerkabul görmemiştir. Hatta bir yazımıza TRT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı “Hakkınınyendiğini düşünenler için idari mahkeme yolu açıktır” gibi garip bir yanıt verilmiştir.Gerçi Sendikanın “Müfettiş İstemli” dilekçesinin fiili muhatabı “İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı” değil, “Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı”dır. Genel Müdürlük yazıyı “İnsanKaynakları Daire Başkanlığı’na” yollayarak hasıraltı etmiştir. Bu da Genel MüdürlükMakamının bakış açısını yansıtması açısından anlamlıdır. Diyarbakır Müdürlüğühakkında açılmış 22 İdari Yargı Davası ve TRT Müdür Yardımcılığı Hakkında 1 SuçDuyurusu vardır. TRT Diyarbakır Müdür Yardımcısı (Televizyondan Sorumlu) “SenKürt müsün yoksa Türk müsün” diye sorabilmektedir. TRT Diyarbakır Müdürü’nün de“Kürtleri sevmiyorum” dediği iddia edilmektedir.TRT Genel Müdürlüğü Yapımlarında Kendi Personelini Devre DışıBırakma Yolunu Seçmiş ve Bunun Sonucunda Milyonlarca LiraYandaşlara Peşkeş Çekilmiştir :TRT Kanunu’nda yapılan değişiklerle “Kurum Dışı Yapımcı ve Yapım”Anlayışı programlara hakim olmuştur. Özellikle “Haber ve Televizyon” bölümlerineSTV, Kanal7 vb. kanalardan personel getirilerek “Yandaş Medya” yaratılmayaçalışılmıştır. Bunda da başarılı oldukları söylenebilir. Görünen en kesin gerçek “TRTKurumunun Yayıncı Kadrosunun pasifsize edildiği” gerçeğidir. Bu itibarla TRT KurumuYayınlarının çoğu dışarıdan yapılmaktadır. TRT İzmir Müdürlüğü’nde iki Link aracıvarken dışarıdan da “Link Aracı ve personelleri” kiralanabilmektedir. TRT Kurumununnakit konusunda bayağı zorlandığı, bunu da hükümetin yardımıyla kapattığı haberleriayyuka çıkmıştır.Özellikle dışarıdan hizmet alınması konusunda TRT yönetimininçalışmaları devam etmektedir. Ancak bu konularda çıkarılan yönetmeliklerDanıştay’dan dönmektedirTRT Kurumu içerisinde de “Cemaat yapılanması” çalışmalarısürmektedir. Ancak bu dışarıdan yapılacak alımlarla mümkün olacaktır. Bu nedenlesınavlarda alınan ya da alınacak kişilere dikkat edilmesi gerekmektedir.TRT Kurumu Televizyonlarının kanal sayıları çoğaltılması doğru biruygulamadır. Diyebiliriz ki “TRT Genel Müdürü’nün tek doğrusu” kanallarda “TematikYayıncılığa” geçmesidir. Ancak kurulan bu kanalların başına “İşin ehli yerine, yandaşKoordinatörler atanmıştır”. Böylelikle doğru olan bir adım da boşa gitmiştir.TRT Kurumunun Radyoları da maalesef günden güne etkinlikleriniyitirmektedir. TRT FM içeriği itibarıyla dinlenebilmektedir. Ancak Bölge Radyoları“Müzik kutularına” döndürülmüştür. TRT Ankara Radyosu’nun bünyesinde kurulan“Ankara Kent Radyosu” istenilen hedefe ulaşamadığı için yayını durdurulmuş, dahasonra yeniden yayına devam etmiştir. Ancak yayını durdurulurken “Yönetim KuruluKararı” alınmamıştır. Bu tam bir skandaldır. Özellikle kanalın kurulma aşamasındaAnkara Radyosu’nun Prodüktörlerinin katkısının alınmaması bir başka yanlıştır. Radyobazında dış yapımlar çok yoktur. Bunda Radyo Programlarında “Büyük Paralarındönmemesi” etkilidir diye düşünüyoruz.Kurumun Hiyerarşik Düzeni Bozulmuştur :TRT Genel Müdürlüğü özellikle hiyerarşik düzeni bozmuş, bununsonucu olarak görev ve yetki karmaşaları doğmuştur. Eski sistemde TRT BölgeMüdürlükleri Makama doğrudan bağlıyken, şimdi TRT Müdürlükleri Genel Müdür TeknikYardımcısına bağlıdırlar. Bunun mantığını çözmek de çok zordur, çünkü TRT Müdürleridaha çok “İdari İşler” ağırlıklı işlemler yapmaktadırlar. TRT Genel Müdür İdariYardımcısına bağlı olmaları daha mantıklıdır diye düşünüyoruz. Ama bizce esas olanTRT Genel Müdürlüğü Makamına doğrudan bağlı olmalarıdır.Bilindiği gibi Kanunda yapılan düzenlemelerle “Kanal Koordinatörü”kadrosu ihdas edilmişti. Daha sonra Makam “Hukuki bir hata yaparak koordinatörlükmakamını bölmeye kalkmıştır.” Böylelikle yeni koordinatörlük kadroları yaratılarakyandaşlara makam sunulmaya çalışılmıştır. Ancak bu uygulamada Danıştay tarafından“Kamu Kurumlarının temel yapılanmaları kanunla düzenlendiğini, kanunda olmayantemel bir yapılanmanın” üst hukuk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle idari işleminyürütmesini durdurmuştur. Bu karardan sonra özellikle TRT İzmir Müdürlüğü’nünTelevizyon bölümünde çalışanlarının durumu daha da karmaşık hale geldi. ÇünküDanıştay’ın yürütmesini durduğu idari işlem sonucunda, “bu personelin Ankara’ya mıyoksa İzmir’e mi bağlı oldukları” konusu muamma olmuştur. Bu nedenle çalışanların“Geçici Görev Paraları ödenmek şöyle dursun, maaşlardan kesilmiştir”, çalışanlarınKimi Ekim 2010 maaşlarını alamamışlardır. Olay ancak dört gün sonra çözülebilmiştir.Aslına bakılırsa TRT yönetimi kendi yaptıkları karmaşık işler arasında boğulmuştur.Çünkü karmaşık ve kuralsız yapılan işler, mutlaka bir yerde mekanizmanın durmasınayol açar. TRT İzmir Müdürlüğü Televizyon çalışanlarının başına gelenler yukarıdabelirttiğimiz olayların sonucudur.Sonuç olarak TRT Genel Müdürlüğü yaptıklarıyla kurumu geriletmiş,güvenirliliğini yitirtmiştir. TRT Kurumu halkın parasıyla hükümetin ve yandaşlarınınreklamını yapan, ceplerini dolduran bir kurum haline getirilmiştir.

Celalettin DURUOĞLUProdüktörYorumlar

Aktif Ziyaretçi 24
Dün Tekil 1149
Bugün Tekil 1191
Toplam Tekil 2564256
IP 3.92.28.84


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:17 Zi'l-ka'de 1440
Temmuz 2019
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Sevgim - Millete!
Vurgunluğum - Azadlığa ve adalete!
itaatim - Hocalarıma!
Borcum - Dostlarıma ve meslektaşlarıma!
Nefretim - Yalancılara ve iki yüzlülere!

(Ebülfez ELÇİBEY)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2019 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu